Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

12

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација

Члан 1.

Овим правилником прописује се степен и врста образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација и то за стицање образовања у трајању од две године и за средње образовање и васпитање у трогодишњем и четворогодишњем трајању.

Члан 2.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из општеобразовних предмета, као и стручне послове у подручју рада Економија, право и администрација може да изводи лице које испуњава услове за наставника, односно стручног сарадника који су прописани посебним правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача који се доноси за сва подручја рада.

Члан 3.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у области Економија може да изводи за:

1) Основи економије

Девизно и царинско пословање

Финансијско пословање

Пословна економија

Царински систем и царински поступак

Спољнотрговинско и девизно пословање

Међународна шпедиција

Принципи економије

Национална економија

Ревизија

Рачуноводство финансијских организација и буџетских корисника

Економско пословање:

(1) дипломирани економистa;

(2) дипломирани економиста смера финансијски, банкарски и берзански менаџмент;

(3) дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију;

(4) дипломирани економиста у области међународног пословања;

(5) мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије;

(6) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(7) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

2) Основи финансија

Пословне финансије

Рачуноводство

Осигурање

Јавне финансије

Финансијско рачуноводствена обука

Финансије

Обука у виртуелном предузећу

Обука у осигуравајућем друштву:

(1) дипломирани економистa;

(2) дипломирани економиста смера финансијски, банкарски и берзански менаџмент;

(3) дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију;

(4) дипломирани економиста у области међународног пословања;

(5) дипломирани економиста – менаџер у банкарству;

(6) мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије;

(7) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

(8) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

3) Банкарско пословање

Монетарна економија и банкарство

Банкарска обука

Банкарство

Основе банкарског пословања са евиденцијом:

(1) дипломирани економиста;

(2) дипломирани економиста смера финансијски, банкарски и берзански менаџмент;

(3) дипломирани економиста – менаџер за финансије и банкарство;

(4) мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије;

(5) дипломирани економиста у области међународног пословања;

(6) дипломирани економиста – менаџер у банкарству;

(7) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

(8) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

4) Право

Уставно и привредно право:

(1) дипломирани правник;

(2) мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије у области правних наука;

(3) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области правних наука;

(4) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

5) Економска географија:

(1) професор географије;

(2) дипломирани географ;

(3) дипломирани географ – просторни планер;

(4) дипломирани професор географије – мастер;

(5) мастер географ, претходно завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије;

(6) мастер професор географије, претходно завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије.

6) Пословна информатика

Електронско пословање:

(1) дипломирани економиста, смерови: кибернетско-организациони, економскa статистикa и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантитативна економија;

(2) професор математике, смер рачунарство и информатика;

(3) дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;

(4) дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунарске технике и информатике;

(5) дипломирани инжењер електронике, смер рачунарске технике и информатике;

(6) дипломирани инжењер организације рада, смерови кибернетски и за информационе системе;

(7) дипломирани инжењер електронике, смер примењена електроника;

(8) професор информатике;

(9) дипломирани инжењер информатике;

(10) дипломирани инжењер информатике и статистике;

(11) дипломирани информатичар – пословна информатика.

(12) професор технике и информатике;

(13) дипломирани математичар;

(14) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

(15) студијска група Статистика, односно Информатика или мастер студије у области економије, студијска група Статистика, односно Информатика;

(16) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у области организационих наука, студијски програм Менаџмент и организација, студијска група Информациони системи и технологије;

(17) мастер математичар;

(18) мастер информатичар;

(19) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

(20) мастер инжењер информационих технологија;

(21) мастeр инжeњeр oргaнизaциoних нaукa (смер Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке);

(22) мастер професор технике и информатике;

(23) дипломирани математичар – информатичар;

(24) професор техничког образовања.

Лица из подтач. (16)–(20) ове тачке која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани – мастер, морају да имају у оквиру завршених основних академских студија положено најмање пет информатичких предмета, од тога најмање један из области Програмирање и два предмета из једне или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство.

7) Маркетинг

Менаџмент:

(1) дипломирани економистa;

(2) дипломирани економистa за рачуноводство и ревизију;

(3) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(4) мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије;

(5) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије из области менаџмент и бизнис, студијски програм: Управљање предузећем;

(6) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у области организационих наука, студијски програм – менаџмент и организација;

(7) мастер инжењер менаџмента;

(8) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(9) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

8) Комерцијално познавање робе

Познавање робе:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа;

(3) професор хемије;

(4) дипломирани хемичар;

(5) дипломирани хемичар опште хемије;

(6) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(7) дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;

(8) дипломирани хемичар – професор хемије;

(9) дипломирани хемичар – мастер;

(10) дипломирани професор хемије – мастер;

(11) дипломирани инжењер хемије аналитичког смера;

(12) дипломирани инжењер хемије биоорганског смера;

(13) дипломирани инжењер металургије;

(14) професор физичке хемије;

(15) дипломирани физико-хемичар;

(16) мастер инжењер технологије;

(17) мастер професор хемије;

(18) мастер хемичар;

(19) дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије;

(20) дипломирани инжењер технологије исхране.

9) Статистика:

(1) дипломирани економиста пословно-правног смера;

(2) дипломирани економист;

(3) дипломирани економиста;

(4) дипломирани економиста у области финансијског, банкарског и берзанског менаџмента;

(5) дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију;

(6) дипломирани математичар;

(7) професор математике;

(8) мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије;

(9) дипломирани математичар – мастер;

(10) дипломирани професор математике – мастер;

(11) мастер професор математике;

(12) мастер математичар;

(13) дипломирани математичар – информатичар;

(14) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(15) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

Лице из подтач. (8)–(12) ове тачке треба да има претходно завршене основне академске студије (студијски програм) из области математике или примењене математике.

Лице из подтач. (14) и (15) ове тачке треба да је на основним академским студијама изучавало наставне садржаје из области предмета Статистика.

10) Канцеларијско пословање

Пословна кореспонденција и комуникација

Пословна кореспонденција:

(1) дипломирани економистa;

(2) дипломирани економиста пословно-правног смера;

(3) дипломирани правник;

(4) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије, студијска група Статистика, односно Информатика или мастер студије у области економије, студијска група Статистика, односно Информатика;

(5) мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије у области правних наука;

(6) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у области организационих наука, студијски програм Менаџмент и организација, студијска група Информациони системи и технологије;

(7) дипломирани економиста – менаџер у банкарству;

(8) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(9) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области правних наука;

(10) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(11) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

11) Предузетништво:

(1) дипломирани економиста;

(2) дипломирани инжењер организације рада;

(3) дипломирани правник;

(4) дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију;

(5) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(6) мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије;

(7) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије из области менаџмент и бизнис, студијски програм: Управљање предузећем;

(8) мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије у области правних наука;

(9) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у области организационих наука;

(10) мастер инжењер менаџмента;

(11) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(12) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области правних наука;

(13) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(14) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

12) Пословни енглески језик:

(1) професор енглеског језика и књижевности;

(2) дипломирани филолог енглеског језика и књижевности;

(3) мастер филолог (студијски програм Англистика);

(4) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност).

13) Савремена пословна коресподенција:

(1) дипломирани економиста;

(2) дипломирани економиста пословно-правног смера;

(3) дипломирани инжењер организације рада;

(4) дипломирани правник;

(5) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије, студијска група Статистика, односно Информатика или мастер студије у области економије, студијска група Статистика, односно Информатика;

(6) мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије у области правних наука;

(7) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у области организационих наука, студијски програм Менаџмент и организација, студијска група Информациони системи и технологије;

(8) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(9) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

(10) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(11) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

14) Други страни језик:

1) Енглески језик:

– професор енглеског језика и књижевности;

– дипломирани филолог енглеског језика и књижевности;

– мастер филолог (студијски програм Англистика);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност).

2) Италијански језик:

– професор италијанског језика и књижевности;

– дипломирани филолог италијанског језика и књижевности;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Италијански језик и књижевност).

3) Немачки језик:

– професор немачког језика и књижевности;

– дипломирани филолог немачког језика и књижевности;

– професор немачког језика и књижевности и италијанског језика;

– мастер филолог (студијски програм Немачки језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност).

4) Руски језик:

– професор руског језика и књижевности;

– дипломирани филолог руског језика и књижевности;

– мастер филолог (студијски програм Руски језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност).

5) Француски језик:

– професор француског језика и књижевности;

– дипломирани филолог француског језика и књижевности;

– мастер филолог (студијски програм Француски језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност).

6) Шпански језик:

– професор шпанског језика и књижевности;

– дипломирани филолог шпанског језика и књижевности;

– професор шпанског језика и хиспанских књижевности;

– мастер филолог (студијски програм Шпански језик и хиспанске књижевности);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Шпански језик и хиспанске књижевности).

15) Рачуноводство у трговини:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани економиста;

(3) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(4) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(5) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

(6) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

Лице из подтач. (4)–(6) ове тачке треба да је на основним академским студијама изучавало наставне садржаје из области предмета Рачуноводство.

16) Маркетинг у трговини:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани економиста;

(3) дипломирани економистa за рачуноводство и ревизију;

(4) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(5) дипломирани економиста – менаџер у трговини;

(6) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(7) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије из области менаџмент и бизнис, студијски програм: Управљање предузећем;

(8) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у области Економије или студијски програм Менаџмент и организација;

(9) мастер инжењер менаџмента;

(10) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

(11) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

17) Трговинско пословање

Организација набавке и продаје:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани економиста;

(3) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(4) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(5) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(6) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

18) Вештине комуникације

Комуникација у продаји:

(1) професор психологије;

(2) дипломирани психолог;

(3) дипломирани школски психолог – педагог;

(4) мастер психолог, претходно завршене основне академске студије у области психолошких наука.

Члан 4.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у области Право и администрација може да изводи за:

1) Државно уређење

Основи права

Основи матичне евиденције

Основи радног права

Основи правних поступака

Послови правног промета

Основи управног поступка

Основи кривичног права и криминалистике

Право

Увод у право

Организација државе

Увод у јавну администрацију

Правни поступци

Матична евиденција

Радно право

Увод у привредно право

Кореспонденција и правни послови

Право интелектуалне својине

Електронска управа и пословање:

(1) дипломирани правник;

(2) мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије у области правних наука;

(3) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области правних наука;

(4) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

2) Психологија

Пословна психологија

Вештине комуникације:

(1) професор психологије;

(2) дипломирани психолог;

(3) дипломирани школски психолог – педагог;

(4) мастер психолог, претходно завршене основне академске студије у области психолошких наука.

3) Основи економије

Економија

Књиговодство

Пословна и административна обука

Спољно трговинско пословање

Финансијска анализа

Принципи економије:

(1) дипломирани економиста;

(2) дипломирани економиста смера финансијски, банкарски и берзански менаџмент;

(3) дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију;

(4) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(5) мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије;

(6) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(7) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

4) Статистика:

(1) дипломирани економиста пословно-правног смера:

(2) дипломирани економиста;

(3) дипломирани економиста у области финансијског, банкарског и берзанског менаџмента;

(4) дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију;

(5) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(6) дипломирани математичар;

(7) професор математике;

(8) мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије;

(9) дипломирани математичар – мастер;

(10) дипломирани професор математике – мастер;

(11) мастер професор математике;

(12) мастер математичар;

(13) дипломирани математичар – информатичар;

(14) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(15) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

Лица из подтач. (8)–(12) и (14) и (15) ове тачке треба да имају претходно завршене основне академске студије (студијски програм) из области математике или примењене математике.

5) Логика:

(1) професор филозофије;

(2) мастер филозоф, претходно завршене основне академске студије у области филозофије.

6) Пословна и службена кореспонденција:

(1) дипломирани правник;

(2) дипломирани економиста;

(3) дипломирани инжењер организације рада, смер кадровски;

(4) дипломирани економиста пословно-правног смера;

(5) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности;

(6) професор југословенске књижевности и српскохрватског језика;

(7) професор југословенске и опште књижевности;

(8) професор енглеског, француског, руског и немачког језика и књижевности;

(9) мастер правник;

(10) мастер филолог, претходно положен испит за дактилографа;

(11) мастер економиста;

(12) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(13) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области правних наука;

(14) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(15) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

7) Латински језик:

(1) професор класичне филологије;

(2) професор, односно дипломирани филолог који је савладао наставни план и програм високог образовања из предмета Латински језик у трајању од најмање четири семестра;

(3) мастер класични филолог, претходно завршене основне академске студије у области филолошких наука.

8) Основи реторике и беседништва

Реторика:

(1) лице које испуњава услов за наставника српског језика и књижевности;

(2) дипломирани правник;

(3) мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије у области правних наука;

(4) мастер филолог, претходно завршен студијски програм српски језик и књижевност;

(5) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

(6) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

9) Биротехника:

(1) дипломирани правник;

(2) дипломирани економист;

(3) дипломирани економиста;

(4) дипломирани инжењер организације рада, смер кадровски;

(5) мастер економиста;

(6) мастер инжењер организационих наука;

(7) мастер правник;

(8) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(9) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

(10) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(11) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

Лица из подтач. (5)–(11) ове тачке треба да имају претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије, организационих наука, односно правних наука. Претходно завршен испит за дактилографа.

10) Секретарско пословање:

(1) дипломирани правник;

(2) дипломирани инжењер организације рада, смер кадровски;

(3) мастер правник; претходно завршене основне академске и мастер студије у области правних наука;

(4) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске и мастер студије у области односно организационих наука;

(5) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

(6) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

11) Стенографија:

(1) лице које испуњава услов за наставника српског језика и књижевности, које је положило и испит из стенографије по плану и програму средњег образовања за стенодактилографа или биротехничара, односно испит по програму стенографије за дебатног стенографа;

(2) мастер филолог, претходно положен испит за стенографска знања.

12) Дактилографија и административно пословање:

(1) лице које испуњава услов за наставника српског језика и књижевности и које је положило испит из дактилографије;

(2) дипломирани економистa;

(3) мастер економиста;

(4) мастер инжењер организационих наука;

(5) мастер правник;

(6) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(7) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

(8) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(9) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

Лица из подтач. (3)–(9) ове тачке треба да имају претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије, организационих наука, односно правних наука, и претходно завршен испит за дактилографа.

13) Борилачке вештине:

(1) професор физичког васпитања;

(2) мастер професор физичког васпитања и спорта.

14) Заштита од пожара и заштита на раду:

(1) дипломирани инжењер заштите на раду;

(2) дипломирани инжењер технологије;

(3) професор одбране и заштите;

(4) мастер инжењер технологије;

(5) мастер инжењер заштите на раду, претходно завршене мастер студије, студијски програми заштита на раду, односно заштита од пожара.

15) Служба обезбеђења

Систем обезбеђења:

(1) професор одбране и заштите;

(2) дипломирани дефектолог, смер за друштвену самозаштиту и безбедност;

(3) дипломирани правник;

(4) дипломирани инжењер заштите на раду;

(5) мастер правник;

(6) мастер инжењер заштите на раду;

(7) мастер менаџер безбедности, претходно завршене основне академске студије, студијски програм студије наука безбедности;

(8) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

(9) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

16) Социјална екологија:

(1) професор биологије;

(2) дипломирани биолог;

(3) дипломирани инжењер заштите на раду;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде;

(5) професор одбране и заштите;

(6) дипломирани правник;

(7) професор социологије;

(8) мастер социолог;

(9) мастер инжењер заштите животне средине;

(10) мастер инжењер заштите на раду;

(11) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области правних наука;

(12) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

17) Општа и неорганска хемија

Органска хемија

Физичка хемија

Познавање материјала:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) професор хемије;

(3) дипломирани хемичар;

(4) дипломирани хемичар опште хемије;

(5) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(6) дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;

(7) дипломирани хемичар – професор хемије;

(8) дипломирани хемичар – мастер;

(9) дипломирани професор хемије – мастер;

(10) дипломирани инжењер хемије аналитичког смера;

(11) дипломирани инжењер хемије биоорганског смера;

(12) дипломирани инжењер металургије;

(13) професор физичке хемије;

(14) дипломирани физико-хемичар;

(15) мастер инжењер технологије;

(16) мастер хемичар.

18) Ватрогасне справе и опрема:

(1) дипломирани инжењер машинства;

(2) дипломирани инжењер технологије;

(3) дипломирани инжењер заштите на раду, смер противпожарна заштита;

(4) дипломирани инжењер за заштиту од пожара;

(5) мастер инжењер машинства;

(6) мастер инжењер заштите на раду, претходно завршене мастер студије студијски програм заштита од пожара.

(7) мастер струковних студија – инжењерство заштите ( претходно завршене основне струковне студије – безбедност и заштита на раду).

19) Организација заштите од пожара:

(1) дипломирани правник;

(2) дипломирани инжењер заштите на раду, смер противпожарна заштита;

(3) дипломирани инжењер за заштиту од пожара;

(4) мастер инжењер заштите на раду, претходно завршене мастер студије студијски програм: заштита на раду, односно заштита од пожара;

(5) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области правних наука;

(6) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области правних наука..

(7) мастер струковних студија – инжењерство заштите ( претходно завршене основне струковне студије – безбедност и заштита на раду).

20) Основи грађевинарства и снабдевања водом:

(1) дипломирани инжењер грађевинарства;

(2) дипломирани инжењер архитектуре;

(3) дипломирани инжењер заштите на раду, смер противпожарна заштита;

(4) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене основне студије из области грађевинског инжењерства;

(5) мастер инжењер заштите на раду, претходно завршене мастер студије студијски програм заштита од пожара;

(6) мастер струковних студија – инжењерство заштите ( претходно завршене основне струковне студије – безбедност и заштита на раду).

21) Тактика гашења пожара:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер грађевинарства;

(3) дипломирани инжењер рударства;

(4) дипломирани инжењер заштите на раду, смер противпожарна заштита;

(5) дипломирани инжењер за заштиту од пожара;

(6) мастер инжењер заштите на раду, претходно завршене мастер студије студијски програм заштита од пожара;

(7) дипломирани инжењер заштите на раду;

(8) дипломирани инжењер технологије;

(9) дипломирани инжењер грађевинарства;

(10) дипломирани инжењер за заштиту од пожара;

(11) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене основне студије из области грађевинског инжењерства;

(12) мастер инжењер технологије;

(13) мастер инжењер заштите на раду, претходно завршене мастер студије студијски програм заштита од пожара;

(14) мастер струковних студија – инжењерство заштите ( претходно завршене основне струковне студије – безбедност и заштита на раду).

22) Противпожарна превентива:

(1) дипломирани инжењер заштите на раду;

(2) дипломирани инжењер технологије;

(3) дипломирани инжењер грађевинарства;

(4) дипломирани инжењер за заштиту од пожара;

(5) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене основне студије из области грађевинског инжењерства;

(6) мастер инжењер заштите на раду, претходно завршене мастер студије студијски програм заштита од пожара;

(7) мастер инжењер технологије;

(8) мастер струковних студија – инжењерство заштите ( претходно завршене основне струковне студије – безбедност и заштита на раду).

23) Утврђивање узрока пожара:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер заштите на раду, смер противпожарна заштита;

(3) дипломирани инжењер за заштиту од пожара;

(4) мастер инжењер заштите на раду, претходно завршене мастер студије студијски програм заштита од пожара;

(5) мастер струковних студија – инжењерство заштите ( претходно завршене основне струковне студије – безбедност и заштита на раду).

24) Техничко цртање са машинским елементима:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) професор машинства;

(3) мастер инжењер машинства;

(4) мастер инжењер технологије;

(5) мастер инжењер грађевинарства.

(6) професор технике и информатике;

(7) мастер професор технике и информатике.

25) Практична настава:

(1) инжењер заштите од пожара;

(2) дипломирани инжењер заштите на раду, смер противпожарна заштита;

(3) дипломирани инжењер за заштиту од пожара;

(4) инжењер заштите на раду;

(5) дипломирани инжењер заштите на раду;

(6) мастер инжењер заштите на раду, претходно завршене основне академске студије у области заштите на раду или правних наука;

(7) мастер правник, претходно завршене основне академске студије у области правних наука или заштите на раду;

(8) ватрогасац – специјалист;

(9) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

(10) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области правних наука..

(10) мастер струковних студија – инжењерство заштите ( претходно завршене основне струковне студије – безбедност и заштита на раду).

Лица из подтач. (4)–(7) и (9) и (10) ове тачке треба да су стекла и средње образовање у четворогодишњем трајању за техничара заштите од пожара.

26) Пословни енглески језик:

(1) професор енглеског језика и књижевности;

(2) дипломирани филолог енглеског језика и књижевности;

(3) мастер филолог (студијски програм Англистика);

(4) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност).

27) Канцеларијско пословање:

(1) дипломирани економистa;

(2) дипломирани економиста пословно-правног смера;

(3) дипломирани правник;

(4) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије, студијска група Статистика, односно Информатика или мастер студије у области економије, студијска група Статистика, односно Информатика;

(5) мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије у области правних наука;

(6) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у области организационих наука, студијски програм Менаџмент и организација, студијска група Информациони системи и технологије;

(7) дипломирани инжењер организације рада;

(8) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(9) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

(10) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(11) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

28) Пословна информатика са електронским пословањем:

(1) дипломирани економиста; смерови: кибернетско-организациони, економскa статистикa и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантитативна економија;

(2) професор информатике, односно дипломирани информатичар;

(3) професор математике и рачунарства;

(4) професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;

(5) дипломирани математичар за рачунарство и информатику;

(6) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови, односно одсеци;

(7) дипломирани инжењер електронике, сви смерови, односно одсеци;

(8) дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије;

(9) дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства;

(10) дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија;

(11) професор технике и информатике;

(12) дипломирани математичар;

(13) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије, студијска група Статистика, односно Информатика или мастер студије у области економије, студијска група Статистика, односно Информатика;

(14) мастер математичар;

(15) мастер информатичар;

(16) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

(17) мастер професор технике и информатике;

(18) мастер професор информатике и технике;

(19) мастер инжењер информационих технологија;

(20) мастeр инжeњeр oргaнизaциoних нaукa (смер Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке);

(21) дипломирани математичар – информатичар.

Лица из подтач. (2)–(12) ове тачке која су на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, морају да имају најмање четири семестра информатичких предмета.

Лица из подтач. (14)–(20) ове тачке која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер, морају да имају у оквиру завршених основних академских студија положено најмање пет информатичких предмета, од тога најмање један из области Програмирање и два предмета из једне или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство.

29) Други страни језик:

1) Енглески језик:

– професор енглеског језика и књижевности;

– дипломирани филолог енглеског језика и књижевности;

– мастер филолог (студијски програм Англистика);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност).

2) Италијански језик:

– професор италијанског језика и књижевности;

– дипломирани филолог италијанског језика и књижевности;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Италијански језик и књижевност).

3) Немачки језик:

– професор немачког језика и књижевности;

– дипломирани филолог немачког језика и књижевности;

– професор немачког језика и књижевности и италијанског језика;

– мастер филолог (студијски програм Немачки језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност).

4) Руски језик:

– професор руског језика и књижевности;

– дипломирани филолог руског језика и књижевности;

– мастер филолог (студијски програм Руски језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност).

5) Француски језик:

– професор француског језика и књижевности;

– дипломирани филолог француског језика и књижевности;

– мастер филолог (студијски програм Француски језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност).

6) Шпански језик:

– професор шпанског језика и књижевности;

– дипломирани филолог шпанског језика и књижевности;

– професор шпанског језика и хиспанских књижевности;

– мастер филолог (студијски програм Шпански језик и хиспанске књижевности);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Шпански језик и хиспанске књижевности).

30) Култура језичког изражавања:

(1) професор српског језика и књижевности;

(2) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком;

(3) професор српске књижевности и језика;

(4) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;

(5) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима;

(6) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима;

(7) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност;

(8) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик;

(9) професор српскохрватског језика и опште лингвистике;

(10) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима;

(11) професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима;

(12) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику;

(13) професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност;

(14) професор југословенске књижевности са страним језиком;

(15) дипломирани филолог за књижевност и српски језик;

(16) дипломирани филолог за српски језик и књижевност;

(17) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине;

(18) професор српског језика и српске књижевности;

(19) дипломирани компаратиста;

(20) мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са компаратистиком, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика));

(21) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са компаратистиком, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)).

Лица из свих подтачака ове тачке која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

31) Предузетништво:

(1) дипломирани економиста;

(2) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(3) дипломирани инжењер организације рада;

(4) дипломирани правник;

(5) мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије;

(6) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије из области менаџмент и бизнис, студијски програм: Управљање предузећем;

(7) мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије у области правних наука;

(8) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у области организационих наука;

(9) мастер инжењер менаџмента.

(10) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(11) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области правних наука;

(12) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области Економије;

(13) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

32) Економска географија:

(1) професор географије;

(2) дипломирани географ;

(3) дипломирани географ – просторни планер;

(4) дипломирани географ – мастер

(5) дипломирани професор географије – мастер;

(6) мастер географ, претходно завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије;

(7) мастер професор географије, претходно завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије.

Члан 5.

Ступањем на снагу овог правилника престају да важе:

1) Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16, 2/17, 1/19, 9/19, 2/20 и 1/21);

2) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле пословни администратор и финансијски администратор („Просветни гласник”, бр. 14/04, 11/05 и 18/07);

3) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил банкарски службеник („Просветни гласник”, бр. 11/05 и 21/07);

4) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил службеник осигурања („Просветни гласник”, број 10/07);

5) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил комерцијалиста („Просветни гласник”, број 12/07).

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-2/1/2021-03

У Београду, 18. априла 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.