Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

12

На основу члана 92. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Шумарство и обрада дрвета

Члан 1.

У Правилнику о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Шумарство и обрада дрвета („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/15, 7/16 и 4/18), после дела: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР ЗА ЛОВСТВО И РИБАРСТВО”, додају се делови: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ СТОЛАР” и „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ”, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-141/2022-03

У Београду, 19. августа 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

НОРМАТИВ
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ СТОЛАР

1. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УЧИОНИЦЕ – КАБИНЕТИ

Норматив је исти као у области рада Шумарство.

2. ПОМОЋНА НАСТАВНА ПРОСТОРИЈА – КАБИНЕТ ЗА НАСТАВНИКЕ

Норматив је исти као у области рада Шумарство.

3. ПРОСТОРИЈЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ И ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ

За потребе образовних профила у области рада обрада дрвета ове просторије чине: специјализоване учионице – кабинети за остваривање теоријског дела предмета, радионице за остваривање практичне наставе, кабинет за наставнике, просторија за складиштење материјала и гардероба за ученике.

3.1. Опрема специјализоване учионице – кабинета за теоријску наставу

У погледу простора и опреме специјализоване учионице-кабинета за технологију, односно теоријску наставу и припремне просторије за наставнике, примењује се заједнички норматив наведен у тачкама 2.1. и 3.1. у области рада Шумарство.

3.2. Опрема радионица

3.2.1. Заједничка опрема за све радионице

Предмети: Столарство

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Столарска тезга

ком.

10

Предвиђен је број наставних средстава за 1 групу ученика у складу са наставним програмом. Уколико се врши настава за више група истовремено, повећати број наставних средстава.

Метар (челични)

ком.

10

Угаоник („винкл”)

ком.

10

Запарач дрвени

ком.

10

Тестера у раму

ком.

10

Тестера листарица

ком.

10

Водилица за угаоно резање („гер”)

ком.

5

Фурнирсек

ком.

5

Кљешта за разметање зуба тестере

ком.

2

Турпија за оштрење тестере (троугласта)

ком.

5

Ренде

ком.

10

Ренде равњач

ком.

5

Ренде ивичњак

ком.

10

Длето 5, 10 и 15 mm

гарнитура

10

Камен за оштрење ножева за рендисање и длета

ком.

2

Електрични брус за оштрење алата са грубим и финим каменом

ком.

1

Чекић

ком.

10

Одвијач равни

ком.

10

Одвијач звездасти

ком.

10

Столарска кљешта

ком.

10

Комбинована кљешта

ком.

10

Турпија за дрво груба

ком.

10

Турпија за дрво фина

ком.

10

Турпија за метал комплет: равне, квадратне, округле, полуокругле, троугласте

комплет

2

Челична плочица

ком.

10

2.

Ручна кружна тестера са алатима

ком.

1

Предвиђен је број наставних средстава за школу1.

Ручна убодна тестера

ком.

1

Ручна равналица

ком.

1

Ручна глодалица са алатима

ком.

1

Ручна трачна брусилица

ком.

1

Ручна диск брусилица

ком.

1

Ручна глодалица за „кекс” везу

ком.

1

Ручне шрафилице и бушилице

ком.

5

3.

Кратилица – пререзивач

ком.

1

Кружна тестера – парач*

ком.

1

Трачна тестера

ком.

1

Апарат за лемљење трачних тестера

ком.

1

Равналица*

ком.

1

Дебљача*

ком.

1

Стона глодалица*

ком.

1

Хоризонтална бушилица*

ком.

1

Трачна брусилица

ком.

1

Осцилирајућа брусилица

ком.

1

Форматизер

ком.

1

Надстолна глодалица

ком.

1

Ланчана бушилица

ком.

1

Струг и дрво

ком.

1

Преса за фурнирање

ком.

1

Машина за фурнирање ивица

ком.

1

Машина за оштрење алата

ком.

1

Компресор са разводом и припремном групом

ком.

1

Кабина за наношење лака са опремом за прскање лака

ком.

1

Пиштољ за прскање лака са комплетима дизни

гарнитура

1

*Уместо парача, равналице, дебљаче, глодалице и бушилице могу се користити и разни облици ком.бинованих машина)

4.

Машински алати за обављање операција по наставном програму за наставна средства наведена под Рб 2. и 3.:

Кружне тестере од алатног челика са назубом за тврдо и меко дрво

ком.

6

За школу1

Кружне тестере са зубима од тврдог метала

ком.

6

Трачне тестере

ком.

4

Ножеви за равналицу и дебљачу

гарнитура

4

Профилна глодала са отвором

ком.

10

Глодала са дршком разних пречника и профила

ком.

10

Бургије разних пречника

ком.

20

Гарнитура ланаца за ланчану глодалицу

ком.

2

Комплет ручних алата (длета) за стругање

гарнитура

1

1) Уколико школа није у могућности да у својим радионицама обезбеди наведену опрему и наставна средства, дужна је да обезбеди извођење практичне наставе код социјалних партнера.

4. НАСТАВНА СРЕДСТВА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ

4.1. ЗАЈЕДНИЧКА НАСТАВНА СРЕДСТВА

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Рачунар са интернет везом

ком.

1

За кабинет

2.

Одговарајући софтверски пакети потребни за реализацију наставног програма предмета

збирка

1

По предмету

3.

Уређај за приказивање наставних садржаја

(У зависности од потреба и могућности школе може бити: мултимедијални пројектор, дијапројектор, графоскоп и сл. са пројекционим платном као и ЛЦД, ЛЕД или плазма екрани или телевизори)

ком.

1

4.

Одговарајућа стручна литература:

– Одобрени уџбеници за средње образовање

– Страна стручна литература

– Стручни и научни часописи

– Збирке задатака за завршне и матурске испите

– Нормативи и стандарди

– Речници

По предмету у зависности од потреба по наставном програму

4.2. ПОСЕБНА НАСТАВНА СРЕДСТВА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ

Предмети: Техничко цртање

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Графички прикази врсте и дебљине линија у техничком. цртању

ком.

1

Визуелни материјали за кабинет

Графички прикази конструкције геометријских фигура у равни

ком.

5

Графички прикази техничких слова и бројева

ком.

5

Графички прикази различитих шрафура, ознака и обележавања материјала које се користе у обради дрвета

ком.

10

Разни цртежи: техничка скица, идејна скица

ком.

7

Ученички графички радови

ком.

20

Разни цртежи: пројекција тачке, пројекција дужи, права продори и специјални положаји, раван, трагови и специјални положаји, трансформације,

ком.

15

Цртежи предмета у косим пројекцијама и перспективи

ком.

10

2,

Модел трипојекцијске равни на расклапање

ком.

2

Модели и узорци за кабинет

Модел за приказивање основних начела ортогоналног пројектовања праве

ком.

2

Модели правих рогљастих тела

ком.

6

Модели косих рогљастих тела

ком.

4

Модели облих тела

ком.

6

Модел лопте

ком.

1

Дрвени модели – узорци за цртање сложених облика (са жљебовима и отворима)

ком.

60

3.

Помично кљунасто мерило (шублер)

ком.

5

Инструменти и алати за кабинет

Професорски прибор за таблу (троуглови и шестар)

комплет

2

Прибор за цртање (троуглови, шестар, угломер)

комплет

10

Метар (савитљиви од челичне траке)

ком.

5

Предмети: Својства материјала
Плочасти материјали у столарству

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Цртежи:

Визуелни материјали за кабинет

Типови вида стабла

ком.

3

Делови стабла и особине

ком.

6

Попречни и подужни пресеци дрвета

ком.

4

Годови, сржни зраци, микроскопска грађа

ком.

6

Трахеје, трахеиде, дрвна влакна

ком.

4

Грешке дрвета

ком.

6

Пилане и примарне и секундарне машине

ком.

5

Шема производних површина пилане за лишћаре и четинаре

ком.

2

Шема производних површина за производњу љуштених и сечених фурнира

ком.

2

2.

Слике:

Модели и узорци за кабинет

Машине и уређаји у производњи љуштених и сечених фурнира

ком.

10

Сржни зраци

ком.

2

Смолни канали

ком.

4

Врсте дрвета: лишћари – четинари

ком.

50

Грешке дрвета

ком.

10

Грешке боје дрвета

ком.

10

Узорци трулежи и напада ксилофагних инсеката

ком.

10

Узорци сортимената резане грађе

ком.

10

Узорци љуштених и сечених фурнира

ком.

50

Узорци дрвних материјала на бази дрвета (све врсте плоча)

ком.

50

Сржни знаци

ком.

2

Смолни канали

ком.

4

Врсте дрвета: лишћари – четинари

ком.

50

Грешке дрвета

ком.

10

Уређаји и инструменти за кабинет

Помично кљунасто мерило (шублер)

ком.

1

Електрични влагомер

ком.

1

Предмети: Тапацирани намештај

За наставу ових предмета користе се посебна наставна средства из поглавља 4. односно 4.2. (наставна средства у радионицама и код социјалних партнера) уз додатак:

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Технолошка шема разбоја

ком.

1

Визуелни материјали за кабинет

Шеме плетења и шеме производње појединих материјала – слајдови – презентација

ком.

5

Слике – слајдови тапетарских материјала и производа

ком.

20

Слике – цртежи тапетарских производа (табуре, фотеља, лежај)

ком.

10

Слике, проспекти и цртежи тапетарских машина

ком.

20

Слике, проспекти тапетарских производа у разним фазама израде

ком.

5

Шеме и цртежи уређаја за повлачење завеса

ком.

4

2.

Узорци влакнастог материјала – предива, тканина за тапацирање, пресвлачење, пуњење, коже – природне и вештачке узорци тапета

збирка

3

Модели и узорци за кабинет

Узорци, ексера, спојница, завртњева, конца, канапа, игала

збирка

5

Узорци конструкција окова и механизама за тапетарске производе

ком.

6

Узорци разних врста опруга

ком.

10

Узорци разних тапетарских материјала за пуњење и пресвлачење – трава, кокса, гума, сунђера

ком.

10

Модели тапетарских производа – столица, фотеља, лежајева

ком.

6

Узорци најважнијих врста дрвета

ком.

20

Узорци плоча на бази дрвета

ком.

10

Узорци лепила

ком.

4

Предмети: Дрвне конструкције

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Графички прикази техничких слова и бројева

ком.

5

Визуелни материјали за кабинет

Графички прикази различитих шрафура, ознака и обележавања материјала које се користе у обради дрвета

ком.

10

Разни цртежи: техничка скица, идејна скица

ком.

7

Каталози и проспектни материјал за намештај

ком.

50

Каталози и проспектни материјал за оков

ком.

10

Ученички графички радови и радионички цртежи

ком.

30

Радионички цртежи разних производа намештаја и грађевинске столарије – столице, столови, регали, ормари, лежајеви

ком.

10

2.

Узорци спајања масивног дрвета

ком.

10

Модели и узорци за кабинет

Узорци разних спајања плоча

ком.

10

Узорци окова

ком.

10

Модели производа и делова производа од дрвета (намештај и грађевинска столарија)

ком.

20

3.

Професорски прибор за таблу (троуглови и шестар)

комплет

2

прибор за кабинет

Прибор за цртање (троуглови, шестар, угломер)

комплет

10

Предмети: Стилови намештја

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Каталози и проспектни материјал за намештај

ком.

100

Визуелни материјали за кабинет

Каталози и проспектни материјал за оков

ком.

10

Антропометријски цртежи – ергономске мере

ком.

4

Цртежи разних производа намештаја и грађевинске столарије – столице, столови, регали, ормари, лежајеви, дечја соба, кухиња, спаваћа соба,

ком.

15

Слике разних производа намештаја и грађевинске столарије – столице, столови, регали, ормари, лежајеви, дечја соба, кухиња, спаваћа соба

ком.

15

Ученички радови – пројекти намештаја и ентеријера

ком.

30

Слике по стилским периодима разних производа намештаја и грађевинске столарије – столице, столови, ормари, лежајеви

ком.

15

Слике ентеријерских решења по стилским периодима

ком.

15

Пројекти намештаја и ентеријера

ком.

5

2.

Узорци окова

ком.

5

Модели и узорци за кабинет

Узорци материјала који се користе у изради намештаја (текстил, расвета, стакло, пластика)

ком.

5

Узорци површинске обраде дрвних површина

ком.

5

3.

Шине за цртање („Т” лењир) – по столу у кабинету

ком.

1

прибор за кабинет

Прибор за цртање (троуглови, шестар, угломер)

комплет

10

Предмети: Помоћни материјали

Користе се заједничка и посебна наставна средства за општеобразовни предмет – хемија. За наставу може да се користи кабинет хемије уз додатак посебних наставних средстава:

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Шеме технолошких процеса код производње различитих помоћних материјала

ком.

20

Визуелни материјали за кабинет

2.

Узорци лепкова

ком.

10

Узорци за кабинет

Узорци лекова

ком.

10

Узорци боја

ком.

10

Модели – узорци осталих помоћних материјала (брусна средства, стакла, гума и др.)

ком.

100

Предмет: Прерада дрвета на пиланама

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Технолошка основа пилане за резање четинара и лишћара

ком.

2

Визуелни материјали за кабинет

Шеме резања трупаца

ком.

5

Шеме стоваришта резане грађе

ком.

5

Презентација(слајдови) о машинама и раду на пиланама

ком.

20

2.

Узорци резане грађе по СРПС-у

комплет

1

Узорци за кабинет

Узорци резане грађе према врсти дрвета

комплет

1

Предмети: Финална обрада дрвета

За наставу ових предмета користе се посебна наставна средства из поглавља 4. односно 4.2. (наставна средства у радионицама и код социјалних партнера) за одговарајући образовни профил, уз додатак:

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Слике и цртежи машинских елемената за спајање, обртног кретања и пренос снаге

ком.

15

Визуелни материјали за кабинет

Слике, шеме и цртежи електромотора и генератора

ком.

10

Слике повезивања напајања електромотора

ком.

2

Слике, проспекти, каталози машина за обраду дрвета

ком.

100

Слике – проспекти машина за оштрење алата

ком.

10

Слике глодала и тестера

ком.

10

Слике – теорија резања

ком.

2

Графикони за избор алата

ком.

4

Слике и шеме пнеуматски вентили и разводници

ком.

5

Слике и шеме пнеуматских уређаја и делова

ком.

5

Обрада на машинама видео (филм)

ком.

5

Шема технолошког процеса плочастог и масивног намештаја

ком.

4

Шеме технолошког формирања карактеристичних дрвних производа (гредица, рам, пуна дрвна плоча, фурнирана плоча са рубним летвицама, дупло обложени рам, једноструки једнокрилни прозор са ИЗО стаклом)

збирка

1

Шеме, слике, проспекти машина за површинску обраду дрвета

ком.

10

Слике, цртежи и проспекти свих тапетарских машина

ком.

20

2.

Узорак ливеног гвожђа и челика

ком.

5

Узорци за кабинет

Узорак алуминијума, бакра и бронзе

ком.

10

Узорци машинских елемената за спајање, обртног кретања и пренос снаге

ком.

10

Узорци каблова, осигурача, разводне табле и елемената за напајање (утикачи, утичнице)

ком.

10

Узорци сортимената резане грађе

комплет

1

Узорци фурнира и свих врста плоча

ком.

10

Узорци савијеног дрвета

ком.

5

Узорци разних предмета свих врста производње од дрвета: галантерије, намештаја, грађевинске столарије, унутрашњег уређења, дубореза, интарзија, пресованог дрвета, савијеног дрвета итд.

ком.

30

Узорци делова производа обрађених и полуобрађених

ком.

20

Узорци свих врста дрвних веза

ком.

30

Модели производа од дрвета (готових) – намештаја, грађевинске столарије

ком.

6

Предмети: Организација рада

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Организациона структура предузећа

ком.

1

Визуелни материјали за кабинет

Организација функција у предузећу

ком.

10

Табеларни приказ чинилаца производње са њиховим основним карактеристикама

ком.

1

Графички приказ замишљеног предузећа са просторним распоредом чинилаца производње

ком.

1

Графички приказ организационе структуре предузећа у зависности од величине и типа производног процеса

ком.

1

Графички приказ односа појединих организационих функција у предузећима и њихове међусобне односе и односе са окружењем.

ком.

1

Графички приказ тока информација између појединих функција у предузећу

ком.

1

Табела врсте утрошака

ком.

1

Табела врсте трошкова

ком.

1

Средства и извори средстава

ком.

1

Слике просторне организације радних места за основне столарске и тапетарске машине

ком.

20

Слика оптималне зоне радног места

ком.

1

Графикон истовремености захвата

ком.

1

Графикон радног учинка током радног дана

ком.

1

Графички приказ снимљених времена

ком.

1

Хроно карта (листа снимања)

ком.

1

Фото карта радног дана (рачунски и графички метод снимања)

ком.

2

Слике техничке документације (кројна листа, шема кројења, спецификација материјала, калкулација цене производа)

збирка

1

2.

Хронометар

ком.

2

Инструменти за кабинет

Часовник

ком.

2

Снимачка табла

ком.

1

Дигитални фотоапарат или камера

ком.

1

Предмети: Рачунарска графика

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Умрежени рачунари са интернетом

ком.

1

По ученику у групи

2.

Рачунар – сервер

ком.

1

ИТ опрема за кабинет

Штампач А3 формат

ком.

1

Ласерски штампач А4 формат

ком.

1

Скенер А3 формат

ком.

1

Дигитални фото апарат

ком.

1

Софтверски пакети који одговарају предмету

збирка

1

Одговарајућа стручна литература

збирка

1

3.

Дрвени модели – узорци за цртање сложених облика (са жљебовима и отворима)

збирка

1

Модели за цртање за кабинет

Модели дрвних веза и веза са оковима

збирка

1

Модел корпусне конструкције од плоче на бази дрвета са фијоком.

ком.

1

Једноструки једнокрилни прозор 60х60 cm

ком.

1

4.

Помично кљунасто мерило (шублер)

ком.

5

Инструменти за кабинет

Метар (савитљиви од челичне траке)

ком.

5

Предмет: Предузетништво

Користе се заједничка наставна средства

НОРМАТИВ
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ

1. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УЧИОНИЦЕ – КАБИНЕТИ

У специјализованим учионицама остварује се настава једног или више стручних предмета.

Број специјализованих учионица условљен је предвиђеним бројем стручних предмета, који се изводе у учионици, као и бројем ученика за овај образовни профил.

1.1. Опрема кабинета

Р.б.

Назив

Јед. мере

Количина

1.

Сто за ученика

ком.

1 по ученику

2.

Столица за ученика

ком.

1 по ученику

3.

Сто за наставника

ком.

1

4.

Полица за одлагање модела и макета

ком.

По потреби

5.

Столица за наставника

ком.

1

6.

Ормар

ком.

1

7.

Табла

ком.

1

8.

Застори за прозоре

ком.

1 по прозору

9.

Корпа за отпатке

ком.

1

10.

Чивилук за одлагање одеће

ком.

1

11.

Слике, фотографије, цртежи

ком.

По потреби

12.

Апарат за гашење пожара

ком.

1

Напомена: Омогућити приступ интернету

2. ПОМОЋНА НАСТАВНА ПРОСТОРИЈА – КАБИНЕТ ЗА НАСТАВНИКЕ

Према потреби и могућностима, у зависности од величине школе, треба обезбедити једну или више помоћних наставних просторија. Користе се за стручне разговоре и договоре наставника, припрему задатака, консултације и индивидуални рад са ученицима.

2.1. Опрема кабинета

Р.б.

Назив

Јед. мере

Количина

1.

Сто за 10–15 особа

ком.

1

2.

Столица

ком.

10–15

3.

Ормар са преградама за одлагање ученичких радова

ком.

1

4.

Табла

ком.

1

5.

Застори

ком.

1 по прозору

6.

Корпа за отпатке

ком.

1

7.

Чивилук за одлагање одеће

ком.

1

8.

Рачунар

ком.

1

9.

Штампач

ком.

1

Напомена: Омогућити приступ интернету

3. ПОВРШИНЕ И ПРОСТОРИЈЕ ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ, БЛОК НАСТАВУ И ВЕЖБЕ ИЗ СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА

3.1. Опрема специјализоване учионице – кабинета за остваривање теоријског дела предмета

*Уколико школа није у могућности да у својим радионицама обезбеди наведену опрему и наставна средства, посебно радне површине и алате, дужна је да обезбеди извођење практичне наставе код социјалних партнера.

** Предвиђен број алата је потребан за обављање наставе за једну групу ученика. Уколико се настава обавља истовремено за више група предвидети већи број алата.

*** За школе у којима су заступљени само образовни профили Техничар за пејзажну архитектуру и расадничар опрема за практичну наставу, блок наставу и вежбе састоји се од:

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Слике и проспекти у пејзажној архитектури

ком.

10

За кабинет

2.

Остава за ручни алат, прибор, машине и уређаје за одржавање зеленог простора школског дворишта

20

3.

Ручни алати:**,

*Уколико школа није у могућности да обезбеди радне површине и набави алате, мора обезбедити предузеће код којег се може извршити практична настава и вежбе из стручних предмета

**Предвиђен број алата је потребан за обављање наставе за једну групу ученика. Уколико се настава обавља истовремено за више група, предвидети већи број алат а.

– aшови

ком.

10

– мотике

ком.

10

– мотичице

ком.

10

– Прашачи – аератори

ком.

10

– крампови

ком.

3

– лопате

ком.

5

– грабуље и жичане метле

ком.

8+8

– маказе за живу ограду

ком.

3

– маказе за орезивање високих грана

ком.

3

– маказе за орезивање грана и резаног цвећа

ком.

15

– садиљке

ком.

10

– специјалне алатке (лопатице и мотичице)

ком.

15

– гумено црево за заливање

ком.

2/50 m

– канте

ком.

10

– орошивачи

ком.

10

– саксије и посуде, жардињере

ком.

kg

100

5–15

Ручна и товарна колица

ком.

2+1

4.

Машине и уређаји: тример за траву, косачица, моторна тестера за живу ограду, усисивач за суво лишће

ком.

По 2

5.

Земља, песак, малч, облутак, помоћни материјал за дренажу (шљунак, стиропор)

kg

50

4. НАСТАВНА СРЕДСТВА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ

4.1. ЗАЈЕДНИЧКА НАСТАВНА СРЕДСТВА

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Рачунар са интернет везом

ком.

1

За кабинет

2.

Одговарајући софтверски пакети потребни за реализацију наставног програма предмета

збирка

1

По предмету

3.

Уређај за приказивање наставних садржаја

(У зависности од потреба и могућности школе може бити: мултимедијални пројектор, дијапројектор, графоскоп и сл. са пројекционим платном као и ЛЦД, ЛЕД или плазма екрани или телевизори )

ком.

1

За кабинет

4.

Одговарајућа стручна литература:

– Уџбеници за средње и високо образовање

– Страна стручна литература

– Стручни и научни часописи

– Збирке задатака за завршне и матурске испите

– Нормативи и стандарди

– Речници

По предмету у зависности од потреба по наставном програму

4.2. ПОСЕБНА НАСТАВНА СРЕДСТВА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ

Ради рационалности, нормативом се предлаже формирање специјализованих учионица – кабинета по групама сродних предмета. Уколико постоје могућности и другачије сагледавање потреба, могуће је и другачије комбиновање предмета по кабинетима, под условом да су у школском. простору или код социјалних партнера присутна сва наведена наставна средства.

Предмет: НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Графички прикази техничких слова и бројева, 

ком.

1

За кабинет

Графички прикази различитих шрафура

ком.

1

Графички прикази различитих ознака које се користе у пејзажној архитектури

ком.

1

Графички прикази различитих геометријских тела, равних пресека

комплет

1

Примери ученичких радова

комплет

1

2.

Модел координантног система у равни

ком.

1

За кабинет

Модел координантног триједра

ком.

1

Модели правилних геометријских тела

збирка

1

Модели и прикази продора и пресека геометријских облика и просторни склопова

ком.

1

Модели терена

ком.

1

3.

Прибор за цртање пo табли: лењири, шестари, угломер

комплет

1

За кабинет

Цртежи простора и предмета у тродимензионалној пројекцији и перспективи

ком.

1

Модели правилних геометријских тела

ком.

1

Модели и прикази продора и пресека геометријских облика

ком.

1

Модели терена

ком.

1

Прибор за цртање за наставника: троуглови шестар, угломер

комплет

1

Предмет: ЕСТЕТИКА ПЕЈЗАЖА
ЦРТАЊЕ ПЕЈЗАЖА

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Слике и примери примењене уметности и дизајна за опремање екстеријера и ентеријера биљним материјалом

ком.

50

Слике биодизајнираних простора

ком.

15

Слике по стилским периодима историјских вртова

ком.

15

Слике пејзажно архитектонских решења

ком.

10

Ученички радови – цртежи историјских вртова

ком.

20

Каталози и проспектни материјал са сајмова пејзажне архитектуре

ком.

50

2.

Репродукције дела ликовних уметника и примењене уметности разних епоха и стилова на тему врт: месопотамска и египатска уметност, античка Грчка, Рим, средњи век – Романика, Готика, ренесанса, Барок, Рококо, Класицизам, Модерна

ком.

50

Модели и узорци за кабинет

Визуелни материјали за кабинет

3.

Презентације елемената композиције (линија, смер, облик, величина, текстура, валер)

ком.

50

Презентације: Пропорције и ритам

ком.

30

Принципи компоновања (понављање, градација, хармонија, доминанта, јединство)

ком.

50

Шеме композиције (структурална и линеарна)

ком.

2

4.

Клупа – „козлић” и косе клупе за цртање

ком.

1

По ученику у групи

Клупа – „козлић” и косе клупе за цртање

ком.

1

Предмет: ТИПОЛОГИЈА ПРЕДЕЛА

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Слике геолошких формација

ком.

10

За кабинет

Слике типова земљишта (педолошки профили)

ком.

10

Геолошка карта

ком.

1

Педолошка карта

ком.

1

2.

Збирка узорака минерала

ком.

1

За кабинет

Збирка узорака стена

ком.

1

Збирка гранулометријских фракција

ком.

1

Збирка миктомонолита земљишта

ком.

1

Филм или презентација типова земљишта

ком.

1

3.

Електрични пехаметар *

ком.

1

*Уколико школа није у могућности да набави инструменте, мора обезбедити установу код које се може извршити мерење

Теренски пехаметар*

ком.

1

Педолошки нож*

ком.

4

Челични метар

ком.

4

Универзални индикатор

ком.

4

Анероид*

ком.

1

Педолошко сврдло*

ком.

1

4.

Слике метеоролошких појава у природи

ком.

10

За кабинет

Шеме метеоролошких појава у природи

ком.

10

Метеоролошке карте

ком.

1

Филм из метеорологије према плану и програму

ком.

1

5.

Инструменти за мерење температуре

ком.

3

*Уколико школа није у могућности да набави инструменте, мора обезбедити установу код које се може извршити мерење

Инструменти за мерење ваздушног притиска

ком.

2

Инструменти за мерење брзине и правца ветра

ком.

2

Инструменти за мерење атмосферских талога

ком.

1

Инструменти за мерење влажности ваздуха и земљишта

ком.

3

Предмет: КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Умрежени рачунари са интернетом

ком.

1

По ученику у групи

2.

Рачунар – сервер

ком.

1

ИТ опрема за кабинет

Штампач А3 формат

ком.

1

Ласерски штампач А4 формат

ком.

1

Скенер А3 формат

ком.

1

Дигитални фото апарат

ком.

1

Софтверски пакети који одговарају предмету

збирка

1

Одговарајућа стручна литература

збирка

1

3.

Дрвени модели – узорци за цртање сложених облика (са жљебовима и отворима)

збирка

1

Модели за цртање за кабинет

Предмет: ПЕЈЗАЖНОАРХИТЕКТОНСКА ИЗГРАДЊА
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПРОСТОРА

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Проспекти машина, уређаја и алата који се користе у пејзажној архитектури при изградњи и одржавању зелених простора

ком.

30

Цртежи машина и уређаја

ком.

15

Шеме процеса рада појединих, машина и уређаја који се користе у пејзажној архитектури при изградњи и одржавању зелених простора

ком.

10

Филмови и презентације о примени појединих машина и уређаја у пејзажној архитектури

ком.

1

2.

Шема сузбијања штетних инсеката

ком.

1

За кабинет

Шема класификације инсеката

ком.

1

Презентације инсеката предвиђених планом и програмом предмета

ком.

50

Презентације биљних врста оштећених вирусима, бактеријама и гљивама

ком.

50

Збирка инсеката

ком.

1

3.

Слике о садњи лишћара и четинара

ком.

10

За кабинет

Слике подизања и неговања зелених простора

ком.

10

Пројекти зелених простора

ком.

5

Проспекти о различитим начинима садње на зеленим просторима

ком.

10

Видео (филм) о подизању и неговању зелених простора

ком.

1

4.

Ручни алат за садњу лишћара и четинара*

*користи се ручни алат, прибор, машине и уређаје за одржавање зеленог простора школског дворишта из оставе

Ручни алат за подизање и одржавање зелених површина*

Косачица и тример*

Електрични нож за орезивање живе ограде*

Предмети: БОТАНИКА
БИОЛОГИЈА
ЕКОЛОГИЈА ПРЕДЕЛА
ТЕРАПЕУТСКИ ВРТОВИ
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Слике анатомске грађе биљних органа

ком.

20

Слике биљне ћелије и типова биљних ћелија

ком.

1

Слике трајних ткива: кожна, паренхимска, механичка, проводна, жлездана

ком.

1

Слика морфолошке грађе биљних органа

ком.

1

Слике развића биљке

ком.

1

2.

Микроскопи

ком.

5

За кабинет

Ботанички микропрепарати

комплет

1

Збирка хербаријског материјала

ком.

1

3.

Слике лековитог биља

ком.

100

Слајдови терапеутских вртова

ком.

50

Презентација биљних врста које се користе у терапеутске сврхе

ком.

1

4.

Презентација – Урбани екосистем

ком.

1

Презентација – Одрживост урбаних екосистема

ком.

1

Предмети: ДЕКОРАТИВНА ДЕНДРОЛОГИЈА
ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Слике лишћарских врста дрвећа

ком.

20

За кабинет

Слике четинарских врста дрвећа

ком.

20

Цртежи лишћарских врста

ком.

20

Цртежи четинарских врста

ком.

20

Презентације лишћарских и четинарских врста према наставном плану и програму

ком.

100

2.

Хербаријум лишћарских и четинарских врста дрвећа и жбуња

ком.

12

За кабинет

Збирка гранчица, шишарица и семена четинарских врста

ком.

2

Збирка гранчица, плодова и семена лишћарских врста

ком.

2

Презентација – Заштићених природних добара Србије

ком.

1

Предмет: ЦВЕЋАРСТВО

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Слике једногодишњих цветних врста

ком.

30

За кабинет

Слике двогодишњих врста

ком.

7

Слике вишегодишњих цветних врста

ком.

30

Слике саксијских лиснодекоративних врста

ком.

20

Слике цветно декоративних врста

ком.

20

Каталози цветних и лиснодекоративних врста

ком.

25

Хербаријум лисно и цветно декоративних врста

ком.

1

Предмет: БИОДИЗАЈН

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Слике репрезентативних биљних инсталација

ком.

15

За кабинет

Биоинсталације од сувог материјала

ком.

15

Слике биодизајна са сувим биљним материјалом

ком.

10

Цртежи различитих стилова биодизајна

ком.

30

2.

Алат за биодизајнирање (скалпел, маказе, клешта, жица)

комплет

15

За кабинет

Прибор за биодизајнирање (кензан, сунђер, декоративне посуде)

комплет

30

Декоративни додатни елементи за биодизајнирање (шишарке, плодови, семе, свеће, украсне траке, плетене и дрвене кугле, рафија)

комплет

15

3.

Прибор за снимање на терену при биодизајнирању малих простора (пантљике, значке, метар)

ком.

5

*користи се ручни алат, прибор, машине и уређаје за одржавање зеленог простора школског дворишта из оставе

Снимачке табле за преношење терена на цртеж

ком.

15

Уређаји за видео снимање изабраног простора за биодизајнирање (камере, мобилни телефон)

ком.

5

Предмет: ПЕЈЗАЖНОАРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Слике појединих грађевинских материјала

ком.

10

За кабинет

Слике конструкције пејзажноархитектонских елемената

ком.

10

Цртежи примене мобилијара у пројектовању

ком.

10

Цртежи моделовања рељефа

ком.

5

Техничка документација пејзажноархитектонских пројеката

ком.

1

Слике пејзажноархитектонских елемената на зеленим просторима

ком.

10

Графички прикази основе и изгледа дендролошких и цветних врста

ком.

10

Графички приказ композиционог плана-идејни пројeкат

ком.

1

Графички прикази разних категорија градских зелених површина

ком.

1

Застори, кровне терасе, вертикално озелењавање

ком.

1

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Уколико школа није у могућности да у свом школском. простору обезбеди наведену опрему и наставна средства, посебно радне површине и алате, дужна је да обезбеди извођење практичне наставе код социјалних партнера.

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Метеоролошка станица, Арборетум, Ботаничка башта

500

Парковске површине

500

Расадник, стакленик

500

Остава за ручни алат, прибор, машине и уређаје за одржавање зеленог простора школског дворишта

20

2.

Школска опрема

*Уколико школа није у могућности да обезбеди радне површине и набави алате, мора обезбедити предузеће код којег се може извршити практична настава и вежбе из стручних предмета

**Предвиђен број алата је потребан за обављање наставе за једну групу ученика. Уколико се настава обавља истовремено за више група, предвидети већи број алата.

Ручни алати:**,

– aшови

ком.

10

– мотике

ком.

10

– мотичице

ком.

10

– Прашачи–аератори

ком.

10

– крампови

ком.

3

– лопате

ком.

5

– грабуље и жичане метле

ком.

8+8

– маказе за живу ограду

ком.

3

– маказе за орезивање високих грана

ком.

3

– маказе за орезивање грана и резаног цвећа

ком.

15

– садиљке

ком.

10

– специјалне алатке (лопатице и мотичице)

ком.

15

– гумено црево за заливање

ком.

2/50 m

– канте

ком.

10

– орошивачи

ком.

10

– саксије и посуде, жардињере

ком.

100

3.

Ручна и товарна колица

ком.

2+1

4.

Машине и уређаји: тример за траву, косачица, моторна тестера за живу ограду, усисивач за суво лишће

ком.

По 2

Предмет: ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Реализује се са заједничким наставним средствима.