Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

 

На основу члана 3. Закона о потврђивању Европског споразума о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима – ADN 2007 („Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 3/10) и тачке 3. Закључка Владе 05 број 018-2638/2015,

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре објављује

 

ЕВРОПСКИ СПОРАЗУМ

о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима – ADN 2015

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 7 од 16. априла 2015.

 

Погледати прилог European_Agreement_ADN_2015_Volume_I

Погледати прилог European_Agreement_ADN_2015_Volume_II

Погледати прилог Evropski_sporazum_ADN_2015_Tom_I

Погледати прилог Evropski_sporazum_ADN_2015_Tom_II