Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

3

На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство

Члан 1.

У Правилнику о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 14/18, 7/19, 12/20, 1/21, 9/21 и 10/22), после плана и програма наставе и учења за образовни профил техничар за оперативну форензику, додаје се план наставе и учења за образовни профил израђивач хемијских производа, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Програм наставе и учења општеобразовних предмета за образовни профил израђивач хемијских производа, у трогодишњем трајању, остварује се у складу са правилником којим је утврђен програм наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама, за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању.

Члан 3.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Хемија, неметали и графичарство („Просветни гласник”, бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 15/97, 7/02, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08 и 8/09 „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 10/13, 11/13, 14/13, 12/15, 7/19, 12/20, 1/21, 9/21 и 4/23), у делу који се односи на наставни план и наставни програм за образовни профил израђивач хемијских производа у трогодишњем трајању.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2022/2023. годином у подручју рада Хемија, неметали и графичарство за образовни профил израђивач хемијских производа, у трогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из члана 3. став 1. овог правилника, најкасније до краја школске 2025/2026. године.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењује се од школске 2023/2024. године.

Број 110-00-151/2023-03

У Београду, 21. августа 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.