Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

10

На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о измени Правилника о плану наставе и учења за седми и осми разред основног образовања и васпитања

Члан 1.

У Правилнику о плану наставе и учења за седми и осми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 18/18), део: „ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА” замењује се новим делом: „ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2023/2024. године.

Број 110-00-00101/2023-04

У Београду, 21. августа 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ЗА СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Ред. број

А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

1.

Српски језик и књижевност _________језик1

4

144

4

136

2.

Српски као нематерњи језик2

3

108

2

68

3.

Страни језик

2

72

2

68

4.

Ликовна култура

1

36

1

34

5.

Музичка култура

1

36

1

34

6.

Историја

2

72

2

68

7.

Географија

2

72

2

68

8.

Физика

2

72

2

68

9.

Математика

4

144

4

136

10.

Биологија

2

72

2

68

11.

Хемија

2

72

2

68

12.

Техника и технологија

2

72

2

68

13.

Информатика и рачунарство

1

36

1

34

14.

Физичко и здравствено васпитање

3

108

3

102

У К У П Н О: А

28-31*

1008-1116*

28-30*

952-1020*

Ред. број

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

1

Верска настава/ Грађанско васпитање3

1

36

1

34

2.

Други страни језик4

2

72

2

68

3.

Матерњи језик/говор са елементима националне културе5

2

72

2

68

4.

Српски као страни језик6

2

72

2

68

У К У П Н О: Б

3-5*

108-180*

3-5*

102-170*

У К У П Н О: А + Б

31-34*

1116-1224*

31-33*

1054-1122*

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности

Ред. број

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

1.

Редовна настава

31-34*

1116-1224*

31-33*

1054-1122*

2.

Слободне наставне активности7

1

36

1

34

3.

Допунска настава

1

36

1

34

4.

Додатна настава

1

36

1

34

Ред. број

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

1.

Час одељењског старешине

1

36

1

34

2.

Ваннаставне активности8

1

36

1

34

3.

Екскурзија

До 2 дана годишње

До 3 дана годишње

1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.

2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.

3 Ученик бира један од понуђених изборних програма.

4 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса.

5 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај програм, али није у обавези.

6 Ученик који је страни држављанин може да изабере овај програм али није у обавези. Програм наставе и учења Српског као страног језика остварује се у складу са Правилником о програму наставе и учења за предмет Српски као страни језик („Службени гласник РС – Просветни гласник”, брoj 11/19).

7 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне активности које школа нуди.

8 Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и друге активности у складу са просторним и људским ресурсима школе.

* Број часова за ученике припаднике националних мањина