Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

10

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Шумарство и обрада дрвета

Члан 1.

Овим правилником прописује се степен и врста образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Шумарство и обрада дрвета, и то за стицање образовања у трајању од две године, за стицање средњег образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању и за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању.

Члан 2.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из општеобразовних предмета, као и стручне послове у подручју рада Шумарство и обрада дрвета може да изводи лице које испуњава услове за наставника, односно стручног сарадника који су прописани посебним правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача који се доноси за сва подручја рада.

Члан 3.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у области Шумарство може да изводи за:

1) Техничко цртање

Нацртна геометрија

Техничко цртање са нацртном геометријом:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

(3) дипломирани инжењер пејсажнe архитектурe;

(4) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(5) дипломирани инжењер архитектуре;

(6) дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозија;

(7) дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

(8) дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(9) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства, пејзажне архитектуре и хортикултуре, прераде дрвета и еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса;

(10) мастер инжењер архитектуре;

(11) мастер инжењер грађевинарства;

(12) мастер инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета, претходно завршене основне академске студије из области технологије, менаџмента и пројектовања;

(13) мастер инжењер пејзажне архитектуре, претходно завршене основне академске студије из области пејзажне архитектуре.

Лица из подтач. (10) и (11) ове тачке треба да имају завршене основне академске студије у области грађевинског инжењерства односно области архитектуре и урбанизма.

2) Техничко цртање са машинским елементима:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) дипломирани инжењер саобраћаја – смер друмски саобраћај;

(3) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства, пејзажне архитектуре и хортикултуре, прераде дрвета и еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса;

(4) мастер инжењер архитектуре;

(5) мастер инжењер грађевинарства;

(6) мастер инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета, претходно завршене основне академске студије из области технологије, менаџмента и пројектовања.

Лица из подтач. (3)–(5) ове тачке треба да имају завршене основне академске студије у области грађевинског инжењерства односно области архитектуре и урбанизма. 

3) Алат и механизација

Алат и механизација у шумарству

Економика и организација производње

Организација и пословање у шумарству

Декоративна дендрологија

Заштита шума

Производња садног материјала

Заштита зелених површина

Подизање и нега зелених површина:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) дипломирани инжењер пејзажнe архитектурe;

(3) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(4) дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

(5) дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(6) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства и пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(7) мастер инжењер пејзажне архитектуре, претходно завршене основне академске студије из области пејзажне архитектуре.

4) Метеорологија са климатологијом:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) дипломирани инжењер пејзажне архитектурe;

(3) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(4) дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозија;

(5) дипломирани метеоролог;

(6) професор географије;

(7) дипломирани географ;

(8) дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

(9) дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(10) дипломирани метеоролог – мастер;

(11) дипломирани физичар – метеорологија и моделирање у заштити животне средине;

(12) дипломирани физичар – мастер физике – метеорологије;

(13) дипломирани географ;

(14) дипломирани професор географије – мастер;

(15) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства, пејзажне архитектуре и хортикултуре и еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса;

(16) мастер метеоролог, претходно завршене основне и мастер академске студије на студијском програму Метеорoлогија;

(17) мастер инжењер пејзажне архитектуре, претходно завршене основне академске студије из области пејзажне архитектуре.

5) Педологија са геологијом:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозија;

(3) дипломирани инжењер пејзажне архитектурe;

(4) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде, смер хортикултуре;

(6) дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

(7) дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(8) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства, пејзажне архитектуре и хортикултуре и еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса;

(9) мастер инжењер пољопривреде, одсек хортикултура;

(10) мастер инжењер пејзажне архитектуре, претходно завршене основне академске студије из области пејзажне архитектуре.

6) Дендрологија

Дендрологија са фитоценологијом

Расадничарство:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) дипломирани инжењер пејзажне архитектурe;

(3) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(4) дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозија;

(5) дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

(6) дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(7) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства, пејзажне архитектуре и хортикултуре и еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса;

(8) дипломирани инжењер заштите од ерозије;

(9) мастер инжењер пејзажне архитектуре, претходно завршене основне академске студије из области пејзажне архитектуре.

7) Геодезија:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) дипломирани инжењер пејзажне архитектурe;

(3) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(4) дипломирани геодетски инжењер;

(5) дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозија;

(6) дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

(7) дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(8) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства, пејзажне архитектуре и хортикултуре и еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса;

(9) мастер инжењер геодезије;

(10) мастер инжењер грађевинарства.

Лица из подтач. (9) и (10) ове тачке треба да имају завршене основне академске студије у области геодетског односно грађевинског инжењерства.

8) Производња и гајење дивљачи:

Ловство

Гајење шума

Дендрометрија

Дендрометрија са геодезијом

Искоришћавање шума

Шумске комуникације

Шумске културе и плантаже

Планирање газдовања шумама

Уређивање шума и ловишта

Типологија станишта фауне

Заштита станишта фауне

Трофеји дивљачи

Планирање газдовања ловиштима

Уређење ловишта и рибњака

Ловна кинологија

Газдовање ловном фауном:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства.

9) Производња, гајење и лов риба:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за сточарство;

(4) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Зоотехника или Сточарска производња.

10) Ловна зоологија:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) дипломирани биолог;

(3) дипломирани ветеринар;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

(5) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства;

(6) мастер биолог;

(7) мастер професор биологије;

(8) мастер ветерине;

(9) мастер инжењер пољопривреде, одсек сточарство.

Лица из подтач. (6) и (7) ове тачке треба да имају завршене основне академске студије биологије.

11) Ихтиологија:

(1) дипломирани биолог;

(2) мастер биолог;

(3) мастер професор биологије.

12) Анатомија и својства дрвета:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) дипломирани инжeњер шумарства за обраду дрвета;

(3) дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

(4) дипломирани инжењер прераде дрвета;

(5) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства и прераде дрвета;

(6) мастер инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета, претходно завршене основне академске студије из области технологије, менаџмента и пројектовања.

13) Исхрана биља:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) дипломирани инжењер пејзажне архитектурe;

(3) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство, односно воћарство и виноградарство;

(5) дипломирани биолог;

(6) професор биологије;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде смер хортикултуре;

(8) дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

(9) дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(10) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства и пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(11) мастер биолог;

(12) мастер професор биологије;

(13) мастер инжењер пољопривреде – одсек хортикултура, одсек воћарство и виноградарство и одсек ратарство и повртарство;

(14) мастер инжењер пејзажне архитектуре, претходно завршене основне академске студије из области пејзажне архитектуре.

Лица из подтач. (11) и (12) ове тачке треба да имају завршене основне академске студије биологије.

14) Основи биљне производње:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације земљишта;

(5) дипломирани инжењер агрономије;

(6) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије на одсецима: Ратарство и повртарство.

15) Основе грађевинарства:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

(3) дипломирани инжењер пејзажне архитектурe;

(4) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(5) дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(6) дипломирани инжењер архитектуре;

(7) дипломирани грађевински инжењер;

(8) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(9) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса.

(10) мастер инжењер архитектуре;

(11) мастер инжењер грађевинарства;

(12) мастер инжењер пејзажне архитектуре, претходно завршене основне академске студије из области пејзажне архитектуре.

16) Заштита шума и дрвета:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) дипломирани инжeњер шумарства за обраду дрвета;

(3) дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

(4) дипломирани инжењер прераде дрвета;

(5) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства;

(6) мастер инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета, претходно завршене основне академске студије из области технологије, менаџмента и пројектовања.

17) Шумска ботаника

Ботаника:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) дипломирани инжењер пејзажне архитектурe;

(3) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(4) дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

(5) дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(6) професор биологије;

(7) дипломирани биолог;

(8) дипломирани професор биологије – мастер;

(9) дипломирани биолог – мастер;

(10) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства;

(11) мастер биолог;

(12) мастер професор биологије;

(13) мастер инжењер пољопривреде – одсек хортикултура;

(14) мастер инжењер пејзажне архитектуре, претходно завршене основне академске студије из области пејзажне архитектуре.

Лица из подтач. (11) и (12) ове тачке треба да имају завршене основне академске студије биологије.

18) Заштита на раду у шумарству:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) дипломирани инжењер заштите на раду;

(3) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства.

19) Мотористика и хидраулика:

(1) дипломирани инжењер саобраћаја – за друмски смер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) дипломирани инжењер шумарства;

(4) професор машинства;

(5) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства и пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(6) мастер инжењер машинства;

(7) мастер инжењер саобраћаја, друмски смер.

20) Цвећарство:

(1) дипломирани инжењер пејзажне архитектурe;

(2) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, смер хортикултуре;

(4) дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

(5) дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(6) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства и пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(7) мастер инжењер пољопривреде – одсек хортикултура;

(8) мастер инжењер пејзажне архитектуре, претходно завршене основне академске студије из области пејзажне архитектуре.

21) Пројектовање паркова и основе грађевинарства

Основе аранжирања биљног материјала

Технологија цвећарске производње:

(1) дипломирани инжењер пејзажне архитектурe;

(2) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(3) дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

(4) дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(5) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(6) мастер инжењер пејзажне архитектуре, претходно завршене основне академске студије из области пејзажне архитектуре.

22) Уређење бујица

Шумска хидрологија са екоклиматологијом:

(1) дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозија;

(2) дипломирани инжењер шумарства;

(3) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства и еколошког инжењеринга у заштити еколошких и водних ресурса.

23) Практична настава у блоку и вежбе у оквиру стручних предмета:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства;

(3) мастер инжењер пејзажне архитектуре, претходно завршене основне академске студије из области пејзажне архитектуре.

23a) За образовне профиле расадничар и техничар за пејзажну архитектуру:

(1) дипломирани инжењер пејзажне архитектурe;

(2) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(3) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства и пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(4) мастер инжењер пејзажне архитектуре, претходно завршене основне академске студије из области пејзажне архитектуре

24) Практична настава:

24а) За све образовне профиле:

– дипломирани инжењер шумарства;

– организатор газдовања шумама (V степен стручне спреме);

– шумарски техничар;

– сви образовни профили V степена стручне спреме у области шумарства;

– мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства и пејзажне архитектуре и хортикултуре.

– дипломирани инжењер шумарства (из области шумарства и пејзажне архитектуре и хортикултуре).

24б) За образовне профиле расадничар и техничар за пејзажну архитектуру:

– дипломирани инжењер пејзажне архитектурe;

– дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

– дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

– дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре;

– организатор процеса озелењавања (V степен стручне спреме);

– техничар за пејзажну архитектуру;

– мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства и пејзажне архитектуре и хортикултуре;

– дипломирани инжењер шумарства (из области шумарства и пејзажне архитектуре и хортикултуре);

– мастер инжењер пејзажне архитектуре, претходно завршене основне академске студије из области пејзажне архитектуре.

24в) За образовни профил руковалац шумском механизацијом:

– возач специјалиста (V степен стручне спреме) у области саобраћаја;

– мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства, пејзажне архитектуре и хортикултуре и еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса;

– дипломирани инжењер шумарства (из области шумарства, пејзажне архитектуре и хортикултуре и еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса).

25) Економика и организација у шумарству

Предузетништво

Примењена статистика:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства;

(3) дипломирани економиста;

(4) дипломирани инжењер организационих наука;

(5) мастер економиста;

(6) мастер инжењере организационих наука.

26) Немачки језик:

(1) професор односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;

(2) професор немачког језик и књижевности и италијанског језика;

(3) мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност);

(4) мастер професор језика и књижевности(студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност);

27) Помоћни наставник:

(1) лице са стеченим средњим образовањем за све образовне профиле средњег стручног и специјалистичког средњег стручног образовања у области шумарствa и пејзажна архитектурe.

Члан 4.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у области Обрада дрвета може да изводи за:

1) Технологија материјала

Дрво као сировина

Складиштење и заштита сировине

Пилана са брентом

Пилана са гатером

Природно сушење резане грађе

Производња сеченог фурнира

Секундарна обрада грађе

Производња паркета и бродског пода

Производња љуштеног фурнира

Производња плоча иверица

Производња фурнирских плоча

Производња панел плоча

Производња плоча влакнатица

Техничко сушење и парење грађе

Савремена пиланска технологија

Технологија тапетарске производње

Својства материјала

Oрганизација рада

Плочасти материјали у столарству

Помоћни материјали

Прерада дрвета на пиланама

Површинска обрада дрвета

Тапацирани намештај:

(1) дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

(2) дипломирани инжењер шумарства за прераду дрвета;

(3) дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

(4) дипломирани инжењер прераде дрвета;

(5) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области прераде дрвета;

(6) мастер инжењер машинства, изборно подручје – Савремене технологије обликовања пластике и дрвета;

(7) мастер инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета, претходно завршене основне академске студије из области технологије, менаџмента и пројектовања.

Лица из подтачке (6) ове тачке треба да имају завршене основне академске студије у области прераде дрвета, а на мастер академским студијама, положени изборни предмети из области обраде дрвета.

2) Технологија помоћних материјала:

(1) дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

(2) дипломирани инжењер шумарства за прераду дрвета;

(3) дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер;

(4) професор хемије;

(5) дипломирани хемичар;

(6) дипломирани хемичар опште хемије;

(7) дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;

(8) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(9) дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

(10) дипломирани инжењер прераде дрвета;

(11) дипломирани инжењер хемије биоорганског смера;

(12) дипломирани инжењер хемије аналитичког смера;

(13) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области прераде дрвета;

(14) мастер инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета, претходно завршене основне академске студије из области технологије, менаџмента и пројектовања.

3) Техничко цртање

Нацртна геометрија

Техничко цртање и нацртна геометрија:

(1) дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

(2) дипломирани инжењер шумарства за прераду дрвета;

(3) дипломирани инжењер архитектуре;

(4) дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

(5) дипломирани инжењер прераде дрвета;

(6) дипломирани инжењер пејзажне архитектурe;

(7) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(8) дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозија;

(9) дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

(10) дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(11) дипломирани инжењер шумарства;

(12) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства, пејзажне архитектуре и хортикултуре и еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса;

(13) мастер инжењер архитектуре;

(14) мастер инжењер грађевинарства;

(15) мастер инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета, претходно завршене основне академске студије из области технологије, менаџмента и пројектовања.

(16) мастер инжењер пејзажне архитектуре, претходно завршене основне академске студије из области пејзажне архитектуре.

Лица из подтач. (13) и (14) ове тачке треба да имају завршене основне академске студије у области грађевинског инжењерства односно области архитектуре и урбанизма.

4) Рачунарска графика

Рачунарска графика и рад са CNC машинама:

(1) дипломирани инжењер електронике;

(2) дипломирани инжењер електротехнике;

(3) професор електротехнике;

(4) дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

(5) дипломирани инжењер шумарства за прераду дрвета;

(6) дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

(7) дипломирани инжењер архитектуре;

(8) дипломирани архитекта;

(9) дипломирани инжењер дизајнер ентеријера и намештаја;

(10) дипломирани грађевински инжењер;

(11) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области прераде дрвета;

(12) мастер инжењер машинства – изборно подручје – Савремене технологије обликовања пластике и дрвета;

(13) мастер инжењер машинства;

(14) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене основне студије на студијском програму грађевинарство;

(15) мастер инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета, претходно завршене основне академске студије из области технологије, менаџмента и пројектовања;

(16) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер.

Лица из подтач. (13) и (14) ове тачке треба да имају завршене основне академске студије у области прераде дрвета, а на мастер академским студијама, положени изборни предмети из области обраде дрвета.

5) Техничка физика

Физика:

(1) дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

(2) дипломирани инжењер шумарства за прераду дрвета;

(3) дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

(4) дипломирани инжењер прераде дрвета;

(5) професор физике;

(6) професор механике;

(7) дипломирани физичар – професор физике – мастер;

(8) дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика – мастер;

(9) дипломирани физичар – примењена и компјутерска физика – мастер;

(10) дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер;

(11) дипломирани професор физике – мастер;

(12) дипломирани физичар – мастер;

(13) дипломирани физичар;

(14) дипломирани физичар – медицинска физика;

(15) дипломирани физичар – мастер медицинске физике;

(16) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области прераде дрвета;

(17) мастер инжењер машинства – изборно подручје – Савремене технологије обликовања пластике и дрвета;

(18) мастер физичар;

(19) мастер инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета, претходно завршене основне академске студије из области технологије, менаџмента и пројектовања.

Лица из подтачке (17) ове тачке треба да имају завршене основне академске студије у области прераде дрвета, а на мастер академским студијама, положени изборни предмети из области обраде дрвета.

6) Дрвне конструкције

Машине и уређаји

Хидротермичка обрада дрвета

Финална обрада дрвета

Машински материјали и елементи

Конструкције намештаја:

(1) дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

(2) дипломирани инжењер шумарства за прераду дрвета;

(3) дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

(4) дипломирани инжењер прераде дрвета;

(5) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области прераде дрвета;

(6) мастер инжењер машинства – изборно подручје – Савремене технологије обликовања пластике и дрвета;

(7) мастер инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета, претходно завршене основне академске студије из области технологије, менаџмента и пројектовања.

Лица из подтачке (6) ове тачке треба да имају завршене основне академске студије у области прераде дрвета, а на мастер академским студијама, положени изборни предмети из области обраде дрвета.

7) Обликовање намештаја

Стилови намештаја

Обликовање намештаја и ентеријера

Дизајн

Одрживи дизајн

Израда прототипова и модела

Цртање, простор и облик:

(1) дипломирани дизајнер ентеријера и намештаја;

(2) дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

(3) дипломирани архитекта;

(4) дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

(5) дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

(6) дипломирани инжењер шумарства за прераду дрвета;

(7) дипломирани инжењер архитектуре;

(8) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области прераде дрвета;

(9) мастер дизајнер;

(10) мастер примењени уметник;

(11) мастер инжењер архитектуре;

(12) мастер инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета, претходно завршене основне академске студије из области технологије, менаџмента и пројектовања.

Лица из подтач. (10) и (11) ове тачке треба да имају завршене мастер студије које обухватају модуле/предмете у вези дизајна ентеријера и намештаја.

8) Теорија форме са цртањем:

(1) лице са завршеним факултетом примењене уметности, одсек или катедра: примењено сликарство, сликарство, архитектура и дизајн;

(2) дипломирани сликар – професор ликовне културе;

(3) академски сликар – ликовни педагог;

(4) дипломирани сликар – ликовни педагог;

(5) дипломирани сликар зидног сликарства;

(6) дипломирани сликар – зидно сликарство;

(7) лице са завршеним факултетом ликовних уметности, сликарски одсек;

(8) дипломирани сликар;

(9) мастер ликовни уметник;

(10) мастер примењени уметник;

(11) мастер дизајнер;

Лице из подтач. (9)–(11) треба да има претходно завршене основне академске и мастер студије на студијском програму за сликарство, примењено сликарство, конзервацију и рестаурацију, зидно сликарство, односно класично сликарство.

9) Припрема производње

Пројектовање технолошких процеса

Планирање и контрола производње:

(1) дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

(2) дипломирани инжењер шумарства за прераду дрвета;

(3) дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

(4) дипломирани инжењер прераде дрвета;

(5) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области прераде дрвета;

(6) мастер инжењер машинства – изборно подручје Савремене технологије обликовања пластике и дрвета;

(7) мастер инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета, претходно завршене основне академске студије из области технологије, менаџмента и пројектовања.

Лица из подтачке (6) ове тачке треба да имају завршене основне академске студије у области прераде дрвета, а на мастер академским студијама, положени изборни предмети из области обраде дрвета

10) Аутоматизација производње:

(1) дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

(2) дипломирани инжењер шумарства за прераду дрвета;

(3) дипломирани инжењер машинства;

(4) дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

(5) дипломирани инжењер прераде дрвета;

(6) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области прераде дрвета;

(7) мастер инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета, претходно завршене основне академске студије из области технологије, менаџмента и пројектовања.

11) Унутрашња декорација:

(1) дипломирани инжењер архитектуре;

(2) дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

(3) дипломирани инжењер шумарства за прераду дрвета;

(4) дипломирани дизајнер ентеријера и намештаја;

(5) професор историје уметности;

(6) дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

(7) дипломирани инжењер прераде дрвета;

(8) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области прераде дрвета;

(9) мастер дизајнер;

(10) мастер примењени уметник;

(11) мастер инжењер архитектуре;

(12) мастер инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета, претходно завршене основне академске студије из области технологије, менаџмента и пројектовања.

Лица из подтач. (10) и (11) ове тачке треба да су на основним основним академским или мастер студијама изучавала наставне садржаје из области предмета.

12) Тапетарство

Израда намештаја

Изборна технологија – тапетарски поступци:

(1) тапетар – декоратер специјалиста.

13) Предузетништво

Економика и организација производње

Организација рада

Маркетинг и презентацијске вештине:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

(3) дипломирани инжењер прераде дрвета;

(4) дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

(5) дипломирани инжењер шумарства за прераду дрвета;

(6) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(7) дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозија;

(8) дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

(9) дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(10) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства, пејзажне архитектуре и хортикултуре, прераде дрвета и еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса;

(11) мастер инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета, претходно завршене основне академске студије из области технологије, менаџмента и пројектовања.

14) Практична настава

Столарство

Израда намештаја

Изборна технологија – столарски поступци

Изборна технологија – површинска обрада и лакирање дрвета:

(1) дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

(2) дипломирани инжењер прераде дрвета;

(3) дипломирани инжењер шумарства за прераду дрвета;

(4) дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

(5) сви образовни профили V степена стручне спреме у области обраде дрвета;

(6) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области прераде дрвета;

(7) мастер инжењер машинства – изборно подручје – Технологије обликовања пластике и дрвета;

(8) струковни инжењер – технологије, завршене основне струковне студије из области прераде дрвета;

(9) инжењер дрвне индустрије;

(10) инжењер шумарства – за обраду дрвета;

(11) инжењер технологије прераде и обраде дрвета;

(12) мастер инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета, претходно завршене основне академске студије из области технологије, менаџмента и пројектовања.

Лице из подтачке (7) треба да има завршене основне академске студије у области прераде дрвета, а на мастер академским студијама, положени изборни предмети из области обраде дрвета.

За образовни профил тапетар-декоратер:

(1) тапетар – декоратер специјалиста.

15) Помоћни наставник:

(1) сви образовни профили средњег стручног и специјалистичког средњег стручног образовања у области обраде дрвета.

Члан 5.

У стручној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, у којој се стиче стручна оспособљеност за рад у трајању од једне године, образовање за рад у трајању од две године и средњег образовање у трајању од три године, у подручју рада Шумарство и обрада дрвета, наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи за:

1) Основне технике рада:

а) За остваривање садржаја програма који су заједнички за све образовне профиле:

– дипломирани инжењер пољопривреде – сви смерови;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер технологије, сви одсеци;

– дипломирани инжењер шумарства – за обраду дрвета;

– дипломирани инжењер технологије, текстилни одсек;

– дипломирани инжењер технологије – одсек графичког инжењерства;

– дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције;

– дипломирани грађевински инжењер;

– дипломирани инжењер архитектуре;

– дипломирани архитекта;

– дипломирани дефектолог – олигофренолог;

– дипломирани инжењер за развој – машинска струка, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;

– професор технике и машинства;

– специјалиста струковни инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив, који је претходно завршио струковне студије у области машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;

– дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

– дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

– дипломирани инжењер текстилно-машинске струке.

Лица из ал. (1)–(10) и (12)–(17) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

б) За остваривање садржаја програма у подручју рада Шумарство и обрада дрвета по образовним профилима наставу могу да изводе и:

– лице са положеним специјалистичким испитом за неки од утврђених образовних профила у области обраде дрвета и претходно завршеним трогодишњим образовањем за одговарајући образовни профил.

Лица из подтачке б) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

2) Техничко цртање са нацртном геометријом:

(1) дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

(2) дипломирани инжењер архитектуре;

(3) дипломирани дефектолог за методику наставе дрвопрерађивачке групе предмета.

Лица из подтач. (1) и (2) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

3) Технологија материјала:

(1) дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

(2) дипломирани дефектолог за методику наставе дрвопрерађивачке групе предмета.

Лица из подтачке (1) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

4) Машине и уређаји:

(1) дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

(2) дипломирани дефектолог за методику наставе дрвопрерађивачке групе предмета.

Лица из подтачке (1) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

5) Дрвне конструкције:

(1) дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

(2) дипломирани дефектолог за методику наставе дрвопрерађивачке групе предмета.

Лица из подтачке (1) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

6) Технологија рада:

(1) дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

(2) инжењер обраде дрвета;

(3) дипломирани дефектолог за методику наставе дрвопрерађивачке групе предмета;

(4) дипломирани дефектолог – олигофренолог са савладаним програмом методике дрвопрерађивачке групе предмета.

Лица из подтач. (1) и (2) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

7) Практична настава:

(1) инжењер обраде дрвета;

(2) лице са стеченим средњим образовањем и положеним специјалистичким испитом за образовни профил у подручју рада шумарство и обрада дрвета – област обрада дрвета.

Лица из ове тачке морају да имају и стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

8) Помоћни наставник:

(1) лице које је стекло средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању за образовни профил, односно занимање, у области обраде дрвета: техничар за примарну обраду дрвета, техничар за финалну обраду дрвета, столар, произвођач примарних производа од дрвета, произвођач финалних производа од дрвета, тапетар – декоратер.

Члан 6.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању може да изводи за:

За област шумарство

1) Рачунарство и информатика у шумарству:

(1) дипломирани информатичар;

(2) дипломирани математичар.

2) Економика шумског предузећа:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства;

(3) дипломирани економиста.

3) Организација и пословање у шумарству

Организација и пословање у ловству:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства.

4) Економика и организација производње:

(1) дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(2) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(3) дипломирани инжењер шумарства;

(4) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства;

(5) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области пејзажне архитектурe;

(6) дипломирани економиста.

5) Заштита на раду:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(3) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(4) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства;

(5) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области пејзажнe архитектурe.

6) Гајење шума

Заштита шума

Искоришћавање шума

Шумске комуникације

Планирање газдовања шумама

Технологија шумске производње:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства.

7) Екологија и зоологија дивљачи:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) дипломирани ветеринар;

(3) дипломирани биолог;

(4) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства.

8) Производња и гајење дивљачи

Уређење ловишта

Планирање газдовања ловиштем:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства.

9) Исхрана дивљачи:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

(3) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства.

10) Мотористика

Хидраулика шумске механизације

Механизација у шумарству:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства.

11) Организација заштите биљног материјала:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства;

(3) дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(4) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(5) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области пејзажнe архитектурe.

12) Организација градилишта у озелењавању:

(1) дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(2) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(3) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области пејзажнe архитектурe.

13) Организација механизације:

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(3) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(4) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства;

(5) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области пејзажнe архитектурe.

14) Реализација и пласман робе на тржишту:

(1) дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(2) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(3) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области пејзажнe архитектурe.

15) Практична настава – вежбе:

За образовни профил организатор газдовања шумама

(1) дипломирани инжењер шумарства:

(2) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства.

За образовни профил специјалиста за ловство

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства.

За образовни профил руковалац шумском механизацијом – специјалиста

(1) дипломирани инжењер шумарства;

(2) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства;

(3) дипломирани инжењер машинства, смер друмска возила.

За образовни профил техничар за пејзажну архитектуру – специјалиста

(1) дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(2) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(3) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области пејзажне архитектуре.

16) Практична настава:

За образовни профил организатор газдовања шумама

(1) шумарски техничар са специјализацијом у области шумарства.

За образовни профил специјалиста за ловство

(1) шумарски техничар са специјализацијом у области ловства;

(2) техничар за ловство и рибарство – специјалиста.

За образовни профил руковалац шумском механизацијом – специјалиста

(1) шумарски техничар са специјализацијом у области шумарства и савладаним планом и програмом вожње моторног возила;

(2) руковалац шумском механизацијом – специјалиста.

За образовни профил техничар за пејзажну архитектуру – специјалиста

(1) организатор процеса озелењавања;

(2) техничар за пејзажну архитектуру – специјалиста.

16.1. Сарадници у настави

(1) сви образовни профили са средњим образовањем у области шумарства.

За област обрада дрвета

1) Економика у области обраде дрвета

Економика и организација производње:

(1) дипломирани инжењер прераде дрвета;

(2) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области прераде дрвета;

(3) дипломирани инжењер шумарства за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета;

(4) дипломирани економистa.

2) Заштита на раду:

(1) дипломирани инжењер прераде дрвета;

(2) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области прераде дрвета;

(3) дипломирани инжењер шумарства за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета;

(4) дипломирани инжењер заштите на раду.

3) Организација руковођења производњом

Студија рада

Планирање и контрола производње:

(1) дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета са магистратуром или специјализацијом у области организације или припреме производње;

(2) дипломирани инжењер прераде дрвета;

(3) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области прераде дрвета;

(4) дипломирани инжењер шумарства за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета;

(5) мастер инжењер машинства – изборно подручје Савремене технологије обликовања пластике и дрвета.

4) Технологија материјала

Технологија тапетарских материјала

Технологија тапетарске производње:

(1) дипломирани инжењер прераде дрвета;

(2) дипломирани инжењер шумарства за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета;

(3) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области прераде дрвета.

5) Технологија помоћних материјала:

(1) дипломирани инжењер прераде дрвета;

(2) дипломирани инжењер шумарства за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета;

(3) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области прераде дрвета;

(4) дипломирани инжењер технологије.

Лица из алинеје (4) треба да имају завршене основне академске студије у области прераде дрвета, а на мастер академским студијама, положени изборни предмети из области обраде дрвета

6) Аутоматизација производње:

(1) дипломирани инжењер прераде дрвета;

(2) дипломирани инжењер шумарства за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета;

(3) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области прераде дрвета;

(4) дипломирани инжењер машинства.

7) Примарна обрада дрвета

Технологија примарне производње

Машине за примарну обраду дрвета

Заштита дрвета:

(1) дипломирани инжењер прераде дрвета;

(2) дипломирани инжењер шумарства за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета;

(3) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области прераде дрвета.

8) Технологија производње фурнира и плоча

Машине за производњу фурнира и плоча

Топлотна обрада дрвета

Сушење пиљене грађе и фурнира:

(1) дипломирани инжењер прераде дрвета;

(2) дипломирани инжењер шумарства за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета;

(3) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области прераде дрвета.

9) Финална са површинском обрадом дрвета

Машине за финалну обраду дрвета

Машине и уређаји

Дрвне конструкције:

(1) дипломирани инжењер прераде дрвета;

(2) дипломирани инжењер шумарства за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета;

(3) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области прераде дрвета.

10) Унутрашња декорација:

(1) дипломирани инжењер прераде дрвета;

(2) дипломирани инжењер шумарства за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета;

(3) дипломирани дизајнер ентеријера и намештаја;

(4) дипломирани инжењер архитектуре;

(5) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области прераде дрвета.

11) Практична настава:

(1) дипломирани инжењер прераде дрвета;

(2) дипломирани инжењер шумарства за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета;

(3) сви образовни профили са завршеним средњим образовањем и специјализацијом у области обраде дрвета.

За образовни профил

организатор процеса примарне обраде дрвета

(1) техничар за примарну обраду дрвета са специјализацијом у области примарне обраде дрвета.

За образовни профил

организатор процеса финалне обраде дрвета

(1) техничар за финалну обраду дрвета са специјализацијом у области финалне обраде дрвета.

За образовни профил

Тапетар-декоратер – специјалиста

(1) тапетар-декоратер – специјалиста.

За образовни профил

столар – специјалиста

(1) столар – специјалиста.

За образовни профил

дрвомоделар – специјалиста

(1) дрвомоделар – специјалиста

11.1. Сарадници у настави:

(1) сви образовни профили са средњим образовањем у области обраде дрвета.

Члан 7.

Ступањем на снагу овог правилника престају да важе:

1) Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Шумарство и обрада дрвета („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16, 2/17, 4/18, 13/18 и 15/19);

2) члан 2. став 1. тачка 15) подтачка А) и подтачка Б) под б) и став 2, члан 4. и члан 11. став 1. тачка 2. Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Просветни гласник”, бр. 1/95, 24/04, 10/09 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/12, 11/16, 14/20 и 17/21);

3) Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у настави у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада шумарство и обрада дрвета („Просветни гласник”, број 2/97);

4) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил надзорник парка („Просветни гласник”, број 19/04);

5) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил техничар примарне обраде дрвета („Просветни гласник”, број 8/07);

6) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил тапетар-декоратер („Просветни гласник”, број 8/07);

7) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил техничар за ловство и рибарство („Просветни гласник”, број 9/08).

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-223/2021-03

У Београду, 18. априла 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.