Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

2

На основу члана 67. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај

Члан 1.

У Правилнику о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/18, 15/18, 4/19, 7/19, 5/20 и 15/20), после плана и програма наставе и учења за образовни профил техничар за безбедност информационо-комуникационих система у ваздушном саобраћају, додају се планови и програми наставе и учења за образовне профиле руковалац средствима унутрашњег транспорта, техничар вуче и наутички техничар – речни смер, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Планови и програми наставе и учења за образовне профиле руковалац средствима унутрашњег транспорта, техничар вуче и наутички техничар – речни смер остварују се и у складу са:

1) Решењем о усвајању стандарда квалификације „Руковалац средствима унутрашњег транспорта” („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 19/20);

2) Решењем о усвајању стандарда квалификације „Техничар вуче” („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 19/20);

3) Решењем о усвајању стандарда квалификације „Наутички техничар – речни смер” („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 19/20).

Члан 3.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Саобраћај („Просветни гласник”, бр. 5/93, 13/93, 1/94, 5/98, 8/98, 3/02, 13/02, 11/03, 22/04, 13/06, 20/07, 23/07 и 8/09 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 10/13, 11/13, 14/13, 10/15 и 8/18), у делу који се односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовне профиле руковалац средствима унутрашњег транспорта, техничар вуче и наутички техничар – речни смер.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2020/2021. годином у подручју рада Саобраћај за образовни профил руковалац средствима унутрашњег транспорта, у трогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из става 1. овог члана, најкасније до краја школске 2023/2024. године.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2020/2021. годином у подручју рада Саобраћај за образовне профиле техничар вуче и наутички техничар – речни смер, у четворогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из става 1. овог члана, најкасније до краја школске 2024/2025. године.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-159/2021-03

У Београду, 19. августа 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

Plan nastave i ucenja 2