Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

4

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о измени и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији

Члан 1.

У Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/22 и 14/22) у члану 2. тачка 15) после подтачке (25) додају се тачка са запетом и подтачка (26) која гласи:

„(26) мастер професор технике и информатике.”.

Члан 2.

У члану 12. тачка 3) ст. 2. и 3. мењају се и додаје се став 4. и гласе:

„Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, послове библиотекара може да обавља и:

– мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српска филологија: српски језик и лингвистика, Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

– мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српска филологија: српски језик и лингвистика, Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

– лице које испуњава услове из члана 2. тачка 4) овог правилника.

Лице из става 2. ал. 1. и 2. ове тачке мора да има претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика; Језик, књижевност, култура (предмет/профил Библиотекарство и информатика са страним језиком).

Лице из става 2. ове тачке има обавезу да у року од три године од дана заснивања радног односа на месту стручног сарадника – библиотекара савлада обуку за школског библиотекара у трајању од 20 сати у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центар за професионални развој запослених у образовању.”.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-85/1/2022-03

У Београду, 20. октобра 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.