Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

8

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о измени и допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство

Члан 1.

У Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 4/22) у члану 3. тачка 10) став 1. после подтачке (22) брише се тачка и додају се тачка са запетом и подтачка (23) која гласи:

„(23) струковни дизајнер, студијски програм дизајн текстила и одеће.”.

У тачки 11) став 1. после подтачке (21) брише се тачка и додају се тачка са запетом и подтачка (22) која гласи:

„(22) струковни дизајнер, студијски програм дизајн текстила и одеће.”.

У ставу 2. речи: „подтач. (19) и (20)” замењују се речима: „подтач. (19), (20) и (22)”.

У тачки 12) после подтачке (5) брише се тачка и додају се тачка са запетом и подтачка (6) која гласи:

„(6) мастер филолог – англиста (студијски програм Примењена англистика).”.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-165/2022-03

У Београду, 20. октобра 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.