Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

12

На основу члана 78. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању

Члан 1.

У Правилнику о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 1/11, 1/12, 1/14, 12/14, 2/18 и 3/21) у делу: „Програм завршног испита у основном образовању и васпитању”, одељак: „Циљ програма завршног испита” мења се и гласи:

„Циљ програма завршног испита

Циљ програма завршног испита у основном образовању и васпитању је припрема ученика за полагање завршног испита на крају обавезног основног образовања и васпитања, у складу са законом којим се уређују основе система образовања и васпитања.”

У одељку: „Структура програма завршног испита”, став 2. мења се и гласи:

„Ученици који заврше осми разред у школској 2022/2023. години, ученици који су претходних година завршили осми разред, а нису полагали завршни испит, као и наредне генерације ученика осмог разреда, полажу завршни испит решавањем задатака у оквиру три теста: из предмета Српски језик и књижевност, односно матерњи језик и књижевност, из предмета Математика и из једног од пет предмета који ученик изабере са листе наставних предмета из природних и друштвених наука: Биологија, Географија, Историја, Физика и Хемија. Ученик осмог разреда се најкасније до 30. децембра изјашњава писаним путем у школи или електронски на порталу посвећеном упису у средњу школу из којег ће предмета, од пет понуђених, радити трећи тест. Полазници који полажу завршни испит по програму за функционално основно образовање одраслих полажу завршни испит решавањем једног теста који садржи задатке из предмета Српски језик и књижевност, односно матерњи језик и књижевност, из предмета Математика и из природних и друштвених наука који обухватају садржај из наставних предмета Биологије, Географије, Историје, Физике и Хемије, као и опште компетенције, заједничке за поједине природне и друштвене науке.”

У ставу 5. реченица прва мења се и гласи:

„Ученик може да оствари највише 14 бодова на тесту из српског језика и књижевности, односно матерњег језика и књижевности, 14 бодова на тесту из математике и 12 бодова на трећем тесту.”

Реченица четврта мења се и гласи:

„Полазник који завршни испит полаже по програму за функционално основно образовање одраслих, може да оствари највише 40 бодова на обједињеном тесту, и то: највише 14 бодова на задацима из српског, односно матерњег језика, највише 14 бодова на задацима из математике и укупно највише 12 бодова на задацима из природних и друштвених наука: Биологија, Географија, Историја, Физика и Хемија.”

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-00173/2022-04

У Београду, 26. септембра 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

САДРЖАЈ