Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

3

На основу члана 92. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација

Члан 1.

У Правилнику о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/15, 7/16 и 9/19), после дела: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР”, додаје се део: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-30/2022-03

У Београду, 14. марта 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

НОРМАТИВ
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

Специјализоване учионице – кабинети

У специјализованим учионицама остварује се настава једног или више стручних предмета чији садржаји захтевају употребу апарата, инструмената, уређаја и других посебних наставних средстава.

Број специјализованих учионица је условљен предвиђеним бројем стручних наставних предмета, који се изводе у учионици, бројем ученика и просторним могућностима школе.

1.1. Заједничка опрема кабинета

Редни број

Врста и назив

Јединица мере

Количина

Напомена

1.

Сто

ком.

1 по ученику

Омогућити приступ Интернету

2.

Столица

ком.

1 по ученику

3.

Сто за наставника

ком.

1

4.

Полица за одлагање

ком.

5

5.

Столица за наставника

ком.

1

6.

Ормар

ком.

1

7.

Табла

ком.

1

8.

Застори за прозоре

ком.

1 по прозору

9.

Изложбени пано 2–5 m

ком.

1

10.

Корпа за отпатке

ком.

1

11.

Чивилук за одлагање одеће

ком.

1

2. Биро за обуку

За потребе образовног профила: економски техничар у подручју рада економија, право и администрација овај блок чине: специјализоване учионице – бирои за обуку за остваривање вежби.

2.1. Заједничка опрема Бироа за обуку

Редни број

Врста и назив

Јединица мере

Количина

Напомена

1.

Канцеларијски сто са фиокама за рачунар

ком.

1 по

ученику

2.

Канцеларијска столица

ком.

1 по

ученику

3.

Канцеларијски сто са фиокама за рачунар за наставника

ком.

2

4.

Канцеларијска столица за наставника

ком.

1

5.

Канцеларијски ормар за наставника

ком.

1

6.

Табла

ком.

1

3. Наставна средства за стручне предмете

3.1. Заједничка наставна средства

Редни број

Врста и назив

Јединица мере

Количина

Напомена

1.

Рачунар

ком.

1

Омогућити приступ Интернету

Штампач

ком.

1

Скенер

ком.

1

Звучници

пар

1

Видео пројектор са пројекционим платном

ком.

1

2.

Цртежи, модели, плакати, географске карте (физичке, политичке и тематске), збирке и узорци предмета, слике познатих личности из одговарајуће области за реализацију одговарајућих садржаја

збирка

1

3.

Законска регулатива, правилници, уредбе за одговарајуће садржаје за предмет

примерак

1

Одговарајућа стручна литература

комплет

1

Лексикони, приручници и стручни часописи

примерак

1

4.

Хефталица и расхефтивач

ком.

по 1

Механичка бушилица

ком.

1

Спајалице

паковање

1

Лењир

паковање

3

Маказе

ком.

1

5.

Потрошни материјал (папир А4, модерацијске картице, селотејп, лепак, папир за флипчарт, маркери у боји, спајалице, чиоде)

паковање

1

3.2. Заједничка наставна средства за Биро за обуку

Редни број

Врста и назив

Јединица мере

Количина

Напомена

1.

Рачунар

ком.

1 по ученику

Неопходно је да рачунари буду умрежени и имају приступ Интернету.

Рачунар – сервер

ком.

1

Звучници

пар

1

Лап топ

ком.

1

Мрежни штампач

ком.

1

Скенер

ком.

1

Видео пројектор са пројекционим платном

ком.

1

2.

Телефон

ком.

1

Телефакс

ком.

1

Копир апарат

ком.

1

3.

Носач за текућа документа

ком.

1 по

ученику

Печат

ком.

1 по ВПД

Штамбиљ

ком.

1 по ВПД

Јастуче за печатну боју

ком.

1 по ВПД

Печатна боја

ком.

1

Коверте формата Ц 4,5,6

ком. по формату

50

4.

Налози за готовинско и безготовинско плаћање

блок по формату

1

Предмети:

Финансијско рачуноводствена обука

Редни број

Врста и назив

Јединица мере

Количина

Напомена

Обрасци:

1.

Обрасци за регистрацију привредног друштва

комплет

1

Матична књига радника

примерак

1

Обрасци за пријављивање и одјављивање радника (М, М-А)

ком.

1

Књига улазне поште

примерак

1 по

ВПД

Књига излазне поште

примерак

1 по ВПД

Путни налози

блок

1

Књига примљених рачуна

примерак

1

Књига издатих рачуна

примерак

1

Робне и финансијске картице

ком.

1 по

ученику

Пореска пријава пореза на додату вредност ПППДВ

комплет

1

Пореска пријава ППППД

примерак

1

Финансијски извештај

комплет

1

Књиге основних средстава и ситног инвентара

примерак

1

Налози за књижење

комплет

1

Налог за плаћање у иностранству обр. 70 и обр. 60 – налог за наплату

ком.

1 по ученику

Меница

ком.

1 по ученику

3.3. Посебна наставна средства за стручне предмете

Предмети:

Право

Редни број

Врста и назив

Јединица мере

Количина

Напомена

Обрасци:

1.

Обрасци за упис привредних друштва у агенцијски регистар

ком.

6

ОП образац (оверени потпис за заступање)

ком.

6

Одлука или уговор о оснивању привредног друштва (д.о.о.)

ком.

6

Обрасци за заснивање и престанак радног односа (М, М-А), решење о заради

ком.

6

Радна књижица, уговор о раду

ком.

6

Пример образаца захтева за издавање личне карте, пасоша, возачке дозволе

ком.

6

Обрасци: уговора о продаји, уговора о превозу, уговора о шпедицији, уговора о комисиону, уговора о ускладиштењу, складишнице, товарног листа, коносмана и отпремнице

ком.

6

Предмети:

Рачуноводство

Пословна кореспонденција

Пословна информатика

Електронско пословање

Редни број

Врста и назив

Јединица мере

Количина

Напомена

1.

Рачунар

ком.

1 по ученику

Неопходно је да рачунари буду умрежени и имају приступ интернету.

Рачунар – сервер

ком.

1

2.

Одговарајући софтверски пакети који одговарају предмету

ком.

1

3.

Печат, штамбиљ, јастуче за печатну боју

ком.

1

4.

Обрасци:

Инструменти безготовинског плаћања

блок

1

Инструменти готовинског плаћања

блок

1

Фактура

блок

1

Отпремница

блок

1

Пријемница

блок

1

Требовање

блок

1

Радни налог

блок

1

Пописна листа

блок

1

Благајнички дневник са благајничким налозима

блок

1

Банкарска дознака

примерак

1

Акредитив

примерак

1

Меница

примерак

1

Чек (банкарски)

примерак

1

Пореска пријава пореза на додату вредност – ПППДВ

примерак

1

Биланс стања

примерак

1

Биланс успеха

примерак

1

ЈЦИ – јединствена царинска исправа

примерак

1

Контролник увоза и извоза

примерак

1

Књига улазне поште

примерак

1

Књига излазне поште

примерак

1

Књига примљених рачуна

примерак

1

Књига издатих рачуна

примерак

1

Предмети:

Принципи економије

Пословна економија

Основи финансија

Пословне финансије

Пословни енглески језик

Јавне финансије

Статистика

Ревизија

Предузетништво

Маркетинг

Национална економија

Програми ових предмета се реализују са заједничким наставним средствима