Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

6

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о измени Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи

Члан 1.

У Правилнику о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20), у члану 2. тачка 26) подтачка (12) мења се и гласи:

„(12) мастер теоретичар уметности, професионални статус – музички педагог, музички теоретичар, етномузиколог или музиколог;”.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-11/2022-04

У Београду, 14. децембра 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.