Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

7

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала

Члан 1.

У Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 4/22) у члану 3. тачка 35) подтачка 1) после алинеје 21. брише се тачка и додају се тачка са запетом и алинеја 22. која гласи:

„– инжењер машинства – за производно машинство.”.

У подтачки 2) после алинеје 20. брише се тачка и додају се тачка са запетом и алинеја 21. која гласи:

„– инжењер машинства – за производно машинство.”.

У тачки 39) подтачка 4) после алинеје 3. брише се тачка и додају се тачка са запетом и алинеја 4. која гласи:

„– мастер филолог – англиста (студијски програм Примењена англистика).”.

У тачки 40) подтачка (5) после алинеје 3. брише се тачка и додају се тачка са запетом и алинеја 4. која гласи:

„– мастер филолог – англиста (студијски програм Примењена англистика).”.

У тачки 41) подтачка (5) после алинеје 3. брише се тачка и додају се тачка са запетом и алинеја 4. која гласи:

„– мастер филолог – англиста (студијски програм Примењена англистика).”.

У тачки 42) подтачка (5) после алинеје 3. брише се тачка и додају се тачка са запетом и алинеја 4. која гласи:

„– мастер филолог – англиста (студијски програм Примењена англистика).”.

У тачки 43) подтачка (5) после алинеје 3. брише се тачка и додају се тачка са запетом и алинеја 4. која гласи:

„– мастер филолог – англиста (студијски програм Примењена англистика).”.

У тачки 44) подтачка (3) после алинеје 3. брише се тачка и додају се тачка са запетом и алинеја 4. која гласи:

„– мастер филолог – англиста (студијски програм Примењена англистика).”.

Члан 2.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи члан 4. Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у Железничкој индустријској школи у Смедереву („Просветни гласник”, број 13/97).

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-168/2022-03

У Београду, 20. октобра 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.