Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

2

По сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Правилнику о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању објављеном у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, број 4/23 поткрала грешка па се, на основу чл. 15. и 22. Закона о објављивању закона и других прописа и аката („Службени гласник РС”, бр. 45/13 и 10/23), даје

ИСПРАВКА

Правилника о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању

Уз Правилник о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 4/23) треба да стоји образац јавне исправе о обављеном завршном испиту, који је у прилогу исправке.

– Из Републичког секретаријата за законодавство