Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

6

На основу члана 16. ст. 4. и 6. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допунама Правилника о плану уџбеника

Члан 1.

У Правилнику о плану уџбеника („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 9/16, 10/16 – исправка, 10/17 и 11/19), у делу: „ПЛАН УЏБЕНИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ”, у табелама: „ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ” за други разред, за трећи разред и за четврти разред после колоне под редним бројем 8. додају се колоне под редним бројем 9, које су одштампане уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветни гласник”.

Одредбе које се односе на план уџбеника за трећи разред основног образовања и васпитања, примењују се почев од школске 2022/2023. године.

Одредбе које се односе на план уџбеника за четврти разред основног образовања и васпитања, примењују се почев од школске 2023/2024. године.

Број 110-00-00127/2021-04

У Београду, 16. августа 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

ПРИЛОГ

ПЛАН УЏБЕНИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ

ПРВИ ЦИКЛУС

ДРУГИ РАЗРЕД

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

9.

Дигитални свет

Дигитални свет – уџбеник за други разред основне школе

српски језик, ћирилица

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

9.

Дигитални свет

Дигитални свет – уџбеник за трећи разред основне школе

српски језик, ћирилица

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

9.

Дигитални свет

Дигитални свет – уџбеник за четврти разред основне школе

српски језик, ћирилица