Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

14

На основу члана 67. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о измени Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада остало – личне услуге

Члан 1.

У Правилнику о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада остало – личне услуге („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 14/19 и 11/21) део: „А2. ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ”, програм предмета: „ПРВА ПОМОЋ”, замењује се новим програмом предмета: „ПРВА ПОМОЋ”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-22/2022-03

У Београду, 28. фебруара 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

Назив предмета: ПРВА ПОМОЋ

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД:

Теоријска настава

Вежбе

Практична настава

Настава у блоку

Укупно

I

0

70

0

0

70

2. ЦИЉЕВИ УЧЕЊА:

• Стицање знања о значају правовремено и правилно указане прве помоћи у спашавању људских живота

• Оспособити ученике да препознају поремећаје здравља и да на прави начин помогну и себи и другима у свакодневном животу и раду

• Оспособљавање ученика да изврше преглед повређених и оболелих (п/о) како би знали кад и како треба да помогну, а када треба сачекати хитну и не померати п/о

• Обучити ученике да правилно изводе методе и поступке прве помоћи, постављају их у одговарајући положај

• Оспособљавање ученика да препознају знаке који указују на разлику између привидне и праве смрти

• Оспособљавање ученике да овладају вештинама оживљавања

• Стицање знања о поремећајима свести и поступцима који се врше у тим случајевима

• Развијање знања о повредама и ранама, завојном материјалу и техникама превијања и овладавање техникама правилног збрињавања

• Стицање знања о крварењу, шоку и мерама превенције шока и о методама хемостазе и изводи их правилно и по потреби

• Стицање знања о повредама костију и зглобова и овладавање техникама имобилизације

• Стицање знања о повредама главе, мозга, чула и унутрашњих органа грудног коша и трбуха и поступак прве помоћи код њих

• Стицање знања о термичким, хемијским и повредама електрицитетом и правилни поступак прве помоћи код њих

• Развијање знања о разним ургентним стањима и повредама и на који начин их правилно збринути

3. ТЕМЕ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И КЉУЧНИ ПОЈМОВИ САДРЖАЈА

Разред: Први

Годишњи фонд часова: Вежбе: 70 часова

ТЕМА

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ/КЉУЧНИ ПОЈМОВИ САДРЖАЈА

Предмет изучавања прве помоћи

• дефинише циљ и задатке прве помоћи,

• групише редослед поступака прве помоћи,

• постави у одговарајући положај п/о,

• наведе шта су виталне функције дисање и рад срца,

• прегледа п/о,

• објасни шта је тријажа,

• разликује привидну (клиничку) и праву смрт и да наводе несигурне и сигурне знаке смрти.

• Дефиниција, циљ и задаци прве помоћи

• Редослед поступака пружања прве помоћи и одговарајући положај п/о

• Утврђивање виталних функција

• Преглед „од главе до пете“

• Основни појмови о тријажи и редовима хитности

• Привидна и права смрт

• Несигурни и сигурни знаци смрти

Кључни појмови: прва помоћ, преглед, виталне функције, привидна и права смрт

Поремећаји свести

• дефинише свест

• класификује поремећаје свести,

• опише шта је кома

• постави особу без свести у бочни положај,

• дефинише шта је синкопа, мождани удар, потрес мозга и зна правилан поступак збрињавања истих,

• објасни шта су фебрилне конвулзије и епилепсија,

• објасни карактеристике хипо и хипергликемије и узрок и карактеристике шећерне болести (дијабетеса мелитуса),

• препозна знаке тровања алкохолом и лековима и изводи правилан поступак збрињавања.

• Поремећаји свести - појам и класификација

• Кома и бочни релаксирајући положај

• Синкопа, мождани удар, потрес мозга

• Фебрилне конвулзије и епилепсија

• Хипо и хипергликемија

• Тровање алкохолом и лековима

Кључни појмови: кома, синкопа, дечји фрас, епилепсија, потрес мозга, мождани удар, хипогликемија, хипергликемија, тровања

Кардио-пулмонална реанимација (оживљавање)

• прегледа и препознаје када треба радити поступке оживљавања,

• наведе шта је реанимација и правилан редослед, поступака оживљавања и изводи их,

• наведе знаке делимичног и потпуног зачепљења дисајних путева и изводи одговарајући поступак,

• објасни Хајмлихов захват и када се и како он изводи,

• објасни методе вештачког дисања,

• објасни поступак спољашње масаже срца,

• објасни комбиновано оживљавање и његове специфичности код новорођенчета и одојчета, малог детета и одраслог

• изведе поступке оживљавања и наведе које су најчешће грешке при раду.

• Престанак дисања и рада срца. Кардиопулмонална реанимација (КПР)

• Успостављање проходности дисајних путева. Хајмлихов захват

• Методе вештачког дисања (инсулфационе и мануелне).

• Спољашња масажа срца

• Специфичности КПР-а код новорођенчета, малог детета и одраслог. Контрола успешности КПР-а и грешке при раду

Кључни појмови: кардиопулмонална реанимација

Повреде и ране

• објасни шта су повреде и које врсте повреда постоје и наведе примере,

• наведе шта су ране и набраја врсте рана и опасности код њих и њихове главне карактеристике,

• објасни правилан поступак са раном и изводи га,

• наведе шта је забрањено код ране радити,

• објасни зашто се не вади страно тело из ране у првој помоћи и изведе правилан поступак збрињавања рана са страним телом,

• разликује стандардне и приручне завојне материјале и њихову примену,

• опише принципе правилног превијања завојем и троугластом марамом,

• превија главу, труп, горње и доње екстремитете.

• Повреде и ране

• Поступак са раном

• Поступак са страним телом у рани. Ратне ране

• Завојни материјал

• Врсте и технике превијања – завојем и троугластом марамом

• Врсте и технике превијања (глава и труп)

• Врсте и технике превијања (горњи и доњи екстремитети)

Кључни појмови: повреде, ране

Крварење

• објасни шта је крварење и које врсте крварења постоје са примерима и карактеристикама,

• процени на основу знакова крварења и других фактора да ли прети шок и смрт,

• наведе карактеристике шока, узроке, врсте и мере превенције шока,

• наведе шта је хемостаза и које методе трајне и привремене хемостазе постоје,

• објасни и правилно изводе дигиталну компресију и постави компресивни завој,

• објасни поступак код ампутације и кад се примењује и како Есмархова повеска,

• изведе правилно технике превијања и заустављања крварења појединих делова тела.

• Крварење – појам, подела и препознавање. Процена количине изгубљене крви

• Шок и мере превенције

• Методе привремене хемостазе. Дигитална компресија и компресивни завој

• Есмархова повеска и поступак код ампутације

• Увежбавање техника превијања и заустављање крварења

Кључни појмови: крварење, шок, хемостаза

Повреде костију и зглобова

• разликује врсте и карактеристике повреда зглобова и костију,

• објасни принципе имобилизације и средства која се могу користи,

• врши имобилизацију горњих и доњих екстремитета,

• објасни правилно збрињавање повреда кичменог стуба и карлице.

• Повреде костију и зглобова

• Имобилизација и средства за имобилизацију

• Технике имобилизације горњих екстремитета

• Технике имобилизације доњих екстремитета

• Технике имобилизације код повреда кичменог стуба и карлице

Кључни појмови: имобилизација, повреде кичменог стуба

Повреде главе, чула и других унутрашњих органа са збрињавањем

• опише могуће повреде главе и њихово збрињавање,

• разликује потрес од нагњечења и притиска на мозак,

• наведе карактеристике повреда ока и уха и њихово правилно збрињавање,

• наведе могуће отворене и затворене повреде и грудног коша, трбуха и карлице, поступак и положај код тих повреда,

• уочи карактеристике саобраћајног трауматизма као примера политрауме и поступак.

• Повреде главе. Повреде мозга

• Повреде ока и уха

• Повреде органа грудног коша, трбуха и карлице

• Саобраћајни трауматизам.

• Политраума и поступак

Кључни појмови: повреде главе, повреде унутрашњих органа, саобраћајни трауматизам

Термичке, хемијске и повреде електрицитетом

• Разликује врсте термичких повреда,

• дефинише топлотни удар, сунчаница и правилно збрињавање истих,

• објасни карактеристике опекотина, поделу према дубини и њихово правилно збрињавање,

• наведе карактеристике смрзавања и промрзлина које настају дејством хладноће на тело и изведе правилно њихово збрињавање,

• објасни поступак код удара струје и грома,

• наведе карактеристике хемијских повреда (опекотина и тровања)

• изведе правилно збрињавање хемијских повреда.

• Термичке повреде. Топлотни удар и сунчаница

• Опекотине

• Термичке повреде ниским температурама

• Повреде електрицитетом

• Хемијске опекотине. Тровање удисањем и гутањем отрова

Кључни појмови: топлотни удар, сунчаница, термичке повреде, повреде електрицитетом, тровања

Прва помоћ код разних стања и болести

• дефинише опасности код уједа змије, уједа пса (беснило и тетанус) и убода инсеката и на који начин их правилно збринути,

• наведе карактеристике краш и бласт повреда,

• објасни поступак код утопљења у води,

• објасни карактеристике фебрилности и збрињавање, као и карактеристике ангине пекторис и срчаног удара и поступак,

• објасни поступак код астматичног напада, код болова у трбуху, као и повраћања, пролива и алергија.

• Прва помоћ код уједа и убода

• Краш и бласт повреде

• Утопење у води и поступак

• Прва помоћ код фебрилности и коронарних болести

• Прва помоћ код бронхијалне астме, акутних болова у трбуху, повраћања, пролива и алергија

Кључни појмови: прва помоћ код утопљења, фебрилности, коронарне болести, астме, акутног абдомена, повраћања, пролива и алергија

4. УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

• На почетку сваке теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе:

Наставни садржаји се реализују као:

• вежбе (70 часова)

Место реализације наставе:

• Кабинет

• Учионица

Методе рада:

• Монолошка, дијалошка

• Демонстрација

• Дискусија

• Самостални радови ученика (презентације)

Препоруке за реализацију наставе:

• Приказати технике указивања поступака прве помоћи

• Излагање подржати цртежом на табли, сликама и фотографијама или користећи интернет и пројекције са видео-бим пројектора или видео снимцима

• Разговори, анализе примера из свакодневног живота и праксе

• Користити стандардна и приручна средства, као и стечено знање за правилно указивање прве помоћи

• Презентације ученика које припремају самостално или у пару, уз подршку наставника и додатне изворе информација

Препоручени број часова по темама:

• Предмет изучавања прве помоћи 8 часова

• Поремећаји свести 9 часова

• Кардио-пулмонална реанимација (оживљавање) 8 часова

• Повреде и ране 9 часова

• Крварење 7 часова

• Повреде костију и зглобова 7 часова

• Повреде главе, чула и других унутрашњих органа са збрињавањем 6 часова

• Термичке, хемијске и повреде електрицитетом 8 часова

• Прва помоћ код разних стања и болести 8 часова

5. УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА

Наставник, на почетку школске године или на почетку теме упознају ученике o начину оцењивања, динамици и елементима оцењивања.

Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика обавља се формативним и сумативним оцењивањем.

У формативном вредновању наставник би требало да промовише групни дијалог, да користи питања да би генерисао податке из ђачких идеја, али и да помогне развој ђачких идеја, даје ученицима повратне информације, а повратне информације добијене од ученика користи да прилагоди подучавање, охрабрује ученике да оцењују квалитет свог рада. Избор инструмента за формативно вредновање зависи од врсте активности која се вреднује.

Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током године у дневнику рада и својој педагошкој документацији.

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа ученика на крају сваке реализоване теме. Сумативне оцене се добијају из контролних или писмених радова, тестова, усменог испитивања, самосталних или групних радова ученика.

Одељење се дели у две групе.

У току наставне године уколико буду постојале могућности у сарадњи са Црвеним крстом омогућити ученицима да пробају оживљавање на моделу лутке.