Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 – др. закон и 91/19) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/1057 од 26. маја 2023. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 142/11 од 1. јуна 2023. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2023/1057 of 26 May 2023
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 62 од 27. јула 2023.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 26 May 2023.

For the Commission,

On behalf of the President,

Gerassimos THOMAS

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

Rectangular article ('cooling mat') measuring approximately 50 cm x 40 cm x 1 cm or 90 cm x 50 cm x 1 cm, consisting of: a soft plate of cellular plastic foam of polyurethane impregnated with a gel consisting of water and 1,6% by weight of carboxymethylcellulose. The cooling mat is covered with a waterproof textile fabric of synthetic fibres (polyester), and is coated with plastics on the inside. The cooling mat has a cooling effect on e.g. an animal lying down on it, due to the gel. The cooling mat is put up for retail sale and presented to be used for dogs or cats but can also be used by humans. (See image) (*)

3926 90 97

Classification is determined by general rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, and by the wording of CN codes 3926, 3926 90 and 3926 90 97. Classification under heading 9404 as articles of bedding and similar furnishing is excluded, because the cooling mat is mainly intended to provide a cooling effect. Thus, its function is not comparable to that of articles of bedding and similar furnishing of heading 9404. The cooling mat is a composite article within the meaning of general rule 3(b) for the interpretation of the Combined Nomenclature, consisting of a cover of textile fabric, a plate of cellular plastic foam and gel containing carboxymethylcellulose. The gel gives the product its essential character; the plate of cellular plastic foam only has a carrier function, while the waterproof textile merely serves as a cover (see also the Harmonised System Explanatory Notes to heading 3926, point (9)). The mat containing the gel is an article of materials of heading 3912. The cooling mat is therefore to be classified under CN code 3926 90 97 as other article of other materials of headings 3901 to 3914.

(*) The image is purely for information.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2023/1057
од 26. маја 2023. године
о сврставању одређене робе у Комбинованој номенклатури

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 26. маја 2023. године.

За Комисију,

у име председника,

Gerassimos THOMAS

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

––––––––

1 OJ L 269, 10. октобар 2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7. септембар 1987, стр. 1).

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Правоугаони производ („простирка за хлађење”) димензија приближно 50 cm × 40 cm × 1 cm или 90 cm × 50 cm × 1 cm, састоји се од: мекане плоче од полиуретанске пластичне пене ћелијасте структуре импрегнисане гелом који се састоји од воде и 1,6% по маси карбоксиметил целулозе.

Простирка за хлађење је прекривена водоотпорним текстилним материјалом од синтетичких влакана (полиестар) и превучена пластичном масом са унутрашње стране.

Простирка за хлађење има ефекат хлађења, због гела, нпр. расхлађује животињу која на њој лежи.

Простирка за хлађење је припремљена за продају на мало и испоручује се да се користи за псе или мачке, али такође могу да је користе и људи.

Видети слику (*)

3926 90 97

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1, 3 (б) и 6. и наименовањима CN ознака 3926, 3926 90 и 3926 90 97.

Искључује се сврставање у тарифни број 9404 као предмети постељине и слични производи за унутрашње опремање, јер је простирка за хлађење углавном намењена да обезбеди ефекат хлађења. Стога, њена функција није упоредива са функцијом предмета постељине и сличних производа за унутрашње опремање из тарифног броја 9404.

Простирка за хлађење је сложен производ у смислу основног правила за примењивање Комбиноване номенклатуре 3(б), састоји се од покривача од текстилног материјала, плоче од пластичне пене ћелијасте структуре и гела који садржи карбоксиметил целулозу.

Гел даје производу битан карактер; плоча од пластичне пене ћелијасте структуре само има функцију носача, док водоотпорни текстил служи само као покривач (видети такође Коментар Хармонизованог система уз тарифни број 3926, тачка (9)). Простирка која садржи гел је производ од материјала из тарифног броја 3912.

Простирка за хлађење се, према томе, сврстава у CN ознаку 3926 90 97 као остали производ од осталих материјала из тарифног броја 3901 до 3914.

(*) Слика је само информативног карактера.