Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

8

На основу члана 67. ст. 1. и 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о измени и допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања

Члан 1.

У Правилнику о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20, 6/20, 17/21 и 16/22), део: „ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА”, замењују се новим делом: „ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

У делу: „ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА”, одељак: „3. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ”, у програму предмета: „ЛИКОВНА КУЛТУРА”, пододељак: „IV. ДОДАТНИ САДРЖАЈИ КОЈИ ИЗРАЖАВАЈУ ПОСЕБНОСТ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ”, после тачке: „4. МАЂАРСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА”, додаје се тачка: „5. РУСИНСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА”, која гласи:

5. РУСИНСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ИЗБОР ЛИКОВНИХ ДЕЛА И СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
(додатни саджај)

III ЦЕЛИНА: ОБЛИК

Иконостас у цркви Св. Оца Миколаја у Руском Крстуру, Арсеније Тодоровић и Арсеније Марковић (рађен 1791–1794.)

Зграда Студио М у Новом Саду, Павле Жилник 1965.

IV ЦЕЛИНА: ОРНАМЕНТ

Народна примењена уметност (ручни вез, осликан намештај)

Богородица са Христом, темпера на стаклу, Андреј Варга друга половина 19. века

Сеоски мотиви, Хелена Сивч 1995.

V ЦЕЛИНА: ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ

Илустрација насловне странице првог часописа за децу на русинском језику „Наша захрадка“, Јаков Гниздовски 1938.”

У програму предмета: „МУЗИЧКА КУЛТУРА”, пододељак: „IV. ДОДАТНИ САДРЖАЈИ КОЈИ ИЗРАЖАВАЈУ ПОСЕБНОСТ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ”, после тачке: „4. МАЂАРСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА”, додаје се тачка: „5. РУСИНСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА”, која гласи:

5. РУСИНСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА

ПРEПOРУЧEНE КOМПOЗИЦИЈE ЗА ПEВАЊE ИЛИ СВИРАЊЕ У ПЕТОМ РАЗРЕДУ

Народне песме и игре

1. А я себе порадзим (Сам ћу себе посаветовати) – русинска народна песма

2. Вежнї зайду (Узми завежљај) – русинска народна песма

3. Зламала ше кормань деска (Сломило се рало) – русинска народна песма

4. На тим нашим шоре (На нашом шору) – русинска народна песма

5. Коло водички (Око воде) – русинска народна песма

6. Зложни браца шугайкове (Сложна браћа чобани) – русинска народна песма

7. Ходзим горе, ходзим долу (Идем горе, идем доле) – русинска народна песма

8. У Пицбурґу таке нове (У Питсбугу новост) – русинска народна песма

9. Дивная новина (Дивна новост) – русинска народна песма

10. Ей, минару, минару (Еј, млинаре, млинаре) – русинска народна песма

11. Ей, дзивчатка чуєце (Еј, девојке, чујете ли) – русинска народна песма

12. Там под лєсом (Тамо под шумом) – русинска народна песма

13. Гаю, гаю, мой желєни (Гају, гају, мој зелени) – русинска народна песма

Дечје и ауторске песме

1. Школски дзвончок (Школско звоно) – С. Макаји, В. Олејар-Грабељшек

2. Кед я пойдзем маршировац (Кад одем да марширам) – народне, И. Тимко

3. Пришла яр (Стигло је пролеће) – М. Павловић, Т. Барна

4. Приватна зоо-заграда (Приватни зоо врт) – Ђ. Папхархаји, М. Бођанец

5. Била мелодия (Бела мелодија) – М. Павловић, Т. Говља

6. Муки любовни (Љубавне муке) – М. Зазуљак, Ј. Рамач-Чамо

7. Иринка (Иринка) – Ј. Сивч

Свирање на Орфовим инструментима

1. Зламала ше кормань деска (Сломило се рало) – русинска народна песма

2. А я себе порадзим (Сам ћу себе посаветовати) – русинска народна песма

3. У Пицбурґу таке нове (У Питсбугу новост) – русинска народна песма

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА СЛУШАЊЕ У ПЕТОМ РАЗРЕДУ

Народне песме и игре

1. Одхиль-лє мила облачок (Одшкрини драга прозор) – русинска народна песма

2. Народився Исус Христос (Родио се Исус Христос) – русинска божићна песма

3. Русинске народне песме у извођењу народног оркестра по слободном избору

Домаћи композитори

1. Ровнїни за женски глас и тамбурови оркестер (Равници) – И. Ковач

2. Три смутни писнї за виолончело и клавир III часц (Три тужне песме за виолончело и клавир III став) – И. Ковач.”

У делу: „ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА”, одељак: „3. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ”, у програму предмета: „ИСТОРИЈА”, пододељак: „IV. ДОДАТНИ САДРЖАЈИ ПРОГРАМУ ИСТОРИЈА КОЈИ ИЗРАЖАВАЈУ ПОСЕБНОСТ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ”, тачка: „7. РУСИНСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА”, замењује се новом тачком: „7. РУСИНСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА”, који гласи:

7. РУСИНСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА

РУСИНИ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Стари Словени (Порекло Словена и територија распрострањености; Привређивање, свакодневни живот, обичаји, веровања).

Источни Словени (Обједињавање источнословенских племена, настанак градова).

Кијевска Русија (Држава и друштво; Политички односи Кијевске државе; Примање хришћанства (988); писменост и култура; Пропаст Кијевске Руси у ХIII веку: разлози и последице).

Галичко-Волињска кнежевина (ХII–ХIV век) (Оснивање Галичко-Волињске кнежевине и њени политички односи са суседима; Галичко-Волињска кнежевина постаје краљевина; Пропаст Галичко-Волињске кнежевине; Земље Галичко-Волињске кнежевине и Кијевске Русије у оквиру Велике кнежевине Литве и Пољске: Социјалне и културно-религијске прилике).

Русини у Угарској до почетка ХV века (Први контакти Русина с Мађарима; Кнез Федор Корјатович и масовна колонизација Русина из Пољске у Угарску; Црквено-религијски живот Русина у Угарској).

Миграције Русина из Пољске у Угарску у средњем веку (Разлози, услови и правци пресељавања/насељавања; Привредне и друштвене прилике; Црквено-религијски живот и црквена унија 1646. г; Просвета и култура; Процеси асимилације Русина).”

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2023/2024. године.

Број 110-00-109/2023-04

У Београду, 21. августа 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Ред. број

А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

1.

Српски језик и књижевност

_________језик1

5

180

4

144

2.

Српски као нематерњи језик 2

3

108

3

108

3.

Страни језик

2

72

2

72

4.

Ликовна култура

2

72

1

36

5.

Музичка култура

2

72

1

36

6.

Историја

1

36

2

72

7.

Географија

1

36

2

72

8.

Физика

-

-

2

72

9.

Математика

4

144

4

144

10.

Биологија

2

72

2

72

11.

Техника и технологија

2

72

2

72

12.

Информатика и рачунарство

1

36

1

36

13.

Физичко и здравствено васпитање

2

72+543

2

72+543

УКУПНО: А

24-27*

918-1026*

25-28*

954-1062*

Ред. број

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

1

Верска настава/ Грађанско васпитање4

1

36

1

36

2.

Други страни језик5

2

72

2

72

3.

Матерњи језик/говор са елементима националне културе 6

2

72

2

72

4.

Српски као страни језик7

2

72

2

72

УКУПНО: Б

3-5*

108-180*

3-5*

108-180*

УКУПНО: А + Б

27-30*

1026-1134*

28-31*

1062-1170*

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности

Ред. број

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

1.

Редовна настава

27-30*

1026-1134*

28-31*

1062-1170*

2.

Слободне наставне активности8

1

36

1

36

3.

Допунска настава

1

36

1

36

4.

Додатна настава

1

36

1

36

Ред. број

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

1.

Час одељењског старешине

1

36

1

36

2.

Ваннаставне активности9

1

36

1

36

3.

Екскурзија

До 2 дана годишње

До 2 дана годишње

1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.

2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.

3 Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање.

4 Ученик бира један од понуђених изборних програма.

5 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса.

6 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај програм, али није у обавези.

7 Ученик који је страни држављанин може да изабере овај програм али није у обавези. Програм наставе и учења Српског као страног језика остварује се у складу са Правилником о програму наставе и учења за предмет Српски као страни језик („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 11/19).

8 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне активности које школа нуди.

9 Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и друге активности у складу са просторним и људским ресурсима школе.

* Број часова за ученике припаднике националних мањина