Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

10

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи

Члан 1.

У Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22 и 6/22), у члану 3. тачка 2. подтачка 8) став 1. у алинеји шеснаестој после речи: „Српски језик и компаративна књижевност” додају се тачка и запета и речи: „Језик и књижевност”.

У ставу 2. после речи: „Србистика” тачка се замењује тачком и запетом и додају се речи: „Босански језик и књижевност.”.

У тачки 3. подтачка 1) после алинеје пете тачка се замењује тачком и запетом и дoдаје се алинеја шеста која гласи:

„– мастер филолог – англиста.”.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-100/2022-04

У Београду, 4. августа 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.