Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

11

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство

Члан 1.

Овим правилником прописује се степен и врста образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство, и то за стицање средњег образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању и за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању.

Члан 2.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из општеобразовних предмета, као и стручне послове у подручју рада Текстилство и кожарство може да изводи лице које испуњава услове за наставника, односно стручног сарадника који су прописани посебним правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача који се доноси за сва подручја рада.

Члан 3.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у области Текстилство може да изводи за:

1) Основе техничког цртања

Техничко цртање

Техничко цртање са машинским елементима

Алати, прибор и мерења:

(1) дипломирани инжењер технологије, односно дипломирани инжењер технолог, сви смерови и одсеци;

(2) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

(3) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(4) мастер инжењер технологије;

(5) мастер инжењер машинства;

(6) професор машинства;

(7) професор механике;

2) Механика са основама машинства

Основе машинства

Аутоматика

Основи електротехнике

Основи машинства и електротехнике

Основи аутоматике

Хидраулика и пнеуматика:

(1) професор машинства;

(2) професор механике;

(3) дипломирани машински инжењер, односно дипломирани инжењер машинства;

(4) дипломирани механичар;

(5) мастер инжењер машинства;

(6) професор електротехнике;

(7) дипломирани инжењер електротехнике;

(8) мастер инжењер технологије;

(9) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

(10) дипломирани инжењер за развој машинске струке;

(11) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(12) дипломирани инжењер текстилног инжењерства – информатичке струке;

(13) мастер професор предметне наставе, претходно завршене интегрисане основне и мастер академске студије за стручни назив мастер инжењер мехатронике, студијски програм мехатроника.

3) Електрична мерења и електроника

Електроника:

(1) професор електротехнике;

(2) дипломирани инжењер електротехнике;

(3) мастер инжењер електротехнике и рачунарства.

4) Организација производње

Предузетништво:

(1) дипломирани инжењер организације рада;

(2) дипломирани економист;

(3) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства;

(4) дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни;

(5) дипломирани инжењер технологије, односно дипломирани инжењер технолог;

(6) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

(7) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(8) дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

(9) дипломирани инжењер технологије дизајн и пројектовање текстилних производа;

(10) дипломирани инжењер текстилног инжењерства – информатичке струке;

(11) дипломирани текстилни инжењер конструкције одеће;

(12) дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа;

(13) мастер економиста;

(14) мастер инжењер организационих наука;

(15) мастер инжењер технологије;

(16) мастер инжењер машинства;

(17) професор машинства;

(18) дипломирани инжењер машинства;

(19) дипломирани машински инжењер;

(20) дипломирани инжењер за развој машинске струке;

(21) професор електротехнике;

(22) дипломирани инжењер електротехнике;

(23) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

(24) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области текстилства;

(25) мастер професор предметне наставе, претходно завршене интегрисане основне и мастер академске студије за стручни назив мастер инжењер мехатронике, студијски програм мехатроника;

(26) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области текстилства.

5) Цртање и сликање

Теорија форме:

(1) лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра: примењено сликарство, сликарство, костим, костимографија, текстил, дизајн текстила;

(2) дипломирани сликар – професор ликовне културе;

(3) академски сликар – ликовни педагог;

(4) дипломирани сликар – ликовни педагог;

(5) дипломирани сликар зидног сликарства;

(6) дипломирани сликар – зидно сликарство;

(7) лице са завршеним факултетом ликовних уметности, сликарски одсек;

(8) дипломирани сликар;

(9) мастер ликовни уметник;

(10) мастер примењени уметник;

(11) мастер дизајнер;

(12) дипломирани ликовни уметник – фрескописац;

(13) дипломирани графичар – професор ликовне културе;

(14) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије за стручни назив дипломирани ликовни уметник, студијски програм сликарство;

(15) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије за стручни назив дипломирани дизајнер – текстила и одеће, студијски програм дизајн и модна креација;

(16) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије за стручни назив дипломирани дизајнер, студијски програм дизајн и модна креација;

Лице из подтач. (9)–(11) треба да има завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за сликарство, примењено сликарство, конзервацију и рестаурацију, зидно сликарство, односно, класично сликарство.

6) Дизајн текстила

Основе дизајна текстила

Дизајн одеће

Примена рачунара у дизајну одеће

Примена рачунара у дизајну текстила:

(1) лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра: костим, костимографија, текстил, дизајн текстила;

(2) мастер примењени уметник;

(3) мастер дизајнер.

Лице из подтач. (2) и (3) треба да има завршене основне и мастер академске студије на студијским програмима за: текстил, текстил и одевање, савремено одевање, дизајн костима, односно, сценски костим.

7) Текстилна влакна

Испитивање текстила

Основи технологије текстила

Изборна технологија (предење)

Изборна технологија (ткање)

Изборна технологија (плетење)

Изборна технологија (оплемењивање)

Технологија текстила

Технологија предења

Технологија ткања

Технологија плетења

Технологија оплемењивања

Текстилни материјали

Технологија текстилних материјала

Пројектовање и израда тканина

Пројектовање и израда плетенина

Оплемењивање текстилних материјала

Комадно оплемењивање текстилног материјала

Ситоштампа

Технологија занимања (предење)

Технологија занимања (ткање)

Технологија занимања (плетење)

Технологија занимања (оплемењивање)

Материјали у текстилној индустрији

Аутоматизација у текстилној индустрији

Технологија индустријске производње:

(1) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни;

(3) дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни;

(4) дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;

(5) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

(6) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(7) дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

(8) дипломирани инжењер технологије дизајн и пројектовање текстилних производа;

(9) дипломирани инжењер текстилног инжењерства – информатичке струке;

(10) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне и дипломске академске студије, студијски програм текстилна технологија, односно одевна технологија.

8) Технологија одеће

Технологија конфекције

Технологија занимања (конфекције)

Изборна технологија (конфекција)

Конструкција одеће

Конструкција и моделовање одеће

Конструкција дечије одеће

Примена рачунара у конструкцији одеће

Примена CAD система у конструкцији одеће

Конструкција индустријских производа

Примена CAD система у конструкцијској припреми

Пракса конструкције и моделовања одеће:

(1) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни;

(3) дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни;

(4) дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;

(5) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

(6) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(7) дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

(8) дипломирани инжењер технологије дизајн и пројектовање текстилних производа;

(9) дипломирани инжењер текстилног инжењерства – информатичке струке;

(10) дипломирани текстилни инжењер конструкције одеће;

(11) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне и дипломске академске студије, студијски програм текстилна технологија, односно одевна технологија;

(12) специјалиста – струковни инжењер технологије из области технолошко инжењерство-текстилно инжењерство, који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив и који је изводио наставу из стручних предмета у текстилној струци до дана ступања на снагу важећег закона којим су уређене основе система образовања и васпитања.

9) Савремено одевање

Историја текстила

Ткани и плетени уникатни текстил

Пустовање вуне

Бојени и штампани уникатни текстил

Дизајн веза за шиваће аутомате

Дизајн у конфекцији

Естетско обликовање

(1) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни;

(3) дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни;

(4) дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;

(5) дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

(6) дипломирани инжењер технологије дизајн и пројектовање текстилних производа;

(7) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(8) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

(9) лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра примењено сликарство, сликарство, костим, костимографија, текстил или дизајн текстила;

(10) дипломирани текстилни инжењер конструкције одеће;

(11) мастер инжењер технологије, претходно завршене академске студије из области текстилства;

(12) мастер примењени уметник;

(13) мастер дизајнер;

(14) дипломирани инжењер текстилног инжењерства – информатичке струке;

(15) специјалиста – струковни инжењер технологије из области технолошко инжењерство-текстилно инжењерство, који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив и који је изводио наставу из стручних предмета у текстилној струци до дана ступања на снагу важећег закона којим су уређене основе система образовања и васпитања;

(16) мастер професор предметне настав, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије за стручни назив дипломирани инжењер технологије, студијски програм текстилна технологија;

(17) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије за стручни назив дипломирани дизајнер – текстила и одеће, студијски програм дизајн и модна креација;

(18) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије за стручни назив дипломирани дизајнер, студијски програм дизајн и модна креација;

(19) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области текстилства.

Лица из подтач. (11)–(13) треба да има завршене основне и мастер академске студије на студијским програмима за: текстил, текстил и одевање, савремено одевање, дизајн костима, односно, сценски костим.

10) Пракса предења

Пракса ткања

Пракса плетења

Пракса оплемењивања

Практична настава (предење)

Практична настава (ткање)

Практична настава (плетење)

Практична настава (оплемењивање)

Практична настава за образовне профиле: текстилни радник и механичар текстилних машина:

(1) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни;

(3) дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни;

(4) дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;

(5) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

(6) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(7) дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

(8) дипломирани инжењер технологије дизајн и пројектовање текстилних производа

(9) дипломирани инжењер текстилног инжењерства – информатичке струке;

(10) текстилни инжењер за механичке технологије;

(11) инжењер технологије за механичку обраду текстила;

(12) текстилни инжењер, смер предионичарско-ткачки;

(13) текстилни инжењер, смер механичко-текстилни;

(14) специјалиста предења;

(15) мастер инжењер технологије;

(16) дипломирани инжењер технологије, студијски програм из области текстила;

(17) инжењер технологије, студијски програм из области текстила;

(18) специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене основне струковне студије на студијском програму текстилна технологија, односно текстилно механичка;

(19) струковни инжењер технологије, студијски програм текстилна технологија, односно текстилно механичка;

(20) инжењер дизајна за текстил и одећу;

(21) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије за стручни назив дипломирани инжењер технологије, студијски програм текстилна технологија;

(22) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области текстилства.

Лице из подтачке (15) треба да има завршене основне академске студије на студијском програму текстилна технологија.

Лице из подтачке (16) треба да има завршене основне академске студије у укупном обиму од 240 ЕСПБ бодова.

Лице из подтачке (17) треба да има завршене основне академске студије у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова.

11) Пракса конфекције

Практична настава (конфекције)

Практична настава (за образовне профиле: техничар дизајна одеће, конфекционар текстила, моделар одеће, техничар моделар одеће, модни кројач, индустријски кројач и механичар текстилних машина):

(1) дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни;

(3) дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

(4) дипломирани инжењер технологије дизајн и пројектовање текстилних производа;

(5) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка, дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

(6) дипломирани текстилни инжењер конструкције одеће;

(7) текстилни инжењер за одевну технологију;

(8) инжењер технологије за текстилну конфекцију;

(9) текстилни инжењер, смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни и конфекцијско-трикотажни;

(10) текстилни инжењер моделар конструктор;

(11) инжењер текстилне технологије, одсек технолошки, смер текстилни, група текстилна конфекција;

(12) моделар одеће – специјалиста;

(13) специјалиста у производњи одеће;

(14) мастер инжењер технологије;

(15) дипломирани инжењер технологије, студијски програм из области текстила;

(16) инжењер технологије, студијски програм из области текстила;

(17) специјалиста струковни инжењер технологије,

(18) струковни инжењер технологије;

(19) инжењер дизајна за текстил и одећу;

(20) текстилни инжењер, смер текстилно-одевни са претходно завршеним одговарајућим средњим образовањем;

(21) конфекцијски моделар.

Лице из подтач. (1)–(11) и подтач. (19) и (20) треба да је стекло средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању за одговарајући образовни профил (конфекција) у подручју рада Текстилство и кожарство, област текстилство.

Лице из подтачке (14) треба да има претходно завршене основне академске студије, студијски програм текстилна технологија, као и одговарајуће средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању на образовних профилима за конфекцију.

Лице из подтачке (15) треба да има завршене основне академске студије у укупном обиму од 240 ЕСПБ бодова као и одговарајуће средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању на образовних профилима за конфекцију.

Лице из подтачке (16) треба да има завршене основне академске студије у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова као и одговарајуће средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању на образовних профилима за конфекцију.

Лица из подтач. (17) и (18) треба да имају претходно завршене основне струковне студије студијски програм одевна технологија, односно текстилна конфекција, односно конфекција као и одговарајуће средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању на образовним профилима за конфекцију.

12) Стручни енглески језик:

(1) професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;

(2) дипломирани професор енглеског језика и књижевности;

(3) мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик/англистика);

(4) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик и књижевност);

(5) дипломирани филолог англиста – мастер.

13) Помоћни наставник:

(1) лице са стеченим средњим образовањем у трогодишњем или четворогодишњем трајању, за одговарајући образовни профил у подручју рада текстилство и кожарство, област текстилство;

(2) лице које има стечено одговарајуће специјалистичко образовање у подручју рада Текстилство и кожарство, област текстилство.

Члан 4.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у области Кожарство може да изводи за:

1) Основе техничког цртања:

(1) дипломирани инжењер технологије, односно дипломирани инжењер технолог;

(2) дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

(3) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(4) мастер инжењер технологије;

(5) мастер инжењер машинства.

2) Предузетништво:

(1) дипломирани инжењер организације рада;

(2) дипломирани економист;

(3) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства;

(4) дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни;

(5) дипломирани инжењер технологије, односно дипломирани инжењер технолог;

(6) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

(7) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(8) дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

(9) дипломирани инжењер технологије дизајн и пројектовање текстилних производа;

(10) дипломирани инжењер текстилног инжењерства – информатичке струке;

(11) дипломирани текстилни инжењер конструкције одеће;

(12) дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа;

(13) мастер економиста;

(14) мастер инжењер организационих наука;

(15) мастер инжењер технологије;

(16) мастер инжењер машинства;

(17) професор машинства;

(18) дипломирани инжењер машинства;

(19) дипломирани машински инжењер;

(20) дипломирани инжењер за развој машинске струке;

(21) професор електротехнике;

(22) дипломирани инжењер електротехнике;

(23) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

(24) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије за стручни назив дипломирани инжењер технологије, студијски програм текстилна технологија;

(25) мастер професор предметне наставе, претходно завршене интегрисане основне и мастер академске студије за стручни назив мастер инжењер мехатронике, студијски програм мехатроника;

(26) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области текстилства односно кожарства.

3) Кожарски материјали

Познавање материјала:

(1) дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа;

(2) специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене основне струковне студије на студијском програму Технологија прераде и обраде коже.

(3) струковни инжењер технологије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже.

4) Естетско обликовање:

(1) дипломирани инжењер технологије, односно дипломирани инжењер технолог;

(2) дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа,

(3) лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра: костим, костимографија;

(4) инжењер технологије за дизајн производа од коже;

(5) инжењер технологије, смер производња кожне галантерије и конфекције;

(6) инжењер технологије, смер производња обуће;

(7) специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене основне струковне студије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже.

(8) мастер инжењер технологије;

(9) мастер примењени уметник;

(10) мастер дизајнер;

(11) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области кожарства.

5) Цртање и сликање

Теорија форме:

(1) лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра: примењено сликарство, сликарство, костим, костимографија, текстил, дизајн текстила;

(2) дипломирани сликар – професор ликовне културе;

(3) академски сликар – ликовни педагог;

(4) дипломирани сликар – ликовни педагог;

(5) дипломирани сликар зидног сликарства;

(6) дипломирани сликар – зидно сликарство;

(7) лице са завршеним факултетом ликовних уметности, сликарски одсек;

(8) дипломирани сликар;

(9) мастер ликовни уметник;

(10) мастер примењени уметник;

(11) мастер дизајнер;

(12) дипломирани ликовни уметник – фрескописац;

(13) дипломирани графичар – професор ликовне културе

(14) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије за стручни назив дипломирани ликовни уметник, студијски програм сликарство;

(15) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије за стручни назив дипломирани дизајнер – текстила и одеће, студијски програм дизајн и модна креација;

(16) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије за стручни назив дипломирани дизајнер, студијски програм дизајн и модна креација.

Лице из подтач. (9)–(11) треба да има завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за сликарство, примењено сликарство, конзервацију и рестаурацију, зидно сликарство, односно, класично сликарство.

6) Историја дизајна производа од коже

Основе дизајна коже

Дизајн производа од коже

Модни стилови

Стил као концепт лепог изгледа

Примена рачунара у дизајну:

(1) лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра: костим, костимографија;

(2) мастер примењени уметник;

(3) мастер дизајнер.

Лице из подтач. (2) и (3) треба да има завршене основне и мастер академске студије на студијским програмима за: савремено одевање, дизајн костима, односно, сценски костим.

7) Израда модних детаља:

(1) дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа,

(2) инжењер технологије за дизајн производа од коже;

(3) инжењер технологије, смер производња кожне галантерије и конфекције;

(4) инжењер технологије, смер производња обуће;

(5) инжењер технологије за прераду коже;

(6) инжењер технологије, смер кожно прерађивачки, група производња обуће;

(7) инжењер технологије, смер кожне галантерије и конфекције;

(8) инжењер за индустрију обуће, одсек технолошки, смер обућарски;

(9) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна;

(10) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња обуће;

(11) инжењер технологије, смер кожно прерађивачки, група производња коже и крзна;

(12) инжењер технологије за галантерију и конфекцију, смер за прераду коже, група за галантерију и конфекцију;

(13) инжењер технологије, смер кожно прерађивачки, група производња кожне галантерије;

(14) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња кожне галантерије и конфекције;

(15) инжењер технологије за прераду коже, одсек за технологију коже и полимера, смер за прераду коже;

(16) специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене основне струковне студије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже;

(17) струковни инжењер технологије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже.

Лице из ове тачке треба да има и стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању на образовним профилима за обућу, галантерију или кожну конфекцију.

8) Технологија производа од коже (галантерије)

Технологија галантерије

Конструкција и моделовање производа од коже (галантерије)

Конструкција и моделовање галантерије

Моделовање галантерије:

(1) дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа;

(2) инжењер технологије, смер производња кожне галантерије и конфекције;

(3) инжењер технологије, смер кожно прерађивачки, група производња кожне галантерије;

(4) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна; смер производња кожне галантерије и конфекције;

(5) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна;

(6) специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене основне струковне студије на студијском програму Технологија прераде и обраде коже.

(7) струковни инжењер технологије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже.

9) Технологија производа од коже (конфекције)

Технологија кожне конфекције

Конструкција и моделовање кожне конфекције

Конструкција и моделовање производа од коже (конфекције):

(1) дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа

(2) инжењер технологије, смер – производња кожне галантерије и конфекције;

(3) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна;

(4) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња кожне галантерије и конфекције;

(5) инжењер технологије за производњу кожне конфекције;

(6) инжењер технологије за производњу кожне галантерије и конфекције;

(7) инжењер технологије за прераду коже, одсек за технологију коже и полимера, смер за прераду коже;

(8) инжењер технологије, смер кожно-прерађивачки, група производња коже и крзна;

(9) инжењер технологије за галантерију и конфекцију, смер за прераду коже, група за галантерију и конфекцију;

(10) специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене основне струковне студије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже;

(11) струковни инжењер технологије, студијски програм Технологија прераде и обраде

10) Технологија производа од коже (обуће)

Технологија обуће

Традиција и мода

Конструкција и моделовање производа од коже (обуће)

Конструкција и моделовање обуће

Моделовање обуће

Стопало и обућа:

(1) дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа.

(2) инжењер технологије за производњу и прераду коже и крзна, група за производњу обуће;

(3) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња обуће;

(4) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна;

(5) инжењер технологије за технологију коже и полимера, смер за прераду коже;

(6) специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене основне струковне студије на студијском програму Технологија прераде и обраде коже;

(7) струковни инжењер технологије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже.

11) Практична настава (израда галантерије)

Израда сувенира

Израда сарачких производа:

(1) дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа;

(2) инжењер технологије, смер – производња кожне галантерије и конфекције;

(3) инжењер технологије за производњу кожне галантерије;

(4) инжењер технологије за производњу кожне галантерије и конфекције;

(5) инжењер технологије, смер кожно-прерађивачки, група производња кожне галантерије;

(6) инжењер технологије, смер производња кожне галантерије;

(7) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер – производња кожне галантерије и конфекције;

(8) инжењер технологије за прераду коже, одсек за технологију коже и полимера, смер за прераду коже;

(9) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна;

(10) инжењер за индустрију кожне галантерије;

(11) специјалиста галантериста;

(12) специјалиста техничар моделар коже – галантерије

(13) специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене основне струковне студије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже;

(14) струковни инжењер технологије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже.

Лице из ове тачке треба да има и стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању на образовним профилима за галантерију.

12) Практична настава (израда обуће):

(1) дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа;

(2) инжењер технологије за производњу и прераду коже и крзна, група за производњу обуће;

(3) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња обуће;

(4) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна;

(5) инжењер технологије за технологију коже и полимера, смер за прераду коже;

(6) специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене основне струковне студије на студијском програму Технологија прераде и обраде коже;

(7) струковни инжењер технологије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже.

Лице из ове тачке треба да има и стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању на образовним профилима за обућу.

13) Практична настава (израда конфекције):

(1) дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа

(2) инжењер технологије, смер – производња кожне галантерије и конфекције;

(3) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна;

(4) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња кожне галантерије и конфекције;

(5) инжењер технологије за производњу кожне конфекције;

(6) инжењер технологије за производњу кожне галантерије и конфекције;

(7) инжењер технологије за прераду коже, одсек за технологију коже и полимера, смер за прераду коже;

(8) инжењер технологије, смер кожно-прерађивачки, група производња коже и крзна;

(9) инжењер технологије за галантерију и конфекцију; смер за прераду коже, група за галантерију и конфекцију;

(10) специјалиста конфекционар коже и крзна;

(11) специјалиста техничар моделар коже – конфекције;

(12) специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене основне струковне студије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже;

(13) струковни инжењер технологије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже.

Лице из ове тачке треба да има и стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању на образовним профилима за кожну конфекцију.

14) Италијански језик:

(1) професор, односно дипломирани филолог за италијански језик и књижевност;

(2) професор италијанског језика и књижевности;

(3) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Италијански језик и књижевност);

(4) мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Италијански језик и књижевност);

(5) мастер професор предметне наставе.

Лице из ове тачке које је стекло академско звање мастер мора да има претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Италијанистика; Италијански језик и књижевност.

15) Помоћни наставник:

(1) лице са стеченим средњим образовањем у трогодишњем или четворогодишњем трајању, за одговарајући образовни профил у подручју рада текстилство и кожарство, област кожарство;

(2) лице које има стечено одговарајуће специјалистичко образовање у подручју рада Текстилство и кожарство, област кожарство.

Члан 5.

У стручној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, у којој се стиче стручна оспособљеност за рад у трајању од једне године, образовање за рад у трајању од две године и средњег образовање у трајању од три године, у подручју рада Текстилство и кожарство, наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи за:

1) Основне технике рада:

а) За остваривање садржаја програма који су заједнички за све образовне профиле:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде – сви смерови;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци;

(4) дипломирани инжењер шумарства – за обраду дрвета;

(5) дипломирани инжењер технологије, текстилни одсек;

(6) дипломирани инжењер технологије – одсек графичког инжењерства;

(7) дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције;

(8) дипломирани грађевински инжењер;

(9) дипломирани инжењер архитектуре;

(10) дипломирани архитекта;

(11) дипломирани дефектолог – олигофренолог;

(12) дипломирани инжењер за развој – машинска струка, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;

(13) професор технике и машинства;

(14) дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

(15) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(16) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке.

Лица из ал. (1)–(10) и (12)–(16) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

б) За остваривање садржаја програма у подручју рада Текстилство и кожарство по образовним профилима наставу могу да изводе и:

– лице са стеченим средњим образовањем и положеним специјалистичким испитом за образовни профил у подручју рада текстилство и кожарство;

Лице из подтачке б) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

2) Познавање материјала:

(1) дипломирани инжењер технологије текстила;

(2) дипломирани инжењер технологије;

(3) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства;

(4) дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни;

(5) дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни;

(6) дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;

(7) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

(8) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(9) дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

(10) дипломирани инжењер текстилног инжењерства – информатичке струке;

(11) дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада текстилство и кожарство.

Лице из подтач. (1)–(10) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

3) Машине и алати:

(1) дипломирани инжењер технологије текстила;

(2) дипломирани инжењер технологије;

(3) инжењер технологије, смер производња обуће (за образовни профил шивач обуће);

(4) инжењер технологије, смер производња кожне галантерије и конфекције

(5) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства;

(6) дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни;

(7) дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни;

(8) дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;

(9) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

(10) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(11) дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

(12) дипломирани инжењер текстилног инжењерства – информатичке струке;

(13) инжењер технологије за производњу кожне галантерије и конфекције;

(14) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња кожне галантерије и конфекције;

(15) инжењер текстилне конфекције;

(16) дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада текстилство и кожарство.

Лице из подтач. (1)–(15) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

4) Текстилна влакна:

(1) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни;

(3) дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни;

(4) дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;

(5) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

(6) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(7) дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

(8) дипломирани инжењер технологије дизајн и пројектовање текстилних производа;

(9) дипломирани инжењер текстилног инжењерства – информатичке струке;

(10) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне и дипломске академске студије, студијски програм текстилна технологија, односно одевна технологија.

(11) дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада текстилство и кожарство.

Лице из подтач. (1)–(10) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

5) Технологија израде рукавица

Технологија израде капа:

(1) дипломирани дефектолог;

(2) олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју рада текстилство и кожарство;

(3) дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа;

(4) инжењер технологије, смер производња кожне галантерије и конфекције;

(5) инжењер технологије, смер кожно прерађивачки, група производња кожне галантерије;

(6) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна; смер производња кожне галантерије и конфекције;

(7) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна;

(8) специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене основне струковне студије на студијском програму Технологија прераде и обраде коже.

(9) струковни инжењер технологије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже;

(10) инжењер технологије за производњу кожне конфекције.

Лице из подтач. (2)–(10) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

6) Технологија шивења текстила:

(1) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни;

(3) дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни; 

(4) дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;

(5) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

(6) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(7) дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

(8) дипломирани инжењер технологије дизајн и пројектовање текстилних производа;

(9) дипломирани инжењер текстилног инжењерства – информатичке струке;

(10) дипломирани текстилни инжењер конструкције одеће;

(11) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне и дипломске академске студије, студијски програм текстилна технологија, односно одевна технологија;

(12) специјалиста – струковни инжењер технологије из области технолошко инжењерство-текстилно инжењерство, који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив и који је изводио наставу из стручних предмета у текстилној струци до дана ступања на снагу важећег закона којим су уређене основе система образовања и васпитања.

(14) дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада текстилство и кожарство.

Лице из подтач. (1)–(13) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

7) Технологија шивења обуће:

(1) дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа.

(2) инжењер технологије за производњу и прераду коже и крзна, група за производњу обуће;

(3) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња обуће;

(4) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна;

(5) инжењер технологије за технологију коже и полимера, смер за прераду коже;

(6) специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене основне струковне студије на студијском програму Технологија прераде и обраде коже;

(7) струковни инжењер технологије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже;

(8) дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у процесу рада текстилство и кожарство.

Лице из подтач. (1)–(7) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

8) Практична настава:

(1) дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство; 

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни; 

(3) дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће; 

(4) дипломирани инжењер технологије дизајн и пројектовање текстилних производа;

(5) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка, дипломирани инжењер текстилно-машинске струке; 

(6) дипломирани текстилни инжењер конструкције одеће;

(7) текстилни инжењер за одевну технологију; 

(8) инжењер технологије за текстилну конфекцију; 

(9) текстилни инжењер, смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни и конфекцијско-трикотажни; 

(10) текстилни инжењер моделар конструктор; 

(11) инжењер текстилне технологије, одсек технолошки, смер текстилни, група текстилна конфекција; 

(12) моделар одеће – специјалиста; 

(13) специјалиста у производњи одеће;

(14) мастер инжењер технологије;

(15) дипломирани инжењер технологије, студијски програм из области текстила;

(16) инжењер технологије, студијски програм из области текстила;

(17) специјалиста струковни инжењер технологије, 

(18) струковни инжењер технологије;

(19) инжењер дизајна за текстил и одећу;

(20) текстилни инжењер, смер текстилно-одевни са претходно завршеним одговарајућим средњим образовањем;

(21) конфекцијски моделар;

(22) инжењер технологије, смер производња обуће;

(23) инжењер технологије за производњу кожне галантерије;

(14) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња обуће;

(25) инжењер за индустрију обуће, одсек технолошки, смер обућарски;

(26) инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња обуће;

(27) инжењер технологије, смер галантерија и конфекција;

(28) инжењер технологије за производњу кожне галантерије и конфекције;

(29) инжењер технологије, смер производња кожне галантерије;

(30) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња кожне галантерије и конфекције;

(31) инжењер за индустрију кожне галантерије;

(32) инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња коже и крзна;

(33) инжењер технологије за производњу кожне конфекције;

(34) лице са стеченим средњим образовањем и положеним специјалистичким испитом за образовни профил у подручју рада текстилство;

(35) дипломирани дефектолог;

(36) олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју рада текстилство и кожарство.

Лице из подтач. (1)–(11) и подтач. (19) и (20) треба да је стекло средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању за одговарајући образовни профил (конфекција) у подручју рада Текстилство и кожарство, област текстилство.

Лице из подтачке (14) треба да има претходно завршене основне академске студије, студијски програм текстилна технологија, као и одговарајуће средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању на образовних профилима за конфекцију.

Лице из подтачке (15) треба да има завршене основне академске студије у укупном обиму од 240 ЕСПБ бодова као и одговарајуће средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању на образовних профилима за конфекцију.

Лице из подтачке (16) треба да има завршене основне академске студије у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова као и одговарајуће средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању на образовних профилима за конфекцију.

Лице из подтач. (17) и (18) треба да има претходно завршене основне струковне студије студијски програм одевна технологија, односно текстилна конфекција, односно конфекција као и одговарајуће средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању на образовним профилима за конфекцију.

9) Помоћни наставник:

(1) лице са стеченим средњим образовањем у трогодишњем или четворогодишњем трајању, за одговарајући образовни профил у подручју рада текстилство и кожарство, област текстилство;

(2) лице које има стечено одговарајуће специјалистичко образовање у подручју рада Текстилство и кожарство, област текстилство.

Члан 6.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању може да изводи, и то за:

Област текстилство

1) Рачунарство у текстилној индустрији

Механизми текстилних машина

Аутоматика у текстилној индустрији

Електроника у текстилној индустрији:

(1) професор машинства;

(2) професор механике;

(3) дипломирани машински инжењер, односно дипломирани инжењер машинства;

(4) дипломирани механичар;

(5) мастер инжењер машинства;

(6) професор електротехнике;

(7) дипломирани инжењер електротехнике;

(8) мастер инжењер технологије;

(9) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

(10) дипломирани инжењер за развој машинске струке;

(11) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(12) дипломирани инжењер текстилног инжењерства – информатичке струке;

(13) мастер професор предметне наставе, претходно завршене интегрисане основне и мастер академске студије за стручни назив мастер инжењер мехатронике, студијски програм мехатроника.

2) Организација производње:

(1) дипломирани инжењер организације рада;

(2) дипломирани економист;

(3) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства;

(4) дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни;

(5) дипломирани инжењер технологије, односно дипломирани инжењер технолог;

(6) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

(7) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(8) дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

(9) дипломирани инжењер технологије дизајн и пројектовање текстилних производа;

(10) дипломирани инжењер текстилног инжењерства – информатичке струке;

(11) дипломирани текстилни инжењер конструкције одеће;

(12) дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа;

(13) мастер економиста;

(14) мастер инжењер организационих наука;

(15) мастер инжењер технологије;

(16) мастер инжењер машинства;

(17) професор машинства;

(18) дипломирани инжењер машинства;

(19) дипломирани машински инжењер;

(20) дипломирани инжењер за развој машинске струке;

(21) професор електротехнике;

(22) дипломирани инжењер електротехнике;

(23) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

(24) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена-основне академске студије за стручни назив дипломирани инжењер технологије, студијски програм текстилна технологија;

(25) мастер професор предметне наставе, претходно завршене интегрисане основне и мастер академске студије за стручни назив мастер инжењер мехатронике, студијски програм мехатроника;

(26) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области текстилства односно кожарства.

3) Текстилни материјали:

(1) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни;

(3) дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни;

(4) дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;

(5) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

(6) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(7) дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

(8) дипломирани инжењер технологије дизајн и пројектовање текстилних производа;

(9) дипломирани инжењер текстилног инжењерства – информатичке струке;

(10) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне и дипломске академске студије, студијски програм текстилна технологија, односно одевна технологија.

4) Обликовање текстила:

(1) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства; 

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни;

(3) дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни; 

(4) дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство; 

(5) дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

(6) дипломирани инжењер технологије дизајн и пројектовање текстилних производа;

(7) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(8) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

(9) лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра примењено сликарство, сликарство, костим, костимографија, текстил или дизајн текстила;

(10) дипломирани текстилни инжењер конструкције одеће;

(11) мастер инжењер технологије, претходно завршене академске студије из области текстилства;

(12) мастер примењени уметник;

(13) мастер дизајнер;

(14) дипломирани инжењер текстилног инжењерства – информатичке струке;

(15) специјалиста – струковни инжењер технологије из области технолошко инжењерство-текстилно инжењерство, који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив и који је изводио наставу из стручних предмета у текстилној струци до дана ступања на снагу важећег закона којим су уређене основе система образовања и васпитања;

(16) мастер професор предметне настав, претходно завршене студије првог степена-основне академске студије за стручни назив дипломирани инжењер технологије, студијски програм текстилна технологија;

(17) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена-основне академске студије за стручни назив дипломирани дизајнер-текстила и одеће, студијски програм дизајн и модна креација;

(18) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије за стручни назив дипломирани дизајнер, студијски програм дизајн и модна креација;

(19) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области текстилства.

Лица из подтач. (11)–(13) треба да има завршене основне и мастер академске студије на студијским програмима за: текстил, текстил и одевање, савремено одевање, дизајн костима, односно, сценски костим. 

7) Технологија занимања:

За образовне профиле:

мајстор предионичких машина, мајстор ткачких машина, мајстор плетачких машина, мајстор оплемењивачких машина

(1) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни;

(3) дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни; 

(4) дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;

(5) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

(6) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(7) дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

(8) дипломирани инжењер технологије дизајн и пројектовање текстилних производа;

(9) дипломирани инжењер текстилног инжењерства – информатичке струке;

(10) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне и дипломске академске студије, студијски програм текстилна технологија, односно одевна технологија.

За образовни профил

мајстор конфекцијских машина

(1) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни;

(3) дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни; 

(4) дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;

(5) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

(6) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(7) дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

(8) дипломирани инжењер технологије дизајн и пројектовање текстилних производа;

(9) дипломирани инжењер текстилног инжењерства – информатичке струке;

(10) дипломирани текстилни инжењер конструкције одеће;

(11) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне и дипломске академске студије, студијски програм текстилна технологија, односно одевна технологија.

За образовне профиле:

специјалиста предења, специјалиста ткања, специјалиста плетења, специјалиста оплемењивања

(1) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни;

(3) дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни;

(4) дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;

(5) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

(6) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(7) дипломирани инжењер текстилног инжењерства – информатичке струке;

(8) мастер инжењер технологије, претходно завршене студије првог степена-основне академске студије студијски програм текстилна технологија.

8) Конструкција и моделовање одеће:

(1) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни;

(3) дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни;

(4) дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;

(5) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

(6) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(7) дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

(8) дипломирани инжењер технологије дизајн и пројектовање текстилних производа;

(9) дипломирани инжењер текстилног инжењерства – информатичке струке;

(10) дипломирани текстилни инжењер конструкције одеће;

(11) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне и дипломске академске студије, студијски програм текстилна технологија, односно одевна технологија.

9) Технологија израде одеће:

(1) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни;

(3) дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни;

(4) дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;

(5) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

(6) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(7) дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

(8) дипломирани инжењер технологије дизајн и пројектовање текстилних производа;

(9) дипломирани инжењер текстилног инжењерства – информатичке струке;

(10) дипломирани текстилни инжењер конструкције одеће;

(11) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне и дипломске академске студије, студијски програм текстилна технологија, односно одевна технологија.

10) Практична настава (предења, ткање, плетење, оплемењивање):

(1) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни;

(3) дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни;

(4) дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;

(5) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

(6) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(7) дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

(8) дипломирани инжењер текстилног инжењерства – информатичке струке;

(9) текстилни инжењер за механичке технологије;

(10) инжењер технологије за механичку обраду текстила;

(11) текстилни инжењер, смер предионичарско-ткачки;

(12) текстилни инжењер, смер механичко-текстилни;

(13) мастер инжењер технологије;

(14) дипломирани инжењер технологије;

(15) специјалиста струковни инжењер технологије;

(16) струковни инжењер технологије.

Лице из подтач. (14) и (15) треба да има завршене основне академске студије студијски програм текстилна технологија.

Лице из подтачке (16) треба да има завршене струковне студије студијски програм текстилна технологија, односно текстилно механичка.

11) Практична настава:

За образовни профил:

мајстор конфекцијских машина

(1) дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни;

(3) дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

(4) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка, дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

(5) текстилни инжењер за одевну технологију;

(6) инжењер технологије за текстилну конфекцију;

(7) текстилни инжењер, смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни и конфекцијско-трикотажни;

(8) текстилни инжењер моделар конструктор;

(9) инжењер текстилне технологије, одсек технолошки, смер текстилни, група текстилна конфекција;

(10) специјалиста у производњи одеће;

(11) мастер инжењер технологије;

(12) дипломирани инжењер технологије;

(13) дипломирани текстилни инжењер конструкције одеће;

(14) специјалиста струковни инжењер технологије;

(15) струковни инжењер технологије.

Лице из подтач. (1)–(9) треба да је стекло и образовање за конфекционара, конфекционара – кројача, кројача женског одела, конфекцијског техничара, техничара конфекционара или техничара моделара одеће.

Лице из подтач. (12)–(14) треба да има претходно завршене основне академске студије студијски програм текстилна технологија. Лице треба да је стекло и најмање средње образовање у трогодишњем трајању за израду конфекције.

Лице из подтачке (15) треба да има претходно завршене струковне студије студијски програм одевна технологија, односно текстилна конфекција, односно конфекција. Лице треба да је стекло и најмање средње образовање у трогодишњем трајању за израду конфекције.

12) Практична настава (конструкција и моделовање):

(1) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни;

(3) дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни; 

(4) дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;

(5) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

(6) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(7) дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

(8) дипломирани инжењер технологије дизајн и пројектовање текстилних производа;

(9) дипломирани инжењер текстилног инжењерства – информатичке струке;

(10) дипломирани текстилни инжењер конструкције одеће;

(11) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне и дипломске академске студије, студијски програм текстилна технологија, односно одевна технологија.

12) Практична настава (израда одеће):

(1) дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни;

(3) дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

(4) дипломирани инжењер технологије дизајн и пројектовање текстилних производа;

(5) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка, дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

(6) дипломирани текстилни инжењер конструкције одеће;

(7) текстилни инжењер за одевну технологију;

(8) инжењер технологије за текстилну конфекцију;

(9) текстилни инжењер, смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни и конфекцијско-трикотажни;

(10) текстилни инжењер моделар конструктор;

(11) инжењер текстилне технологије, одсек технолошки, смер текстилни, група текстилна конфекција;

(12) мастер инжењер технологије;

(13) дипломирани инжењер технологије, студијски програм из области текстила;

(14) инжењер технологије, студијски програм из области текстила;

(15) специјалиста струковни инжењер технологије,

(16) струковни инжењер технологије;

(17) инжењер дизајна за текстил и одећу;

(18) текстилни инжењер, смер текстилно-одевни са претходно завршеним одговарајућим средњим образовањем.

Лице из подтач. (1)–(18) треба да је стекло средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању за одговарајући образовни профил (конфекција) у подручју рада Текстилство и кожарство, област текстилство.

Лице из подтачке (15) треба да има завршене основне академске студије у укупном обиму од 240 ЕСПБ бодова као и одговарајуће средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању на образовних профилима за конфекцију.

Лице из подтачке (16) треба да има завршене основне академске студије у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова као и одговарајуће средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању на образовних профилима за конфекцију.

Област кожарство

1) Рачунарство у кожарској индустрији

Аутоматика у кожарској индустрији

Кожарски материјали

Обликовање коже

Контрола технолошког процеса:

(1) дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа;

(2) инжењер технологије, смер производња кожне галантерије, односно инжењер технологије, смер производња кожне галантерије и конфекције;

(3) инжењер технологије, смер производња кожне конфекције, галантерије и обуће;

(4) специјалиста струковни инжењер технологије;

(5) струковни инжењер технологије;

(6) мастер инжењер технологије;

(7) специјалиста струковни инжењер технологије;

(8) струковни инжењер технологије.

Лице из подтач. (7) и (8) треба да има претходно завршене струковне студије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже.

2) Организација производње:

(1) дипломирани инжењер организације рада;

(2) дипломирани економист;

(3) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства;

(4) дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни;

(5) дипломирани инжењер технологије, односно дипломирани инжењер технолог;

(6) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

(7) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(8) дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

(9) дипломирани инжењер технологије дизајн и пројектовање текстилних производа;

(10) дипломирани инжењер текстилног инжењерства – информатичке струке;

(11) дипломирани текстилни инжењер конструкције одеће;

(12) дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа;

(13) мастер економиста;

(14) мастер инжењер организационих наука;

(15) мастер инжењер технологије;

(16) мастер инжењер машинства;

(17) професор машинства;

(18) дипломирани инжењер машинства;

(19) дипломирани машински инжењер;

(20) дипломирани инжењер за развој машинске струке;

(21) професор електротехнике;

(22) дипломирани инжењер електротехнике;

(23) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

(24) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије за стручни назив дипломирани инжењер технологије, студијски програм текстилна технологија;

(25) мастер професор предметне наставе, претходно завршене интегрисане основне и мастер академске студије за стручни назив мастер инжењер мехатронике, студијски програм мехатроника;

(26) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области текстилства односно кожарства.

3) Конструкција и моделовање коже

Технологија израде производа од коже

Конструкција и моделовање производа од коже (галантерије),

Конструкција и моделовање производа од коже (конфекције),

Технологија израде производа од коже (галантерије),

Технологија израде производа од коже (конфекције):

(1) дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа;

(4) инжењер технологије, смер производња кожне галантерије и конфекције;

(5) инжењер технологије, смер кожно прерађивачки, група производња кожне галантерије;

(6) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна; смер производња кожне галантерије и конфекције;

(7) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна;

(8) специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене основне струковне студије на студијском програму Технологија прераде и обраде коже.

(9) струковни инжењер технологије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже;

(10) инжењер технологије за производњу кожне конфекције.

4) Конструкција и моделовање производа од коже (обуће)

Технологија израде производа од коже (обуће):

(1) дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа.

(2) инжењер технологије за производњу и прераду коже и крзна, група за производњу обуће;

(3) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња обуће;

(4) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна;

(5) инжењер технологије за технологију коже и полимера, смер за прераду коже;

(6) специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене основне струковне студије на студијском програму Технологија прераде и обраде коже;

(7) струковни инжењер технологије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже.

5) Практична настава:

а) Технологија прераде коже:

(1) дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа;

(2) инжењер технологије, смер производња кожне галантерије, односно инжењер технологије, смер производња кожне галантерије и конфекције;

(3) инжењер технологије, смер производња кожне конфекције, галантерије и обуће;

(4) специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене основне струковне студије на студијском програму Технологија прераде и обраде коже;

(5) струковни инжењер технологије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже.

б) Конструкција и моделовање:

Конструкција и моделовање производа од коже (галантерије)

Конструкција и моделовање производа од коже (конфекције):

(1) дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа;

(2) инжењер технологије, смер производња кожне галантерије и конфекције;

(3) инжењер технологије, смер кожно прерађивачки, група производња кожне галантерије;

(4) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна; смер производња кожне галантерије и конфекције;

(5) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна;

(6) специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене основне струковне студије на студијском програму Технологија прераде и обраде коже.

(7) струковни инжењер технологије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже.

в) Конструкција и моделовање производа од коже (обуће):

(1) дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа.

(2) инжењер технологије за производњу и прераду коже и крзна, група за производњу обуће;

(3) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња обуће;

(4) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна;

(5) инжењер технологије за технологију коже и полимера, смер за прераду коже;

(6) специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене основне струковне студије на студијском програму Технологија прераде и обраде коже;

(7) струковни инжењер технологије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже.

г) Технологија израде производа од коже

Технологија израде производа од коже (галантерије)

Технологија израде производа од коже (конфекције):

1) дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа;

(4) инжењер технологије, смер производња кожне галантерије и конфекције;

(5) инжењер технологије, смер кожно прерађивачки, група производња кожне галантерије;

(6) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна; смер производња кожне галантерије и конфекције;

(7) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна;

(8) специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене основне струковне студије на студијском програму Технологија прераде и обраде коже.

(9) струковни инжењер технологије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже;

(10) инжењер технологије за производњу кожне конфекције.

д) Технологија израде производа од коже (обуће):

(1) дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа.

(2) инжењер технологије за производњу и прераду коже и крзна, група за производњу обуће;

(3) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња обуће;

(4) инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна;

(5) инжењер технологије за технологију коже и полимера, смер за прераду коже;

(6) специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене основне струковне студије на студијском програму Технологија прераде и обраде коже;

(7) струковни инжењер технологије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже.

Члан 7.

Ступањем на снагу овог правилника престају да важе:

1) Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/15, 19/15, 7/17, 9/19 и 14/20);

2) члан 2. став 1. тачка 15) подтачка А) и подтачка Б) под д) и став 2, члан 7. и члан 11. став 1. тачка 5. Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Просветни гласник”, бр. 1/95, 24/04, 10/09 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/12, 11/16, 14/20 и 17/21)

3) Правилник о врсти стручне спреме наставника и сарадника у настави у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању за образовне профиле у подручју рада текстилство и кожарство („Просветни гласник”, број 1/98);

4) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле конфекционар текстила и моделар одеће („Просветни гласник”, број 4/09);

5) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил модни кројач („Просветни гласник”, број 8/09);

6) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле дизајнер одеће, дизајнер текстилних материјала и дизајнер производа од коже („Просветни гласник”, бр. 4/09 и 10/09).

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-224/2021-03

У Београду, 18. априла 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.