Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

7

На основу члана 92. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Личне услуге

Члан 1.

У Правилнику о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Личне услуге („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/15, 13/19 и 14/20), после дела: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ФРИЗЕР”, додаје се део: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ПЕДИКИР – МАНИКИР”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-32/2022-03

У Београду, 14. марта 2022. године

Mинистар,

Бранко Ружић, с.р.

НОРМАТИВ
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ШКОЛСКОГ ПРО
СТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ПЕДИКИР – МАНИКИР

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УЧИОНИЦЕ – KАБИНЕТ

Предмети:

ОСНОВЕ АНАТОМИЈЕ И ФИЗИОЛОГИЈЕ

ХИГИЈЕНА

ПРВА ПОМОЋ

ПСИХОЛОГИЈА КОМУНИКАЦИЈЕ

ОСНОВЕ ДЕРМАТОЛОГИЈЕ

ЕСТЕТСКО МАНИКИРСКО-ПЕДИКИРСКО ОБЛИКОВАЊЕ

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

ПОЗНАВАЊЕ ПРЕПАРАТА

Опрема кабинета

Рб

Назив

Јед. мере

Kоличина

1.

Сто за ученика

ком.

1 по ученику у групи

2.

Сто за наставника

ком.

1

3.

Столица за ученика

ком.

1 по ученику у групи

4.

Столица за наставника

ком.

1

5.

Рачунар

ком.

1

6.

Видео бим

ком.

1

7.

Слике, фотографије, цртежи

по потреби

8.

Полице за одлагање модела, макета и мулажа

ком.

2

9.

Ормар

ком.

1

10.

Табла

ком.

1

11.

Застори за прозоре

ком.

1 по прозору

12.

Изложбени пано

ком.

2–5 м

13.

Kорпа за отпатке

ком.

1

14.

Чивилук за одлагање одеће

ком.

1

ПОСЕБНА НАСТАВНА СРЕДСТВА

Предмет: ОСНОВЕ АНАТОМИЈЕ И ФИЗИОЛОГИЈЕ

Рб

Назив

Јед. мере

Kоличина

Напомена

1.

Анатомски атлас

ком.

1

за кабинет

Слика свих врста ткива

ком.

1

за кабинет

Слика коштане сржи

ком.

1

за кабинет

Слика крвних елемената

ком.

1

за кабинет

Слика глутинација

ком.

1

за кабинет

Слике крвних група

ком.

1

за кабинет

Слика разних зглобова

ком.

1

за кабинет

Слика срца

ком.

1

за кабинет

Слика срчаних зализака

ком.

1

за кабинет

Слика малог и великог крвотока

ком.

1

за кабинет

Слика спроводног система срца

ком.

1

за кабинет

Слика крвних судова, артерија, аорте

ком.

1

за кабинет

Слика крвних судова артерије главе, руке и ноге

ком.

1

за кабинет

Слика плућа и плућне марамице

ком.

1

за кабинет

Слика дисајних путева

ком.

1

за кабинет

Слика усне дупље и ждрела

ком.

1

за кабинет

Слика жучних путева и жучне кесе

ком.

1

за кабинет

Слика пресека бубрега

ком.

1

за кабинет

Слика грађе нефрона

ком.

1

за кабинет

Слика уринарног тракта

ком.

1

за кабинет

Слика гениталних органа жене

ком.

1

за кабинет

Слика гениталних органа мушкарца

ком.

1

за кабинет

Слика мишића главе и врата

ком.

1

за кабинет

Слика мишића леђа – површинских и дубинских

ком.

1

за кабинет

Слика мишића грудног коша

ком.

1

за кабинет

Слика мишића трбушног зида

ком.

1

за кабинет

Слика мишића руке

ком.

1

за кабинет

Слика мишића ноге

ком.

1

за кабинет

Слика мишића карлице

ком.

1

за кабинет

Слика можданих живаца

ком.

1

за кабинет

Слика кичмене и продужене мождине

ком.

1

за кабинет

Слика периферних живаца

ком.

1

за кабинет

Слика моторних и сензитивних путева

ком.

1

за кабинет

Слика вегетативног нервног система

ком.

1

за кабинет

2.

Kомплетни костур

ком.

1

за кабинет

3.

Појединачне кости

ком.

1

за кабинет

4.

Мулаж зглоба

ком.

1

за кабинет

Мулаж главе, торакса и абдомена

ком.

1

за кабинет

Мулаж срца

ком.

1

за кабинет

Мулаж срчаних зализака

ком.

1

за кабинет

Мулаж горњих дисајних путева

ком.

1

за кабинет

Мулаж доњих дисајних путева

ком.

1

за кабинет

Мулаж плућа

ком.

1

за кабинет

Мулаж усне дупље и ждрела

ком.

1

за кабинет

Мулаж желуца

ком.

1

за кабинет

Мулаж танког и дебелог црева

ком.

1

за кабинет

Мулаж јетре

ком.

1

за кабинет

Мулаж панкреаса и слезине

ком.

1

за кабинет

Мулаж бубрега и надбубрега

ком.

1

за кабинет

Мулаж гениталних органа жене

ком.

1

за кабинет

Мулаж гениталних органа мушкарца

ком.

1

за кабинет

Мулаж тиреоидне и паратиреоидне жлезде

ком.

1

за кабинет

Мулаж мозга

ком.

1

за кабинет

Мулаж пресека мозга

ком.

1

за кабинет

5.

Наставни филмови из области предмета

према потреби

према потреби

за кабинет

Доступни дигитални мултимедијални садржаји из области предмета

према потреби

за кабинет

Предмет: ХИГИЈЕНА

Рб

Назив

Јед. мере

Kоличина

Напомена

1.

Збирка парола, брошура, плаката и других здравствено-васпитних материјала

комплет

1

за кабинет

2.

Порекло хране – слике

ком.

1

за кабинет

Витамини у исхрани – слике

ком.

1

Хигијенски водни објекти – слике

ком.

1

Структура зуба – слике

ком.

1

Наталитет, морбититет, морталитет – слике

ком.

1

Пресек коже – слике

ком.

1

Лична заштитна средства и њихова примена – слике

ком.

1

3.

Фланелограф с апликацијама

комплет

1

за кабинет

4.

Наставни филмови из области предмета

према потреби

за кабинет

5.

Доступни дигитални мултимедијални садржаји из области предмета

према потреби

за кабинет

Предмет: ПРВА ПОМОЋ

Рб

Назив

Јед. мере

Kоличина

Напомена

1.

Опекотине – слике

комплет

1

за кабинет

Смрзотине – слике

комплет

1

Повреде и преломи – слике

комплет

1

Вештачко дисање – слике

комплет

1

Kрварење – слике

комплет

1

2.

Лутка „Амбу-фантом”

ком.

1

за кабинет

3.

Наставни филмови из области предмета

према потреби

за кабинет

Доступни дигитални мултимедијални садржаји из области предмета

према потреби

4.

Ћебе

ком.

2

за кабинет

Kрамеровe шине разних величина

ком.

6

Томасова удлага

ком.

1

Дитриксова удлага

ком.

1

Разна приручна средства (летвице, шперплоче, картон и др.)

комплет

3

Торбица за прву помоћ

комплет

3

Маказе

ком.

2

Завојне повеске разних величина

ком.

20

Троугласте мараме

ком.

20

Први завој

ком.

10

Газе, туфери, вата, папирна вата, обични завоји и др.

комплет

5

Носила

ком.

1

Непромочиво платно

ком.

1

Предмет: ОСНОВЕ ДЕРМАТОЛОГИЈЕ

Рб

Назив

Јед. мере

Kоличина

Напомена

1.

Атлас кожних болести

ком.

1

за кабинет

2.

Цртеж грађе коже

комплет

1

за кабинет

3.

Изглед и хистолошка грађа длаке – слике

комплет

1

за кабинет

Слика нокта и грађе

комплет

1

Слике, филмови ефлоресценци у равни коже

комплет

1

Слике, филмови ефлоресценци изнад равни коже

комплет

1

Слике себореје коже

комплет

1

Слике, филмови ефлоресценци испод равни коже

комплет

1

Слике акни вулгарис

комплет

1

Слике гљивичних обољења коже

збирка

1

Слике ноктију (конгениталне аномалије, дистрофична обољења, гљивична обољења, деколорације)

збирка

1

Слике невуса

збирка

1

Слике Витилига

збирка

1

Слике уртикарије, контакт-дерматита Цхеилитис алергица и Ецзема

збирка

1

Слике тетоваже и поремећаја пигментације

збирка

1

Слике, цртежи ожиљака

збирка

1

Слике, цртежи, филмови верица вулгарис

збирка

1

Слике, филмови, цртежи коже са пиококним променама

збирка

1

Слике, цртежи, филмови коже оштећене и промењене високом, ниском температуром зрачењем и хемијским материјама

збирка

1

Слике атрофичне коже

збирка

1

4.

Наставни филмови из области предмета

према потреби

за кабинет

за кабинет

Доступни дигитални мултимедијални садржаји из области предмета

према потреби

5.

Микроскоп

ком.

1

за кабинет

Лупа

ком.

5

Предмет: ЕСТЕТСКО ПЕДИКИРСКО И МАНИКИРСКО ОБЛИКОВАЊЕ

Рб

Назив

Јед. мере

Kоличина

Напомена

1.

Наставни филмови из области предмета

према потреби

према потреби

2.

Доступни дигитални мултимедијални садржаји из области предмета

према потреби

према потреби

Предмет: ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Рб

Назив

Јед. мере

Kоличина

1.

Шеме, графици и слике – Организациона шема привредног субјекта

ком.

1

Шеме, графици и слике – Маркетинг микс

ком.

1

Шеме, графици и слике – Од пословне идеје до реализације

ком.

1

2.

Документација, обрасци – Документација Агенције за привредне регистре – за оснивање

Документација, обрасци – Образац бизнис плана

3.

ДВД, филмови – Наставни филмови

ком

1

Предмет: ПСИХОЛОГИЈА КОМУНИКАЦИЈЕ

Рб

Назив

Јед. мере

Kоличина

Напомена

1.

Слика чула (анатомска)

ком.

1

за кабинет

Слике коре великог мозга са локализацијом психичких функција

ком.

1

Слика спектра боја

ком.

1

Слика фацијалног израза основних емоција

ком.

1

Kривуља заборављања – слика

ком.

1

Графички приказ односа фигуре и позадине

ком.

1

Шематски приказ комфликата и фрустрација

ком.

1

2.

Наставни филмови из области предмета

према потреби

за кабинет

Доступни дигитални мултимедијални садржаји из области предмета

3.

Штоперица

ком.

1

за кабинет

4.

Тест општих способности – вербални и невербални

комплет

1

за индивидуалну и групну намену

Тестови личности

комплет

1

Тест спретности руку и прстију БТИ, И и ИИ

комплет

1

5.

Уџбеници опште психологије

комплет

1

за кабинет

Психолошки речник

ком.

1

Часописи и билтени из области психологије

наслов

више

Стручна литература

наслов

више

Предмет: ПОЗНАВАЊЕ ПРЕПАРАТА

Рб

Назив

Јед, мере

Количина

Напомена

1.

Каталози козметичких сировина

ком.

1

За кабинет

2.

Цртеж грађе коже

ком.

1

Цртеж грађе нокта

ком.

1

Цртеж грађе длаке

ком.

1

3.

Стручна литература

према потреби

према потреби

4.

Узорци козметичких препарата

комплет

1

5.

Каталози козметичких препарата

ком.

1

6.

Модел длаке

ком.

1

7.

Модел нокта

ком.

1

8.

Наставни филмови из области предмета

према потреби

према потреби

9.

Доступни дигитални мултимедијални садржаји из области предмета

према потреби

према потреби

Садржаји наставног предмета познавање препарата остварују се коришћењем опреме и наставних средстава у кабинету за реализацију предмета практична настава.

Б. НОРМАТИВ СПЕЦИФИЧНОГ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА УЧИОНИЦА – KАБИНЕТ

Предмет: ПРАKТИЧНА НАСТАВА

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА УЧИОНИЦА – КАБИНЕТ

ПЕДИКИР-МАНИКИР

Простор

Захтеви простора и опште опреме идентични су са захтевима за кабинете садржаним у Нормативу заједничког простора, опреме и наставних средстава за све струке и образовне профиле и степена стручне спреме.

Рб

Назив

Јед.

мере

Количина

1.

Слике нормалног стопала

ком.

1

Слике деформисаног стопала

ком.

1

Слике жуљева

ком.

3

Слике брадавица

ком.

1

Слике обољења нокта

ком.

1

Слике и цртежи здраве коже, нокта и грађа

комплет

1

Слике и цртежи правилно обликованих ноктију

ком.

1

Слике и цртежи неправилно обликованих ноктију

ком.

1

Цртежи и шеме топле и хладне депилације

ком.

1

2.

Кадица за потапање ногу

ком.

1 по радном месту

3.

Столица већа

ком.

Столица мања

ком.

4.

Покретна лампа

ком.

5.

Бојлер 50 литара

ком.

1

6.

Рачунар/таблет

ком

1

7.

Пројектор

ком

1

8.

Мала школска табла

ком

1

9.

Приручна апотека за прву помоћ

ком.

1

10.

Ормар за смештај прибора и алата

ком.

2

11.

Вештачка рука

ком.

3

12.

Сто за маникир и надоградњу ноктију

ком.

1 по радном месту

Покретни сточић за прибор и материјал

ком.

1 по радном месту

13.

Држач – сталак за ноге

ком.

1 по радном месту

14.

Лежај за депилацију

ком.

1

15.

Шолов апарат за педикир на суво са комплетом

ком.

2

16.

Ув лампа

ком.

2

17.

Лед лампа

ком.

2

18.

Мензура 100/200 мл

ком.

1

19.

Стерилизатор са УВ зрацима

ком.

1

Стерилизатор са врелим зрацима

ком.

1

20.

Топилица за парафински третман стопала

ком.

1

21.

Топилица за парафински третман руку

ком.

1

22.

Пешкир велики

ком.

20

Пешкир мали

ком.

20

23.

Фротирске рукавице за парафински третман-пар

ком.

3

Фротирске чизме за парафински третман-пар

ком.

3

24.

Скалпел за педикир

ком

2

25.

Клешта за сечење типси (секач)

ком

2

Клешта – цангле за сечење ноктију

ком

2

Маказице – цанглице за заноктице

ком.

Кредо са жилетом

ком

2

26.

Турпија за обраду нокатне плоче на рукама

ком

2

Турпија за обраду нокатне плоче на ногама

ком

Турпија за обраду вештачких ноктију

ком

Турпија за глачање пете

ком

27.

Подизач – потискивач за кожицу око ноката

ком.

2

28.

Лак за нокте

ком.

10

29.

Гел лак

ком.

10

30.

Акрилна боја

ком.

10

31.

Посуда за потапање руку

ком.

1 по радном месту

32.

Хирушка маска за нос и уста

ком.

1 по радном месту

Хирушке рукавице – пар

ком.

1 по радном месту

33.

Четка за депилацију

ком.

1

Четкица за гел

ком.

3

Четкица за акрил

ком.

1

Четкица за чишћење прибора

ком.

2

34.

Пластичне папуче

ком.

1 пар радном месту

35.

Апарат топилица за топли восак

ком.

1

Апарат – топилица за хладни восак

ком.

2

36.

Шпатула дрвена

ком.

2

37.

Корпа за прљаво рубље

ком.

1

38.

Корпа за отпатке

ком.

1

39.

Чивилук

ком.

1

НАПОМЕНА: Школа обезбеђује потребни материјал за остваривање оперативних задатака – припрема практичне наставе.