Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

13

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник PC”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

Члан 1.

У Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/18 и 6/20), у члану 7. став 4. тачка 1), после алинеје шесте, тачка се замењује тачком и запетом и додају се алинеје седма и осма које гласе:

„– дипломирани логопед;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама Специјалне едукације и рехабилитације завршио модул дипломирани логопед.”.

Члан 2.

У члану 10. тачка 5), после алинеје четврте, тачка се замењује тачком и запетом и додају се алинеје пета и шеста, које гласе:

„– дипломирани логопед;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама Специјалне едукације и рехабилитације завршио модул дипломирани логопед.”.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-00033/2023-04

У Београду, 11. маја 2023. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.