Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

7

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам

Члан 1.

Овим правилником прописује се степен и врста образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам, и то за стицање образовања у трајању од две године и за средње образовање и васпитање у трогодишњем и четворогодишњем трајању.

Члан 2.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из општеобразовних предмета, као и стручне послове у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам може да изводи лице које испуњава услове за наставника, односно стручног сарадника који су прописани посебним правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача који се доноси за сва подручја рада.

Члан 3.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у области Трговина, може да изводи за:

1) Основи економије

Основе економије

Принципи економије

Финансије

Обука у виртуелном предузећу

Пословна економија:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани економиста;

(3) дипломирани економиста пословно-правног смера;

(4) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(5) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(6) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(7) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

2) Национална економија

Основи економике трговине

Основе економике трговине

Економика и организација трговинских предузећа

Економика трговине:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани економиста;

(3) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

(4) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

(5) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

3) Маркетинг

Маркетинг у трговини

Предузетништво

Пословна комуникација

Менаџмент:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани економиста;

(3) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(4) дипломирани економиста – менаџер у трговини;

(5) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(6) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије из области менаџмент и бизнис, студијски програм: Управљање предузећем;

(7) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџмент и организација, студијска група Менаџмент;

(8) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

(9) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

4) Право:

(1) дипломирани правник;

(2) мастер правник, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

(3) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

(4) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у правних наука.

5) Познавање робе:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) професор хемије;

(3) дипломирани хемичар;

(4) дипломирани инжењер хемије, аналитички смер;

(5) дипломирани инжењер хемије, биооргански смер;

(6) дипломирани хемичар опште хемије;

(7) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(8) дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;

(9) дипломирани хемичар – професор хемије;

(10) дипломирани хемичар – мастер;

(11) дипломирани професор хемије – мастер;

(12) дипломирани инжењер технологије исхране;

(13) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(14) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(15) мастер инжењер технологије;

(16) мастер професор хемије;

(17) мастер хемичар;

(18) дипломирани инжењер текстилне технологије;

(19) дипломирани инжењер хемијске технологије;

(20) дипломирани инжењер технологије исхране.

6) Пословна информатика:

Електронско пословање:

(1) дипломирани економиста, смерови: кибернетско-организациони, економскa статистикa и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантитативна економија;

(2) професор математике, смер рачунарство и информатика;

(3) дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;

(4) дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунарске технике и информатике;

(5) дипломирани инжењер електронике, смер рачунарске технике и информатике;

(6) дипломирани инжењер организације рада, смерови кибернетски и за информационе системе;

(7) дипломирани инжењер електронике, смер примењена електроника;

(8) професор информатике;

(9) дипломирани инжењер информатике;

(10) дипломирани инжењер информатике и статистике;

(11) дипломирани информатичар – пословна информатика.

(12) професор технике и информатике;

(13) дипломирани математичар;

(14) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

(15) студијска група Статистика, односно Информатика или мастер студије у области економије, студијска група Статистика, односно Информатика;

(16) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у области организационих наука, студијски програм Менаџмент и организација, студијска група Информациони системи и технологије;

(17) мастер математичар;

(18) мастер информатичар;

(19) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

(20) мастер инжењер информационих технологија;

(21) мастeр инжeњeр oргaнизaциoних нaукa (смер Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке);

(22) мастер професор технике и информатике;

(23) дипломирани математичар – информатичар;

(24) професор техничког образовања.

Лица из подтач. (16)–(20) ове тачке која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани – мастер, морају да имају у оквиру завршених основних академских студија положено најмање пет информатичких предмета, од тога најмање један из области Програмирање и два предмета из једне или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмете Пословна информатика и Електронско пословање може да изводи и:

– дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

– дипломирани економиста – менаџер у трговини;

Лице из ал. 1. и 2. овог става треба да је на основним академским студијама изучавало наставне садржаје из области предмета Пословна информатика.

7) Психологија

Психологија потрошача:

(1) професор психологије;

(2) дипломирани психолог;

(3) дипломирани школски психолог-педагог;

(4) мастер психолог, претходно завршене основне академске студије у области психолошких наука.

8) Вештине комуникације:

(1) професор психологије;

(2) дипломирани психолог;

(3) дипломирани школски психолог-педагог;

(4) мастер психолог, претходно завршене основне академске студије у области психолошких наука.

(5) дипломирани економиста;

(6) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(7) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџмент и организација, студијска група Менаџмент.

9) Рачуноводство:

Рачунодавство у трговини:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани економиста;

(3) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(4) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

(5) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

(6) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

Лице из подтач. (4)–(6) треба да је на основним академским студијама изучавало наставне садржаје из области предмета Рачуноводство.

10) Основи трговине

Основе трговине

Техника продаје и услуге купцима

Основи пословања у трговини

Основе пословања у трговини

Трговинско пословање

Комерцијално познавање робе

Набавка и физичка дистрибуција

Организација набавке и продаје

Међународна шпедиција:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани економиста;

(3) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(4) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(5) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

(6) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

11) Статистика:

(1) дипломирани економиста пословно-правног смера;

(2) дипломирани економист;

(3) дипломирани економиста;

(4) дипломирани економиста у области финансијског, банкарског и берзанског менаџмента;

(5) дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију;

(6) дипломирани математичар;

(7) професор математике;

(8) мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије;

(9) дипломирани математичар – мастер;

(10) дипломирани професор математике – мастер;

(11) мастер професор математике;

(12) мастер математичар;

(13) дипломирани математичар – информатичар;

(14) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(15) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

Лице из подтач. (14) и (15) треба да је на студијама изучавало наставне садржаје из области предмета Статистика.

Лице из подтач. (8)–(12) треба да има претходно завршене основне академске студије (студијски програм) из области математике или примењене математике.

12) Практична настава

Складишна евиденција

Складишно пословање:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани економиста;

(3) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(4) дипломирани економиста – менаџер у трговини;

(5) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

(6) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(7) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

13) Аранжирање у трговини

Цртање и обликовање:

(1) професор ликовних уметности;

(2) дипломирани сликар – професор ликовне културе;

(3) академски сликар – ликовни педагог;

(4) дипломирани вајар – професор ликовне културе;

(5) академски вајар – ликовни педагог;

(6) дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;

(7) академски графичар – ликовни педагог;

(8) дипломирани графичар – професор ликовне културе;

(9) дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;

(10) дипломирани уметник нових ликовних медија – професор ликовне културе;

(11) дипломирани графичар визуелних комуникација – професор ликовне културе;

(12) дипломирани сликар;

(13) дипломирани вајар;

(14) дипломирани графичар;

(15) дипломирани графички дизајнер;

(16) дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

(17) дипломирани сликар зидног сликарства;

(18) лице са завршеним факултетом примењених уметности;

(19) лице са завршеним факултетом ликовних уметности;

(20) лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна;

(21) мастер ликовни уметник;

(22) мастер примењени уметник;

(23) мастер конзерватор и рестауратор;

(24) мастер дизајнер.

14) Нацртна геометрија

Перспектива:

(1) дипломирани инжењер архитектуре;

(2) дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

(3) дипломирани архитекта;

(4) дипломирани дизајнер ентеријера и намештаја;

(5) дипломирани архитекта унутрашња архитектура.

(6) мастер инжењер архитектуре;

(7) мастер инжењер грађевинарства.

15) Пројектовање:

(1) дипломирани инжењер архитектуре;

(2) мастер инжењер архитектуре;

(3) мастер инжењер грађевинарства.

16) Фотографија са графичким техникама:

(1) дипломирани сликар – графичар;

(2) дипломирани фотограф;

(3) дипломирани дизајнер графике – фотограф;

(4) дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;

(5) мастер ликовних уметности;

(6) мастер примењени уметник;

(7) мастер уметник вишемедијске уметности;

(8) мастер уметник дигиталних медија.

(9) мастер примењени уметник;

(10) дипломирани графички дизајнер.

Лице из подтач (5)-(9) треба да је у току студија изучавало наставне садржаје из програма, односно модула: Фотографија.

17) Форма и обликовање:

(1) професор ликовних уметности;

(2) дипломирани сликар – професор ликовне културе;

(3) академски сликар – ликовни педагог;

(4) дипломирани вајар – професор ликовне културе;

(5) академски вајар – ликовни педагог;

(6) дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;

(7) академски графичар – ликовни педагог;

(8) дипломирани графичар – професор ликовне културе;

(9) дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;

(10) дипломирани уметник нових ликовних медија – професор ликовне културе;

(11) дипломирани графичар визуелних комуникација – професор ликовне културе;

(12) дипломирани сликар;

(13) дипломирани вајар;

(14) дипломирани графичар;

(15) дипломирани графички дизајнер;

(16) дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

(17) дипломирани сликар зидног сликарства;

(18) лице са завршеним факултетом примењених уметности;

(19) лице са завршеним факултетом ликовних уметности.

(20) мастер ликовни уметник;

(21) мастер примењени уметник;

(22) мастер конзерватор и рестауратор;

(23) мастер дизајнер.

18) Познавање материјала и робе:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) професор хемије;

(3) дипломирани хемичар;

(4) дипломирани инжењер хемије, аналитички смер;

(5) дипломирани инжењер хемије, биооргански смер;

(6) дипломирани хемичар опште хемије;

(7) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(8) дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство.

(9) дипломирани хемичар – професор хемије;

(10) дипломирани хемичар – мастер;

(11) дипломирани професор хемије – мастер;

(12) мастер инжењер технологије;

(13) дипломирани инжењер текстилне технологије.

19) Практична настава у часовном и блок систему за предмет Аранжирање у трговини:

(1) дипломирани архитекта;

(2) аранжер;

(2a) дипломирани инжењер архитектуре;

(3) мастер инжењер архитектуре;

(4) професор ликовних уметности;

(5) дипломирани сликар – професор ликовне културе;

(6) академски сликар – ликовни педагог;

(7) дипломирани вајар – професор ликовне културе;

(8) академски вајар – ликовни педагог;

(9) дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;

(10) академски графичар – ликовни педагог;

(11) дипломирани графичар – професор ликовне културе;

(12) дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;

(13) дипломирани уметник нових ликовних медија – професор ликовне културе;

(14) дипломирани графичар визуелних комуникација – професор ликовне културе;

(15) дипломирани сликар;

(16) дипломирани вајар;

(17) дипломирани графичар;

(18) дипломирани графички дизајнер;

(19) дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

(20) дипломирани сликар зидног сликарства;

(21) лице са завршеним факултетом примењених уметности;

(22) лице са завршеним факултетом ликовних уметности;

(23) лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна;

(24) мастер ликовни уметник;

(25) мастер примењени уметник;

(26) мастер конзерватор и рестауратор;

(27) мастер дизајнер.

20) Други страни језик

Пословни страни језик:

(1) Француски језик:

– професор, односно дипломирани филолог за француски језик и књижевност;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност);

– мастер професор – романиста;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност).

(2) Руски језик:

– професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност);

– мастер професор слависта – руски језик и књижевност;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност).

(3) Немачки језик:

– професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;

– професор немачког језика и књижевности и италијанског језика;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност);

– мастер професор немачког језика и књижевности;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност).

(4) Италијански језик:

– професор, односно дипломирани филолог за италијански језик и књижевност;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Италијански језик и књижевност);

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Италијански језик и књижевност).

(5) Шпански језик:

– професор, односно дипломирани филолог за шпански језик и књижевност;

– професор шпанског језика и хиспанских књижевности;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Шпански језик и хиспанске књижевности);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Шпански језик и хиспанске књижевности).

21) Пословни енглески језик:

– професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;

– мастер филолог (студијски програм Англистика; студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност).

22) Помоћни наставник (за област трговина):

(1) лице које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање трговинске струке;

(2) лице које је стекло средње образовање за образовне профиле: трговац, трговински техничар, аранжер у трговини или комерцијалиста.

Члан 4.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у области Угоститељство и туризам, може да изводи за:

1) Основи туризма и угоститељства

Основе туризма и угоститељства

Посебни облици туризма:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани економиста;

(3) дипломирани туризмолог;

(4) дипломирани географ – туризмолог;

(5) дипломирани географ (туризмолог);

(6) дипломирани менаџер у туризму;

(7) дипломирани економиста – менаџер за туризам, смер туристички менаџмент;

(8) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент;

(9) дипломирани менаџер у хотелијерству;

(10) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(11) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство;

(12) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Менаџер у туризму или Менаџер у хотелијерству

(13) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Хотелијерство и туризам;

(14) мастер туризмолог, претходно завршене основне академске студије у области географије;

(15) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(16) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство.

(17) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

(18) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство.

2) Економика и организација предузећа:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани економиста;

(3) дипломирани економиста – менаџер за туризам, смер туристички менаџмент;

(4) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент;

(5) дипломирани менаџер у хотелијерству;

(6) дипломирани менаџер у туризму;

(7) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(8) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(9) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство;

(10) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије из области менаџмент и бизнис, студијски програм: Управљање предузећем;

(11) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Менаџер у туризму или Менаџер у хотелијерству;

(12) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Хотелијерство и туризам;

(13) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(14) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство.

(15) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

(16) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство.

3) Психологија

Психологија у туризму:

(1) професор психологије;

(2) дипломирани психолог;

(3) дипломирани школски психолог – педагог.

(4) мастер психолог, претходно завршене основне академске студије у области психолошких наука.

4) Туристичка географија

Општа туристичка географија

Географија културе

Туристичке дестинације света:

(1) професор географије;

(2) дипломирани географ;

(3) дипломирани географ – туризмолог;

(4) дипломирани географ (туризмолог);

(5) дипломирани географ – просторни планер;

(6) дипломирани менаџер у туризму;

(7) мастер географ;

(8) мастер туризмолог;

(9) мастер професор географије;

(10) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџер у туризму;

(11) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство.

Лице из подтач. (7)–(9) мора имати претходно завршене основне академске студије у области Географије.

5) Хигијена

Здравствена култура:

(1) доктор медицине;

(2) доктор стоматологије.

(3) професор биологије;

(4) дипломирани молекуларни биолог и физиолог;

(5) дипломирани биолог;

(6) професор биологије – хемије;

(7) дипломирани професор биологије и хемије;

(8) дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине;

(9) дипломирани биолог, смер заштита животне средине;

(10) дипломирани биолог заштите животне средине;

(11) дипломирани биолог – еколог;

(12) дипломирани професор биологије;

(13) дипломирани професор биологије – мастер;

(14) дипломирани биолог – мастер;

(15) дипломирани молекуларни биолог – мастер;

(16) дипломирани професор биологије – хемије – мастер;

(17) мастер биолог.

6) Други страни језик

Пословни страни језик:

(1) Енглески језик

Пословни енглески језик:

– професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;

– мастер филолог (студијски програм Англистика; студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност).

(2) Француски језик:

– професор, односно дипломирани филолог за француски језик и књижевност;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност);

– мастер професор – романиста;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност).

(3) Руски језик:

– професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност);

– мастер професор слависта – руски језик и књижевност;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност).

(4) Немачки језик:

– професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;

– професор немачког језика и књижевности и италијанског језика;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност);

– мастер професор немачког језика и књижевности;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност).

(5) Италијански језик:

– професор, односно дипломирани филолог за италијански језик и књижевност;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Италијански језик и књижевност);

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Италијански језик и књижевност).

(6) Шпански језик:

– професор, односно дипломирани филолог за шпански језик и књижевност;

– професор шпанског језика и хиспанских књижевности;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Шпански језик и хиспанске књижевности);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Шпански језик и хиспанске књижевности).

7) Уметничко обликовање:

(1) професор ликовних уметности;

(2) дипломирани сликар – професор ликовне културе;

(3) академски сликар – ликовни педагог;

(4) дипломирани вајар – професор ликовне културе;

(5) академски вајар – ликовни педагог;

(6) дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;

(7) академски графичар – ликовни педагог;

(8) дипломирани графичар – професор ликовне културе;

(9) дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;

(10) дипломирани уметник нових ликовних медија – професор ликовне културе;

(11) дипломирани графичар визуелних комуникација – професор ликовне културе;

(12) дипломирани сликар;

(13) дипломирани вајар;

(14) дипломирани графичар;

(15) дипломирани графички дизајнер;

(16) дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

(17) дипломирани сликар зидног сликарства;

(18) лице са завршеним факултетом примењених уметности;

(19) лице са завршеним факултетом ликовних уметности.

(20) мастер ликовни уметник;

(21) мастер примењени уметник;

(22) мастер конзерватор и рестауратор;

(23) мастер дизајнер.

8) Историја уметности:

(1) професор ликовних уметности;

(2) дипломирани сликар – професор ликовне културе;

(3) академски сликар – ликовни педагог;

(4) дипломирани вајар – професор ликовне културе;

(5) академски вајар – ликовни педагог;

(6) дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;

(7) академски графичар – ликовни педагог;

(8) дипломирани графичар – професор ликовне културе;

(9) дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;

(10) дипломирани уметник нових ликовних медија – професор ликовне културе;

(11) дипломирани графичар визуелних комуникација – професор ликовне културе;

(12) професор или дипломирани историчар уметности;

(13) дипломирани сликар;

(14) дипломирани вајар;

(15) дипломирани графичар;

(16) дипломирани графички дизајнер;

(17) дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

(18) дипломирани сликар зидног сликарства;

(19) лице са завршеним факултетом примењених уметности;

(20) лице са завршеним факултетом ликовних уметности;

(21) лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна;

(22) професор историје уметности;

(23) дипломирани историчар уметности

(24) мастер ликовни уметник;

(25) мастер примењени уметник;

(26) мастер конзерватор и рестауратор;

(27) мастер дизајнер.

(28) мастер историчар уметности.

9) Статистика:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани економиста;

(3) професор математике;

(4) дипломирани математичар;

(5) дипломирани економиста пословно-правног смера;

(6) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(7) дипломирани економиста – менаџер за финансије и банкарство;

(8) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Економија;

(9) мастер математичар;

(10) мастер професор математике;

(11) дипломирани математичар – мастер;

(12) дипломирани професор математике – мастер;

(13) дипломирани математичар – информатичар;

(14) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(15) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

Лице из подтач. (8), (14) и (15) треба да је на студијама изучавало наставне садржаје из области предмета Статистика.

Лице из подтач. (9)-(12) треба да је претходно завршило основне академске студије на студијском програму Математика или Примењена математика.

10) Маркетинг у туризму

Маркетинг у туризму и угоститељству:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани економиста;

(3) дипломирани географ – туризмолог;

(4) дипломирани географ (туризмолог);

(5) дипломирани туризмолог;

(6) дипломирани економиста – менаџер за туризам, смер туристички менаџмент;

(7) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент;

(8) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(9) дипломирани економиста у области управљања хотелијерством;

(10) дипломирани економиста – менаџер за финансије и банкарство;

(11) дипломирани менаџер у хотелијерству;

(12) дипломирани менаџер у туризму;

(13) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије или на студијском програму Туризам и хотелијерство;

(14) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије из области менаџмент и бизнис, студијски програм: Управљање предузећем;

(15) мастер туризмолог, претходно завршене основне академске студије у области географије;

(16) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму менаџер – модул туризам или модул хотелијерство;

(17) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Менаџер у туризму или Менаџер у хотелијерству.

(18) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Хотелијерство и туризам;

(19) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(20) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство.

(21) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

(22) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство.

11) Финансијско пословање

Основи економије

Основе економије:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани економиста;

(3) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(4) дипломирани економиста – менаџер за финансије и банкарство;

(5) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Економије;

(6) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

(7) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

12) Спољнотрговинско и девизно пословање:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани економиста;

(3) дипломирани економиста пословно-правног смера;

(4) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(5) дипломирани економиста – менаџер за финансије и банкарство;

(6) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(7) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(8) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

13) Право

Право у туризму:

(1) дипломирани правник;

(2) мастер правник, претходно завршене основне академске студије у области правних наука;

(3) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

(4) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

14) Познавање робе:

(1) дипломирани инжењер технологије, биохемијско-технолошки одсек;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за прехрамбену технологију – анималних или биљних производа;

(3) дипломирани инжењер технологије, прехрамбени смер;

(4) професор хемије;

(5) дипломирани хемичар;

(6) дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;

(7) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(8) дипломирани хемичар опште хемије;

(9) дипломирани инжењер технологије, смер угљенохидратна храна;

(10) дипломирани инжењер технологије исхране;

(11) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(12) дипломирани инжењер хемије, биооргански смер;

(13) дипломирани инжењер хемије, аналитичког смера;

(14) дипломирани хемичар – професор хемије;

(15) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на програму: Биохемијско инжењерство и биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(16) мастер биохемичар;

(17) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија анималних производа, Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране;

(18) мастер хемичар;

(19) мастер професор хемије.

15) Наука о исхрани:

(1) доктор медицине;

(2) дипломирани инжењер технологије, биохемијско-технолошки одсек;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, прехрамбени одсек;

(4) професор биологије;

(5) дипломирани инжењер технологије, смер угљенохидратна храна;

(6) дипломирани инжењер технологије исхране;

(7) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(8) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на програму: Биохемијско инжењерство и биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(9) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија анималних производа, Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране;

(10) мастер биолог;

(11) мастер професор биологије;

(12) дипломирани биолог;

(13) дипломирани инжењер прехрамбене технологије.

16) Пословна кореспонденција и комуникација

Пословна кореспонденција

Пословна комуникација:

(1) лице које испуњава услов за наставника српског језика и књижевности и које је положило испит из дактилографије;

(2) дипломирани економиста;

(3) дипломирани економиста у области управљања хотелијерством;

(4) дипломирани економиста – менаџер за туризам, смер туристички менаџмент;

(5) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент;

(6) мастер економиста;

(7) мастер туризмолог;

(8) мастер филолог (студијски програм Српски језик и књижевност);

(9) мастер професор језика и књижевности (србиста).

(10) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџмент и организација, студијска група Менаџмент;

(11) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

(12) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

Лице из тачке 16) треба да познаје основе рада на рачунару.

17) Економика туризма:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани економиста;

(2) дипломирани туризмолог;

(3) дипломирани географ-туризмолог;

(4) дипломирани географ (туризмолог);

(5) дипломирани економиста – менаџер за туризам, смер туристички менаџмент;

(6) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент;

(7) дипломирани менаџер у туризму;

(8) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Економија или Туризам и хотелијерство;

(9) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџер у туризму. или на студијском програму Менаџер у хотелијерству;

(10) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Хотелијерство и туризам;

(11) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(12) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство;

(13) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

(14) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство.

18) Услуживање са практичном наставом:

(1) виши стручни радник технологије услуживања;

(2) ресторатер;

(3) менаџер хотелијерства, смер ресторатерство;

(4) виши стручни радник – комерцијалист угоститељства;

(5) виши стручни радник организатор у угоститељству, одсек или смер услуживање;

(6) виши стручни радник у угоститељству, смер услуживање;

(7) виши стручни радник организатор пословања у угоститељству, одсек услуживање;

(8) виши угоститељ;

(9) комерцијалист – угоститељства;

(10) виши стручни радник струка угоститељска – занимање комерцијалист угоститељства;

(11) економист, на одсеку за финансијско пословање предузећа;

(12) менаџер хотелијерства, смер ресторатерство;

(13) виши стручни радник у угоститељству, одсек услуживање;

(14) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство;

(15) економиста за туризам и угоститељство;

(16) економиста за туризам и хотелијерство

(17) економиста за туризам и угоститељство смер услуживања;

(18) економиста за туризам и угоститељство, смер ресторатерство – услуживање;

(19) економиста – менаџер за туризам и угоститељство;

(20) струковни економиста на студијском програму – туризам и угоститељство и студијском програму туризам и хотелијерство;

(21) економиста за менаџмент, на смеру туризам и угоститељство;

(22) струковни менаџер ресторатерства из области менаџмента и бизниса;

(23) струковни менаџер хотелијерства;

(24) струковни менаџер за туризам и угоститељство из области економских наука;

(25) струковни економиста за туризам и угоститељство;

(26) струковни менаџер из области менаџмента и бизниса;

(27) дипломирани економиста – менаџер за туризам;

(28) дипломирани економиста – менаџер туризма;

(29) дипломирани економиста – менаџер за туризам, на смеру Туристички менаџмент, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета;

(30) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета;

(31) дипломирани економиста – менаџер за туризам, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

(32) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(33) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство или Економија, модул менаџмент у туризму;

(34) мастер менаџер, претходно завршене основне студије на студијском програму Менаџер у хотелијерству;

(35) виши стручни радник, струке угоститељско-туристичке, занимање услуживање.

(36) специјалиста струковни економиста за пословну економију и менаџмент угоститељства и гастрономије, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета.

(37) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

Лице из тачке 18) мора имати претходно стечено средње образовање за образовни профил: конобар, техничар услуживања или угоститељски техничар.

19) Услуживање са практичном наставом (практична настава и настава у блоку):

(1) конобар – специјалиста.

20) Куварство са практичном наставом:

(1) виши стручни радник технологије куварства;

(2) гастролог;

(3) виши стручни радник угоститељско туристичке струке, занимање кулинарство;

(4) виши стручни радник у угоститељству, смер кулинарство;

(5) виши угоститељ;

(6) виши угоститељ – гастролог;

(7) виши стручни радник – комерцијалист угоститељства;

(8) комерцијалист угоститељства;

(9) менаџер хотелијерства, смер гастрономија;

(10) менаџер хотелијерства, смер гастрологија;

(11) менаџер у гастрономији;

(12) струковни менаџер гастрономије;

(13) струковни менаџер гастрономије из области менаџмента и бизниса;

(14) струковни економиста за туризам и угоститељство;

(15) струковни економиста на студијском програму – туризам и угоститељство и студијском програму – туризам и хотелијерство;

(16) економиста за туризам и угоститељство;

(17) економиста за туризам и хотелијерство;

(18) дипломирани менаџер гастрономије;

(19) дипломирани менаџер – гастрономија;

(20) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(21) виши стручни радник организатор пословања у угоститељству – одсек кулинарство;

(22) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџер у гастрономији;

(23) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(24) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(25) струковни менаџер у туризму и угоститељству, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета;

(26) специјалиста струковни економиста за пословну економију и менаџмент угоститељства и гастрономије, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета.

(27) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

Лице из тачке 20) мора имати претходно стечено средње образовање за образовни профил: кувар, кувар техничар, техничар кулинар или кулинарски техничар.

21) Куварство са практичном наставом (практична настава и настава у блоку):

(1) кувар – специјалиста;

(2) специјалиста струковни економиста за пословну економију и менаџмент угоститељства и гастрономије, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета.

22) Основи куварства

Основе куварства и посластичарства:

(1) виши стручни радник технологије куварства;

(2) виши угоститељ;

(3) гастролог;

(4) менаџер хотелијерства, смер гастрономија;

(5) менаџер хотелијерства, смер гастрологија;

(6) виши стручни радник угоститељско туристичке струке, занимање кулинарство;

(7) виши стручни радник у угоститељству, смер кулинарство;

(8) виши стручни радник организатор пословања у угоститељству – одсек кулинарство;

(9) виши угоститељ – гастролог;

(10) струковни економиста за туризам и угоститељство;

(11) менаџер у гастрономији;

(12) дипломирани менаџер – гастрономија,

(13) мастер менаџер, претходно завршене студије првог степена на студијском програму Менаџер у гастрономији;

(14) струковни менаџер гастрономије;

(15) струковни економиста на студијском програму – туризам и угоститељство и студијском програму – туризам и хотелијерство;

(16) дипломирани менаџер гастрономије;

(17) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент, ако су на студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(18) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство или менаџер за туризам, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(19) мастер менаџер, претходно завршене студије на студијском програму Менаџер у гастрономији;

(20) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство, ако су током студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(21) специјалиста струковни економиста за пословну економију и менаџмент угоститељства и гастрономије;

(22) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

Лице из тачке 22) мора имати претходно стечено средње образовање за образовни профил: кувар, кувар техничар, техничар кулинар или кулинарски техничар.

23) Посластичарство

Националне посластице

Основе посластичарства

Професионална пракса – за образовни профил посластичар

Чоколатерство:

(1) виши стручни радник технологије посластичарства;

(2) виши угоститељ;

(3) гастролог;

(4) менаџер хотелијерства, смер посластичарство са пекарством;

(5) економиста за туризам и угоститељство;

(6) виши стручни радник организатор пословања у угоститељству, одсек кулинарство;

(7) струковни менаџер гастрономије;

(8) струковни економиста за туризам и угоститељство;

(9) менаџер хотелијерства смер гастрологија;

(10) дипломирани менаџер – гастрономије;

(11) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, ако су у току студија изучавани наставни садржаји из области предмета;

(12) мастер менаџер, претходно завршене студије на студијском програму Менаџер у гастрономији;

(13) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство, ако су у току студија изучавани наставни садржаји из области предмета;

(14) специјалиста струковни економиста за пословну економију и менаџмент угоститељства и гастрономије.

(15) струковни економиста, смерови: туризам и угоститељство и туризам и хотелијерство.

(16) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

Лице из тачке 23) мора имати претходно стечено средње образовање за образовни профил: посластичар, кувар техничар, техничар кулинар, кулинарски техничар или посластичар техничар.

24) Посластичарство (практична настава и настава у блоку)

Професионална пракса – за образовни профил посластичар:

(1) посластичар – специјалиста.

25) Агенцијско и хотелијерско пословање

Смештај у сеоском туристичком домаћинству

Професионална пракса (за образовне профиле туристичко-хотелијерски техничар и туристички техничар):

(1) дипломирани економиста;

(2) дипломирани туризмолог;

(3) дипломирани географ – туризмолог;

(4) дипломирани географ (туризмолог);

(5) дипломирани економиста – менаџер за туризам, смер туристички менаџмент;

(6) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент;

(7) дипломирани менаџер у туризму;

(8) дипломирани менаџер у хотелијерству;

(9) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

(10) мастер туризмолог, претходно завршене основне академске студије у области економије или географије;

(11) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство;

(12) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области географије, туризма и хотелијерства;

(13) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: менаџер у туризму или менаџер у хотелијерству;

(14) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Хотелијерство и туризам;

(15) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(16) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство;

(17) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(18) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство.

26) Пекарство:

(1) дипломирани инжењер технологије за прехрамбену технологију;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа, ако има претходно завршено средње образовање за образовни профил пекар;

(3) виши угоститељ, ако има претходно завршен III степен угоститељско-туристичке струке за занимање посластичар или IV степен за занимање посластичар – техничар.

(4) дипломирани инжењер технологије исхране;

(5) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство и биотехнологија; Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(7) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

27) Хотелијерство:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани економиста;

(3) дипломирани туризмолог;

(4) дипломирани географ – туризмолог;

(5) дипломирани географ (туризмолог);

(6) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент;

(7) дипломирани економиста у области управљања хотелијерством;

(8) дипломирани менаџер у хотелијерству;

(9) дипломирани менаџер у туризму;

(10) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(11) мастер туризмолог;

(12) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство;

(13) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Менаџер у туризму или Менаџер у хотелијерству.

(14) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Хотелијерство и туризам;

(15) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(16) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство;

(17) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(18) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство.

Лице из подтач. (10)–(18) треба да је у току студија изучавало наставне садржаје из области предмета Хотелијерство.

28) Услуживање

Свечани пријеми

Основе услуживања

Професионална пракса – за образовни профил конобар

Барско пословање:

(1) виши стручни радник технологије услуживања;

(2) ресторатер;

(3) менаџер хотелијерства, смер ресторатерство;

(4) виши стручни радник – комерцијалист угоститељства;

(5) виши стручни радник организатор у угоститељству, одсек или смер услуживање;

(6) виши стручни радник у угоститељству, смер услуживање;

(7) виши стручни радник организатор пословања у угоститељству, одсек услуживање;

(8) виши угоститељ;

(9) комерцијалист угоститељства;

(10) виши стручни радник струка угоститељска – занимање комерцијалист угоститељства;

(11) економиста, на одсеку за финансијско пословање предузећа;

(12) виши стручни радник у угоститељству, одсек услуживање;

(13) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство;

(14) економиста, смер туризам и угоститељство;

(15) економиста за туризам и угоститељство;

(16) економиста за туризам и угоститељство, смер услуживања;

(17) економиста за туризам и угоститељство, смер ресторатерство – услуживање;

(18) економиста – менаџер за туризам и угоститељство;

(19) струковни менаџер ресторатерства из области менаџмента и бизниса;

(20) струковни менаџер ресторатерства;

(21) струковни менаџер хотелијерства;

(22) струковни економиста за туризам и угоститељстство;

(23) струковни економиста на студијском програму – туризам и угоститељство и студијском програму туризам и хотелијерство;

(24) економиста за менаџмент, на смеру туризам и угоститељство;

(25) струковни менаџер за туризам и угоститељство из области економских наука;

(26) струковни менаџер из области менаџмента и бизниса;

(27) дипломирани менаџер у хотелијерству;

(28) дипломирани економиста – менаџер туризма;

(29) дипломирани економиста – менаџер за туризам, на смеру Туристички менаџмент, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета;

(30) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета;

(31) дипломирани економиста – менаџер за туризам, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(32) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(33) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство или Економија – модул менаџмент у туризму;

(34) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџер у хотелијерству;

(35) виши стручни радник, струке угоститељско-туристичке, занимање услуживање;

(36) специјалиста струковни економиста за пословну економију и менаџмент угоститељства и гастрономије, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета;

(37) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

Лице из тачке 28) мора имати претходно завршено средње образовање за образовни профил: конобар, техничар услуживања или угоститељски техничар.

29) Услуживање (практична настава и настава у блоку)

Професионална пракса – за образовни профил конобар:

(1) конобар – специјалиста.

30) Куварство

Националне кухиње

Професионална пракса – за образовни профил кувар

Путеви хране:

(1) виши стручни радник технологије куварства;

(2) гастролог;

(3) менаџер хотелијерстава, смер гастрологија;

(4) виши стручни радник угоститељско туристичке струке, занимање кулинарство;

(5) виши стручни радник у угоститељству, смер кулинарство;

(6) виши угоститељ;

(7) виши угоститељ – гастролог;

(8) виши стручни радник – комерцијалист угоститељства;

(9) комерцијалист угоститељства;

(10) виши стручни радник организатор пословања у угоститељству – одсек кулинарство;

(11) менаџер хотелијерства, смер гастрономија;

(12) менаџер у гастрономији;

(13) струковни менаџер гастрономије;

(14) струковни економиста за туризам и угоститељство;

(15) струковни економиста на студијском програму – туризам и угоститељство, и студијском програму – туризам и хотелијерство

(16) економиста за туризам и угоститељство;

(17) дипломирани менаџер гастрономије;

(18) дипломирани менаџер – гастрономија;

(19) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, на смеру Хотелијески менаџмент, ако су на студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(20) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство или менаџер за туризам, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(21) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџер у гастрономији;

(22) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство, ако су у току студија изучавани наставни садржаји из области предмета;

(23) струковни менаџер у туризму и угоститељству, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета;

(24) специјалиста струковни економиста за пословну економију и менаџмент угоститељства и гастрономије, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета.

Лице из тачке 30) мора имати претходно стечено средње образовање за образовни профил, односно смер: кувар, кувар техничар, техничар кулинар или кулинарски техничар.

31) Куварство (практична настава и настава у блоку)

Професионална пракса – за образовни профил кувар:

(1) кувар – специјалиста.

32) Исхрана

Познавање животних намирница:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство;

(4) дипломирани инжењер технологије за прехрамбену технологију;

(5) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;

(6) дипломирани инжењер технологије исхране;

(7) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(8) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(9) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(13) доктор медицине;

(14) професор биологије;

(15) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство и биотехнологија; Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(16) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене студије основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија, на модулима: Технологија анималних производа, Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране;

(17) дипломирани биолог.

33) Економика туристичких и угоститељских предузећа:

(1) дипломирани менаџер у хотелијерству;

(2) дипломирани менаџер у туризму;

(3) дипломирани економист;

(4) дипломирани економиста;

(5) дипломирани економиста у области управљања хотелијерством;

(6) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(7) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(8) мастер туризмолог;

(9) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство;

(10) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџер у туризму или Менаџер у хотелијерству.

(11) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Хотелијерство и туризам;

(12) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(13) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерствo;

(14) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(15) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство.

Лице из подтач. (6)–(15) треба да је у току студија изучавало наставне садржаје из области предмета Економика туристичких и угоститељских предузећа

34) Предузетништво:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани економиста;

(3) дипломирани економиста – менаџер за туризам, смер туристички менаџмент;

(4) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент;

(5) дипломирани економиста у области управљања хотелијерством;

(6) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(7) дипломирани економиста – менаџер за финансије и банкарство;

(8) дипломирани туризмолог;

(9) дипломирани менаџер у туризму;

(10) мастер економиста;

(11) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије из области менаџмент и бизнис, студијски програм: Управљање предузећем;

(12) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџер у туризму или Менаџер у хотелијерству.

(13) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Хотелијерство и туризам;

(14) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(15) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство.

(16) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(17) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство.

35) Пословна информатика

Пословна информатика у туризму и угоститељству:

(1) дипломирани економиста, смерови: кибернетско-организациони, економскa статистикa и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантитативна економија;

(2) професор математике, смер рачунарство и информатика;

(3) дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;

(4) дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунарске технике и информатике;

(5) дипломирани инжењер електронике, смер рачунарске технике и информатике;

(6) дипломирани инжењер организације рада, смерови кибернетски и за информационе системе;

(7) дипломирани инжењер електронике, смер примењена електроника;

(8) професор информатике;

(9) дипломирани инжењер информатике;

(10) дипломирани инжењер информатике и статистике;

(11) дипломирани информатичар – пословна информатика.

(12) професор технике и информатике;

(13) дипломирани математичар;

(14) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

(15) студијска група Статистика, односно Информатика или мастер студије у области економије, студијска група Статистика, односно Информатика;

(16) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у области организационих наука, студијски програм Менаџмент и организација, студијска група Информациони системи и технологије;

(17) мастер математичар;

(18) мастер информатичар;

(19) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

(20) мастер инжењер информационих технологија;

(21) мастeр инжeњeр oргaнизaциoних нaукa (смер Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке);

(22) мастер професор технике и информатике;

(23) дипломирани математичар – информатичар;

(24) професор техничког образовања.

Лица из подтач. (16)–(20) ове тачке која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани – мастер, морају да имају у оквиру завршених основних академских студија положено најмање пет информатичких предмета, од тога најмање један из области Програмирање и два предмета из једне или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмете Пословна информатика и Пословна инфоратика у туризму и угоститељству може да изводи и:

– дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

– дипломирани економиста – менаџер за финансије и банкарство;

– дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент или туристички менаџмент;

– дипломирани економиста у области управљања хотелијерством;

– мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијскомпрограму Туризам и хотелијерство;

– мастер економиста;

– мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџер у туризму или менаџер у хотелијерству;

– мастер туризмолог

Лице из ал. 1–8. овог става треба да је на основним академским студијама изучавало наставне садржаје из области предмета Пословна информатика.

Члан 5.

У стручној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, у којој се стиче стручна оспособљеност за рад у трајању од једне године, образовање за рад у трајању од две године и средњег образовање у трајању од три године, у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам, наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи за:

1) Основи угоститељства:

(1) дипломирани економиста;

(2) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(3) дипломирани дефектолог – олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју рада трговина, угоститељство и туризам;

(4) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.

2) Познавање робе (у угоститељству):

(1) дипломирани инжењер технологије – биохемијско-технолошко инжењерски одсек;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за прехрамбену технологију – анималних или биљних производа;

(3) дипломирани инжењер технологије – прехрамбени смер;

(4) дипломирани дефектолог – олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју рада трговина, угоститељство и туризам;

(5) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.

3) Познавање робе (у трговини):

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) професор хемије;

(3) дипломирани хемичар;

(4) дипломирани дефектолог – олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју рада трговина, угоститељство и туризам;

(5) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.

4) Хигијена и заштита на раду:

(1) доктор медицине;

(2) дипломирани дефектолог;

(3) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.

5) Припремање намирница:

(1) дипломирани дефектолог – олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју рада трговина, угоститељство и туризам;

(2) виши стручни радник технологије куварства;

(3) виши угоститељ са стеченим средњим образовањем за кулинара или кувара;

(4) гастролог;

(5) менаџер хотелијерства, смер гастрономија;

(6) виши стручни радник – комерцијалиста угоститељства;

(7) виши стручни радник угоститељско-туристичке струке, занимање кулинарство;

(8) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.

6) Складишно и транспортно пословање:

(1) дипломирани дефектолог – олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју рада трговина, угоститељство и туризам;

(2) дипломирани економиста;

(3) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.

7) Техничка паковања:

(1) дипломирани дефектолог – олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју рада трговина, угоститељство и туризам;

(2) виши стручни радник у трговини;

(3) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.

Лица из тач. 1)–7) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

8) Практична настава:

(1) кувар са положеним специјалистичким испитом;

(2) складиштар или продавац са положеним специјалистичким испитом.

Лица из тачке 8) морају да имају морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

9) Сервирање:

Практична настава за образовни профил сервир:

(1) виши стручни радник технологије уживања;

(2) виши угоститељ који је стекао и образовање за техничара услуживања или конобара;

(3) ресторатер;

(4) менаџер хотелијерства, смер ресторатерство;

(5) виши стручни радник, организатор у угоститељству, одсек или смер услуживање;

(6) виши стручни радник у угоститељству, смер услуживање.

10) Хигијена:

(1) доктор медицине;

(2) доктор стоматологије;

(3) дипломирани дефектолог са савладаним програмом методике наставе природне групе предмета;

(4) мастер дефектолог са савладаним програмом методике наставе природне групе предмета;

(5) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.

11) Заштита на раду:

(1) доктор медицине;

(2) доктор стоматологије;

(3) дипломирани дефектолог са савладаним програмом методике наставе природне групе предмета;

(4) мастер дефектолог са савладаним програмом методике наставе природне групе предмета.

12) Основи трговине:

(1) дипломирани економиста;

(2) мастер економиста;

(3) дипломирани дефектолог са савладаним програмом методике наставе предмета у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам;

(4) мастер дефектолог са савладаним програмом методике наставе предмета у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам.

13) Помоћни наставник:

(1) лице које је стекло средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању за образовни профил, односно занимање, у области угоститељство и туризам: кулинарски техничар, угоститељски техничар, кувар.

Члан 6.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању може да изводи за:

Област трговина

1) Енглески језик:

(1) професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;

(2) мастер филолог (студијски програм Англистика; студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност);

(3) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност).

2) Француски језик:

(1) професор, односно дипломирани филолог за француски језик и књижевност;

(2) мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност);

(3) мастер професор – романиста;

(4) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност).

3) Немачки језик:

(1) професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;

(2) професор немачког језика и књижевности и италијанског језика;

(3) мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност);

(4) мастер професор немачког језика и књижевности;

(5) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност).

4) Руски језик:

(1) професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност;

(2) мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност);

(3) мастер професор слависта – руски језик и књижевност;

(4) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност).

5) Менаџмент у трговини:

(1) дипломирани економиста;

(2) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(3) дипломирани економиста – менаџер у трговини;

(4) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(5) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџмент и организација, студијска група Менаџмент.

6. Информациони системи у трговини:

(1) дипломирани економиста, смер економске статистике и кибернетике или смер пословне информатике;

(2) професор математике, дипломирани математичар;

(3) професор информатике;

(4) дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунарске технике и информатике;

(5) дипломирани инжењер организације рада, смер кибернетски;

(6) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(7) дипломирани економиста – менаџер у трговини;

(8) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

7) Пословно комуницирање:

(1) дипломирани економиста;

(2) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(3) дипломирани економиста – менаџер у трговини;

(4) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(5) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџмент и организација, студијска група Менаџмент.

8) Финансијско пословање:

(1) дипломирани економиста;

(2) дипломирани економиста пословно-правног смера;

(3) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(4) дипломирани економиста – менаџер за финансије и банкарство;

(5) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

9) Комерцијално познавање робе:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) професор хемије;

(3) дипломирани хемичар;

(4) дипломирани инжењер хемије, аналитички смер;

(5) дипломирани инжењер хемије, биооргански смер;

(6) дипломирани хемичар опште хемије;

(7) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(8) дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;

(9) дипломирани хемичар – професор хемије;

(10) дипломирани хемичар – мастер;

(11) дипломирани професор хемије – мастер;

(12) дипломирани инжењер технологије исхране;

(13) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(14) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(15) мастер инжењер технологије;

(16) мастер професор хемије;

(17) мастер хемичар;

(18) дипломирани инжењер текстилне технологије;

(19) дипломирани инжењер хемијске технологије;

(20) дипломирани инжењер технологије исхране;

(21) дипломирани економиста;

(22) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(23) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

10) Практична настава – менаџер у трговини:

(1) дипломирани економиста;

(2) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(3) дипломирани економиста – менаџер у трговини;

(4) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(5) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџмент и организација, студијска група Менаџмент.

11) Аранжирање

Декорисање:

(1) професор ликовних уметности;

(2) дипломирани сликар – професор ликовне културе;

(3) академски сликар – ликовни педагог;

(4) дипломирани вајар – професор ликовне културе;

(5) академски вајар – ликовни педагог;

(6) дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;

(7) академски графичар – ликовни педагог;

(8) дипломирани графичар – професор ликовне културе;

(9) дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;

(10) дипломирани уметник нових ликовних медија – професор ликовне културе;

(11) дипломирани графичар визуелних комуникација – професор ликовне културе;

(12) дипломирани сликар;

(13) дипломирани вајар;

(14) дипломирани графичар;

(15) дипломирани графички дизајнер;

(16) дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

(17) дипломирани сликар зидног сликарства;

(18) лице са завршеним факултетом примењених уметности;

(19) лице са завршеним факултетом ликовних уметности;

(20) лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна;

(21) мастер ликовни уметник;

(22) мастер примењени уметник;

(23) мастер конзерватор и рестауратор;

(24) мастер дизајнер.

12) Пројектовање:

(1) дипломирани инжењер архитектуре;

(2) мастер инжењер архитектуре;

(3) мастер инжењер грађевинарства.

13) Писмо:

(1) дипломирани графичар;

(2) дипломирани графичар примењених уметности;

(3) дипломирани архитекта.

14) Историја примењених уметности:

(1) професор ликовних уметности;

(2) дипломирани сликар – професор ликовне културе;

(3) академски сликар – ликовни педагог;

(4) дипломирани вајар – професор ликовне културе;

(5) академски вајар – ликовни педагог;

(6) дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;

(7) академски графичар – ликовни педагог;

(8) дипломирани графичар – професор ликовне културе;

(9) дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;

(10) дипломирани уметник нових ликовних медија – професор ликовне културе;

(11) дипломирани графичар визуелних комуникација – професор ликовне културе;

(12) професор или дипломирани историчар уметности;

(13) дипломирани сликар;

(14) дипломирани вајар;

(15) дипломирани графичар;

(16) дипломирани графички дизајнер;

(17) дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

(18) дипломирани сликар зидног сликарства.

15) Практична настава:

(1) дипломирани архитекта;

(2) аранжер;

(3) дипломирани инжењер архитектуре;

(4) мастер инжењер архитектуре;

(5) професор ликовних уметности;

(6) дипломирани сликар – професор ликовне културе;

(7) академски сликар – ликовни педагог;

(8) дипломирани вајар – професор ликовне културе;

(9) академски вајар – ликовни педагог;

(10) дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;

(11) академски графичар – ликовни педагог;

(12) дипломирани графичар – професор ликовне културе;

(13) дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;

(14) дипломирани уметник нових ликовних медија – професор ликовне културе;

(15) дипломирани графичар визуелних комуникација – професор ликовне културе;

(16) дипломирани сликар;

(17) дипломирани вајар;

(18) дипломирани графичар;

(19) дипломирани графички дизајнер;

(20) дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

(21) дипломирани сликар зидног сликарства;

(22) лице са завршеним факултетом примењених уметности;

(23) лице са завршеним факултетом ликовних уметности;

(24) лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна;

(25) мастер ликовни уметник;

(26) мастер примењени уметник;

(27) мастер конзерватор и рестауратор;

(28) мастер дизајнер.

Област угоститељство и туризам

1) Рачуноводствено пословање:

(1) дипломирани економиста;

(2) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(3) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

Лице из подтачке (3) треба да је на основним академским студијама изучавало наставне садржаје из области предмета Рачуноводство.

2) Маркетинг у туристичком пословању:

(1) дипломирани економиста;

(2) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(3) дипломирани економиста – менаџер у трговини;

(4) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(5) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџмент и организација, студијска група Менаџмент.

3) Пословна психологија:

(1) професор психологије;

(2) дипломирани психолог;

(3) дипломирани школски психолог-педагог;

(4) мастер психолог, претходно завршене основне академске студије у области психолошких наука.

4) Енглески језик:

(1) професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;

(2) мастер филолог (студијски програм Англистика; студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност);

(3) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност).

5) Француски језик:

(1) професор, односно дипломирани филолог за француски језик и књижевност;

(2) мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност);

(3) мастер професор – романиста;

(4) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност).

6) Немачки језик:

(1) професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;

(2) професор немачког језика и књижевности и италијанског језика;

(3) мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност);

(4) мастер професор немачког језика и књижевности;

(5) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност).

7) Руски језик:

(1) професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност;

(2) мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност);

(3) мастер професор слависта – руски језик и књижевност;

(4) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност).

8) Познавање пића и намирница:

(1) дипломирани инжењер технологије, биохемијско-технолошки одсек;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(4) дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство;

(5) дипломирани инжењер технологије за прехрамбену технологију;

(6) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;

(7) дипломирани инжењер технологије исхране;

(8) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(9) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(10) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(14) доктор медицине;

(15) професор биологије;

(16) професор хемије;

(17) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство и биотехнологија; Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(18) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене студије основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија, на модулима: Технологија анималних производа, Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране;

(19) дипломирани биолог.

9) Основи куварства:

(1) виши стручни радник технологије куварства;

(2) виши угоститељ;

(3) гастролог;

(4) менаџер хотелијерства, смер гастрономија;

(5) менаџер хотелијерства, смер гастрологија;

(6) виши стручни радник угоститељско туристичке струке, занимање кулинарство;

(7) виши стручни радник у угоститељству, смер кулинарство;

(8) виши стручни радник организатор пословања у угоститељству – одсек кулинарство;

(9) виши угоститељ – гастролог;

(10) струковни економиста за туризам и угоститељство;

(11) менаџер у гастрономији;

(12) дипломирани менаџер – гастрономија,

(13) мастер менаџер, претходно завршене студије првог степена на студијском програму Менаџер у гастрономији

(14) струковни менаџер гастрономије;

(15) струковни економиста на студијском програму – туризам и угоститељство;

(16) дипломирани менаџер гастрономије;

(17) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент, ако су на студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(18) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(19) мастер менаџер, претходно завршене студије на студијском програму Менаџер у гастрономији;

(20) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство, ако су током студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

Лице из тачке 9) мора имати претходно стечено средње образовање за образовни профил: кувар, кувар техничар, техничар кулинар или кулинарски техничар.

10) Пословна информатика:

(1) дипломирани економиста, смер економске статистике и кибернетике или смер пословне информатике;

(2) професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;

(3) професор информатике, односно дипломирани информатичар;

(4) дипломирани инжењер електротехнике;

(5) дипломирани инжењер електротехнике за индустријску енергетику;

(6) дипломирани инжењер електротехнике за аутоматику и електронику;

(7) дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунарске технике и информатике;

(8) дипломирани инжењер организације рада, смер кибернетски.

11) Услуживање:

(1) виши стручни радник технологије услуживања;

(2) ресторатер;

(3) менаџер хотелијерства, смер ресторатерство;

(4) виши стручни радник – комерцијалист угоститељства;

(5) виши стручни радник организатор у угоститељству, одсек или смер услуживање;

(6) виши стручни радник у угоститељству, смер услуживање;

(7) виши стручни радник организатор пословања у угоститељству, одсек услуживање;

(8) виши угоститељ;

(9) комерцијалист угоститељства;

(10) виши стручни радник струка угоститељска – занимање комерцијалист угоститељства;

(11) економиста, на одсеку за финансијско пословање предузећа;

(12) виши стручни радник у угоститељству, одсек услуживање;

(13) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство;

(14) менаџер хотелијерства, смер ресторатерство;

(15) економиста за туризам и угоститељство;

(16) економиста за туризам и угоститељство, смер услуживања;

(17) економиста за туризам и угоститељство, смер ресторатерство – услуживање;

(18) економиста – менаџер за туризам и угоститељство;

(19) струковни менаџер ресторатерства из области менаџмента и бизниса;

(20) струковни менаџер ресторатерства;

(21) струковни менаџер хотелијерства;

(22) струковни економиста за туризам и угоститељстство;

(23) струковни економиста на студијском програму – туризам и угоститељство;

(24) економиста за менаџмент, на смеру туризам и угоститељство;

(25) струковни менаџер за туризам и угоститељство из области економских наука;

(26) струковни менаџер из области менаџмента и бизниса;

(27) дипломирани менаџер у хотелијерству;

(28) дипломирани економиста – менаџер туризма;

(29) дипломирани економиста – менаџер за туризам, на смеру Туристички менаџмент, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета;

(30) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета;

(31) дипломирани економиста – менаџер за туризам, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(32) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(33) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство или Економија – модул менаџмент у туризму;

(34) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџер у хотелијерству;

(35) виши стручни радник, струке угоститељско-туристичке, занимање услуживање;

(36) специјалиста струковни економиста за пословну економију и менаџмент угоститељства и гастрономије, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета.

Лице из ове тачке мора да има претходно завршено средње образовање за образовни профил: конобар, техничар услуживања или угоститељски техничар.

12) Наука о исхрани:

(1) доктор медицине;

(2) дипломирани инжењер технологије, биохемијско-технолошки одсек;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, прехрамбени одсек;

(4) професор биологије;

(5) дипломирани инжењер технологије, смер угљенохидратна храна;

(6) дипломирани инжењер технологије исхране;

(7) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(8) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на програму: Биохемијско инжењерство и биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(9) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија анималних производа, Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране;

(10) мастер биолог;

(11) мастер професор биологије;

(12) дипломирани биолог;

(13) дипломирани инжењер прехрамбене технологије.

13) Познавање животних намирница:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство;

(4) дипломирани инжењер технологије за прехрамбену технологију;

(5) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;

(6) дипломирани инжењер технологије исхране;

(7) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(8) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(9) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(13) доктор медицине;

(14) професор биологије;

(15) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство и биотехнологија; Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(16) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене студије основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија, на модулима: Технологија анималних производа, Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране;

(17) дипломирани биолог.

14) Основе услуживања:

(1) виши стручни радник технологије услуживања;

(2) ресторатер;

(3) менаџер хотелијерства, смер ресторатерство;

(4) виши стручни радник – комерцијалист угоститељства;

(5) виши стручни радник организатор у угоститељству, одсек или смер услуживање;

(6) виши стручни радник у угоститељству, смер услуживање;

(7) виши стручни радник организатор пословања у угоститељству, одсек услуживање;

(8) виши угоститељ;

(9) комерцијалиста угоститељства;

(10) виши стручни радник струка угоститељска – занимање комерцијалист угоститељства;

(11) економиста, на одсеку за финансијско пословање предузећа;

(12) виши стручни радник у угоститељству, одсек услуживање;

(13) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство;

(14) менаџер хотелијерства, смер ресторатерство;

(15) економиста за туризам и угоститељство;

(16) економиста за туризам и угоститељство, смер услуживања;

(17) економиста за туризам и угоститељство, смер ресторатерство – услуживање;

(18) економиста – менаџер за туризам и угоститељство;

(19) струковни менаџер ресторатерства из области менаџмента и бизниса;

(20) струковни менаџер ресторатерства;

(21) струковни менаџер хотелијерства;

(22) струковни економиста за туризам и угоститељстство;

(23) струковни економиста на студијском програму – туризам и угоститељство;

(24) економиста за менаџмент, на смеру туризам и угоститељство;

(25) струковни менаџер за туризам и угоститељство из области економских наука;

(26) струковни менаџер из области менаџмента и бизниса;

(27) дипломирани менаџер у хотелијерству;

(28) дипломирани економиста – менаџер туризма;

(29) дипломирани економиста – менаџер за туризам, на смеру Туристички менаџмент, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета;

(30) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета;

(31) дипломирани економиста – менаџер за туризам, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(32) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(33) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство или Економија – модул менаџмент у туризму;

(34) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџер у хотелијерству;

(35) виши стручни радник, струке угоститељско-туристичке, занимање услуживање;

(36) специјалиста струковни економиста за пословну економију и менаџмент угоститељства и гастрономије, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета.

Лице из ове тачке мора да има претходно завршено средње образовање за образовни профил: конобар, техничар услуживања или угоститељски техничар.

15) Куварство:

(1) виши стручни радник технологије куварства;

(2) гастролог;

(3) менаџер хотелијерстава, смер гастрологија;

(4) виши стручни радник угоститељско туристичке струке, занимање кулинарство;

(5) виши стручни радник у угоститељству, смер кулинарство;

(6) виши угоститељ;

(7) виши угоститељ – гастролог;

(8) виши стручни радник – комерцијалист угоститељства;

(9) комерцијалист угоститељства;

(10) виши стручни радник организатор пословања у угоститељству – одсек кулинарство;

(11) менаџер хотелијерства, смер гастрономија;

(12) менаџер у гастрономији;

(13) струковни менаџер гастрономије;

(14) струковни економиста за туризам и угоститељство;

(15) струковни економиста на студијском програму – туризам и угоститељство;

(16) економиста за туризам и угоститељство;

(17) дипломирани менаџер гастрономије;

(18) дипломирани менаџер – гастрономија;

(19) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент, ако су на студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(20) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(21) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџер у гастрономији;

(22) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство, ако су у току студија изучавани наставни садржаји из области предмета;

(23) струковни менаџер у туризму и угоститељству, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета;

(24) специјалиста струковни економиста за пословну економију и менаџмент угоститељства и гастрономије, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета.

Лице из ове тачке мора да има претходно стечено средње образовање за образовни профил, односно смер: кувар, кувар техничар, техничар кулинар или кулинарски техничар.

16) Посластичарство:

(1) виши стручни радник технологије посластичарства;

(2) виши угоститељ;

(3) гастролог;

(4) менаџер хотелијерства, смер посластичарство са пекарством;

(5) економиста за туризам и угоститељство;

(6) виши стручни радник организатор пословања у угоститељству, одсек кулинарство;

(7) струковни менаџер гастрономије;

(8) струковни економиста за туризам и угоститељство;

(9) менаџер хотелијерства смер гастрологија;

(10) дипломирани менаџер – гастрономије;

(11) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, ако су у току студија изучавани наставни садржаји из области предмета;

(12) мастер менаџер, претходно завршене студије на студијском програму Менаџер у гастрономији;

(13) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство, ако су у току студија изучавани наставни садржаји из области предмета.

Лице из ове тачке мора да има претходно стечено средње образовање за образовни профил: посластичар, кувар техничар, техничар кулинар, кулинарски техничар или посластичар техничар.

17) Историја уметности:

(1) професор ликовних уметности;

(2) дипломирани сликар – професор ликовне културе;

(3) академски сликар – ликовни педагог;

(4) дипломирани вајар – професор ликовне културе;

(5) академски вајар – ликовни педагог;

(6) дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;

(7) академски графичар – ликовни педагог;

(8) дипломирани графичар – професор ликовне културе;

(9) дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;

(10) дипломирани уметник нових ликовних медија – професор ликовне културе;

(11) дипломирани графичар визуелних комуникација – професор ликовне културе;

(12) професор или дипломирани историчар уметности;

(13) дипломирани сликар;

(14) дипломирани вајар;

(15) дипломирани графичар;

(16) дипломирани графички дизајнер;

(17) дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

(18) дипломирани сликар зидног сликарства;

(19) лице са завршеним факултетом примењених уметности;

(20) лице са завршеним факултетом ликовних уметности;

(21) лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна;

(22) професор историје уметности;

(23) дипломирани историчар уметности

(24) мастер ликовни уметник;

(25) мастер примењени уметник;

(26) мастер конзерватор и рестауратор;

(27) мастер дизајнер;

(28) мастер историчар уметности.

18. Туристичка кретања

Агенцијско пословање

Хотелијерско пословање:

(1) дипломирани економиста;

(2) дипломирани туризмолог;

(3) дипломирани географ – туризмолог;

(4) дипломирани географ (туризмолог);

(5) дипломирани економиста – менаџер за туризам, смер туристички менаџмент;

(6) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство смер хотелијерски менаџмент;

(7) дипломирани менаџер у туризму;

(8) дипломирани менаџер у хотелијерству;

(9) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

(10) мастер туризмолог, претходно завршене основне академске студије у области економије или географије;

(11) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство;

(12) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму у области географије, туризма и хотелијерства;

(13) мастер менаџер, претходно завршене академске студије на студијском програму: менаџер у туризму или менаџер у хотелијерству.

Члан 7.

Ступањем на снагу овог правилника престају да важе:

1) Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/15, 16/15, 19/15, 11/16, 2/17, 13/18, 2/20, 14/20 и 1/21);

2) члан 9. и члан 11. став 1. тачка 7. Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Просветни гласник”, бр. 1/95, 24/04, 10/09 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/12, 11/16, 14/20 и 17/21);

3) Правилник о врсти стручне спреме наставника и сарадника у настави у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада трговина, угоститељство и туризам – област трговина („Просветни гласник”, број 6/97);

4) Правилник о врсти стручне спреме наставника и сарадника у настави у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада трговина, угоститељство и туризам – област угоститељство и туризам („Просветни гласник”, број 6/97);

5) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил туристички техничар („Просветни гласник”, број 11/07);

6) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил кувар („Просветни гласник”, број 11/07);

7) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил конобар („Просветни гласник”, број 11/07);

8) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил посластичар („Просветни гласник”, број 11/07);

9) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил комерцијалиста („Просветни гласник”, број 12/07).

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-220/2021-03

У Београду, 18. априла 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.