Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

3

На основу члана 67. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала

Члан 1.

У Правилнику о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/14, 11/15, 1/16, 5/16, 10/16, 13/16, 4/17, 1/18, 4/18, 2/20, 5/20 и 3/21), врше се следеће измене:

1) у делу: „НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ”, одељци: „I НАСТАВНИ ПЛАН”, „А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ”, „Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ”, замењују се одељцима: „I ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА”, „А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ”, „Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ”, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део;

2) у делу: „НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР”, одељци: „I НАСТАВНИ ПЛАН”, „А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ”, „Б: ИЗБОРНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ПРЕМА ПРОГРАМУ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА”, замењују се одељцима: „I ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА”, „А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ”, „Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ”, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део;

3) у делу: „НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ”, одељци: „I НАСТАВНИ ПЛАН”, „А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ”, „Б: ИЗБОРНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ”, замењују се одељцима: „I ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА”, „А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ”, „Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ”, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део;

4) у делу: „НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА”, одељци: „I НАСТАВНИ ПЛАН”, „А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ”, „Б: ИЗБОРНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ”, замењују се одељцима: „I ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА”, „А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ”, „Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ”, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2020/2021. годином у подручју рада Машинство и обрада метала за образовне профиле бравар-заваривач, индустријски механичар, оператер машинске обраде и механичар моторних возила, у трогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из члана 1. овог правилника, најкасније до краја школске 2023/2024. године.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-37/1/2021-03

У Београду, 19. августа 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

Plan nastave i ucenja 3

.