Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

1

На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство

Члан 1.

У Правилнику о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 9/19 и 13/20), после плана и програма наставе и учења за образовни профил механичар текстилних машина, додаје се план и програм наставе и учења за образовни профил техничар моделар одеће, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 7/15, 12/15, 11/16 и 13/18), у делу који се односи на наставни план и наставни програм општеобразовних предмета за образовни профил моделар одеће.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2020/2021. годином у подручју рада Текстилство и кожарство за образовни профил моделар одеће, у четворогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из става 1. овог члана, најкасније до краја школске 2024/2025. године.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-143/2021-03

У Београду, 19. августа 2021. године

Mинистар,

Бранко Ружић, с.р.

Plan nastave i ucenja 1