Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

17

На основу члана 19. став 6. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ИЗМЕНУ КАТАЛОГА

уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/19, 14/19, 2/20, 2/21 и 17/21)

У Каталогу уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/19, 14/19, 2/20, 2/21 и 17/21), у делу: „УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ”, одељак: „ДРУГИ РАЗРЕД”, за предмет: „ЛИКОВНА КУЛТУРА”, табела:

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култура,

уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

др Рајка Бошковић

650-02-00159/2019-07

од 21.5.2019.

замењује се новом табелом која гласи:

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

(На основу Уговора о уступању ауторског права, који је закључен са ЈП „Завод за уџбенике” 02 бр. 4672 од 2.9.2021. године.)

Ликовна култура,

уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

др Рајка Бошковић

650-02-00159/2019-07

од 21.5.2019.

У одељку „ШЕСТИ РАЗРЕД”, за предмет „ЛИКОВНА КУЛТУРА”, табела:

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култура,

за шести разред основне школе;

ћирилица

др Рајка Бошковић

650-02-00077/2019-07

од 21.5.2019.

замењује се новом табелом која гласи:

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

(На основу Уговора о уступању ауторског права, који је закључен са ЈП „Завод за уџбенике” 02 бр. 4674 од 2.9.2021. године.)

Ликовна култура,

за шести разред основне школе;

ћирилица

др Рајка Бошковић

650-02-00077/2019-07

од 21.5.2019.

За предмет „ФИЗИКА”, табела:

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика

са збирком задатака, лабораторијским вежбама и тестовима за шести разред основне школе;

ћирилица

Милан О. Распоповић

650-02-00351/2018-07

од 13.12.2019.

замењује се новом табелом која гласи:

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

(На основу Уговора о уступању ауторског права, који је закључен са ЈП „Завод за уџбенике” 02 бр. 4580 од 27.8.2021. године.)

Физика

са збирком задатака, лабораторијским вежбама и тестовима за шести разред основне школе;

ћирилица

Милан О. Распоповић

650-02-00351/2018-07

од 13.12.2019.

За предмет „ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО”, табела:

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Информатика и рачунарство

за шести разред основне школе;

ћирилица

Марина Лакчевић,

Јасмина Алексић

650-02-00350/2018-07

од 21.5.2019.

замењује се новом табелом која гласи:

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

(На основу Уговора о уступању ауторског права, који је закључен са ЈП „Завод за уџбенике” 02 бр. 4581 од 27.8.2021. године.)

Информатика и рачунарство

за шести разред основне школе;

ћирилица

Марина Лакчевић,

Јасмина Алексић

650-02-00350/2018-07

од 21.5.2019.

Број 650-02-00265/2/2021-07

У Београду, 9. децембра 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.