Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

1

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

o допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи

Члан 1.

У Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21), у члану 3. тачка 11. после става 2. додаје се став 3. који гласи:

„Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из ст. 1. и 2. ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Хемија може да изводи и:

– дипломирани биохемичар;

– мастер биохемичар (уз претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области хемије или биохемије);

– мастер хемичар (уз претходно завршене основне академске студије на студијском програму из области биохемије).”

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-176/2021-04

У Београду, 2. новембра 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.