Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу тачке 4. Одлуке о обавези извештавања у пословању са иностранством („Службени гласник РС”, број 24/2007),

Гувернер Народне банке Србије доноси

УПУТСТВО

за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством

"Службени гласник РС", бр. 24 од 2. марта 2007, 31 од 30. марта 2007, 41 од 9. маја 2007, 3 од 11. јануара 2008, 61 од 20. јуна 2008, 120 од 29. децмбра 2008, 38 од 4. јуна 2010, 92 од 2. децембра 2011, 62 од 16. јула 2013, 51 од 12. јуна 2015, 111 од 29. децембра 2015, 82 од 8. септембра 2017, 98 од 10. јула 2020, 154 од 23. децембра 2020, 66 од 30. јуна 2021, 92 од 22. септембра 2021.

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1. Овим упутством прописују се ближи услови и начин спровођења Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством (у даљем тексту: Одлука).

Платни промет са иностранством обухвата плаћања, наплаћивања и преносе по текућим и капиталним пословима у девизама и динарима између резидената и нерезидената.

Платни промет са иностранством врши се инструментима плаћања који се примењују у међународном платном промету, осим ако је овим упутством другачије прописано, уз примену међународних правила и стандарда из подручја банкарства, као и уз коришћење налога прописаних овим упутством.

*Службени гласник РС, број 92/2021

2. Платни промет са иностранством обавља се преко рачуна прописаних у тачки 2. Одлуке и усклађених са одредбама одлуке којом се уређује јединствена структура за идентификацију и класификацију рачуна и план рачуна за примену међународних правила и IBAN стандарда.

Банка је обавезна да евидентира време пријема свих налога за плаћање према иностранству, односно наплату из иностранства, као и потврда примљених наплата о покрићу - осим ако је за те налоге користила SWIFT технологију.

3. Банка девизне рачуне резидената и нерезидената води у складу с прописом којим се уређују аналитички рачуни у Контном оквиру за банке , а Народна банка Србије - у складу с Контним оквиром прописаним за Народну банку Србије.

Банка девизне рачуне води у девизама и у динарској противвредности тих девиза прерачунатој по званичном средњем курсу.

*Службени гласник РС, број 92/2011

4. Банком наплате сматра се банка која прима средства на свој рачун у иностранству или прима ефективни страни новац, као и банка која води рачун нерезидента на чији се терет врши плаћање.

Банком исплате сматра се банка која резиденту, односно нерезиденту одобри рачун или исплати средства.

5. Банке су обавезне да Народној банци Србије достављају податке и извештаје о обављеним трансакцијама са иностранством - на начин и у роковима прописаним овим упутством, као и по динамици извештавања утврђеној у Прилогу 1 тог упутства.

Код обављања платног промета са иностранством користе се:

- Шифарник основа наплате, плаћања и преноса у платном промету са иностранством - Прилог 2;

- Шифарник иструмената плаћања - Прилог 3;

- Посебне шифре резидената (матични бројеви) - Прилог 4;

- Шифарник валута и Шифарник земаља - наведених у номенклатурама које прати Институт за стандардизацију Србије а објављене су на сајту Народне банке Србије.

Прилози из ове тачке одштампани су уз ово упутство и његов су саставни део.

5а Плаћања, наплаћивања и преноси по текућим и капиталним пословима клирингом у девизама између резидената и нерезидената, банке могу обављати преко рачуна девизне обавезне резерве код Народне банке Србије.

Клиринг из става 1. ове тачке обавља се за банке које су закључиле уговор с Народном банком Србије, као и за банке чије је седиште на територији државе с чијом је централном банком Народна банка Србије закључила споразум о клирингу.

*Службени гласник РС, број 31/2007

5б Банка – агент за послове финансијског поравнања по пословима трговања електричном енергијом на организованом тржишту електричне енергије у Републици Србији врши наплату/плаћање по основу трговања и финансијског поравнања на том тржишту на основу уговора с нерезидентом правним лицем овлашћеним за обављање послова клиринга и финансијског поравнања.

Банка из става 1. ове тачке врши наплату потраживања од нерезидента из тог става налогом за наплату (слог – 60), са одговарајућом шифром основа наплате, наводећи свој матични број у налогу као корисник наплате.

Банка из става 1. ове тачке врши плаћање дуговања нерезиденту из тог става налогом за плаћање (слог – 70), са одговарајућом шифром основа плаћања, наводећи свој матични број у налогу као налогодавац плаћања.

Банка из става 1. ове тачке врши пренос средстава с посебних девизних рачуна резидента отворених у сврхе клиринга и финансијског поравнања по пословима трговања електричном енергијом на организованом тржишту електричне енергије у Републици Србији интерно општим девизним налогом, на основу трајног налога овог резидента, односно директног задужења по налогу нерезидента из става 1. ове тачке, у складу са уговором закљученим с тим резидентом.

*Службени гласник РС, број 111/2015

II ПЛАТНИ ПРОМЕТ У ДЕВИЗАМА

Наплате из иностранства

6. Наплатом из иностранства сматрају се средства остварена по основу текућих и капиталних послова с нерезидентима.

Наплата дознаком и инкасом докумената

7. Банка је обавезна да рачун корисника наплате наведен у налогу нерезидента одобри најкасније у року из тачке 4. став 3. Одлуке ако је примила извештај стране банке да су девизе одобрене рачуну банке и ако је од корисника наплате добила податак о основу наплате, као и податке неопходне за извршење исплате по наплати - уз које је приложен документ ако је он прописан као услов извршења исплате.

Налогом из става 1. ове тачке сматра се налог стране банке који садржи све податке потребне за обраду тог налога у складу са овим упутством.

Кад је корисник наплате физичко лице, податак о шифри основа наплате банка може попунити на основу података наведених у налогу нерезидента физичког лица, а кад је у питању нерезидент правно лице, банка поступа у складу са ставом 1. ове тачке.

У случају наплате из иностранства до износа од 1.000 евра или противвредности тог износа у другој валути, корисник наплате може дати банци трајни налог о основу наплате за ове приливе, ако те приливе остварује по истом основу. Банка у том случају код појединачне наплате одобрава рачун корисника наплате у року из става 1. ове тачке без посебно добијеног податка о основу наплате од тог корисника.

Кад у налогу нерезидента није наведен рачун корисника наплате, банка поступа у складу с тачком 6. Одлуке.

*Службени гласник РС, број 98/2020

8. Ако се наплата врши по основу кредитног посла са иностранством, банка може одобрити рачун корисника наплате ако је тај корисник о том послу претходно известио Народну банку Србије, а на основу следећих докумената стављених банци на увид:

1) КЗ образаца, које је Народна банка Србије оверила, за коришћење:

– финансијског и субординираног кредита или зајма у девизама које резидент узима од нерезидента,

– кредита или зајма у девизама који од нерезидената узимају резиденти физичка лица и огранци страних правних лица,

– кредита или зајма у динарима који међународне финансијске организације и развојне банке или финансијске институције чији су оснивачи стране државе одобре резиденту;

2) КО образаца, које је Народна банка Србије оверила, за наплату главнице и камате по:

– финансијском и субординираном кредиту или зајму у девизама,

– комерцијалном кредиту или зајму у девизама и динарима за финансирање одложеног плаћања и плаћања унапред робе и услуга у спољнотрговинском промету, а који резидент одобрава нерезиденту.

Корисник наплате је обавезан да документе из става 1. ове тачке чува за своје потребе и за потребе надлежних контролних органа.

Банка може да одобри рачун корисника наплате по основу кредитних послова са иностранством који нису наведени у ставу 1. ове тачке и ако корисник о тим пословима није претходно известио Народну банку Србије.

*Службени гласник РС, број 62/2013

9. Ако банци наплате нису достављени подаци и прописани документи неопходни за извршење исплате по наплати у складу с тач. 7. и 8. овог упутства, банка, по основу обавезе за неизвршене исплате, општим девизним налогом (слог - 66) одобрава рачун обавеза у страној валути из Контног оквира за банке, уз примену шифре основа 909.

Банка из става 1. ове тачке обавезна је да по налогу корисника наплате, одмах после испуњења услова за извршење исплате по наплати, сторнира општи девизни налог с шифром основа 909 и испостави налог за наплату (слог - 60), са одговарајућом шифром основа, или да, ако ти услови нису испуњени, ова средства у истом износу врати банци од које их је примила - општим девизним налогом (слог - 77), шифра основа 109.

*Службени гласник РС, број 61/2008

**Службени гласник РС, број 92/2011

10. Наплату из иностранства банка обрађује налогом за наплату (слог - 60), који садржи неопходне елементе прописане овим упутством.

Брисан је ранији став 2 (види тачку 2. Упутства - 62/2013-87)

11. Кад је банка наплате истовремено и банка исплате, књижење врши на терет рачуна 050, односно 051 а у корист рачуна 5007, односно рачуна из тачке 3. овог упутства. Наплате у девизама банка обрађује налогом за наплату (слог - 60) кад је корисник наплате резидент, са одговарајућом шифром основа наплате, или општим девизним налогом (слог - 66), шифре основа 501, односно 502 кад је корисник уплате нерезидент.

*Службени гласник РС, број 61/2008

12. Кад банка наплате није истовремено и банка исплате, обавезна је да, најкасније наредног радног дана од дана пријема покрића, обавести банку исплате о примљеној наплати и средства пренесе на ту банку.

Банка наплате прима средства из иностранства на рачун 050 општим девизним налогом (слог - 66), шифра основа 562, наводећи матични број банке исплате, шаље банци исплате SWIFT поруку 103 (с попуњеним пољима 50 и 52) и средства преноси општим девизним налогом (слог - 77), шифра основа 162.

Банке које су међусобно повезане с другим банкама у Републици Србији преко рачуна 5001 и 050, књижење врше општим девизним налогом (слог - 66), шифра основа 569.

Кад је банка наплате агент на основу уговора банке са иностраним пензијским фондом о дистрибуцији пензија другим банкама у Републици Србији код којих се воде рачуни клијената корисника наплате по основу пензије - та банка прима средства из иностранства налогом за наплату (слог - 60), шифра основа 800, наводећи свој матични број у налогу као корисник наплате. Примљена средства ова банка преноси банци исплате општим девизним налогом (слог - 77), шифра основа 162. Банка исплате средства прима општим девизним налогом (слог - 66), шифра основа 562, у корист корисника наплате.

*Службени гласник РС, број 61/2008

**Службени гласник РС, број 120/2008

13. Банка исплате прима средства на рачун 050 налогом за наплату (слог - 60), са одговарајућом шифром основа наплате кад је корисник наплате резидент, у корист рачуна из тачке 3. овог упутства, или општим девизним налогом (слог - 66), шифре основа 501, односно 502 кад је корисник уплате нерезидент, у корист рачуна 5007.

Банка наплате је обавезна да банци исплате, на захтев банке исплате, најкасније у року од два радна дана од дана поднетог захтева, обезбеди покриће на рачунима 050 или 051.

*Службени гласник РС, број 61/2008

**Службени гласник РС, број 120/2008

14. Банка је обавезна да кориснику наплате чији је рачун одобрила у складу са Одлуком достави извод о стању и промету тог рачуна, а, по потреби, и друге документе (нпр. налог на основу ког је примљена наплата).

15. У случају да корисник наплате из тач. 7. и 8. овог упутства истовремено није и крајњи корисник средстава по извршеној наплати из иностранства - обавезан је да, истог или наредног радног дана од дана пријема обавештења о извршеној наплати, банци достави захтев за трансфер средстава у корист рачуна крајњег корисника. Банка тај трансфер извршава општим девизним налогом, у року из тачке 5. став 4. Одлуке.

Наплата акредитивом

16. Наплату из иностранства која је извршена акредитивом банка обрађује у складу с тачком 7. овог упутства. Истовремено са акредитивним документима, корисник наплате обавезан је да банци достави и податке за статистику Народне банке Србије.

Кад се наплата врши покривеним акредитивом, пре обраде из става 1. ове тачке, примљено покриће за отворени акредитив банка књижи на терет рачуна 050 а у корист одговарајућег депозитног рачуна стране банке - и то налогом за наплату (инструмент плаћања 3, шифра основа 514), а наплата по акредитиву књижи се на терет депозитног рачуна стране банке  а у корист рачуна из тачке 3. овог упутства.

*Службени гласник РС, број 61/2008

17. Потврђени лоро акредитив банка књижи ванбилансно.

Наплата чеком

18. Наплату из иностранства чеком плативим после презентације, банка обрађује на начин из тачке 7. овог упутства, а књижење врши на терет рачуна 052 а у корист рачуна из тачке 3. тог упутства. Истовремено с чеком, корисник наплате обавезан је да банци достави и податке за статистику Народне банке Србије.

Откупљени чек банка шаље у иностранство, ради наплате, и ту промену књижи општим девизним налогом (шифра основа 115), на рачуну 052.

Обраду наплате из иностранства за чек банка врши налогом за наплату (шифра основа 515), а књижење на терет рачуна 050 а у корист рачуна 052.

Чекове које после презентације није откупила, банка шаље страној банци на инкасо. После пријема наплате инкасо чека, банка врши обраду наплате на начин из тачке 7. овог упутства.

*Службени гласник РС, број 61/2008

**Службени гласник РС, број 51/2015

Наплате остварене коришћењем/задуживањем платних картица чији су издаваоци страна правна лица

*Службени гласник РС, број 62/2013

18а Обраду наплате из иностранства остварену коришћењем страних платних картица у корист девизних рачуна правних лица банка врши налогом за наплату (слог – 60), са одговарајућом шифром основа наплате кад је корисник наплате резидент, на терет рачуна 050 или 5007 а у корист рачуна из тачке 3. овог упутства, или општим девизним налогом (слог – 66), шифра основа 501 или 502, кад је корисник уплате нерезидент, у корист рачуна 5007.

*Службени гласник РС, број 62/2013

Наплата у ефективном страном новцу

19. Брисана је (види тачку 4. Упутства - 92/2011-44)

Наплате остварене клирингом у девизама

*Службени гласник РС, број 61/2008

19а Обраду наплате из иностранства остварену клирингом у девизама банка врши налогом за наплату (слог - 60), са одговарајућом шифром основа наплате када је корисник наплате резидент, на терет рачуна 060 а у корист рачуна из тачке 3. овог упутства, или општим девизним налогом (слог - 66), шифра основа 501 или 502 када је корисник уплате нерезидент, у корист рачуна 5007.

*Службени гласник РС, број 31/2007

**Службени гласник РС, број 61/2008

Плаћања према иностранству

20. Плаћања према иностранству банка обавља на основу налога за плаћање резидента (слог - 70).

21. Банка извршава налог за плаћање у иностранство:

– који садржи елементе прописане овим упутством;

– који је својеручно или електронски потписало овлашћено лице налогодавца или који је, у складу са уговором између банке и налогодавца, издат на други начин који омогућује да се изврши аутентификација налогодавца (нпр. налог електронског или мобилног банкарства);

– за који је банци обезбеђено покриће;

– уз који су приложени документи којима се доказује обавеза плаћања према иностранству и одређује основ плаћања на основу којих се врши плаћање, у складу с прописима.

Банка не може да одбије извршење налога из става 1. ове тачке само због тога што налогодавац није печатом оверио тај налог, осим ако на писмени захтев овог лица није изричито уговорено да је банка дужна да одбије извршење налога за плаћање који није оверен печатом.

Обавеза банке да одбије извршење платног налога који није оверен печатом неће се сматрати изричито уговореном у смислу става 2. ове тачке када је предвиђена једино у општим условима пословања банке на које упућује уговор о платним услугама – осим ако резидент није у захтеву из става 2. ове тачке изричито тражио да се ова обавеза банке из општих услова пословања примењује на давање сагласности тог резидента за извршење платних трансакција.

Документи из става 1. ове тачке могу бити:

– код текућих послова – јединствена царинска исправа, фактура, профактура, уговор, потврда о реципроцитету или други документ релевантан за идентификацију обавезе;

– код капиталних послова – одлука или решење надлежног органа о конкретном послу, извршно решење о наслеђивању, уговор са страним партнером, као и друга документација специфична за појединачни посао из које се може утврдити да посао није фиктиван или симулиран.

За аутентичност документације и истинитост посла из ове тачке одговара налогодавац.

Ако је налогодавац физичко лице, обавезан је да поступа у складу са одредбама ове тачке, с тим што налог из те тачке, на захтев овог лица, попуњава банка а налогодавац га не оверава печатом.

*Службени гласник РС, број 38/2010

**Службени гласник РС, број 82/2017

21а. Изузетно од тачке 21. овог упутства, банка и налогодавац могу писмено уговорити да налогодавац није обавезан да уз налог за плаћање приложи документ којим се доказују обавеза и основ плаћања, осим ако је другим прописом предвиђено подношење одређене документације, нарочито по следећим пословима:

– преноса девиза у иностранство у складу с прописом којим се уређују услови за личне и физичке преносе средстава плаћања у иностранство и из иностранства;

– преноса девиза у складу с прописом којим се уређује услови и начин на који резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству;

– преноса, односно плаћања или наплате потраживања и дуговања по реализованом спољнотрговинском промету робе и услуга резидената који се не сматрају комерцијалним кредитима и зајмовима, у складу са законом којим се уређује девизно пословање;

– наплате и плаћања и другом нерезиденту а не оном коме резидент дугује, односно од кога потражује по текућем и капиталном послу, у складу са законом којим се уређује девизно пословање;

– по пословима који се, према закону којим се уређује девизно пословање, могу вршити у девизама у Републици Србији;

– преноса средстава у иностранство с рачуна нерезидента, као и с рачуна резидента – огранка страног правног лица, у ком случају се прилаже доказ о њиховим измиреним пореским обавезама у Републици Србији.

У случају закључења уговора из става 1. ове тачке налогодавац је обавезан да документ из тог става чува на начин и у року који су прописани Одлуком.

*Службени гласник РС, број 38/2010

**Службени гласник РС, број 62/2013

22. Ако банка извршава налог по основу судског решења, плаћање врши по налогу суда, односно на основу правноснажног судског решења (банка у налогу као налогодавца наводи матични број правног лица и основ плаћања према обавези наведеној у судском решењу).

23. Брисана је (види тачку 4. Упутства - 92/2011-44)

24. Банка врши плаћање по кредитном послу са иностранством ако је налогодавац о том послу претходно известио Народну банку Србије, а на основу следећих докумената стављених банци на увид:

1) КЗ образаца за тај кредитни посао, које је Народна банка Србије оверила, за отплату главнице и камате по:

– финансијском и субординираном кредиту или зајму у девизама,

– кредиту или зајму у девизама који од нерезидента узимају резиденти физичка лица и огранци страних правних лица,

– комерцијалном кредиту или зајму у девизама и динарима за финансирање одложеног плаћања и плаћања унапред робе и услуга у спољнотрговинском промету, a који резидент узима од нерезидента,

– кредиту или зајму у динарима који међународне финансијске организације и развојне банке или финансијске институције чији су оснивачи стране државе одобре резиденту;

2) КО образаца, које је Народна банка Србије оверила, за коришћење финансијског и субординираног кредита или зајма у девизама које резидент одобрава нерезиденту.

При отплати обавеза по кредитним пословима са иностранством по којима је Народна банка Србије агент, налогодавац Народној банци Србије обезбеђује покриће најраније четири, а најкасније два радна дана пре плаћања иностранству.

Налогодавац је обавезан да документе из ст. 1. и 2. ове тачке чува за своје потребе и за потребе надлежних контролних органа.

Банка може да изврши плаћање по кредитним пословима са иностранством који нису наведени у ставу 1. ове тачке и aко налогодавац о тим пословима није претходно известио Народну банку Србије.

*Службени гласник РС, број 62/2013

25. Ако износ плаћања у државу чланицу Европске уније не прелази 50.000 евра, банка је обавезна да, пре него што прими налог, писмено или електронски обавести налогодавца:

- о томе колико је времена потребно да средства буду на рачуну банке корисника плаћања, при чему мора бити јасно наведен почетак тог периода;

- о томе колико је времена (оквирно) потребно да банка корисника плаћања одобри његов рачун;

- о начину обрачунавања провизије и осталих трошкова које плаћа налогодавац;

- о датуму с којим ће бити задужен рачун банке (датум валуте);

- о поступку који налогодавац може предузети у случају евентуалне жалбе, односно захтева за накнаду штете;

- о примењеним курсевима (у случају конверзије евра).

Банка је обавезна да по основу извршеног плаћања из става 1. ове тачке налогодавцу достави следеће податке:

- референтни број који идентификује трансакцију (референца);

- износ плаћања без трошкова;

- износ провизије и осталих трошкова који иду на терет налогодавца;

- девизни курс, у случају конверзије евра у другу валуту;

- датум валуте.

26. Банка извршава налог за плаћање у року прописаном тачком 8. Одлуке.

Плаћање дознаком и инкасом докумената

27. Кад банка плаћање према иностранству врши дознаком или инкасом докумената - књижи га на терет рачуна из тачке 3. овог упутства, а у корист рачуна 050, 051 и 5007.

Ако је налогодавац физичко лице које покриће за плаћање према иностранству обезбеђује уплатом ефективног страног новца - до извршења тог плаћања банка ово покриће води на рачуну 500.

*Службени гласник РС, број 61/2008

Плаћање акредитивом

28. Банка отвара акредитив на захтев налогодавца, а отварање књижи ванбилансно.

Налогодавац је обавезан да покриће за плаћање по акредитиву обезбеди најкасније на дан плаћања из акредитива, и то се покриће књижи општим девизним налогом на терет рачуна из тачке 3. овог упутства, а у корист рачуна покрића.

*Службени гласник РС, број 61/2008

29. Ако банка обезбеђује покриће за конфирмацију у иностранству, то покриће књижи општим девизним налогом на терет рачуна 265, а у корист рачуна 050 или 5007, наводећи шифру основа 411.

*Службени гласник РС, број 61/2008

30. Извршено плаћање акредитивом књижи се налогом за плаћање (инструмент плаћања 3) на терет рачуна покрића а у корист рачуна 265, или на терет рачуна покрића, а у корист рачуна 050 или 5007,уз навођење одговарајуће шифре основа.

За враћање средстава депонованих по основу конфирмације или за неискоришћени део акредитива, односно за акредитив који није коришћен - књижење се врши општим девизним налогом на терет рачуна 050 или 5007 а у корист рачуна 265, уз навођење шифре основа 411, као и на терет рачуна покрића, а у корист рачуна из тачке 3. овог упутства.

Банка затварање акредитива књижи ванбилансно.

*Службени гласник РС, број 61/2008

Плаћање чеком

31. Плаћање према иностранству чеком који изда банка врши се на основу налога за плаћање.

Банка при издавању чека књижење врши на терет рачуна из тачке 3. овог упутства, а у корист рачуна 510.

После извршеног плаћања према иностранству чеком, банка књижење врши на терет рачуна 510 а у корист рачуна 050 или 5007, наводећи одговарајућу шифру основа.

*Службени гласник РС, број 61/2008

Плаћања клирингом у девизама

*Службени гласник РС, број 31/2007

31а Плаћање клирингом у девизама према иностранству банка обавља на основу налога за плаћање резидента (слог - 70) наводећи шифру основа плаћања када је налогодавац резидент, уз спровођење поступка из тач. од 21. до 26. овог упутства, а трансфер по захтеву нерезидента извршава се општим девизним налогом (слог - 77), шифра основа 101 или 102.

Извршено плаћање, односно трансфер из става 1. ове тачке банка књижи у корист рачуна 060 а на терет одговарајућих рачуна из тач. од 27. до 31а овог упутства.

*Службени гласник РС, број 31/2007

**Службени гласник РС, број 61/2008

Посебни послови

Купопродаја хартија од вредности преко кастоди банке, односно овлашћеног друштва

32. За куповину хартија од вредности страних издавалаца, односно домаћих хартија од вредности које гласе на страну валуту а издају се у иностранству, резидент даје налог кастоди банци, односно овлашћеном брокерско дилерском друштву (правном лицу или банци) за трговање хартијама од вредности (у даљем тексту: овлашћено друштво) и покриће уплаћује у корист посебног наменског рачуна кастоди банке, односно овлашћеног друштва за куповину хартија од вредности. Плаћања преко кастоди банке, односно овлашћеног друштва врше се налогом за плаћање (слог - 70), уз уписивање назива и матичног броја кастоди банке, односно овлашћеног друштва, који банка извршава у складу с тач. 20. и 21. овог упутства.

33. Код трговања хартијама од вредности, резидент не мора пре извршења плаћања прибавити документацију која одређује основ и доказује обавезу плаћања, али налогодавац (кастоди банка, односно овлашћено друштво) мора у име и за рачун резидента прибавити одговарајућу документацију уз обавезу да она буде достављена банци, односно резиденту.

34. За продају хартија од вредности домаћих издавалаца, резидент налог за продају даје кастоди банци, односно овлашћеном друштву. Наплату по основу продаје ових хартија од вредности банка обрађује налогом за наплату (слог - 60), уз навођење матичног броја кастоди банке, односно овлашћеног друштва, у складу с тач. 6. и 7. овог упутства.

Пренос средстава међународним упутницама

*Службени гласник РС, број 51/2015

34а. Резидент који послове у вези с међународном упутницом обавља на основу посебног закона којим се уређује његова делатност (у даљем тексту: јавни поштански оператор) – пренос средстава у иностранство и из иностранства врши преко банке с којoм има закључен уговор.

Физичко лице коме су у иностранству средства уплаћена међународном упутницом одлучује да ли ће му јавни поштански оператор та средства исплатити у динарима или у ефективном страном новцу у валути на коју та упутница гласи.

Средства која се у иностранство преносе међународном упутницом могу се уплаћивати у динарима или у ефективном страном новцу – до износа који физичка лица могу да износе у иностранствo у складу с прописом којим се уређују услови за личне и физичке преносе средстава плаћања у иностранство и из иностранства.

За обављање платног промета са иностранством путем међународне упутнице наводи се шифра основа 271 – Међународна упутница.

*Службени гласник РС, број 51/2015

Службено путовање у иностранство

35. Накнаде трошкова за службено путовање у иностранству, односно за аконтацију и коначни обрачун тог путовања, налогодавац резидент обрачунава у девизама.

У случају исплате накнаде, односно аконтације и коначног обрачуна трошкова службеног путовања у иностранству, налогодавац резидент даје банци налог за плаћање (слог – 70), шифра основа 340, и наводи име и презиме лица које службено путује у иностранство.

Исплата накнаде из става 1. ове тачке може се вршити:

– у девизама – с рачуна 098 (кад налогодавац службеног путовања и лице које службено путује имају рачуне у истој банци), а с рачуна 050 – кад имају рачуне у различитим банкама;

– у ефективном страном новцу – с рачуна 051;

– ностро чеком, страним путничким чеком, као и по основу коришћења платне бизнис картице.

Ако лице из става 2. ове тачке ефективни страни новац не преузима у банци, налогодавац резидент у налогу за плаћање, у рубрици 9, наводи име, презиме и број личне карте лица које ће преузети тај новац.

Ако се на основу обрачуна трошкова из става 1. ове тачке утврди да је на име службеног путовања у иностранству исплаћено мање средстава, разлика до износа ових трошкова утврђених коначним обрачуном тог путовања уплаћује се на девизни рачун резидента – физичког лица.

*Службени гласник РС, број 92/2011

36. Ако се на основу обрачуна путних трошкова утврди да је на име службеног путовања у иностранству исплаћено више средстава, утврђени вишак средстава враћа се налогодавцу тог путовања.

Код давања налога из става 1. ове тачке (кад налогодавац службеног путовања у иностранству и лице које службено путује имају рачуне у истој банци) – банка налог за наплату (слог – 60), шифра основа 340, инструмент плаћања 2, извршава с рачуна 098.

Ако лице које је службено путовало у иностранство има рачун код друге банке – та банка средства преноси општим девизним налогом (слог – 77), шифра основа 162, с рачуна 050, а банка налогодавца овог путовања обавезна је да повраћај девиза врши налогом за наплату (слог – 60), шифра основа 340, инструмент плаћања 2, на рачун 050.

Повраћај у ефективном страном новцу банка књижи налогом за наплату (слог – 60), шифра основа 340, инструмент плаћања 6, на рачуну 051.

Банка налогодавца резидента дужна је да о трансакцијама из става 3. ове тачке извештава Народну банку Србије у роковима утврђеним тачком 51. став 2. овог упутства.

*Службени гласник РС, број 92/2011

Продаја страних путничких чекова

37. Продају страног путничког чека банка књижи на терет рачуна из тачке 3. овог упутства а у корист рачуна 509. Кад банка продати страни путнички чек плати страној банци, књижење врши на терет рачуна 509 а у корист рачуна 050.

*Службени гласник РС, број 120/2008

Гаранцијски послови који се не сматрају кредитним послом

*Службени гласник РС, број 92/2011

37а Код активирања гаранције, јемства и других средстава обезбеђења прибављених од нерезидената за послове између два резидента, банка наплату из иностранства извршава налогом за наплату (слог – 60), шифра основа 525, а за намирење наплаћене гаранције, јемства и других средстава обезбеђења користи налог за плаћање (слог – 70), шифра основа 125.

Код активирања гаранције, јемства и других средстава обезбеђења које банка издаје по пословима између нерезидената, банка плаћање према иностранству извршава налогом за плаћање (слог 70), шифра основа 345, а у случају намирења плаћене гаранције, јемства и других средстава обезбеђења – наплату из иностранства извршава налогом за наплату (слог 60), шифра основа 545.

Код активирања гаранције, јемства и других средстава обезбеђења које су издали резиденти или су прибављени од нерезидента, а за послове између резидената и нерезидената, при извршењу налога за плаћање и наплату банка наводи одговарајућу шифру основа трансакције основног посла из Прилога 2.

*Службени гласник РС, број 92/2011

**Службени гласник РС, број 62/2013

Плаћања, наплаћивања, уплате и исплате у ефективном страном новцу

*Службени гласник РС, број 92/2011

37б Плаћања, наплаћивања, уплате и исплате у ефективном страном новцу који се врше у складу са одлуком Народне банке Србије којом су уређују случајеви и услови плаћања, наплаћивања, уплата и исплата у ефективном страном новцу, банка врши истог дана кад прими ефективни страни новац – налогом за наплату (слог – 60) или налогом за плаћање (слог – 70) који садржи елементе прописане овим упутством и уз задужење или одобрење рачуна 051, на начин предвиђен тач. 11, 12, 13, 21. и 21а тог упутства.

За плаћања, наплаћивања, уплате и исплате у ефективном страном новцу који се врше између резидената – банка у општем девизном налогу наводи шифру основа трансакције 808.

За плаћања, наплаћивања, уплате и исплате у ефективном страном новцу који се врше између резидената и нерезидента – банка у налогу за наплату, односно плаћање наводи шифру основа трансакције из Прилога 2.

*Службени гласник РС, број 92/2011

**Службени гласник РС, број 62/2013

Сторно наплате и плаћања

38. Наплата из иностранства која је уплаћена као повраћај извршеног плаћања у иностранство обрађује се налогом за наплату (слог - 60), инструмент плаћања 2, при чему се наводи шифра основа плаћања и одобрава рачун резидента који је извршио то плаћање, уз одговарајући документ којим се утврђује обавеза и разлог враћања средстава.

Плаћање у иностранство у вези с повраћајем наплате из иностранства обрађује се налогом за плаћање (слог - 70), инструмент плаћања 2, и при том се наводи шифра основа наплате. Средства се у овом случају враћају нерезиденту који је извршио плаћање резиденту - до оног износа и у оној валути, као и оном страном налогодавцу који је наведен у првобитном платном налогу, уз одговарајући документ којим се утврђују обавеза и разлог враћања средстава у иностранство.

*Службени гласник РС, број 92/2011

**Службени гласник РС, број 62/2013

39. Сторно наплате и плаћања као отклањање грешке у трансакцији врши се црвеним сторном (износ с негативним предзнаком).

39а Ако резидент корисник наплате, односно налогодавац плаћања утврди грешку која се односи на обавезне елементе налога платног промета са иностранством, банка је дужна да у року од годину дана од датума трансакције, уз писмено образложење резидента и уз потребну документацију ако је прописана као услов извршења наплата, односно плаћања, изврши црвени сторно погрешног налога и испостави нов исправан налог.

*Службени гласник РС, број 62/2013

Платне картице

40. Банка наплату по коришћењу платних картица књижи налогом за наплату (шифра основа 532). После извршене наплате, банка књижење врши на терет рачуна 050, а у корист рачуна 500.

Банка плаћање према иностранству по основу платних картица књижи налогом за плаћање (слог - 70), шифра основа 132, на терет рачуна 500, а у корист рачуна 050.

Књижења из ст. 1. и 2. ове тачке врши банка која је заступник платне картице, осим трансакција наплате из тачке 18а. овог упутства.

*Службени гласник РС, број 61/2008

**Службени гласник РС, број 62/2013

41. Банка заступник платне картице обавезна је да, до 10. у месецу за претходни месец, Народној банци Србије достави:

– за правна и физичка лица - податке о укупној месечној потрошњи у иностраним мрежама (изражено у еврима);

– за картице страних издавалаца у продајној мрежи банке - податке о укупној месечној потрошњи (изражено у динарима);

– за физичка лица – податке о укупном месечном преносу средстава исказаних у еврима с рачуна платне картице издате у иностранству нерезидента – физичког лица на рачун платне картице резидената, према земљи пошиљаоца.

– за правна и физичка лица – податке о укупној месечној потрошњи, изражене у еврима, за обављено интернет трговање са иностранством преко домаћих платних картица према земљи банке прихватиоца платне картице;

– за правна и физичка лица – податке о укупној месечној потрошњи, изражене у еврима, за обављено интернет трговање у земљи преко платних картица издатих у иностранству према земљи издаваоца платне картице;

– за правна и физичка лица – податке о укупној месечној потрошњи, изражене у еврима, по основу електронске купопродаје робе и услуга преко страних институција електронског новца.

*Службени гласник РС, број 92/2011

**Службени гласник РС, број 62/2013

III НАПЛАТЕ, ПЛАЋАЊА И ПРЕНОСИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРЕКО ДЕВИЗНИХ РАЧУНА НЕРЕЗИДЕНАТА

Наплате

42. Банка, на захтев нерезидента, на терет рачуна нерезидента 5007, а по основу текућих и капиталних послова, плаћање резиденту кориснику наплате врши налогом за наплату (слог - 60), уз одговарајућу шифру основа наплате, у корист рачуна из тачке 3. овог упутства.

Кад је банка наплате истовремено и банка исплате (у случају да нерезидент и резидент корисник наплате имају девизне рачуне у истој домаћој банци), банка, на захтев нерезидента, плаћање врши на терет рачуна нерезидента 5007 а у корист рачуна из тачке 3. овог упутства, налогом за наплату (слог - 60), уз примену одговарајуће шифре основа наплате.

Кад банка наплате није истовремено и банка исплате (у случају да нерезидент и резидент корисник наплате имају девизне рачуне у различитим домаћим банкама), банка наплате је дужна да, најкасније наредног радног дана од дана пријема покрића, извести банку исплате о примљеној наплати, да средства пренесе на ту банку и књижење изврши општим девизним налогом (слог - 77), шифра основа 101, односно 102, на терет рачуна 5007 а у корист рачуна 050.

Банка исплате, после пријема средстава, књижење врши налогом за наплату (слог - 60), уз одговарајућу шифру основа наплате, на терет рачуна 050 а у корист рачуна резидента из тачке 3. овог упутства.

У случају преноса с девизног рачуна нерезидента једне банке на девизни рачун нерезидента друге банке, књижење се врши општим девизним налогом (слог - 77), уз навођење шифре основа 103, на терет рачуна 5007 а у корист рачуна 050. Банка исплате, после пријема средстава, књижење врши општим девизним налогом (слог - 66), шифра основа 503, на терет рачуна 050 а у корист рачуна 5007.

*Службени гласник РС, број 61/2008

**Службени гласник РС, број 120/2008

Плаћања

43. У случају да нерезидент и резидент (налогодавац плаћања) имају девизне рачуне у истој домаћој банци - банка, по налогу резидента, плаћање према нерезиденту по основу текућих и капиталних послова врши на терет рачуна из тачке 3. овог упутства а у корист рачуна нерезидента 5007, налогом за плаћање (слог - 70), уз примену одговарајуће шифре основа плаћања.

Ако нерезидент и резидент (налогодавац плаћања) имају девизне рачуне у различитим домаћим банкама, банка, по налогу резидента, плаћање врши налогом за плаћање (слог - 70), уз одговарајућу шифру основа плаћања, и књижи га на терет рачуна из тачке 3. овог упутства а у корист рачуна 050.

У случају из става 2. ове тачке, банка код које се води рачун нерезидента књижење врши општим девизним налогом (слог - 66), шифра основа 501, односно 502, на терет рачуна 050 а у корист рачуна 5007.

*Службени гласник РС, број 61/2008

44. Банка може откупити девизе нерезидента, на његов захтев, у ком случају књижење врши на терет рачуна нерезидента 5007, општим девизним налогом (слог - 77), уз навођење шифре основа 101, односно 102, а књижење у корист рачуна 4007 врши општим девизним налогом (слог - 66), уз навођење шифре основа 703.

*Службени гласник РС, број 61/2008

IV НАПЛАТЕ, ПЛАЋАЊА И ПРЕНОСИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРЕКО ДИНАРСКИХ РАЧУНА НЕРЕЗИДЕНАТА

Наплате

45. Банка, на захтев нерезидента, на терет рачуна 4007, а по основу текућих и капиталних послова, плаћање резиденту кориснику наплате врши налогом за наплату (слог - 60), уз одговарајућу шифру основа наплате, у корист динарског рачуна резидента.

Кад је банка наплате истовремено и банка исплате, књижење врши на терет рачуна 4007 а у корист динарског рачуна резидента, користећи налог за наплату (слог - 60), и наводи одговарајућу шифру основа наплате.

Кад банка наплате није истовремено и банка исплате, дужна је да, најкасније наредног радног дана од дана пријема покрића, банку исплате извести о примљеној наплати поруком МТ103 (SWIFT), да средства пренесе на ту банку поруком МТ202 и да књижење изврши општим девизним налогом (слог - 77), шифра основа 101, односно 102, на терет рачуна 4007 а у корист рачуна 037.

Изузетно од става 3. ове тачке, банка наплате која преноси средства нерезидента ка кориснику јавних средстава чији се динарски рачун води код Народне банке Србије – не извештава Народну банку Србије о тој трансакцији поруком МТ103 (SWIFT), а књижење ове трансакције врши општим девизним налогом (слог 77), шифра основа 101, односно 102, на терет рачуна 4007.

Банка исплате, после пријема поруке МТ103 (SWIFT), књижење врши налогом за наплату (слог - 60), уз одговарајућу шифру основа наплате, на терет рачуна 037 а у корист динарског рачуна резидента. После пријема поруке МТ202 банка књижење врши интерно општим девизним налогом на терет рачуна 000 а у корист рачуна 037.

У случају преноса средстава с динарског рачуна нерезидента једне банке на динарски рачун нерезидента друге банке - банка наплате књижење врши општим девизним налогом (слог - 77), уз навођење шифре основа 103, у корист рачуна 037, уз примену SWIFT поруке МТ 103. Банка исплате, после пријема поруке МТ103, књижење врши општим девизним налогом (слог - 66), шифра основа 503, на терет рачуна 037 а у корист динарског рачуна нерезидента.

Плаћање трошкова у Републици Србији с рачуна нерезидента банка врши општим девизним налогом (слог - 66), шифра основа 704.

*Службени гласник РС, број 61/2008

**Службени гласник РС, број 66/2021

45а. Изузетно од тачке 45. овог упутства, плаћање трошкова у Републици Србији за комуналне, телекомуникационе и сл. услуге, у износу који није већи од 60.000 динара по трансакцији, а које се врши с динарских рачуна нерезидената физичких лица која имају радну визу, дозволу за боравак у Републици Србији или радну дозволу, као и с динарских рачуна дипломатско-конзуларних представника страних земаља и чланова њихових породица – може се вршити инструментима плаћања који се користе у платном промету у динарима између резидената, у складу с прописима којима се уређује тај платни промет.

У случају плаћања на начин из става 1. ове тачке, не примењују се одредбе Одлуке и овог упутства којима се уређују обавезе налогодавца и корисника наплате да банци доставе документ или податак о плаћању или основу наплате из овог упутства.

У случају плаћања на начин из става 1. ове тачке, банке су дужне да ради извештавања Народне банке Србије попуне општи девизни налог (слог – 66), шифра основа 704.

Ради извршавања плаћања на начин из става 1. ове тачке, банке могу да размењују податке о рачунима корисника наплате на које се та плаћања могу извршавати.

*Службени гласник РС, број 92/2021

 

Плаћања

46. Банка, по налогу резидента, плаћања у корист рачуна нерезидента 4007 по основу текућих и капиталних послова врши налогом за плаћање (слог - 70), наводећи одговарајућу шифру основа плаћања, а на терет динарског рачуна резидента.

Банка, по налогу резидента, плаћање нерезиденту чији се рачун води код друге банке врши налогом за плаћање (слог - 70), наводећи одговарајућу шифру основа плаћања, шаље другој банци поруку МТ103 (SWIFT) и књижење врши на терет динарског рачуна резидента а у корист рачуна 037. Банка средства преноси другој банци поруком МТ202 и књижење врши интерно општим девизним налогом, на терет рачуна 037 а у корист рачуна 000.

Банка код које се води рачун нерезидента, после пријема порука МТ103 (SWIFТ) и МТ202, примљена средстава књижи општим девизним налогом (слог - 66), шифра основа 501, односно 502, на терет рачуна 037 а у корист рачуна 4007, односно на терет рачуна 000 а у корист рачуна 037.

*Службени гласник РС, број 61/2008

46а. Банка повериоца нерезидента по принудној наплати код које се води рачун нерезидента 4007, у случају извршења принудне наплате по основу текућих и капиталних послова, пренос средстава на динарски рачун нерезидента врши налогом за плаћање (слог – 70), наводећи одговарајућу шифру основа плаћања коју јој може доставити поверилац нерезидент.

У случају извршења принудне наплате по основу обављеног кредитног посла, банка повериоца у налогу за плаћање (слог – 70) уноси одговарајућу шифру основа плаћања за отплату главнице или камате по кредитном задужењу, уз навођење броја под којим је извештај о кредитном задужењу резидента оверен у Народној банци Србије и о плаћању обавештава банку дужника, преко које је Народној банци Србије претходно на оверу достављен извештај о конкретном кредитном задужењу.

*Службени гласник РС, број 98/2020

47. Банка може продати девизе нерезиденту, на његов захтев, у ком случају књижење врши на терет рачуна 4007, општим девизним налогом (слог - 77), уз навођење шифре основа 703, а књижење у корист рачуна 5007 врши општим девизним налогом (слог - 66), уз навођење шифре основа 501, односно 502.

*Службени гласник РС, број 61/2008

Купопродаја девиза и динара између банке и нерезидентне банке

48. У случају куповине девиза од нерезидентне банке, банка књижење врши општим девизним налогом (слог - 66), наводећи шифру основа 888, на терет рачуна 050 а у корист рачуна 4007.

Ако се динарски рачун нерезидентне банке води у другој домаћој банци, банка књижење врши општим девизним налогом (слог - 66), наводећи шифру основа 888, на терет рачуна 050 а у корист рачуна 037. Динарска средстава ова банка преноси другој банци уз слање адекватне SWIFT поруке (МТ202) и књижење врши на терет рачуна 037 а у корист рачуна 000 (наводећи шифру основа 888). Друга домаћа банка, после пријема поруке МТ202, примљена средства књижи општим девизним налогом (слог - 66), наводећи шифру основа 501, на терет рачуна 037 а у корист рачуна 4007.

*Службени гласник РС, број 61/2008

49. У случају продаје девиза нерезидентној банци, банка књижење врши општим девизним налогом (слог - 77), наводећи шифру основа 888, на терет рачуна 4007 а у корист рачуна 050.

Ако се динарски рачун нерезидентне банке води у једној домаћој банци а девизе купују од друге домаће банке - банка код које се води динарски рачун књижење врши општим девизним налогом (слог - 77), на терет рачуна 4007 а у корист рачуна 037, наводећи шифру основа 101. Банка другој домаћој банци шаље поруку МТ202 и књижење врши на терет рачуна 037 а у корист рачуна 000. Друга банка, после пријема поруке МТ202, примљена средства књижи општим девизним налогом (слог - 66), наводећи шифру основа 888, на терет динарског рачуна банке 000 а у корист рачуна 037. Трансфер продатих девиза у иностранство банка књижи општим девизним налогом (слог - 77), наводећи шифру основа 888, на терет рачуна 037 а у корист рачуна 050.

*Службени гласник РС, број 61/2008

V. НАЛОЗИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА ИНОСТРАНСТВОМ

50. Налогодавац, односно корисник наплате дужан је да податке за статистику Народне банке Србије достави банци у роковима утврђеним Одлуком и овим упутством.

Налог за наплату, налог за плаћање и општи девизни налог треба да садрже следеће обавезне елементе:

*Службени гласник РС, број 98/2020

VI ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА О ПЛАЋАЊУ, НАПЛАЋИВАЊУ И ПРЕНОСУ У ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ СА ИНОСТРАНСТВОМ

51. Банка је обавезна да Народној банци Србије доставља податке из налога чији су обавезни елементи прописани овим упутством, као и податке о стању и промету на рачунима наведеним у Прилогу 1.

Банка је обавезна да достави исправне податке из става 1. ове тачке и то за прву, другу и трећу декаду месеца – најкасније до 15.00 часова трећег радног дана од истека декаде. Стање за последњи дан треће декаде месеца мора бити усаглашено с подацима у извештају о књиговодственом стању рачуна.

Након завршетка извештавања за трећу декаду месеца, банка обавештава Народну банку Србије да су послати подаци коначни.

У случају да је имала додатних књижења и корекција које се односе на претходни месец, банка доставља Народној банци Србије захтев за брисање података из треће декаде тог месеца и доставља коначни извештај који садржи исправне податке за трећу декаду и кориговане податке за претходни месец.

Извештај из става 4. ове тачке банка доставља најкасније десетог дана у текућем месецу до 15.00 часова.

Извештај о стању и промету по валутама (врста посла 00) банка саставља за сваки рачун посебно, у оригиналним валутама, и то сваког дана за оне рачуне чија је динамика извештавања дневна.

По пријему података из ове тачке, Народна банка Србије врши обраду и контролу исправности тих података, након чега обавештава банку о резултатима те контроле.

*Службени гласник РС, број 98/2020

52. У случају наплате/плаћања по пословима извоза/увоза робе или услуга који се у смислу Закона сматрају комерцијалним кредитима и зајмовима (члан 4. Закона), банка је обавезна да у налогу за плаћање, односно наплату, у поље посeбне ознаке, обавезно упише „3” и наведе шифру основа за основну трансакцију посла – извоза или увоза робе или услуга.

*Службени гласник РС, број 92/2011

**Службени гласник РС, број 62/2013

53. У случају авансне наплате и плаћања по пословима извоза/увоза робе или услуга, банка је дужна да у налогу за наплату, односно плаћање, у поље посeбне ознаке, обавезно упише „1”, а у случају да резидент наплату, односно плаћање врши другом нерезиденту а не оном коме дугује, односно од кога потражује по текућем или капиталном послу (члан 33. Закона) – обавезна је да у ово поље упише „2”, као и да, у оба случаја у тим налозима наведе шифру основа за основну трансакцију – текући или капитални посао.

По пословима из члана 33. Закона банка извештава Народну банку Србије на начин и у роковима предвиђеним овим упутством.

*Службени гласник РС, број 92/2011

53a У случају да резиденти, осим резидената физичких лица, и нерезиденти преносе, плаћају и наплаћују потраживања и дуговања настала по основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга резидената (члан 7. Закона), банка је обавезна да у налозима платног промета са иностранством наведе шифру основа основног посла.

*Службени гласник РС, број 62/2013

54. Извештавање по пословима из члана 12. став 1. Закона о девизном пословању врши се на начин и у роковима предвиђеним овим упутством (шифре основа 538, 539, 771, 138, 139 и 771).

54а. Извештавање по пословима из тачке 45. став 4. врши се у електронском формату, на начин и у роковима сходно упутству којим Народна банка Србије уређује електронско достављање података.

*Службени гласник РС, број 66/2021

55. Банка може доставити збирне податке за рачуне 051, 052, 5007 и 4007, и то за оне послове чије су шифре основа наведене у упутству којим Народна банка Србије уређује електронско достављање података. Ове збирне податке банка доставља на извештају који пропише Народна банка Србије.

*Службени гласник РС, број 61/2008

**Службени гласник РС, број 51/2015

56. Податке из налога платног промета са иностранством банка доставља за сваки налог посебно, осим за послове наведене у тачки 55. овог упутства.

57. Банка податке из овог упутства доставља електронски, у складу с прописом Народне банке Србије.

58. Даном примене овог упутства престаје да важи Упутство за спровођење Одлуке о условима и начину плаћања, наплаћивања и преноса по текућим и капиталним пословима у девизама и у динарима ("Службени гласник РС", број 94/2004).

59. Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику РС", а примењује се од 1. априла 2007. године.

О. број 35

У Београду, 26. фебруара 2007. године

Гувернер

Народне банке Србије,

Радован Јелашић, с.р.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УПУТСТВА

Упутствo о изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством: "Службени гласник РС", број 82/2017-98

3. Резидент, односно нерезидент, који је пре дана ступања на снагу овог упутства закључио с банком оквирни уговор о платним услугама на основу којег је био дужан да налоге за плаћање и друге документе из овог упутства оверава печатом – може банци поднети захтев у писменој форми да више не користи печат за оверу ових налога и докумената.

Лице из става 1. ове тачке дужно је да уз захтев из тог става достави нови картон депонованих потписа или други документ у складу са овом одлуком којим одређује лица која су овлашћена за располагање новчаним средствима овог корисника – ако банка захтева од тог корисника достављање и овог картона, односно документа.

Банка је дужна да најкасније од наредног дана од дана пријема захтева у складу са ст. 1. и 2. ове тачке извршава и платне налоге лица из тих ставова који нису оверени печатом, односно од тог дана не може одбити извршење ових налога само због тога што нису оверени печатом.

4. Ово упутство објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу 1. октобра 2017. године.

Упутство о изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством: "Службени гласник РС", број 98/2020-76

5. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 31. јула 2020. године, осим одредаба тачке 3. тог упутства, које се примењују од 1. априла 2021. године.

*Службени гласник РС, број 154/2020

Упутствo о изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством: "Службени гласник РС", број 66/2021-31

4. Ово упутство се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу 1. јула 2021. године.

Упутствo о допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством: "Службени гласник РС", број 92/2021-44

3. Банке могу извршавати плаћања из тачке 2. овог упутства од дана ступања на снагу овог упутства, али су у року од два месеца од тог дана дужне да при извршавању ових плаћања обезбеде и примењују техничке услове за примену ограничења прописаних за та плаћања.

Банке су дужне да у периоду успостављања техничких услова из става 1. ове тачке, на захтев Народне банке Србије, доставе све тражене податке о плаћањима из тачке 2. овог упутства, а налогодавац је дужан да документ по коме у том периоду изврши ово плаћање чува за сопствене потребе и за потребе надлежних контролних органа.

4. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Прилози

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

 

Упутством о изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством ("Службени гласник РС", број 92/2011) Прилози 3. и 4. замењени су новим прилозима (види тачку 13. Упутства - 92/2011-44)

Упутством о изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством ("Службени гласник РС", број 62/2013) Прилог 2. је замењен новим прилогом (види тачку 15. Упутства - 62/2013-87).

Упутством о изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством ("Службени гласник РС", број 51/2015) Прилог 1. замењен је новим прилогом, а Прилог 2. је измењен (види тач. 5. и 6. Упутства - 51/2015-57)

Упутством о измени и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством ("Службени гласник РС", број 111/2015) измењен је Прилог 2. (види тачку 3. Упутства - 111/2015-118).

Упутством о изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством ("Службени гласник РС", број 66/2021) измењен је Прилог 2. (види тачку 2. Упутства - 66/2021-31).

 

 

Прилог 1 - Динамика извештавања

Прилог 2 - Шифарник основа наплате, плаћања и преноса у платном промету са иностранством

Прилог 3 - Шифарник инструмената плаћања

Прилог 4 - Посебне шифре резидената (матични бројеви)