Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

6

На основу члана 92. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о измени и допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле сарадник у драмској уметности, сарадник у музичкој уметности и новинар сарадник у стручној школи

Члан 1.

У Правилнику о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле сарадник у драмској уметности, сарадник у музичкој уметности и новинар сарадник у стручној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1/21), назив правилника мења се и гласи:

„Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле сарадник у драмској уметности, сарадник у музичкој уметности, новинар сарадник и сарадник у дигиталним медијима у стручној школи”.

После дела: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ НОВИНАР САРАДНИК У СТРУЧНОЈ ШКОЛИ”, додаје се део: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ САРАДНИК У ДИГИТАЛНИМ МЕДИЈИМА”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-165/5/2021-03

У Београду, 9. маја 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

НОРМАТИВ
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ САРАДНИК У ДИГИТАЛНИМ МЕДИЈИМА

А) ШКОЛСКИ ПРОСТОР

1. Специјализована учионица – Информатички кабинет, величина кабинета: 50 m²

2. Специјализована учионица – Демонстрација аудио-визуелног наставног садржаја величина кабинета: 50 m²

Б) ШКОЛСКА ОПРЕМА

1. Специјализована учионица – Информатички кабинет

Ред.
бр.

Назив опреме и наставних средстава

Број
комада

1.

Сто

30

2.

Столица

30

3.

Школска табла

1

4.

Корпа за отпатке

1

Уређаји и опрема

1.

Рачунар

15

2.

Преносни хард диск

1

3.

Активни звучници

15

4.

Слушалице

15

5.

Графичке табле за цртање

15

Софтвер

1.

Софтверски пакет за обраду текста, рад са табелама и израду презентација

15

2.

Софтверски пакет за графичку обраду, анимацију и пост-продукцију

15

3.

Софтверски пакет за израду и дизајнирање сајтова

15

4.

Софтверски пакет за монтажу звука, слике и видеа

15

У специјализованој учионици – Информатички кабинет, оствариваће се вежбе из свих стручних предмета.

Напомена: специјализована учионица – Информатички кабинет треба да има обезбеђен приступ Интернету.

2. Специјализована учионица – Демонстрација
аудио-визуелног наставног садржаја

Ред.
бр.

Назив опреме и наставних средстава

Број
комада

1.

Наставнички сто

1

2.

Наставничка столица

1

3.

Ученичке столице

30

4.

Корпа за отпатке

1

Уређаји и опрема

1.

Видео бим

1

2.

Пројекционо платно

1

3.

Звучни систем 2x100W

1

4.

Рачунар

1

Софтвер

1.

Софтверски пакет за обраду текста, рад са табелама и израду презентација

1

У специјализованој учионици – Демонстрација аудио-визуелног наставног садржаја оствариваће се вежбе из свих стручних предмета.

Напомена: специјализована учионица – Демонстрација аудио-визуелног наставног садржаја треба да има обезбеђен приступ Интернету.