Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

9

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хидрометеорологија

Члан 1.

Овим правилником прописује се степен и врста образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хидрометеорологија, и то за стицање образовања у трајању од две године и за средње образовање и васпитање у трогодишњем и четворогодишњем трајању.

Члан 2.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из општеобразовних предмета, као и стручне послове у подручју рада Хидрометеорологија може да изводи лице које испуњава услове за наставника, односно стручног сарадника који су прописани посебним правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача који се доноси за сва подручја рада.

Члан 3.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у области Хидрометеорологија може да изводи за:

1) Нацртна геометрија и техничко цртање:

(1) дипломирани геодетски инжењер;

(2) дипломирани грађевински инжењер;

(3) дипломирани инжењер архитектуре;

(4) мастер инжењер грађевинарства;

(5) мастер инжењер архитектуре.

Лица из подтач. (4) и (5) ове тачке треба да имају завршене основне академске студије у области грађевинског инжењерства односно области архитектуре.

2) Хидрометрија:

(1) дипломирани грађевински инжењер, смер хидротехника;

(2) мастер инжењер грађевинарства, завршене основне и мастер академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму/модулу: Хидротехника и водно-еколошко инжењерство.

3) Геодезија:

(1) дипломирани инжењер геодезије;

(2) дипломирани грађевински инжењер;

(3) мастер инжењер грађевинарства;

(4) мастер инжењер геодезије.

Лица из подтач. (3) и (4) ове тачке треба да имају завршене основне академске студије у области грађевинског односно геодетског инжењерства.

4) Хидраулика:

(1) дипломирани грађевински инжењер, смер хидротехника;

(2) мастер инжењер грађевинарства, завршене основне и мастер академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму/модулу: Хидротехника и водно-еколошко инжењерство.

5) Основе хидротехнике:

(1) дипломирани грађевински инжењер, смер хидротехника;

(2) мастер инжењер грађевинарства, завршене основне и мастер академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму/модулу: Хидротехника и водно-еколошко инжењерство.

6) Основе статике и бетона:

(1) дипломирани инжењер хидрологије;

(2) дипломирани инжењер хидрогеологије;

(3) мастер инжењер грађевинарства;

(4) мастер инжењер архитектуре.

Лица из подтач. (3) и (4) ове тачке треба да имају завршене основне академске студије у области грађевинског инжењерства односно области архитектуре.

7) Основи геологије и хидрогеологије:

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек/смер за Хидротехнику;

(2) дипломирани инжењер геологије, смер за Хидрогеологију односно за геотехнику;

(3) мастер инжењер грађевинарства, завршене основне и мастер академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму/модулу: Хидротехника и водно-еколошко инжењерство;

(4) мастер инжењер геологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за Геофизику, Геотехнику односно Хидрогеологију.

8) Квалитет вода:

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) професор физичке хемије;

(4) дипломирани фармацеут;

(5) дипломирани инжењер технологије, смер заштите животне средине;

(6) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(7) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(8) дипломирани хемичар опште хемије;

(9) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(10) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(11) дипломирани хемичар – професор хемије;

(12) дипломирани хемичар – мастер;

(13) дипломирани професор хемије – мастер;

(14) дипломирани хемичар – инжењер контроле квалитета и менаџмента животне средине;

(15) дипломирани хемичар – мастер контроле квалитета и управљања животном средином;

(16) мастер инжењер грађевинарства, завршене основне и мастер академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму, односно модулу: Хидротехника и водно-еколошко инжењерство; Хидротехника и водно-еколошко инжењерство околине и Хидротехника;

(17) мастер хемичар, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Хемичар; Професор хемије и Хемичар за животну средину;

(18) мастер професор хемије;

(19) мастер инжењер заштите животне средине, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму Инжењерство заштите животне средине;

(20) мастер физикохемичар, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму Физичке хемије.

9) Општа метеорологија:

(1) дипломирани метеоролог;

(2) дипломирани метеоролог – мастер;

(3) дипломирани физичар – метеорологија и моделирање у заштити животне средине;

(4) дипломирани физичар – физика, метеорологија и моделирање у заштити животне средине;

(5) дипломирани физичар – мастер физике – метеорологије;

(6) мастер метеоролог, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму Метеорологија.

10) Метеоролошки инструменти и методе осматрања:

(1) дипломирани метеоролог;

(2) дипломирани метеоролог – мастер;

(3) дипломирани физичар – метеорологија и моделирање у заштити животне средине;

(4) дипломирани физичар – физика, метеорологија и моделирање у заштити животне средине;

(5) дипломирани физичар – мастер физике – метеорологије;

(6) мастер метеоролог, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму Метеорологија.

11) Климатологија:

(1) дипломирани метеоролог;

(2) дипломирани метеоролог – мастер;

(3) дипломирани физичар – метеорологија и моделирање у заштити животне средине;

(4) дипломирани физичар – физика, метеорологија и моделирање у заштити животне средине;

(5) дипломирани физичар – мастер физике – метеорологије;

(6) мастер метеоролог, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму Метеорологија.

12) Динамичка метеорологија:

(1) дипломирани метеоролог;

(2) дипломирани метеоролог – мастер;

(3) дипломирани физичар – метеорологија и моделирање у заштити животне средине;

(4) дипломирани физичар – физика, метеорологија и моделирање у заштити животне средине;

(5) дипломирани физичар – мастер физике – метеорологије;

(6) мастер метеоролог, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму Метеорологија.

13) Анализа и прогноза времена:

(1) дипломирани метеоролог;

(2) дипломирани метеоролог – мастер;

(3) дипломирани физичар – метеорологија и моделирање у заштити животне средине;

(4) дипломирани физичар – физика, метеорологија и моделирање у заштити животне средине;

(5) дипломирани физичар – мастер физике – метеорологије;

(6) мастер метеоролог, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму Метеорологија.

14) Метеоролошка статистика:

(1) дипломирани метеоролог;

(2) дипломирани математичар;

(3) професор математике;

(4) дипломирани метеоролог – мастер;

(5) дипломирани физичар – метеорологија и моделирање у заштити животне средине;

(6) дипломирани физичар – физика, метеорологија и моделирање у заштити животне средине;

(7) дипломирани физичар – мастер физике – метеорологије;

(8) мастер метеоролог, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму Метеорологија;

(9) мастер математичар, претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике;

(10) мастер професор математике, претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике;

(11) дипломирани математичар – мастер, претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике;

(12) дипломирани професор математике – мастер, претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике.

15) Основе хидрологије:

(1) дипломирани грађевински инжењер, смер хидротехника;

(2) мастер инжењер грађевинарства, завршене основне и мастер академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму/модулу: Хидротехника и водно-еколошко инжењерство.

16) Метеоролошке информације:

(1) дипломирани метеоролог;

(2) дипломирани метеоролог – мастер;

(3) мастер метеоролог, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму Метеорологија;

(4) мастер информатичар завршене основне и мастер академске студије студијског програма Информатика;

(5) мастер инжењер организационих наука, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке.

17) Агрометеорологија:

(1) дипломирани метеоролог;

(2) дипломирани метеоролог – мастер;

(3) мастер метеоролог, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму Метеорологија.

18) Ваздухопловна метеорологија:

(1) дипломирани метеоролог;

(2) дипломирани метеоролог – мастер;

(3) дипломирани физичар – метеорологија и моделирање у заштити животне средине;

(4) дипломирани физичар – физика, метеорологија и моделирање у заштити животне средине;

(5) дипломирани физичар – мастер физике – метеорологије;

(6) мастер метеоролог, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму Метеорологија.

19) Метеорологија загађености ваздуха:

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) професор физичке хемије;

(4) дипломирани метеоролог;

(5) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(6) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(7) дипломирани хемичар опште хемије;

(8) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(9) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(10) дипломирани метеоролог – мастер;

(11) дипломирани физичар – метеорологија и моделирање у заштити животне средине;

(12) дипломирани физичар – физика, метеорологија и моделирање у заштити животне средине;

(13) дипломирани физичар – мастер физике – метеорологије;

(14) мастер метеоролог, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму Метеорологија;

(15) мастер хемичар, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Хемичар; Професор хемије и Хемичар за животну средину;

(16) мастер професор хемије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Хемичар; Професор хемије и Хемичар за животну средину;

(17) мастер физикохемичар, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму Физичке хемије.

20) Аутоматска обрада података:

(1) дипломирани инжењер организације за информационе системе;

(2) дипломирани хидролог;

(3) мастер инжењер грађевинарства, завршене основне и мастер академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму/модулу: Хидротехника и водноеколошко инжењерство;

(4) мастер информатичар завршене основне и мастер академске студије студијског програма Информатика;

(5) мастер инжењер организационих наука, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму Информациони системи и технологије.

21) Хидрологија:

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек/смер за Хидротехнику;

(2) мастер инжењер грађевинарства, завршене основне и мастер академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму/модулу: Хидротехника и водноеколошко инжењерство.

22) Основи метеорологије:

(1) дипломирани метеоролог;

(2) мастер метеоролог, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму Метеорологија.

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хидрометеорологија („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 16/15).

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-222/2021-03

У Београду, 18. априла 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.