Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

4

На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о измени Правилника o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2023/2024. годину

Члан 1.

У Правилнику о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2023/2024. годину („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, број 6/23), у члану 3. став 4. речи: „У четвртак, 7. новембра 2023. године” замењују се речима: „У уторак, 7. новембра 2023. године”.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-97/1/2023-03

У Београду, 21. августа 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.