Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

13

На основу члана 19. ст. 6. и 7. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18), и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 ‒ УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ДОПУНУ КАТАЛОГА

уџбеника за други разред и шести разред основног образовања и васпитања
„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/19, 14/19, 2/20, 2/21, 17/21, 18/21 и 3/22)

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

ДРУГИ РАЗРЕД

СОЛФЕЂО

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЧАРОБНА ФРУЛА”

Солфеђо 2

за други разред шестогодишње основне музичке школе;

ћирилица

Јасмина Михаљица,

Весна Цветковић

650-02-00230/2022-07 од 19.9.2022.

Број 610-00-001171/6/2022-04

У Београду, 30. септембра 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.