Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

6

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Саобраћај

Члан 1.

Овим правилником прописује се степен и врста образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Саобраћај и то за стицање образовања у трајању од две године и за средње образовање и васпитање у трогодишњем и четворогодишњем трајању.

Члан 2.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из општеобразовних предмета, као и стручне послове у подручју рада Саобраћај може да изводи лице које испуњава услове за наставника, односно стручног сарадника који су прописани посебним правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача који се доноси за сва подручја рада.

Члан 3.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у области Друмски саобраћај може да изводи за:

1) Саобраћајни системи

Терет у транспорту

Терети у транспорту:

(1) дипломирани инжењер саобраћаја, ако су на студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(2) дипломирани саобраћајни инжењер, ако су на студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(3) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(4) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

2) Предузетништво:

(1) дипломирани инжењер саобраћаја;

(2) дипломирани саобраћајни инжењер;

(3) дипломирани економиста;

(4) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства;

(5) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економских наука;

(6) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

3) Технологија материјала:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер металургије;

(3) дипломирани инжењер машинства;

(4) професор хемије;

(5) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

(6) дипломирани хемичар;

(7) дипломирани инжењер хемије;

(8) дипломирани инжењер хемије, смерови аналитички или биооргански;

(9) дипломирани хемичар опште хемије;

(10) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(11) дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;

(12) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије у области технолошког инжењерства;

(13) мастер инжењер металургије, претходно завршене основне академске студије у области технолошког инжењерства;

(14) мастер хемичар, претходно завршене основне академске студије у области хемијских наука;

(15) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(16) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства;

(17) дипломирани инжењер за развој – машинска струка, односно дипломирани инжењер за развој машинске струке;

(18) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

4) Техничко цртање:

(1) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

(3) дипломирани инжењер за развој – машинска струка, односно дипломирани инжењер за развој машинске струке;

(4) професор машинства;

(5) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне студије у области машинског инжењерства;

(6) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(7) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

5) Физика:

(1) професор физике;

(2) дипломирани физичар;

(3) дипломирани астрофизичар;

(4) дипломирани инжењер физике, смер индустријска физика;

(5) дипломирани физичар за општу физику;

(6) дипломирани физичар за примењену физику;

(7) професор физике за средњу школу;

(8) дипломирани физичар – истраживач;

(9) дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику;

(10) дипломирани физичар за примењену физику и информатику;

(11) дипломирани физичар – медицинске физике;

(12) дипломирани професор физике – мастер;

(13) дипломирани физичар – мастер;

(14) дипломирани физичар – мастер физике – метеорологије;

(15) дипломирани физичар – мастер физике – астрономије;

(16) дипломирани физичар – мастер медицинске физике;

(17) дипломирани професор физике – хемије – мастер;

(18) дипломирани професор физике-информатике – мастер;

(19) дипломирани физичар – професор физике – мастер;

(20) дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика – мастер;

(21) дипломирани физичар – примењена и компјутерска физика – мастер;

(22) дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер;

(23) мастер физичар;

(24) мастер професор физике.

Лице из тачке 14) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Физика може да изводи и:

– професор физике – хемије;

– дипломирани физичар – информатичар;

– дипломирани физико-хемичар;

– дипломирани инжењер електротехнике, смер техничка физика;

– дипломирани астроном, смер астрофизика.

6) Моторна возила:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

(2) дипломирани инжењер машинства, смерови мотори и моторна возила или друмска и железничка возила;

(3) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност саобраћаја, саобраћај и транспорт, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(4) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: мотори СУС, моторна возила;

(5) мастер инжењер машинства, завршене основне академске и мастер студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу друмски саобраћај.

7) Прописи у друмском саобраћају

Безбедност саобраћаја

Трасологија

Регулисање и безбедност саобраћаја у II и III разреду:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

(2) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, друмски и градски саобраћај и транспорт – саобраћај, друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, саобраћај и транспорт, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

8) Саобраћајна инфраструктура

Интелигентни транспортни системи

Регулисање и безбедност саобраћаја у IV разреду

Саобраћајно пројектовање:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

(2) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулудрумски и градски саобраћај и транспорт – саобраћај, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(3) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, саобраћај и транспорт, ако на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

Лица из подтачке (3) ове тачке која су стекла академско звање мастер, морају имати, у оквиру завршених основних и/или мастер студија, положено најмање 5 предмета из модула/научне облати којој припадају предмети из тачке 11, што доказују потврдом издатом од стране високошколске установе.

9) Организација превоза

Превоз терета и путника:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

(2) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, саобраћај и транспорт, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(3) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци интегрални и индустријски транспорт или логистика, ако су на студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

10) Основи саобраћајне психологије

Саобраћајна психологија:

(1) професор психологије;

(2) дипломирани психолог;

(3) дипломирани школски педагог – психолог;

(4) мастер психолог.

11) Саобраћајна етика:

(1) професор психологије;

(2) дипломирани психолог;

(3) дипломирани школски педагог – психолог;

(4) мастер психолог;

(5) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

(6) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, друмски и градски саобраћај и транспорт – саобраћај, друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, саобраћај и транспорт, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

12) Основи машинства

Машински елементи:

(1) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

(3) професор машинства;

(4) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне студије у области машинског инжењерства;

(5) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

13) Механика

Техничка механика:

(1) професор механике;

(2) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

(3) професор машинства;

(4) дипломирани механичар;

(5) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне студије у области машинског инжењерства;

(6) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства;

(7) дипломирани инжењер за развој – машинска струка, односно дипломирани инжењер за развој машинске струке.

14) Интегрални транспорт

Механизација претовара

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци технологија робних манипулација и специјалних видова транспорта, интегрални и индустријски транспорт или логистика;

(2) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

(3) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, логистика, саобраћај и транспорт;

(4) дипломирани инжењер саобраћаја – мастер, на студијском програму саобраћај и транспорт – друмски саобраћај.

15) Практична настава за образовни профил возач моторних возила:

(15а) у разредно-часовном систему у I разреду:

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– дипломирани инжењер машинства, смер мотори и моторна возила;

– наставник практичне наставе саобраћајне струке;

– саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт;

– дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт;

– мастер струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије из машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: мотори СУС, моторна возила;

– дипломирани инжењер машинства, завршене основне академске студије из машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: мотори СУС, моторна возила;

– специјалиста струковни инжењер машинства, модул организација и одржавање у друмском саобраћају, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму инжењерство у друмском саобраћају;

– специјалиста струковни инжењер машинства, завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу мотори и возила;

– струковни инжењер машинства, завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу мотори и возила;

– аутомеханичар – специјалиста;

– машински техничар моторних возила – специјалиста.

Лица из ове подтачке треба да имају претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или једногодишње специјалистичко образовање у области саобраћаја.

Лица из ал. петнаест и шеснаест треба да имају петогодишње радно искуство у струци стечено после специјалистичког испита.

(15б) у разредно-часовном систему у II разреду за модуле (Повезаност друмског са осталим видовима саобраћаја и Реализација транспортног задатка):

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– наставник практичне наставе саобраћајне струке;

– саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт;

– дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт;

– мастер струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај.

Лица из ове подтачке треба да имају претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или једногодишње специјалистичко образовање у области саобраћаја.

(15в) у разредно-часовном систему у II разреду за модуле (Рам и каросерија моторних возила, Систем преноса снаге, Електрични и електронски уређаји на моторном возилу и Горива и мазива):

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– дипломирани инжењер машинства, смер мотори и моторна возила;

– наставник практичне наставе саобраћајне струке;

– саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја (одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт);

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт;

– дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт;

– мастер струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије из машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: мотори СУС, моторна возила;

– дипломирани инжењер машинства, завршене основне академске студије из машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: мотори СУС, моторна возила;

– специјалиста струковни инжењер машинства, модул организација и одржавање у друмском саобраћају, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму инжењерство у друмском саобраћају;

– специјалиста струковни инжењер машинства, завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу мотори и возила;

– аутомеханичар – специјалиста;

– машински техничар моторних возила – специјалиста.

Лица из ове подтачке треба да имају претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или једногодишње специјалистичко образовање у области саобраћаја.

Лица из ал. четрнаест и петнаест треба да имају петогодишње радно искуство у струци стечено после специјалистичког испита.

(15г) у разредно-часовном систему у III разреду:

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– дипломирани инжењер машинства, смер мотори и моторна возила;

– наставник практичне наставе саобраћајне струке;

– саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, логистика;

– мастер струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, логистика.

Лица из ове подтачке треба да имају претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или једногодишње специјалистичко образовање у области саобраћаја.

(15д) у блок систему у II и III разреду:

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– наставник практичне наставе саобраћајне струке;

– саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја (одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт);

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт – саобраћај, друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт;

– специјалиста струковни инжењер саобраћаја, претходно завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу друмски саобраћај; друмски и градски саобраћај;

– струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски саобраћај, друмски и градски саобраћај;

– дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт – саобраћај, друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт.

Лица из ове подтачке треба да имају претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профилпрофил или једногодишње специјалистичко образовање у области саобраћаја.

(15ђ) за део садржаја обуке вожње у блоку:

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– наставник практичне наставе саобраћајне струке;

– саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја; саобраћај и транспорт;

– дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја; саобраћај и транспорт;

– мастер струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– возач моторних возила – инструктор;

– инструктор вожње;

– возач инструктор – специјалиста.

Лице из ал. 1–8. подтачке 15ђ) мора да има претходно положен специјалистички испит одговарајуће категорије за возача моторних возила – инструктора или инструктора вожње или возача инструктора – специјалисту.

(15е) за део садржаја прве помоћи у блоку:

– лице са одговарајућом дозволом (лиценцом) коју издаје министарство надлежно за послове здравља.

16) Практична настава за образовни профил техничар друмског саобраћаја:

(16а) у разредно-часовном систему у I разреду:

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– дипломирани инжењер машинства, смер мотори и моторна возила;

– наставник практичне наставе саобраћајне струке;

– саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт;

– дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт;

– мастер струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије из машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: мотори СУС, моторна возила;

– дипломирани инжењер машинства, завршене основне академске студије из машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: мотори СУС, моторна возила;

– специјалиста струковни инжењер машинства, завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу мотори и возила;

– специјалиста струковни инжењер машинства, модул организација и одржавање у друмском саобраћају, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму инжењерство у друмском саобраћају;

– струковни инжењер машинства, завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу мотори и возила;

– аутомеханичар – специјалиста;

– машински техничар моторних возила – специјалиста.

Лица из ове подтачке треба да имају претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или једногодишње специјалистичко образовање у области саобраћаја.

Лица из ал. петнаест и шеснаест треба да имају петогодишње радно искуство у струци стечено после специјалистичког испита.

(16б) у разредно-часовном систему у II разреду:

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– дипломирани инжењер машинства, смер мотори и моторна возила;

– наставник практичне наставе саобраћајне струке;

– саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја; саобраћај и транспорт;

– дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја; саобраћај и транспорт;

– мастер струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај.

Лица из ове подтачке треба да имају претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или једногодишње специјалистичко образовање у области саобраћаја.

(16в) у разредно-часовном систему у III и IV разреду за образовни профил техничар друмског саобраћаја:

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– наставник практичне наставе саобраћајне струке;

– саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја; саобраћај и транспорт;

– дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја; саобраћај и транспорт;

– мастер струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај.

Лица из ове подтачке треба да имају претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или једногодишње специјалистичко образовање у области саобраћаја.

(16г) у блок систему у II разреду:

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– наставник практичне наставе саобраћајне струке;

– саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; друмски и градски саобраћај и транспорт – саобраћај; друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт;

– дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт – саобраћај, друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја саобраћај и транспорт;

– мастер струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– мастер инжењер машинства саобраћајно машинство, завршене интегрисане студије на студијском програму машинско инжењерство.

Лица из ове подтачке треба да имају претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или једногодишње специјалистичко образовање у области саобраћаја.

(16д) у блок систему у III и IV разреду:

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– наставник практичне наставе саобраћајне струке;

– саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, друмски и градски саобраћај и транспорт – саобраћај, друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, саобраћај и транспорт, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области блок наставе;

– дипломирани инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, друмски и градски саобраћај и транспорт – саобраћај, друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, саобраћај и транспорт, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области блок наставе;

– мастер струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај.

Лица из ове подтачке треба да имају претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или једногодишње специјалистичко образовање у области саобраћаја.

(16ђ) за део садржаја обуке вожње у блоку:

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– наставник практичне наставе саобраћајне струке;

– саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја; саобраћај и транспорт;

– дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја; саобраћај и транспорт;

– мастер струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– возач моторних возила – инструктор;

– инструктор вожње;

– возач инструктор – специјалиста.

Лице из ал. 1–8. подтачке 16ђ) мора да има претходно положен специјалистички испит одговарајуће категорије за возача моторних возила – инструктора или инструктора вожње или возача инструктора – специјалисту.

(16е) за део садржаја прве помоћи у блоку:

– лице са одговарајућом дозволом (лиценцом) коју издаје министарство надлежно за послове здравља.

Члан 4.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у области Железнички саобраћај може да изводи за:

1) Основи саобраћаја и транспорта

Познавање робе са транспортном механизацијом:

(1) дипломирани инжењер саобраћаја, ако су на студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(2) дипломирани саобраћајни инжењер, ако су на студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(3) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(4) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

2) Предузетништво:

(1) дипломирани инжењер саобраћаја;

(2) дипломирани саобраћајни инжењер;

(3) дипломирани економиста;

(4) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства;

(5) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економских наука;

(6) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

3) Техничка физика:

(1) дипломирани физичар;

(2) професор физике;

(3) дипломирани машински инжењер;

(4) дипломирани инжењер машинства;

(5) професор механике;

(6) дипломирани механичар;

(7) професор машинства;

(8) дипломирани физичар – професор физике – мастер;

(9) дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика – мастер;

(10) дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер;

(11) дипломирани физичар – медицинске физика;

(12) дипломирани професор физике – мастер;

(13) дипломирани физичар – мастер;

(14) дипломирани физичар – мастер медицинске физике;

(15) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(16) мастер професор физике;

(17) мастер физичар;

(18) професор физике и астрономије;

(19) дипломирани инжењер електротехнике;

(20) дипломирани инжењер електронике;

(21) професор електронике;

(22) професор електротехнике;

(23) дипломирани машински инжењер, односно дипломирани инжењер машинства;

(24) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(25) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

(26) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Физика може да изводи и:

– професор физике – хемије;

– дипломирани физичар – информатичар;

– дипломирани физико-хемичар;

– дипломирани инжењер електротехнике, смер техничка физика;

– дипломирани астроном, смер астрофизика.

4) Информациони системи железнице:

(1) професор математике;

(2) дипломирани математичар;

(3) дипломирани инжењер електротехнике;

(4) дипломирани инжењер електронике;

(5) дипломирани машински инжењер, група за железничко машинство;

(6) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт;

(7) дипломирани инжењер организације рада, смер за информационе системе;

(8) мастер математичар, претходно завршене основне академске студије студијског програма математика;

(9) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехничког и рачунарског инжењерства;

(10) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу железничко машинство;

(11) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт;

(12) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у области организационих наука на студијском програму, односно модулу информациони системи и технологије.

5) Основи саобраћајне психологије

Саобраћајна психологија:

(1) професор психологије;

(2) дипломирани психолог;

(3) дипломирани школски педагог – психолог;

(4) мастер психолог.

6) Техничко цртање са нацртном геометријом:

(1) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

(2) професор машинства;

(3) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

(4) дипломирани инжењер грађевинарства, смер путеви и железнице;

(5) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(6) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(7) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене основне академске студије у области грађевинског инжењерства.

7) Механика

Техничка механика:

(1) професор механике;

(2) дипломирани механичар;

(3) дипломирани инжењер машинства;

(4) професор машинства;

(5) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(6) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

8) Машински елементи

Основи машинства:

(1) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

(2) професор машинства;

(3) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства.

9) Основи електротехнике:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани инжењер електронике;

(3) професор електротехнике;

(4) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехничког и рачунарског инжењерства.

10) Организација железничког саобраћаја

Железнички саобраћај

Технологија железничког саобраћаја

Експлоатација вучених возила:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт;

(2) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт.

11) Возна средства и вуча возова

Употреба кола

Служба вуче

Употреба вучених возила:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт;

(2) дипломирани машински инжењер група за железничко машинство;

(3) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

(4) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу железничко машинство;

(5) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт.

12) Организација превоза ствари

Организација превоза путника

Превоз путника

Превоз ствари

Технологија робног превоза

Технологија превоза путника:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт;

(2) дипломирани економист;

(3) дипломирани правник;

(4) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт.

13) Транспортно право, маркетинг и шпедиција:

(1) дипломирани правник;

(2) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

(3) дипломирани економист;

(4) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(5) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

(6) мастер правник, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

14) Средства осигурања и везе:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

(2) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт;

(3) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехничког и рачунарског инжењерства на студијском програму, односно модулу телекомуникације и информационе технологије.

15) Економика саобраћаја:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја.

(3) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

(4) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства.

16) Вучена возила:

(1) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани машински инжењер, група за железничко машинство;

(3) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу железничко машинство;

(4) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт.

17) Кочнице и кочење

Техничко-колска служба:

(1) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани машински инжењер, група за железничко машинство;

(3) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу железничко машинство.

18) Вучна возила:

(1) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер (за садржаје програма у I разреду, за образовни профил: техничар вуче);

(2) дипломирани машински инжењер, група за железничко машинство (за садржаје програма у I разреду и садржаје програма Дизел вучна возила у II разреду, за образовни профил: техничар вуче);

(3) дипломирани инжењер електротехнике, енергетски смер (за садржаје програма електровучна возила у III разреду за образовни профил: техничар вуче);

(4) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства (за садржаје програма у I разреду, за образовни профил: техничар вуче);

(5) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу железничко машинство (за садржаје програма у I разреду и садржаје програма дизел вучна возила у II разреду, за образовни профил: техничар вуче);

(6) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехничког и рачунарског инжењерства на студијском програму, односно модулу енергетика (за садржаје програма електровучна возила у III разреду за образовни профил: техничар вуче);

(7) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт (за садржаје програма дизел вучна возила у II разреду, за образовни профил: техничар вуче и за садржаје програма електровучна возила у III разреду за образовни профил: техничар вуче), ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

19) Изборна технологија рада:

(1) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани машински инжењер, група за железничко машинство (за садржаје програма дизел вуча у IV разреду за образовни профил: техничар вуче);

(3) дипломирани инжењер електротехнике, енергетски смер (за садржаје програма електровуча у IV разреду за образовни профил: техничар вуче);

(4) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу железничко машинство (за садржаје програма дизел вуча у IV разреду за образовни профил: техничар вуче);

(5) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехничког и рачунарског инжењерства на студијском програму, односно модулу енергетика (за садржаје програма електровуча у IV разреду за образовни профил: техничар вуче).

20) Електрична опрема на вученим возилима

Електрични уређаји:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, енергетски смер;

(2) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехничког и рачунарског инжењерства, студијски програму, односно модулу енергетика.

21) Железничка постројења:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт;

(2) дипломирани грађевински инжењер (за садржаје програма I разреда за образовне профиле: возовођа, кондуктер у железничком саобраћају и саобраћајно-транспортни техничар и садржаје програма II разреда за образовне профиле: техничар вуче и техничар техничко-колске делатности);

(3) дипломирани инжењер електротехнике енергетски смер (за садржаје програма II разреда за образовне профиле: возовођа и саобраћајно-транспортни техничар и за садржаје програма III разреда за образовне профиле: техничар вуче и техничар техничко-колске делатности);

(4) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт;

(5) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене основне академске студије у области грађевинског инжењерства на студијском програму, односно модулу путеви, аеродроми и железнице (за садржаје програма I разреда за образовне профиле: возовођа, кондуктер у железничком саобраћају и саобраћајно-транспортни техничар и садржаје програма II разреда за образовне профиле: техничар вуче и техничар техничко-колске делатности);

(6) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехничког и рачунарског инжењерства на студијском програму, односно модулу енергетика (за садржаје програма II разреда за образовне профиле: возовођа и саобраћајно-транспортни техничар и за садржаје програма III разреда за образовне профиле: техничар вуче и техничар техничко-колске делатности).

22) Моторна пружна возила

Дизел вуча возила:

(1) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани машински инжењер, група за железничко машинство;

(3) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу железничко машинство.

23) Железничка инфраструктура:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт;

(2) дипломирани инжењер грађевинарства, одсек за путеве и железнице, за програмску област грађевинарство;

(3) дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетика за програмску област: стабилна постројења електричне мреже;

(4) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт;

(5) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене основне академске студије у области грађевинског инжењерства на студијском програму, односно модулу путеви, аеродроми и железнице;

(6) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехничког и рачунарског инжењерства на студијском програму, односно модулу енергетика.

24) Информационе технологије

Савремене технологије на железници

Управљање електро-вучним возилима

Управљање дизел-вучним возилима

Управљање парним локомотивама:

(24а) за теоријску наставу:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

(2) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

(3) дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунарска техника и информатика;

(4) дипломирани инжењер електронике;

(5) дипломирани инжењер организације рада, смер за информационе системе.

(6) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства;

(7) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(8) мастер информатичар, претходно завршене основне академске студије у области информатике;

(9) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехничког и рачунарског инжењерства;

(10) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у области организационих наука на студијском програму/модулу за информационе системе и технологије.

(24б) за вежбе/учење кроз рад:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

(2) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

(3) дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунарска техника и информатика;

(4) дипломирани инжењер електронике;

(5) дипломирани инжењер организације рада, смер за информационе системе.

(6) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства;

(7) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(8) мастер информатичар, претходно завршене основне академске студије у области информатике;

(9) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехничког и рачунарског инжењерства;

(10) мастер инжењер организационих наука на студијском програму саобраћајно инжењерство, претходно завршене основне академске студије у области организационих наука на студијском програму/модулу за информационе системе и технологије;

(11) мастер струковни инжењер саобраћаја, претходно завршене струковне студије на студијским програмима железнички саобраћај или железничко машинство.

(24в) помоћни наставник за наставу у блоку:

(1) шеф секције организационе јединице вуче;

(2) помоћник шефа секције организационе јединце вуче;

(3) надзорник вуче.

Лице из ове тачке треба да је стекло претходно четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил и најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег образовног профила ван образовне установе.

25) Техничке комуникације:

(1) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

(3) дипломирани инжењер грађевинарства, смер за путеве и железнице;

(4) дипломирани инжењер архитектуре;

(5) професор машинства;

(6) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства;

(7) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(8) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(9) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене основне академске студије у области архитектуре.

26) Железничка возила:

(26а) за теоријску наставу:

(1) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани машински инжењер, група за железничко машинство;

(3) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт;

(4) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу железничко машинство;

(5) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт.

26б) за вежбе:

(1) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани машински инжењер, група за железничко машинство;

(3) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт;

(4) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу железничко машинство;

(5) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт;

(6) мастер струковни инжењер саобраћаја, претходно завршене струковне студије на студијским програмима железнички саобраћај или железничко машинство.

27) Основи економије саобраћаја и транспорта:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја.

(3) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

(4) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства.

28) Основи статистике:

(1) професор математике;

(2) дипломирани математичар;

(3) дипломирани економист;

(4) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства;

(5) мастер математичар, претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике;

(6) мастер професор математике, претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике;

(7) дипломирани математичар – мастер, претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике;

(8) дипломирани професор математике – мастер, претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике;

(9) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије.

29) Транспортно право и шпедиција:

(1) дипломирани економист, смерови за пословне финансије и рачуноводство или општа економија;

(2) дипломирани правник;

(3) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја.

(4) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(5) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

(6) мастер правник, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

30) Организација и менаџмент у железничком саобраћају:

(1) дипломирани економист, смер маркетинг;

(2) дипломирани инжењер организације рада, смер менаџмент;

(3) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт;

(4) дипломирани менаџер;

(5) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт;

(6) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

(7) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у области организационих наука, студијски програм, односно модул менаџмент;

(8) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије у области менаџмента.

31) Транспортно рачуноводство:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани економист, смерови за пословне финансије и рачуноводство или општа економија;

(3) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт;

(4) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт;

(5) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије осим студијских програма/модула: маркетинг; туризам и хотелијерство.

32) Пословне комуникације:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани инжењер организације рада;

(3) дипломирани правник;

(4) дипломирани менаџер;

(5) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: железнички саобраћај и транспорт; друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; поштански саобраћај и мреже;

(6) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

(7) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у области организационих наука на студијском програму, односно модулу менаџмент;

(8) мастер правник, претходно завршене основне академске студије у области права;

(9) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије у области менаџмента.

33) Маркетинг услуга у саобраћају и транспорту:

(1) дипломирани економист, смер маркетинг;

(2) дипломирани инжењер организације рада;

(3) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт;

(4) дипломирани правник;

(5) дипломирани менаџер;

(6) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства;

(7) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

(8) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у области организационих наука;

(9) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије у области менаџмента.

34) Познавање робе:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

(2) дипломирани економист;

(3) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(4) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије на студијском програму, односно модулу Трговински менаџмент и маркетинг.

35) Немачки језик – стручни:

(1) професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;

(2) професор немачког језика и књижевности;

(3) професор енглеског језика и књижевности и немачког језика и књижевности;

(4) професор немачког језика и књижевности и италијанског језика;

(5) мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност);

(6) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност);

(7) мастер професор предметне наставе.

Лица из ове тачке која су стекла академско звање мастер морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Немачки језик и књижевност; Немачки језик.

36) Пословни страни језик

Стручни страни језик:

(36а) Енглески језик:

(1) професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;

(2) професор енглеског језика и књижевности и италијанског језика и књижевности;

(3) професор енглеског језика и књижевности и немачког језика и књижевности;

(4) дипломирани филолог англиста;

(5) дипломирани професор енглеског језика и књижевности;

(6) мастер филолог (студијски програм Англистика; студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност);

(7) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност);

(8) професор енглеског језика и књижевности;

(9) дипломирани филолог енглеског језика и књижевности;

(10) мастер професор предметне наставе.

Лица из ове тачке која су стекла академско звање мастер морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Енглески језик и књижевност; Енглески језик и књижевност; Англистика; Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом.

(36б) Немачки језик:

(1) професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;

(2) професор немачког језика и књижевности;

(3) професор енглеског језика и књижевности и немачког језика и књижевности;

(4) мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност);

(5) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност);

(6) дипломирани филолог немачког језика и књижевности;

(7) мастер филолог (студијски програм Германистика);

(8) мастер професор предметне наставе.

Лица из ове тачке која су стекла академско звање мастер морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Немачки језик и књижевност; Немачки језик.

(36в) Француски језик:

(1) професор, односно дипломирани филолог за француски језик и књижевност;

(2) професор француског језика и књижевности;

(3) мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност);

(4) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност);

(5) мастер професор предметне наставе.

Лица из ове тачке која су стекла академско звање мастер морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Француски језик и књижевност; Француски језик и књижевност; Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом.

37) Практична настава:

(37а) За образовне профиле: саобраћајно-транспортни техничар, возовођа и кондуктер у железничком саобраћају:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт;

(2) инжењер саобраћаја, железнички смер;

(3) саобраћајно-транспортни техничар – специјалиста;

(4) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт;

(5) дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт;

(6) специјалиста струковни инжењер железничког саобраћаја, претходно завршене основне струковне студије на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај;

(7) струковни инжењер железничког саобраћаја, завршене основне струковне студије на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај.

(37б) За образовни профил техничар техничко-колске делатности:

(1) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт;

(3) инжењер саобраћаја, железнички смер;

(4) техничар техничко-колске делатности – специјалиста;

(5) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу железничко машинство;

(6) дипломирани инжењер машинства, завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу железничко машинство;

(7) специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене основне струковне студије на студијском програму, односно модулу железничко машинство;

(8) струковни инжењер машинства, завршене основне струковне студије на студијском програму, односно модулу железничко машинство;

(9) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт;

(10) дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму/модулу железнички саобраћај и транспорт;

(11) специјалиста струковни инжењер железничког саобраћаја, претходно завршене основне струковне студије на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај;

(12) струковни инжењер железничког саобраћаја, завршене основне струковне студије на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај.

(37в) За образовни профил техничар вуче:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, енергетски смер;

(2) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

(3) инжењер машинства, група за железничко машинство;

(4) техничар вуче – специјалиста;

(5) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехничког и рачунарског инжењерства, студијски програм/модул енергетика;

(6) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, завршене основне академске студије у области електротехничког и рачунарског инжењерства, студијски програму, односно модулу енергетика;

(7) специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије на студијском програму/модулу енергетика;

(8) струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене основне струковне студије на студијском програму, односно модулу енергетика;

(9) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу железничко машинство;

(10) дипломирани инжењер машинства, завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу железничко машинство;

(11) специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене основне струковне студије на студијском програму, односно модулу железничко машинство;

(12) струковни инжењер машинства, завршене основне струковне студије на студијском програму, односно модулу железничко машинство;

(13) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт;

(14) дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт;

(15) специјалиста струковни инжењер железничког саобраћаја, претходно завршене основне струковне студије на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај;

(16) струковни инжењер железничког саобраћаја, завршене основне струковне студије на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај.

(37г) Практична настава у I разреду за све образовне профиле:

(1) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

(2) професор машинства;

(3) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

(4) инжењер машинства;

(5) инжењер саобраћаја;

(6) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу железничко машинство;

(7) дипломирани инжењер машинства, завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу железничко машинство;

(8) специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене основне струковне студије на студијском програму, односно модулу железничко машинство;

(9) струковни инжењер машинства, завршене основне струковне студије на студијском програму, односно модулу железничко машинство;

(10) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт;

(11) дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт;

(12) специјалиста струковни инжењер железничког саобраћаја, претходно завршене основне струковне студије на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај;

(13) струковни инжењер железничког саобраћаја, завршене основне струковне студије на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај.

(37д) За образовни профил транспортни комерцијалиста:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт;

(2) дипломирани економист;

(3) инжењер саобраћаја, смер железнички;

(4) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт;

(5) дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт;

(6) специјалиста струковни инжењер железничког саобраћаја, претходно завршене основне струковне студије на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај;

(7) струковни инжењер железничког саобраћаја, завршене основне струковне студије на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај;

(8) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

(9) специјалиста струковни економиста, претходно завршене основне струковне студије из области економије.

Члан 5.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у области Водни саобраћај може да изводи за:

1) Основи саобраћаја и транспорта:

(1) дипломирани инжењер саобраћаја, ако су на студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(2) дипломирани саобраћајни инжењер, ако су на студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(3) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(4) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

2) Предузетништво:

(1) дипломирани инжењер саобраћаја;

(2) дипломирани саобраћајни инжењер;

(3) дипломирани економиста;

(4) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства;

(5) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економских наука;

(6) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета

(7) дипломирани машински инжењер, односно дипломирани инжењер машинства.

3) Техничко цртање са нацртном геометријом

Техничко цртање:

(1) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер грађевинарства;

(3) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

(4) професор машинства;

(5) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(6) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(7) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене академске студије у области саобраћајног инжењерства ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

4) Техничко цртање са машинским елементима:

(1) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

(3) професор машинства;

(4) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне студије у области машинског инжењерства;

(5) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

5) Техничка физика:

(1) дипломирани физичар;

(2) професор физике;

(3) дипломирани машински инжењер;

(4) дипломирани инжењер машинства;

(5) професор механике;

(6) дипломирани механичар;

(7) професор машинства;

(8) дипломирани физичар – професор физике – мастер;

(9) дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика – мастер;

(10) дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер;

(11) дипломирани физичар – медицинске физика;

(12) дипломирани професор физике – мастер;

(13) дипломирани физичар – мастер;

(14) дипломирани физичар – мастер медицинске физике;

(15) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(16) мастер професор физике;

(17) мастер физичар;

(18) професор физике и астрономије;

(19) дипломирани инжењер електротехнике;

(20) дипломирани инжењер електронике;

(21) професор електронике;

(22) професор електротехнике;

(23) дипломирани машински инжењер, односно дипломирани инжењер машинства;

(24) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(25) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

(26) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Физика може да изводи и:

– професор физике – хемије;

– дипломирани физичар – информатичар;

– дипломирани физико-хемичар;

– дипломирани инжењер електротехнике, смер техничка физика;

– дипломирани астроном, смер астрофизика.

6) Основи електротехнике:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани инжењер електронике;

(3) професор електронике;

(4) професор електротехнике;

(5) професор физике;

(6) дипломирани професор физике – мастер;

(7) дипломирани физичар – мастер;

(8) дипломирани физичар;

(9) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехничког и рачунарског инжењерства.

7) Техничка механика

Механика:

(1) дипломирани механичар;

(2) професор механике;

(3) професор машинства;

(4) дипломирани машински инжењер, односно дипломирани инжењер машинства;

(5) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(6) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

8) Бродска медицина са ХТЗ

Медицина за поморце

Прва помоћ на броду:

(1) доктор медицине.

9) Експлоатација бродова и лука

Лучка постројења:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај, водни саобраћај и транспорт;

(2) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер за бродоградњу;

(3) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програму, односно модулу водни саобраћај и транспорт.

10) Теорија брода

Основи теорије брода

Стабилитет и крцање брода

Стабилитет и крцање терета

Технологија превоза

Брод и безбедност пловидбе (теоријска настава и вежбе):

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај, водни саобраћај и транспорт;

(2) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер за бродоградњу;

(3) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства, студијски програму, односно модулу бродоградња;

(4) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програму, односно модулу водни саобраћај и транспорт.

11) Брод и безбедност пловидбе

настава у блоку – помоћни наставник:

– морнар;

– вођа палубе;

– крмар;

– заповедник брода.

Лице из ове тачке треба да је стекло претходно трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег образовног профила ван образовне установе.

12) Познавање бродских машина и уређаја

Бродске машине и уређаји:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај, водни саобраћај и транспорт;

(2) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер за бродоградњу;

(3) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програму, односно модулу водни саобраћај и транспорт;

(4) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства, студијски програму, односно модулу бродоградња;

(5) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије студијског програма менаџмент у одбрани, модул речне јединице.

13) Метеорологија са хидрологијом:

(1) дипломирани метеоролог;

(2) професор географије;

(3) дипломирани географ;

(4) дипломирани физичар – метеорологија и моделирање у заштити животне средине;

(5) дипломирани физичар – мастер физике – метеорологија;

(6) дипломирани професор географије – мастер;

(7) дипломирани географ – мастер;

(8) мастер метеоролог, претходно завршене основне академске студије у области физичких наука, студијски програм, односно модул метеорологија;

(9) мастер географ, претходно завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије;

(10) мастер професор географије, претходно завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије;

(11) мастер физичар (студијска група мастер физичар –метеорологија).

14) Пловидбени прописи са сигнализацијом и правилима избегавања судара

Пловидбени прописи:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај, водни саобраћај и транспорт;

(2) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм, односно модул водни саобраћај и транспорт.

15) Речна навигација

Терестичка навигација:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај, водни саобраћај и транспорт;

(2) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм, односно модул водни саобраћај;

(3) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије студијског програма менаџмент у одбрани, модул речне јединице са стеченим овлашћењем за заповедника брода врсте А.

16) Поморска навигација

Маневрисање бродом и правила за избегавање судара на мору

Сигнализација и поморске комуникације

Сигурност пловидбе:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај, водни саобраћај и транспорт;

(2) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм, односно модул водни саобраћај и транспорт са стеченим овлашћењем за првог официра палубе на броду од 3000BT или већем (STCW II/2 тачке 1-1);

(3) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије студијског програма менаџмент у одбрани, модул речне јединице са стеченим овлашћењем за првог официра палубе на броду од 3000BT или већем (STCW II/2 тачке 1-1).

17) Пловидбено право:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај, водни саобраћај и транспорт;

(2) дипломирани правник;

(3) мастер правник, претходно завршене основне академске студије у области правних наука;

(4) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

18) Електроника и телекомуникациони уређаји

Бродски електро-енергетски систем

Бродска електроника и аутоматизација:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникација;

(3) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехничког и рачунарског инжењерства;

(4) професор електронике;

(5) професор електротехнике.

19) Комерцијално пословање са бродском администрацијом

Бродска администрација:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај, водни саобраћај и транспорт;

(2) дипломирани економист;

(3) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм, односно модул водни саобраћај и транспорт.

20) Метеорологија:

(1) дипломирани метеоролог;

(2) дипломирани географ;

(3) професор географије;

(4) дипломирани физичар – метеорологија и моделирање у заштити животне средине;

(5) дипломирани физичар – физика, метеорологија и моделирање у заштити животне средине;

(6) дипломирани физичар – мастер физике – метеорологије;

(7) мастер метеоролог, претходно завршене основне академске студије у области физичких наука, студијски програм, односно модул метеорологија;

(8) мастер географ, претходно завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије;

(9) мастер професор географије, претходно завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије;

(10) мастер физичар (студијска група мастер физичар – метеорологија).

21) Бродска електроника:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникације;

(3) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехничког и рачунарског инжењерства, на свим одсецима, осим на одсеку енергетика.

22) Саобраћајна географија

Океанографија:

(1) професор географије;

(2) дипломирани географ;

(3) дипломирани професор географије – мастер;

(4) дипломирани географ – мастер;

(5) мастер географ, претходно завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије;

(6) мастер професор географије, претходно завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије.

23) Поморско право:

(1) дипломирани правник;

(2) мастер правник, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

24) Практична настава:

24а) За образовне профиле: бродовођа и наутички техничар – речни смер:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај, водни саобраћај и транспорт;

(2) саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај или водни саобраћај и транспорт;

(3) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм/модул водни саобраћај и транспорт;

(4) дипломирани инжењер саобраћаја, завршен студијски програм/модул водни саобраћај и транспорт;

(5) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије студијског програма менаџмент у одбрани, модул речне јединице;

(6) дипломирани менаџер, завршен студијски програм менаџмент у одбрани, модул речне јединице;

(7) одговарајуће средње образовање.

Лице из ове подтачке мора да поседује овлашћење за заповедника брода врсте А.

Лице из алинеје 7. ове подтачке мора да има најмање пет година пловидбеног стажа у својству заповедника брода врсте А.

24б) За образовни профил наутички техничар – поморски смер:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај, водни саобраћај и транспорт;

(2) саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај или водни саобраћај и транспорт;

(3) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм/модул водни саобраћај и транспорт;

(4) дипломирани инжењер саобраћаја, завршен студијски програм/модул водни саобраћај и транспорт;

(5) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије студијског програма менаџмент у одбрани, модул речне јединице;

(6) дипломирани менаџер, завршен студијски програм менаџмент у одбрани, модул речне јединице.

Лице из ове подтачке мора да поседује овлашћење за официра пловидбене страже на броду од 500BT или већем (STCW II/1).

25) Екологија и заштита речног екосистема:

(1) професор биологије;

(2) дипломирани биолог;

(3) дипломирани професор биологије и хемије;

(4) професор екологије и заштите животне средине;

(5) дипломирани еколог животне средине;

(6) дипломирани еколог за заштиту животне средине;

(7) дипломирани еколог – заштита животне средине;

(8) дипломирани еколог заштите животне средине – мастер;

(9) дипломирани професор биологије – мастер;

(10) дипломирани биолог заштите животне средине;

(11) дипломирани биолог – мастер;

(12) дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине;

(13) дипломирани биолог – еколог;

(14) дипломирани биолог, смер заштита животне средине;

(15) дипломирани молекуларни биолог и физиолог;

(16) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(17) мастер биолог;

(18) мастер еколог;

(19) мастер професор биологије;

(20) мастер професор екологије;

(21) мастер професор биологије и географије.

Члан 6.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у области ПТТ саобраћај може да изводи за:

1) Основи саобраћаја и транспорта:

(1) дипломирани инжењер саобраћаја, ако су на студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(2) дипломирани саобраћајни инжењер, ако су на студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(3) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(4) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

2) Предузетништво:

(1) дипломирани инжењер саобраћаја;

(2) дипломирани саобраћајни инжењер;

(3) дипломирани економиста;

(4) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства;

(5) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економских наука;

(6) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

3) Други страни језик:

(1) Енглески језик:

– професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;

– професор енглеског језика и књижевности и италијанског језика и књижевности;

– професор енглеског језика и књижевности и немачког језика и књижевности;

– дипломирани филолог англиста;

– дипломирани професор енглеског језика и књижевности;

– мастер филолог (студијски програм Англистика; студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе.

Лица која су стекла академско звање мастер, морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Енглески језик и књижевност; Енглески језик и књижевност; Англистика; Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом.

(2) Француски језик:

– професор, односно дипломирани филолог за француски језик и књижевност;

– професор француског језика и књижевности;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност);

– мастер професор – романиста;

– мастер професор предметне наставе.

Лица која су стекла академско звање мастер, морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Француски језик и књижевност; Француски језик и књижевност; Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом.

(3) Руски језик:

– професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност;

– професор руског језика и књижевности;

– мастер професор слависта – руски језик и књижевност;

– професор пољског језика и књижевности и руског језика и књижевности;

– мастер професор језика и књижевности ( студијски програм или главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност);

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе;

Лица која су стекла академско звање мастер, морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Руски језик и књижевност; Руски језик и књижевност.

(4) Немачки језик:

– професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;

– професор немачког језика и књижевности;

– професор немачког језика и књижевности и италијанског језика;

– професор енглеског језика и књижевности и немачког језика и књижевности;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе.

Лица која су стекла академско звање мастер, морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Немачки језик и књижевност; Немачки језик.

(5) Италијански језик:

– професор, односно дипломирани филолог за италијански језик и књижевност;

– професор италијанског језика и књижевности;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Италијански језик и књижевност);

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Италијански језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе.

Лица која су стекла академско звање мастер, морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Италијанистика; Италијански језик и књижевност.

(6) Шпански језик:

– професор, односно дипломирани филолог за шпански језик и књижевност;

– професор шпанског језика и хиспанских књижевности;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Шпански језик и хиспанске књижевности);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Шпански језик и хиспанске књижевности);

– мастер професор предметне наставе.

Лица која су стекла академско звање мастер, морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Шпански језик, хиспанске књижевности и културе; Шпански језик и хиспанске књижевности; Шпански језик и књижевност.

4) Основи саобраћајне психологије:

(1) професор психологије;

(2) дипломирани психолог;

(3) дипломирани школски психолог – педагог;

(4) мастер психолог.

5) Пословна кореспонденција и комуникација (лабораторијске вежбе)

Пословна кореспонденција (вежбе)

Вештине пословне комуникације (вежбе)

Комуникација са корисницима услуга (вежбе):

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај;

(2) дипломирани економист;

(3) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми, односно модули: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и телекомуникације.

6) Пословна информатика:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај;

(2) дипломирани математичар;

(3) дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунарска техника и управљање системима;

(4) професор информатике;

(5) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студи ски програми, односно модули: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и телекомуникације;

(6) мастер математичар, претходно завршене основне академске студије у области математике;

(7) мастер професор математике, претходно завршене основне академске студије у области математике;

(8) мастер информатичар, претходно завршене основне академске студије у области информатике;

(9) мастер професор информатике и математике, претходно завршене основне академске студије у области информатике и математике;

(10) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у области организационих наука на студијском програму, односно модулу за информационе системе и технологије.

7) Рачуноводство:

(1) дипломирани економист;

(2) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије.

8) Телекомуникационе услуге

Телекомуникационе мреже и технологије

Електронске услуге:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај;

(2) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми, односно модули: поштански саобраћај и мреже, телекомуникациони саобраћај и мреже, поштански саобраћај и телекомуникације;

(3) дипломирани инжењер електротехнике, смерови електронике и телекомуникација;

(4) дипломирани инжењер електронике, смерови електронике и телекомуникација;

(5) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер електроника и телекомуникације;

(6) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијским програмима из области електронике и телекомуникација;

(7) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијским програмима из области електронике и телекомуникација;

(8) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области електронике и телекомуникација.

9) Поштанске услуге:

9а) у разредно-часовном систему, теоријску наставу може да реализује:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај;

(2) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми, односно модули: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и телекомуникације.

) вежбе/учење кроз рад и наставу у блоку може да реализује:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај;

(2) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми, односно модули: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и телекомуникације;

(3) дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм, односно модул: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и телекомуникације;

(4) специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм поштанске и банкарске технологије;

(5) струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм поштанске и банкарске технологије.

10) Поштанска техника и прерада пошиљака

Поштанска мрежа

Технологија прераде пошиљака

Филателија

Технологија курирских процеса:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај;

(2) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми односно модули: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и телекомуникације.

11) Поштанско логистички системи:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај;

(2) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми односно модули: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и телекомуникације;

(3) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми односно модули: логистика, ако су на студијама изучавани садржаји из области предмета.

12) Статистика:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани математичар;

(3) професор математике;

(4) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај;

(5) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

(6) мастер математичар, претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике;

(7) мастер професор математике, претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике;

(8) дипломирани математичар – мастер, претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике;

(9) дипломирани професор математике – мастер, претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике;

(10) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми односно модули: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и телекомуникације.

13) Банкарско пословање

Финансијско пословање:

13а) теорија/теоријска настава:

(1) дипломирани економист;

(2) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије.

13б) лабораторијске вежбе/вежбе, настава у блоку и учење кроз рад:

(1) дипломирани економист;

(2) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

(3) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај;

(4) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми, односно модули: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и телекомуникације;

(5) дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм, односно модул: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и телекомуникације;

(6) мастер струковни инжењер саобраћаја, претходно завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм поштанске и банкарске технологије;

(7) специјалиста струковни инжењер саобраћаја, претходно завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм поштанске и банкарске технологије;

(8) струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм поштанске и банкарске технологије.

14) Економика и организација предузећа

Електронско пословање:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај (само за лабораторијске вежбе);

(3) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије.

15) Маркетинг

Осигурање:

(1) дипломирани економист;

(2) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

(3) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај, ако су на студијама изучавани садржаји из области предмета;

(4) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми односно модули: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и телекомуникације.

16) Практична настава:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај;

(2) инжењер саобраћаја за експлоатацију ПТТ саобраћаја;

(3) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми односно модули: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и телекомуникације;

(4) дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми односно модули: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и телекомуникације;

(5) специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм поштанске и банкарске технологије;

(6) струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм поштанске и банкарске технологије.

17) Физика:

(1) професор физике;

(2) дипломирани физичар;

(3) дипломирани астрофизичар;

(4) дипломирани инжењер физике, смер индустријска физика;

(5) дипломирани физичар за општу физику;

(6) дипломирани физичар за примењену физику;

(7) професор физике за средњу школу;

(8) дипломирани физичар – истраживач;

(9) дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику;

(10) дипломирани физичар за примењену физику и информатику;

(11) дипломирани физичар – медицинске физике;

(12) дипломирани професор физике – мастер;

(13) дипломирани физичар – мастер;

(14) дипломирани физичар – мастер физике – метеорологије;

(15) дипломирани физичар – мастер физике – астрономије;

(16) дипломирани физичар – мастер медицинске физике;

(17) дипломирани професор физике – хемије – мастер;

(18) дипломирани професор физике-информатике – мастер;

(19) дипломирани физичар – професор физике – мастер;

(20) дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика – мастер;

(21) дипломирани физичар – примењена и компјутерска физика – мастер;

(22) дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер;

(23) мастер физичар;

(24) мастер професор физике.

Лице из ове тачке које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Физика може да изводи и:

– професор физике – хемије;

– дипломирани физичар – информатичар;

– дипломирани физико-хемичар;

– дипломирани инжењер електротехнике, смер техничка физика;

– дипломирани астроном, смер астрофизика.

Члан 7.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у области Ваздушни саобраћај може да изводи за:

1) Систем ваздушног саобраћаја

Аеродроми

Аеродромски саобраћај

Ваздухопловна навигација

Контрола летења

Ваздухопловна метеорологија

Оперативне процедуре

Безбедност цивилног ваздухопловства

Операције спасавања

Ваздушни саобраћај

Обезбеђивање у цивилном ваздухопловству

Комуникације

Безбедност ваздушног саобраћаја

Транспорт у ваздушном саобраћају

Аеродромске оперативне процедуре

Операције трагања и спасавања

Ваздухопловна топографија

Комуникације у систему трагања и спасавања

Поступци у случају опасности на аеродрому:

(1) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

(2) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт.

2) Техничко цртање са нацртном геометријом:

(1) дипломирани инжењер машинства;

(2) професор машинства;

(3) дипломирани математичар;

(4) професор математике;

(5) дипломирани инжењер саобраћаја;

(6) мастер инжењер машинства;

(7) дипломирани професор математике – мастер;

(8) дипломирани математичар – мастер;

(9) мастер математичар;

(10) мастер професор математике;

(11) мастер инжењер саобраћаја.

3) Стручни енглески језик:

(1) професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;

(2) професор енглеског језика и књижевности и италијанског језика и књижевности;

(3) професор енглеског језика и књижевности и немачког језика и књижевности;

(4) дипломирани филолог англиста;

(5) дипломирани професор енглеског језика и књижевности;

(6) мастер филолог (студијски програм Англистика; студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност);

(7) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност);

(8) професор енглеског језика и књижевности;

(9) дипломирани филолог енглеског језика и књижевности;

(10) мастер професор предметне наставе.

Лица из ове тачке која су стекла академско звање мастер морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Енглески језик и књижевност; Енглески језик и књижевност; Англистика; Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом.

4) Аеродинамика

Механика лета

Познавање ваздухоплова

Системи ваздухоплова

Маса и центража ваздухоплова

Перформансе ваздухоплова

Инструменти ваздухоплова

Ваздухопловни и ватрогасни прописи

Ваздухопловна техника

Снабдевање ваздухоплова горивом

Теорија лета

Авиони

Хеликоптери

Перформансе и планирање лета

Ваздухоплови у систему трагања и спасавања

Обезбеђивање и заштита ваздухоплова

Аеродинамика и структура хеликоптера

Дронови:

(1) дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику;

(2) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

(3) дипломирани инжењер машинства, група ваздухопловство;

(4) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај и транспорт;

(5) дипломирани машински инжењер, смер за аерокосмотехнику;

(6) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздухопловство;

(7) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт.

5) Познавање ваздухоплова

Системи ваздухоплова

Системи за навигацију и надзор ваздушног саобраћаја

Интегрисани информациони систем за управљање одржавањем ваздухоплова:

(1) дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику;

(2) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

(3) дипломирани инжењер машинства, група ваздухопловство;

(4) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздухопловство;

(5) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт.

6) Историја ваздухопловства:

(1) професор историје;

(2) дипломирани историчар;

(3) мастер историчар, претходно завршене основне академске студије историје.

7) Екологија и заштита животне средине:

(1) професор биологије;

(2) дипломирани биолог;

(3) дипломирани професор биологије и хемије;

(4) професор екологије и заштите животне средине;

(5) дипломирани еколог животне средине;

(6) дипломирани еколог за заштиту животне средине;

(7) дипломирани еколог – заштита животне средине;

(8) дипломирани еколог заштите животне средине – мастер;

(9) дипломирани професор биологије – мастер;

(10) дипломирани биолог заштите животне средине;

(11) дипломирани биолог – мастер;

(12) дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине;

(13) дипломирани биолог – еколог;

(14) дипломирани биолог, смер заштита животне средине;

(15) дипломирани молекуларни биолог и физиолог;

(16) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(17) мастер биолог;

(18) мастер еколог;

(19) мастер професор биологије;

(20) мастер професор екологије;

(21) мастер професор биологије и географије.

8) Рачунари

Рачунарство и информатика:

(1) дипломирани инжењер машинства;

(2) дипломирани инжењер електронике;

(3) дипломирани инжењер електротехнике;

(4) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(5) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

(6) мастер инжењер информационих технологија, претходно завршене основне академске студије из одговарајуће области.

9) Аутоматска обрада података:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер електронике;

(3) дипломирани инжењер електротехнике;

(4) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(5) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

(6) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(7) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

(8) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт.

10) Предузетништво:

(1) дипломирани економиста;

(2) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

(3) дипломирани инжењер машинства;

(4) дипломирани математичар;

(5) дипломирани механичар;

(6) професор математике;

(7) дипломирани професор математике – мастер;

(8) дипломирани математичар – мастер;

(9) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

(10) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт;

(11) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(12) мастер математичар;

(13) мастер професор математике.

11) Економика ваздушног саобраћаја:

(1) дипломирани економиста;

(2) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

(3) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

(4) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт.

12) Људски фактор

Људске могућности и ограничења:

(1) дипломирани психолог;

(2) доктор медицине;

(3) мастер психолог;

(4) специјалиста доктор медицине, у области ваздухопловне медицине;

(5) дипломирани педагог.

13) Аеродромска опрема:

(1) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

(2) дипломирани инжењер машинства, група ваздухопловство;

(2а) дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику;

(2б) дипломирани машински инжењер, смер за аерокосмотехнику;

(3) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт;

(4) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздухопловство.

14) Електротехника и електроника

Електронски уређаји

Електротехника

Основе електротехнике

Основе електротехнике и електронике:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани инжењер електронике;

(3) професор електротехнике;

(4) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(5) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства.

15) Прва помоћ:

(1) доктор медицине;

(2) дипломирани биолог;

(3) професор биологије;

(4) дипломирани професор биологије и хемије;

(5) дипломирани биолог – мастер;

(6) дипломирани професор биологије – мастер;

(7) мастер биолог;

(8) мастер професор биологије.

16) Шпедиција и агенцијско пословање:

(1) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

(2) дипломирани економиста, смер саобраћај;

(3) дипломирани економиста, смер за саобраћај и туризам;

(4) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт;

(5) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије.

17) Превоз путника и робе:

(1) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

(2) дипломирани економиста, смер за саобраћај и туризам;

(3) дипломирани економиста, смер за саобраћај;

(4) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт.

18) Опасне материје

Опасне материје, пожари и експлозије:

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) дипломирани професор биологије и хемије;

(4) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

(5) дипломирани професор хемије – мастер;

(6) дипломирани хемичар – мастер;

(7) дипломирани професор биологије – хемије – мастер;

(8) мастер хемичар;

(9) мастер професор хемије;

(10) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт.

19) Специјално физичко васпитање:

(1) професор физичког васпитања;

(2) мастер професор физичког васпитања и спорта.

20) Безбедност информационих система:

(1) дипломирани инжењер електронике;

(2) дипломирани инжењер електротехнике;

(3) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(4) дипломирани инжењер машинства;

(5) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

(6) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства.

21) Ваздухопловно право

Ваздухопловни прописи

Ватрогасни прописи

Законска регулатива:

(1) дипломирани правник;

(2) дипломирани менаџер безбедности;

(3) дипломирани менаџер цивилне одбране;

(4) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

(5) дипломирани инжењер машинства, група ваздухопловство;

(6) мастер правник;

(7) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт;

(8) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздухопловство.

За све предмете осим предмета Законска регулатива за образовни профил техничар за безбедност информационо-комуникационих система у ваздушном саобраћају и:

(9) дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику;

(10) дипломирани машински инжењер, смер за аерокосмотехнику.

22) Основи безбедности

Тероризам

Тероризам у цивилном ваздухопловству:

(1) дипломирани менаџер безбедности;

(2) дипломирани менаџер цивилне одбране;

(3) специјалиста криминалиста;

(4) мастер менаџер безбедности;

(5) мастер криминалиста;

За предмет Тероризам у цивилном ваздухопловству за образовни профил техничар за безбедност информационо-комуникационих система у ваздушном саобраћају и:

(6) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

(7) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт.

23) Психологија са психологијом личности:

(1) дипломирани психолог;

(2) професор психологије;

(3) дипломирани педагог;

(4) мастер психолог;

(5) мастер педагог.

24) Опасна средства:

(1) дипломирани менаџер безбедности;

(2) дипломирани менаџер цивилне одбране;

(3) мастер менаџер безбедности.

25) Ванредне ситуације

Поступци у случају опасности на аеродрому:

(1) дипломирани менаџер безбедности;

(2) дипломирани менаџер цивилне одбране;

(3) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

(4) мастер менаџер безбедности;

(5) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт.

26) Превентивна противпожарна заштита:

(1) дипломирани инжењер машинства;

(2) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

(3) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(4) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт.

27) Физичко-техничка заштита

Прегледи обезбеђивања ствари

Физичко-техничко обезбеђивање аеродрома

Прегледи обезбеђивања лица:

(1) дипломирани менаџер безбедности;

(2) дипломирани менаџер цивилне одбране;

(3) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

(3a) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај и транспорт;

(4) мастер менаџер безбедности.

28) Противдиверзиони уређаји:

(1) дипломирани менаџер безбедности;

(2) дипломирани менаџер цивилне одбране;

(3) мастер менаџер безбедности.

29) Социјална патологија

Криминалистичка психологија:

(1) дипломирани психолог;

(2) професор психологије;

(3) мастер психолог.

30) Форензика

Криминалистичке идентификације:

(1) дипломирани менаџер безбедности;

(2) специјалиста криминалиста;

(3) мастер менаџер безбедности;

(4) мастер криминалиста.

31) Познавање материјала:

(1) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај и транспорт;

(4) дипломирани хемичар;

(5) професор хемије;

(6) дипломирани инжењер технологије;

(7) дипломирани инжењер технолог;

(8) дипломирани хемичар – мастер;

(9) мастер инжењер технологије.

(10) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(11) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт.

32) Средства за гашење пожара

Тактика гашења пожара

Ватрогасна техника:

(1) дипломирани инжењер машинства;

(2) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

(3) дипломирани инжењер заштите на раду;

(4) дипломирани хемичар;

(5) професор хемије;

(6) дипломирани професор биологије и хемије;

(7) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(8) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт;

(9) мастер инжењер заштите на раду;

(10) дипломирани хемичар – мастер;

(11) дипломирани професор биологије – хемије – мастер;

(12) мастер хемичар;

(13) мастер професор хемије;

(14) мастер професор биологије и хемије.

33) Експлоатација и одржавање опреме:

(1) дипломирани инжењер машинства;

(2) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства.

34) Моторна возила:

(1) дипломирани инжењер машинства, смер мотори и моторна возила;

(2) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: мотори СУС, моторна возила.

35) Национална историја државе и права:

(1) професор историје;

(2) дипломирани историчар;

(3) професор историје – географије;

(4) дипломирани историчар – мастер;

(5) мастер историчар.

Лице из ове тачке које је стекло академско звање мастер мора да има претходно завршене основне академске студије историје.

36) Примена рачунара у ваздушном саобраћају

Информационе технологије у ваздушнoм саобраћају

Безбедност рачунарских мрежа

Основи криптографије

Оперативни системи

Аеродромске мреже

Комуникациони системи

Сервери и заштита података

Криминалистичке идентификације:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског;

(2) дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике;

(3) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(4) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

(5) дипломирани инжењер машинства;

(6) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(7) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт.

(8) дипломирани инжењер индустријског инжењерства.

(9) професор информатике, односно дипломирани информатичар;

(10) професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;

(11) дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије;

(12) професор математике и рачунарства;

(13) дипломирани математичар – смер рачунарство и информатика;

(14) дипломирани инжењер информатике;

(15) мастер инжењер информационих технологија, претходно завршене основне академске студије из одговарајуће области.

37) Дискретна математика:

(1) професор математике;

(2) дипломирани математичар;

(3) дипломирани математичар – професор математике;

(4) дипломирани математичар – теоријска математика;

(5) дипломирани математичар – примењена математика;

(6) дипломирани информатичар;

(7) дипломирани професор математике – мастер;

(8) дипломирани математичар – мастер;

(9) професор математике – теоријско усмерење;

(10) професор математике – теоријски смер;

(11) професор информатике – математике;

(12) дипломирани математичар за теоријску математику и примене;

(13) дипломирани математичар за рачунарство и информатику;

(14) дипломирани математичар – информатичар;

(15) професор математике и рачунарства.

38) Механика

Техничка механика са механизмима:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) дипломирани механичар;

(4) професор механике;

(5) професор машинства;

(6) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства.

39) За реализацију учења кроз рад и блока учења кроз рад за предмете

Авиони

Хеликоптери

Аеродроми

Транспорт у ваздушном саобраћају

Ваздухопловна навигација

Аеродромске оперативне процедуре

Аеродромске оперативне процедуре

Маса и центража ваздухоплова

Познавање ваздухоплова

Системи ваздухоплова

Ваздухоплови у систему трагања и спасавања

Снабдевање ваздухоплова горивом

Операције трагања и спасавања

Ватрогасна техника

Тактика гашења пожара

Поступци у случају опасности на аеродрому

Прегледи обезбеђивања ствари

Прегледи обезбеђивања лица

Физичко техничко обезбеђивање аеродрома

Обезбеђивање и заштита ваздухоплова

Комуникациони системи

Системи за навигацију и надзор ваздушног саобраћаја

Интегрисани информациони система за управљање одржавањем ваздухоплова:

(1) дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику;

(2) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

(3) дипломирани инжењер машинства, група ваздухопловство;

(4) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај и транспорт;

(5) дипломирани машински инжењер, смер за аерокосмотехнику;

(6) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздухопловство;

(7) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт;

(8) пилот авиона;

(9) лице које поседује или је поседовало дозволу у складу са Регулативом Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије.

Лице из ове тачке треба да је стекло претходно трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег образовног профила ван образовне установе.

40) За реализацију учења кроз рад и блока учења кроз рад за предмете

Примена рачунара у ваздушном саобраћају

Безбедност рачунарских мрежа

Сервери и заштита података

Интегрисани информациони система за управљање одржавањем ваздухоплова:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског;

(2) дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике;

(3) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(4) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

(5) дипломирани инжењер машинства;

(6) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(7) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

(8) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај и транспорт;

(9) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт;

(10) дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

(11) професор информатике, односно дипломирани информатичар;

(12) професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;

(13) дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије;

(14) професор математике и рачунарства;

(15) дипломирани математичар – смер рачунарство и информатика;

(16) дипломирани инжењер информатике;

(17) дипломирани менаџер безбедности;

(18) мастер менаџер безбедности.

Лице из ове тачке треба да је стекло претходно трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег образовног профила ван образовне установе.

Члан 8.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у области Логистика, интермодални и унутрашњи транспорт може да изводи за образовне профиле Руковалац средствима унутрашњег транспорта, Техничар унутрашњег транспорта и Техничар за логистику и шпедицију, и то за:

1) Саобраћајни системи

Основи саобраћаја и транспорта

Терети у транспорту

Роба у логистици

Транспортна средства:

(1) дипломирани инжењер саобраћаја, ако су на студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(2) дипломирани саобраћајни инжењер, ако су на студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(3) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(4) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

2) Предузетништво:

(1) дипломирани инжењер саобраћаја;

(2) дипломирани саобраћајни инжењер;

(3) дипломирани економиста;

(4) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства;

(5) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економских наука;

(6) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

3) Технологија материјала:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер металургије;

(3) дипломирани инжењер машинства;

(4) професор хемије;

(5) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

(6) дипломирани хемичар;

(7) дипломирани инжењер хемије;

(8) дипломирани инжењер хемије, смерови аналитички или биооргански;

(9) дипломирани хемичар опште хемије;

(10) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(11) дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;

(12) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије у области технолошког инжењерства;

(13) мастер инжењер металургије, претходно завршене основне академске студије у области технолошког инжењерства;

(14) мастер хемичар, претходно завршене основне академске студије у области хемијских наука;

(15) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(16) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства;

(17) дипломирани инжењер за развој – машинска струка, односно дипломирани инжењер за развој машинске струке;

(18) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

4) Техничко цртање са машинским елементима:

(1) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

(3) дипломирани инжењер за развој – машинска струка, односно дипломирани инжењер за развој машинске струке;

(4) професор машинства;

(5) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне студије у области машинског инжењерства;

(6) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(7) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

5) Техничка физика:

(1) дипломирани физичар;

(2) професор физике;

(3) дипломирани машински инжењер;

(4) дипломирани инжењер машинства;

(5) професор механике;

(6) дипломирани механичар;

(7) професор машинства;

(8) дипломирани физичар – професор физике – мастер;

(9) дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика – мастер;

(10) дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер;

(11) дипломирани физичар – медицинске физика;

(12) дипломирани професор физике – мастер;

(13) дипломирани физичар – мастер;

(14) дипломирани физичар – мастер медицинске физике;

(15) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(16) мастер професор физике;

(17) мастер физичар;

(18) професор физике и астрономије;

(19) дипломирани инжењер електротехнике;

(20) дипломирани инжењер електронике;

(21) професор електронике;

(22) професор електротехнике;

(23) дипломирани машински инжењер, односно дипломирани инжењер машинства;

(24) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(25) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

(26) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Физика може да изводи и:

– професор физике – хемије;

– дипломирани физичар – информатичар;

– дипломирани физико-хемичар;

– дипломирани инжењер електротехнике, смер техничка физика;

– дипломирани астроном, смер астрофизика.

6) Механика

Техничка механика:

(1) професор механике;

(2) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

(3) професор машинства;

(4) дипломирани механичар;

(5) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне студије у области машинског инжењерства;

(6) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства;

(7) дипломирани инжењер за развој – машинска струка, односно дипломирани инжењер за развој машинске струке.

7) Интегрални транспорт

Механизација претовара

Унутрашњи транспорт

Превоз робе

Организација превоза робе

Интермодални транспорт

Безбедност руковања теретом:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, ако су на студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(2) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, логистика, саобраћај и транспорт;

(3) дипломирани инжењер саобраћаја – мастер, на студијском програму саобраћај и транспорт – друмски саобраћај.

8) Средства унутрашњег транспорта

Одржавање средстава унутрашњег транспорта

Складишта

Управљање транспортним процесима:

(8а) за теоријску наставу:

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, ако су на студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу логистика.

(8б) за вежбе:

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, ако су на студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу логистика;

– мастер струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај.

(8в) помоћни наставник за вежбе:

– аутомеханичар – специјалиста;

– машински техничар моторних возила – специјалиста.

Лице из подтачке 8в мора да има трогодишње радно искуство у струци стечено после специјалистичког испита.

9) Логистика производње

Савремени логистички системи

Маркетинг услуга у логистици

Ланци снабдевања

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, ако су на студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(2) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: логистика.

10) Основи електротехнике:

(1) професор електронике;

(2) професор електротехнике;

(3) дипломирани инжењер електротехнике;

(4) дипломирани инжењер електронике;

(5) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне студије у области електротехничког и рачунарског инжењерства.

11) Шпедиција

Међународна шпедиција:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, ако су на студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(2) дипломирани економист/а;

(3) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијским програмима, односно модулима: логистика, друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, друмски и градски транспорт и водни саобраћај и транспорт, ако су на основним или мастер академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(4) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економских наука: изборни модули, односно студијски програми на којима је изучаван наставни садржај из области предмета.

(5) дипломирани правник, ако су на студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(6) мастер правник, претходно завршене основне академске студије у области правних наука, ако су на основним или мастер академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

12) Спољнотрговинско пословање:

(1) дипломирани економиста;

(2) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економских наука.

13) Саобраћајна психологија

Вештине комуникације:

(1) професор психологије;

(2) дипломирани психолог;

(3) дипломирани школски педагог – психолог;

(4) мастер психолог.

14) Економика и организација саобраћаја

Економика саобраћаја

Основи економије:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, ако су на студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(2) дипломирани економист/а;

(3) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства;

(4) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економских наука: изборни модули, односно студијски програми на којима је изучаван наставни садржај из области предмета.

15) Моторна возила:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

(2) дипломирани инжењер машинства, смерови мотори и моторна возила или друмска и железничка возила;

(3) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност саобраћаја, саобраћај и транспорт, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;

(4) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: мотори СУС, моторна возила;

(5) мастер инжењер машинства, завршене основне академске и мастер студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу друмски саобраћај.

16) Безбедност саобраћаја

Прописи у друмском саобраћају:

(16а) за теоријску наставу и вежбе:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

(2) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, друмски и градски саобраћај и транспорт – саобраћај, друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, саобраћај и транспорт, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

(16б) за део садржаја обуке вожње у блоку:

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– наставник практичне наставе саобраћајне струке;

– саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја; саобраћај и транспорт;

– дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја; саобраћај и транспорт;

– мастер струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– возач моторних возила – инструктор;

– инструктор вожње;

– возач инструктор – специјалиста.

Лице из ал. 1–8. подтачке 16б) мора да има претходно положен специјалистички испит одговарајуће категорије за возача моторних возила – инструктора или инструктора вожње или возача инструктора – специјалисту.

(16в) за део садржаја прве помоћи у блоку:

– лице са одговарајућом дозволом (лиценцом) коју издаје министарство надлежно за послове здравља.

17) Пословни страни језик:

(17а) Енглески језик:

(1) професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;

(2) професор енглеског језика и књижевности и италијанског језика и књижевности;

(3) професор енглеског језика и књижевности и немачког језика и књижевности;

(4) дипломирани филолог англиста;

(5) дипломирани професор енглеског језика и књижевности;

(6) мастер филолог (студијски програм Англистика; студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност);

(7) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност);

(8) професор енглеског језика и књижевности;

(9) дипломирани филолог енглеског језика и књижевности;

(10) мастер професор предметне наставе.

Лица из ове подтачке која су стекла академско звање мастер, морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Енглески језик и књижевност; Енглески језик и књижевност; Англистика; Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом.

(17б) Немачки језик:

(1) професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;

(2) професор немачког језика и књижевности;

(3) професор енглеског језика и књижевности и немачког језика и књижевности;

(4) мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност);

(5) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност);

(6) дипломирани филолог немачког језика и књижевности;

(7) мастер филолог (студијски програм Германистика);

(8) мастер професор предметне наставе.

Лица из ове подтачке која су стекла академско звање мастер, морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Немачки језик и књижевност; Немачки језик.

(17в) Француски језик:

(1) професор, односно дипломирани филолог за француски језик и књижевност;

(2) професор француског језика и књижевности;

(3) мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност);

(4) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност);

(5) мастер професор предметне наставе.

Лица из ове подтачке која су стекла академско звање мастер, морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Француски језик и књижевност; Француски језик и књижевност; Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом.

18) Практична настава за образовни профил Руковалац средстава унутрашњег транспорта:

(18а) у разредно-часовном систему у I и II:

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт, технологија робних манипулација и специјалних видова транспорта, интегрални и индустријски транспорт, логистика;

– дипломирани инжењер машинства, смер мотори и моторна возила;

– наставник практичне наставе саобраћајне струке;

– саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт, логистика;

– дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт, логистика;

– мастер струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије из машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: мотори СУС, моторна возила;

– дипломирани инжењер машинства, завршене основне академске студије из машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: мотори СУС, моторна возила;

– специјалиста струковни инжењер машинства, модул организација и одржавање у друмском саобраћају, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму инжењерство у друмском саобраћају;

– специјалиста струковни инжењер машинства, завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу мотори и возила;

– струковни инжењер машинства, завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу мотори и возила;

– аутомеханичар – специјалиста;

– машински техничар моторних возила – специјалиста.

Лица из ове подтачке треба да имају претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или једногодишње специјалистичко образовање у области саобраћаја.

Лица из ал. петнаест и шеснаест треба да имају петогодишње радно искуство у струци стечено после специјалистичког испита.

(18б) у разредно-часовном систему у III разреду:

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт, технологија робних манипулација и специјалних видова транспорта, интегрални и индустријски транспорт, логистика;

– дипломирани инжењер машинства, смер мотори и моторна возила;

– наставник практичне наставе саобраћајне струке;

– саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт-транспорт, логистика;

– дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт-транспорт, друмски и градски транспорт или логистика.

Лица из ове подтачке треба да имају претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или једногодишње специјалистичко образовање у области саобраћаја.

19) Практична настава за образовни профил Руковалац средствима унутрашњег транспорта:

(19а) у разредно-часовном систему у II:

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт, технологија робних манипулација и специјалних видова транспорта, интегрални и индустријски транспорт, логистика;

– наставник практичне наставе саобраћајне струке;

– саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт, логистика;

– дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт, логистика;

– мастер струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај.

Лица из ове подтачке треба да имају претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или једногодишње специјалистичко образовање у области саобраћаја.

(19б) у разредно-часовном систему у III разреду:

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт, технологија робних манипулација и специјалних видова транспорта, интегрални и индустријски транспорт, логистика;

– наставник практичне наставе саобраћајне струке;

– саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт-транспорт, саобраћај и транспорт, логистика;

– дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт-транспорт, друмски и градски транспорт, саобраћај и транспорт, логистика;

– мастер струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај.

Лица из ове подтачке треба да имају претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или једногодишње специјалистичко образовање у области саобраћаја.

Лица из ове подтачке морају имати положен испит за управљање/руковање одговарајућим средством унутрашњег транспорта на којем обучавају ученике.

20) Практична настава за образовни профил Техничар за логистику и шпедицију:

(20а) за практичну наставу/учење кроз рад/наставу у блоку:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци технологија робних манипулација и специјалних видова транспорта, интегрални и индустријски транспорт или логистика;

(2) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: логистика.

(20б) за део садржаја обуке руковања виљушкаром у блоку:

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт, технологија робних манипулација и специјалних видова транспорта, интегрални и индустријски транспорт, логистика;

– наставник практичне наставе саобраћајне струке;

– саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт-транспорт, саобраћај и транспорт, логистика;

– дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт-транспорт, друмски и градски транспорт, саобраћај и транспорт, логистика;

– мастер струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај.

Лица из ове подтачке треба да имају претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или једногодишње специјалистичко образовање у области саобраћаја.

Лица из ове подтачке морају имати положен испит за управљање/руковање одговарајућим средством унутрашњег транспорта на којем обучавају ученике.

21) Практична настава за образовни профил Техничар унутрашњег транспорта:

(21а) у разредно-часовном систему у I и II разреду:

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт, логистика;

– дипломирани инжењер машинства, смер мотори и моторна возила;

– наставник практичне наставе саобраћајне струке;

– саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт, логистика;

– дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт, логистика;

– мастер струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије из машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: мотори СУС, моторна возила;

– дипломирани инжењер машинства, завршене основне академске студије из машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: мотори СУС, моторна возила;

– специјалиста струковни инжењер машинства, завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу мотори и возила;

– специјалиста струковни инжењер машинства, модул организација и одржавање у друмском саобраћају, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму инжењерство у друмском саобраћају;

– струковни инжењер машинства, завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу мотори и возила;

– аутомеханичар – специјалиста;

– машински техничар моторних возила – специјалиста.

Лице из свих алинеја подтачке 21а) мора да има претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или једногодишње специјалистичко образовање у области саобраћаја.

Лице из ал. петнаест и шеснаест ове подтачке мора да има петогодишње радно искуство у струци стечено после специјалистичког испита.

(21б) у разредно-часовном систему у III и IV разреду за образовни профил техничар унутрашњег транспорта:

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци технологија робних манипулација и специјалних видова транспорта, интегрални и индустријски транспорт, логистика;

– наставник практичне наставе саобраћајне струке;

– саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, логистика;

– дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, логистика;

– мастер струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу друмски саобраћај, друмски и градски саобраћај;

– специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу друмски саобраћај, друмски и градски саобраћај;

– струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски саобраћај, друмски и градски саобраћај.

Лице из свих алинеја подтачке 21б) мора да има претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или једногодишње специјалистичко образовање у области саобраћаја.

(21в) у блок систему у II и III разреду:

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт, логистика;

– наставник практичне наставе саобраћајне струке;

– саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; друмски и градски саобраћај и транспорт – саобраћај; друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт, логистика;

– дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт – саобраћај, друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја саобраћај и транспорт, логистика;

– мастер струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај.

Лице из свих алинеја подтачке 21в) мора да има претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или једногодишње специјалистичко образовање у области саобраћаја.

21г) у блок систему у IV разреду:

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци технологија робних манипулација и специјалних видова транспорта, интегрални и индустријски транспорт, логистика;

– наставник практичне наставе саобраћајне струке;

– саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт-транспорт, логистика;

– дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, логистика;

– мастер струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај.

Лице из свих алинеја подтачке 21г) мора да има претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или једногодишње специјалистичко образовање у области саобраћаја.

21д) за део садржаја обуке вожње у блоку:

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– наставник практичне наставе саобраћајне струке;

– саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја; саобраћај и транспорт;

– дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја; саобраћај и транспорт;

– мастер струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;

– возач моторних возила – инструктор;

– инструктор вожње;

– возач инструктор – специјалиста.

Лице из ал. 1– 8. подтачке 21д) мора да има претходно положен специјалистички испит одговарајуће категорије за возача моторних возила – инструктора или инструктора вожње или возача инструктора – специјалисту.

21ђ) за део садржаја прве помоћи у блоку:

– лице са одговарајућом дозволом (лиценцом) коју издаје министарство надлежно за послове здравља.

Члан 9.

Ступањем на снагу овог правилника престају да важе:

1) Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Саобраћај („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/15, 2/17, 8/17, 16/18, 4/19, 7/19, 9/19, 2/20, 17/20 и 1/21);

2) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују програме огледа за образовни профил техничар за безбедност саобраћаја („Просветни гласник”, број 15/05);

3) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил техничар ваздушног саобраћаја („Просветни гласник”, бр. 14/07, 6/10 и 9/12);

4) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност („Просветни гласник”, бр. 15/07, 6/10 и 9/12);

5) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање („Просветни гласник”, бр. 17/07, 6/10 и 9/12).

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-219/2021-03

У Београду, 18. априла 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.