Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

31

На основу члана 92. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о изменама и допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил техничар мехатронике

Члан 1.

У Правилнику о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил техничар мехатронике („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 20/15 и 14/20), у делу: „НОРМАТИВ У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ У СТРУЧНИМ ШКОЛАМА КОЈЕ ОСТВАРУЈУ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ”, тач. 1, 3, 4. и 5. замењују се новим тач. 1, 3, 4. и 5. које су одштампане уз овај правилник и чине његов саставни део.

После тачке 5. додају се тач. 6–8. које су одштампане уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-157/2023-03

У Београду, 11. септембра 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.

1. Радионица за предмете: ЕЛЕКТРОМАШИНСКА ПРИПРЕМА
МЕРЕЊЕ НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИНА

 

Уређаји/алати

ком.

1.

Браварска стега

12

2.

Сет турпија S200

12

3.

Сет игличастих турпија

12

4.

Тестера за метал

12

5.

Помично мерило

12

6.

Дубиномер

2

7.

Висиномер

2

8.

Микрометар 0–25, 25–60, 50–75

2

9.

Микрометар за отворе

2

10.

Угаоник 90

12

11.

Угломер универзални

2

12.

Паралелна висинска игла

1

13.

Плоча за обележавање

1

14.

Игла за цртавање

12

15.

Тачкаш

12

16.

Секач

12

17.

Комплет чекића 100–1000 gr

3

18.

Маказе за лим

3

19.

Стубна бушилица

1

20.

Машинска стега

1

21.

Тоцило за оштрење алата

1

22.

Апарат за електролучно заваривање

1

23.

Маска за варење

3

24.

Спирала бургија 3–12 mm

3

25.

Гарнитура виластих кључева 6–32

3

26.

Гарнитура одвртки

12

27.

Лемилица 6 W

12

28.

Лемилица 200 W

12

29.

Комплет електричарских клешта

12

30.

Браварска клешта

12

31.

Комплет за упресивање клема и стопица

12

32.

Комплет за постављање конектора

12

33.

Испитивач фазе

12

34.

Скалпел

12

35.

Дигитални мултиметар

6

36.

Акумулаторска одвртка

12

37.

Акумулаторска бушилица

3

38.

Инструменти за неелектрично мерење неелектричних величина

1 комплет

39.

Инструменти за мерење температуре

1 комплет

40.

Инструменти за мерење притиска и разлике притиска

1 комплет

41.

Инструменти мерења нивоа и запремине

1 комплет

42.

Инструменти за мерење брзине и протока флуида

1 комплет

43.

Радни столови – тезге за 12 радних места

44.

Контролни чепови

2

45.

Контролне рачве

2

46.

Контролници за заобљење

2

47.

Контролници за зазор

2

48.

Контролници за навој

2

49.

Шаблони за углове

5

50.

Планпаралелна гранична мерила

1 комплет

51.

Компаратори

4

52.

Сталак за компаратор

2

53.

Лењири – метални

5

54.

Машинска либела

1

Панои, слике, цртежи, шеме и дијаграми

1.

Подела метода мерења и инструмената мерења

1

2.

Документација којом се дефинише квалитет (стандарди, технолошки поступци, технолошки услови и др.)

1

3.

Гранична мерила (рачве, чепови, сложена гранична мерила са и без компаратора и др.)

1

4.

Планпаралелна гранична мерила – еталони

1

5.

Мерила са нонијусом

5

6.

Микрометарска мерила за спољна и унутрашња мерења – разна

5

7.

Компаратори (механички, оптички, пнеуматски, хидраулички, електрични и комбиновани)

5

8.

Угломери, либеле, подеони апарати, подеоне главе, синусни лењири)

1 комплет

Модели, макете, узорци

1.

Обрадци и израдци разних облика и профила (осовине, вратила, зупчаници, кућишта, полуге, виљушке и др.)

10

3. Мехатронска лабораторија за предмете:
ХИДРАУЛИЧКЕ И ПНЕУМАТСКЕ КОМПОНЕНТЕ
ХИДРАУЛИЧКИ И ПНЕУМАТСКИ СИСТЕМИ КАО ОБЈЕКТИ УПРАВЉАЊА
СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА У МЕХАТРОНИЦИ, МЕХАТРОНСКИ СИСТЕМИ
ТЕСТИРАЊЕ И ДИЈАГНОСТИКА МЕХАТРОНСКИХ СИСТЕМА
ОДРЖАВАЊЕ И МОНТАЖА МЕХАТРОНСКИХ СИСТЕМА
МЕХАТРОНИКА У ИНДУСТРИЈИ

 

Уређаји/алати

ком.

1.

Основни сет за пнеуматику

2

2.

Напредни сет за пнеуматику

2

3.

Основни сет за електро пнеуматику

2

4.

Напредни сет за електро пнеуматику

2

5.

Дидактички сто за пнеуматику

2

6.

Дидактички сто за хидраулику

2

7.

Основни сет за хидраулику

2

8.

Напредни сет за хидраулику

2

9.

Основни сет за електрохидраулику

2

10.

Сет сензора силе и притиска

1

11.

Сет сензора близине

1

12.

Сет сензора положаја и растојања

1

13.

PLC сет са интерфејсом

3

14.

Дидактички робот

1

15.

Станице за симулацију процеса – одабир

1

16.

Станице за симулацију процеса – дистрибуција

1

17.

Дигитални мултиметар

6

18.

Компресор

1

19.

PLC софтвер

1

20.

Софтвер за обуку и симулацију у пнеуматици и електро пнеуматици

1

21.

Софтвер за обуку и симулацију у хидраулици и електро хидраулици

1

22.

Софтвер за обуку за сензоре силе и притиска

1

23.

Софтвер за обуку за сензоре близине

1

24.

Софтвер за обуку за сензоре положаја и растојања

1

25.

Софтвер за робота

1

26.

Комплет ручног алата

1

27.

LCD пројектор

1

28.

Проводници за везу са „бананама” и „крокодилима”

3

29.

Kомплет црева за пнеуматику

3

30.

Kомплет црева за хидраулику

3

31.

PC рачунар

6 + 1

4. Кабинет за предмете: МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ
МЕХАНИКА
ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА СА МЕХАНИЗМИМА
МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ
ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ

 

Програмски пакети

ком.

1.

CAD пакети опште намене – 2 D графика

1

 

Уџбеници и приручници

1.

Уџбеник/ци за техничко цртање

3

 

Каталози, стандарди или њихове рачунарске презентације

1.

Комплет SRPS стандарда из области техничког цртања

1

2.

Комплет SRPS стандарда из области стандардних машинских делова

1

 

Модели, макете, узорци

 

СТАТИКА

1.

Кретање крутог тела

1

2.

Момент силе

1

3.

Спрег сила

1

 

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА

1.

Деформација при притиску

1

2.

Модели попречних пресека епрувета

1

3.

Спојеви оптерећени на смицање

1

4.

Деформација при чистом савијању

1

5.

Деформација при увијању

1

 

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

1.

Врсте закованих спојева и закивица

5

2.

Врсте заварених спојева

5

3.

Врсте чивија и клинова

5

4.

Жлебљени спојеви разни

5

5.

Врсте вијака за спајање метала

5

6.

Врсте вијака за спајање неметала

5

7.

Навојне веза разне

5

8.

Подложне плочице разне

5

9.

Осигурачи од самоодвртања навртки разни

3

10.

Врсте опруга

5

11.

Врсте осовина

5

12.

Врсте вратила

5

13.

Врсте рукаваца

5

14.

Врсте спојница

5

15.

Врсте зупчаних преносника

5

16.

Врсте зупчаника са косим зупцима

5

17.

Врсте зупчаника са стреластим зупцима

3

18.

Врсте зупчаника са завојним зупцима

3

19.

Пужни преносници разни

5

20.

Облици ременица и каишника

4

21.

Облици ремена и каиша

4

22.

Облици ланчаника

4

23.

Облици ланаца

4

24.

Врсте цеви

5

25.

Спајање цеви

4

26.

Цевни прикључци разни

5

27.

Цевни затварачи разни

5

28.

Заптивање цеви разно

5

29.

Судови под притиском разни

3

30.

Еластични прстенови разни

1

МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

1.

Модели кристалних решетки

5

2.

Обојени метали (збирка)

1

3.

Легуре обојених метала (збирка)

1

4.

Хемијски чисто гвожђе (збирка)

1

5.

Разне врсте челика (збирка)

1

6.

Неметали материјали – пано (заптивни – изолациони и др.) (збирка)

1

7.

Пластичне масе – пано (збирка)

1

5. Кабинет за предмете: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
ПРОГРАМИРАЊЕ
МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА
ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА
РОБОТИКА
ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Намештај за кабинет треба обезбедити према захтевима за инсталацију рачунара и клима уређаја.

 

Рачунарска и видео опрема

ком

1.

Сто за рачунар

12

2.

Сто за наставника (катедра)

1

3.

Столица за наставника

1

4.

Столица за ученика

12

5.

Ормар за наставна средства

2

6.

Сталак за пројекционе апарате

1

7.

Завесе за замрачивање просторије

 

8.

Чивилук за одлагање одеће

1

9.

Видео пројектор са платном

1

10.

Табла (бела табла/паметна SMART табла)

1

11.

Централни рачунар (сервер) за наставника
Минимална конфигурација централног рачунара:
процесор архитектуре x 64 (64-бит) радног такта 2 GHz
меморија капацитета 2 GB генерације DDR2
матична плоча са неопходним слотовима за проширење и интерфејсима за повезивање са периферним уређајима
видео адаптер PCI-E са 256 MB
мрежни адаптер PCI или интегрисан, брзине 100 Mb/s
звучни адаптер PCI или интегрисан
хард диск уређај капацитета 80 GB
оптички уређај DVD-RW
кућиште ATX стандарда са напајањем снаге 400 W
монитор TFT дијагонале 17’’
тастатура и миш

1

12.

Рачунар за ученика
Минимална конфигурација ученичког рачунара:
процесор архитектуре x 86 (32-бит) радног такта 2 GHz
меморија капацитета 1 GB генерације DDR2
матична плоча са неопходним слотовима за проширење и интерфејсима за повезивање са периферним уређајима
видео адаптер PCI-E или интегрисан
мрежни адаптер PCI или интегрисан, брзине 100 Mb/s
звучни адаптер PCI или интегрисан
хард диск уређај капацитета 80 GB
кућиште ATX стандарда са напајањем снаге 400 W
монитор TFT дијагонале 17”
тастатура и миш

12

Остала рачунарска опрема

13.

Штампач и скенер (или један мултифункцијски уређај)

1

14.

Дигитална камера (односно дигитални фото апарат)

1

15.

Звучници

1

16.

Мрежни комутатор (switch) са 16 портова за повезивање у локалну мрежу и мрежни усмеривач (router) за повезивање на интернет

1

17.

Флеш меморија већег капацитета или преносиви хард диск

1

18.

Стална интернет веза

 

 Наставна средства 

19.

Софтвер за наставу (према наставном програму)

1

20.

CAD пакети опште намене – 3D графика

1 по ученику у групи

21.

Панои, слике, цртежи, шеме и дијаграми

по потреби

22.

Меморијски медијуми и потрошни материјал
– CD и DVD медијуми
– папир за штампање
– тонер/кертриџи за штампаче
– флеш меморије

по потреби

 Приручници, стандарди, каталози и проспекти

23.

Одобрени уџбеници

1

24.

Опште машински приручници

1

25.

Стручна литература за програмирање

1

26.

Стручна литература за апликативне програме

1

27.

3D штампач

2

28.

Одговарајући софтвер за 3D штампач

1

6. Кабинет за предмет: ДИГИТАЛНО УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИМ ПОГОНИМА

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Апарати, машине, уређаји

1.

Једносмерни извор напајања 0–30 V, 0–3 A

ком.

3

2.

Наизменични извор напајања 0–230 V, 0–3 A са галванском изолацијом и припадајућом заштитном опремом

ком.

2

3.

Ручни алат (одвијачи, шпиц клешта, микротастери, пинцета, вакум пумпица, сечице...)

комплет

1

4.

Лемилица

ком.

1

5.

Кутија за смештај разноврсних електронских елемената (пасивних и активних)

ком.

1

6.

Мотор једносмерне струје напона 12 V или 24 V

ком.

3

7.

Корачни униполарни мотор

ком.

3

8.

Корачни биполарни мотор

ком.

3

9.

Фреквентни претварач, снаге до 1,5 kW

ком.

2

10.

Трофазни асинхрони мотор, снаге до 1,5 kW

ком.

2

11.

Програмабилни логички контролер, напона 24 V

ком.

2

12.

Напајање за програмабилни логички контролер 24 V

ком.

2

13.

Микроконтролерска управљачка картица

ком.

3

14.

Рачунар/монитор/тастатура/миш

комплет

3

15.

Софтвер за програмирање микроконтролера

комплет

1

16.

Софтвер за програмирање ПЛЦ-а

комплет

1

Слике, шеме

17.

Шема микроконтролерског управљачког система

ком.

1

18.

Шема основне блок шеме дигитално управљаног електричног погона

ком.

1

19.

Шема једноквадрантног танзисторског чопера

ком.

1

20.

Шема двоквадрантног транзисторског чопера у Н-мосту

ком.

1

21.

Шема пасивног побудног кола снажног биполарног транзистора

ком.

1

22.

Шема пасивног побудног кола снажног н-каналног мосфета

ком.

1

23.

Шема побудног кола снажног п-каналног мосфета

ком.

1

24.

Шема пасивног побудног кола IGBT-a

ком.

1

25.

Слика стандардних интегрисаних побудних кола

комплет

1

26.

Шема побудног кола за управање униполарним корачним моторима

ком.

1

27.

Шема побудног кола за управање биполарним корачним моторима

ком.

1

Комплети, гарнитуре, макете

28.

Кутија са ситним компонентама за микроконтролерску картицу

комплет

3

29.

Макета пасивног побудног кола снажног биполарног транзистора

ком.

3

30.

Макета пасивног побудног кола снажног н-каналног мосфета

ком.

3

31.

Макета пасивног побудног кола снажног н-каналног мосфета

ком.

3

32.

Макета пасивног побудног кола снажног п-каналног мосфета

ком.

3

33.

Макета пасивног побудног кола снажног IGBT-a

ком.

3

34.

Макета снажног мосфета са интегрисаним побудним колом

ком.

3

35.

Макета IGBT-a са интегрисаним побудним колом

ком.

3

36.

Макета једноквадрантног транзисторског чопера

ком.

3

37

Макета двоквадрантног транзисторског чопера у Н-мосту

ком.

3

38.

Макета претварача за управљање униполарним корачним мотором

ком.

3

39.

Макета претварача за управљање биполарним корачним мотором

ком.

3

40.

Макета фреквентно регулаисаног асинхроног погона са припадајућим ПЛЦ-ом

ком.

2

41.

Прото плочица

ком.

3

Инструменти

42.

Дигитални мултимеатар

ком.

6

43.

Двоканални осцилоскоп

ком.

1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити презентације на рачунару.

7. Кабинет за предмет: ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМИ ЛИФТОВА

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

 Слике, шеме 

1.

Слике електричних елемената лифтовског постројења

комплет

1

2.

Слике главног разнодног ормана различитих врста лифтова

комплет

1

3.

Шеме електричног система напајања, командовања и заштите различитиг врста лифтова

комплет

1

Комплети, гарнитуре

4.

Технички прописи електричног система лифтова

комплет

1

5.

Електрични пројекат лифтовског погона са рејелно контакторском техником

комплет

1

6.

Електрични пројекат лифтовског погона са хидрауличним погоном

комплет

1

7.

Електрични пројекат савремених лифтовских погона са фреквентним претварачима и програмабилним логичким контролерима

комплет

1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити презентације на рачунару.

8. Кабинет за предмет: МЕХАНИЧКИ СИСТЕМИ ЛИФТОВА

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

 Слике, шеме 

1.

Слике основних уређаја лифтовског постројења

комплет

1

2.

Слике основних врста кабина

комплет

1

3.

Слике основних врста механичких погонских система лифтова

комплет

1

4.

Слике основних врста уређаја лифта

комплет

1

Комплети, гарнитуре

5.

Технички прописи лифтова

комплет

1

6.

Машински пројекат лифта са електричним погоном

комплет

1

7.

Машински пројекта лифта са хидрауличним погоном

комплет

1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити презентације на рачунару.