Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

13

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада остало – личне услуге

Члан 1.

Овим правилником прописује се степен и врста образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада остало – личне услуге, и то за стицање средњег образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању и за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању.

Члан 2.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из општеобразовних предмета, као и стручне послове у подручју рада Личне услуге може да изводи лице које испуњава услове за наставника, односно стручног сарадника који су прописани посебним правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача који се доноси за сва подручја рада.

Члан 3.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи за:

1) Основе анатомије и физиологије:

(1) доктор медицине;

(2) доктор стоматологије.

2) Познавање препарата:

(1) дипломирани фармацеут;

(2) дипломирани инжењер фармацеутског инжењерства;

(3) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемије, биооргански смер;

(5) дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;

(6) професор хемије;

(7) дипломирани хемичар;

(8) дипломирани хемичар опште хемије;

(9) дипломирани инжењер хемије, аналитички смер;

(10) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(11) дипломирани инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства;

(12) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(13) мастер хемичар;

(14) мастер професор хемије;

(15) мастер инжењер технологије;

(16) магистар фармације;

(17) магистар фармације – медицински биохемичар.

3) Хигијена:

(1) доктор медицине, специјалиста за хигијену;

(2) доктор медицине, специјалиста хигијене;

(3) доктор медицине;

(4) доктор стоматологије.

4) Прва помоћ:

(1) доктор медицине специјалиста ургентне медицине;

(2) доктор медицине;

(3) доктор стоматологије;

(4) дипломирани фармацеут;

(5) професор народне одбране;

(6) мастер организатор здравствене неге;

(7) мастер медицинска сестра.

5) Психологија

Психологија комуникације:

(1) професор психологије;

(2) дипломирани психолог;

(3) дипломирани школски психолог – педагог;

(4) мастер психолог.

6) Основе дерматологије

Дерматологија:

(1) доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог;

(2) доктор медицине.

7) Kњиговодство

Предузетништво:

(1) дипломирани економист;

(2) мастер економиста, завршене основне студије из области економије.

8) Естетика струке

Естетско обликовање фризура

Естетско педикирско и маникирско обликовање

Сценска ликовна уметност:

(1) професор ликовних уметности;

(2) дипломирани сликар – професор ликовне културе;

(3) академски сликар – ликовни педагог;

(4) дипломирани вајар – професор ликовне културе;

(5) академски вајар – ликовни педагог;

(6) дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;

(7) академски графичар – ликовни педагог;

(8) дипломирани графичар – професор ликовне културе;

(9) дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;

(10) дипломирани уметник нових ликовних медија – професор ликовне културе;

(11) дипломирани графичар визуелних комуникација – професор ликовне културе;

(12) дипломирани сликар;

(13) дипломирани вајар;

(14) лице са завршеним факултетом примењених уметности;

(15) лице са завршеним факултетом ликовних уметности;

(16) лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна;

(17) мастер ликовни уметник;

(18) мастер примењени уметник;

(19) мастер конзерватор и рестауратор;

(20) мастер дизајнер.

9) Практична настава са технологијом рада:

(1) За образовни профил женски фризер:

– лице са стеченим високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом креатор женских фризура;

– лице са завршеним студијама на вишој школи, са претходно завршеном специјализацијом – креатор женских фризура;

– креатор женских фризура;

– лице са завршеним мастер академским студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година;

– лице са завршеним основним академским студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година;

– лице са завршеним основним струковним студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година.

(2) За образовни профил мушки фризер:

– лице са стеченим високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом – креатор мушких фризура;

– лице са завршеним студијама на вишој школи, са претходно завршеном специјализацијом – креатор мушких фризура;

– креатор мушких фризура;

– лице са завршеним мастер академским студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година;

– лице са завршеним основним струковним студијама, претходно положен специјалистички односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година;

– лице са завршеним основним струковним студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година.

(3) За образовни профил педикир и маникир:

– лице са стеченим високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом – креатор маникир – педикир;

– лице са завршеним студијама на вишој школи и претходно завршеном специјализацијом – креатор маникир – педикир;

– креатор маникир и педикир;

– лице са завршеним мастер академским студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година;

– лице са завршеним основним академским студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година;

– лице са завршеним основним струковним студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година.

(4) За образовни профил фризер:

– лице са стеченим високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом креатор женских фризура;

– лице са завршеним студијама на вишој школи, са претходно завршеном специјализацијом – креатор женских фризура;

– креатор женских фризура;

– лице са стеченим високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом – креатор мушких фризура;

– лице са завршеним студијама на вишој школи, са претходно завршеном специјализацијом – креатор мушких фризура;

– креатор мушких фризура;

– лице са завршеним мастер академским студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година;

– лице са завршеним основним академским студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година;

– лице са завршеним основним струковним студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година.

10) Основе фризуре и власуљарства:

(1) лице са стеченим високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом – креатор сценске маске, естетичар специјалиста за декоративну козметику – шминкер, односно средњим образовањем – женски фризер, мушки фризер, сценски маскер и власуљар;

(2) лице са завршеним специјалистичким струковним студијама, претходно положеним специјалистичким испитом и претходно стеченим средњим образовањем за одговарајући образовни профил.

11) Сценска шминка:

(1) Теоријска настава:

– лице из тачке 8) овог члана;

– лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна;

– мастер ликовни уметник;

– мастер примењени уметник;

– мастер конзерватор и рестауратор;

– мастер дизајнер.

(2) Практична настава:

– лице са стеченим високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом – креатор сценске маске;

– лице са завршеним студијама на вишој школи и претходно завршеном специјализацијом – креатор сценске маске или естетичар специјалиста за декоративну козметику – шминкер;

– креатор сценске маске;

– естетичар специјалиста за декоративну козметику – шминкер;

– лице са завршеним мастер студијама, претходно положен специјалистички односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година;

– лице са завршеним основним академским студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година;

– лице са завршеним основним струковним студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година.

12) Историја позоришта:

(1) дипломирани режисер;

(2) дипломирани драматург;

(3) дипломирани глумац;

(4) мастер теоретичар уметности;

(5) мастер драмски и аудиовизуелни уметник.

Члан 4.

У стручној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, у којој се стиче стручна оспособљеност за рад у трајању од једне године, образовање за рад у трајању од две године и средњег образовање у трајању од три године, у подручју рада остало – личне услуге, наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи за:

1) Основне технике рада:

а) За остваривање садржаја програма који су заједнички за све образовне профиле:

– дипломирани инжењер пољопривреде – сви смерови;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер технологије, сви одсеци;

– дипломирани инжењер шумарства – за обраду дрвета;

– дипломирани инжењер технологије, текстилни одсек;

– дипломирани инжењер технологије – одсек графичког инжењерства;

– дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције;

– дипломирани грађевински инжењер;

– дипломирани инжењер архитектуре;

– дипломирани архитекта;

– дипломирани дефектолог – олигофренолог;

– дипломирани инжењер за развој – машинска струка, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;

– професор технике и машинства;

– специјалиста струковни инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив, који је претходно завршио струковне студије у области машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;

– дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

– дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

– дипломирани инжењер текстилно-машинске струке.

Лица из ал. (1)–(10) и (12)–(17) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

б) За остваривање садржаја програма у подручју рада остало – личне услуге по образовним профилима наставу могу да изводе и:

– мушки или женски фризер са положеним специјалистичким испитом.

Лица из подтачке б) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

2) Хигијена:

(1) доктор медицине;

(2) доктор стоматологије;

(3) професор биологије;

(4) дипломирани дефектолог – олигофренолог са савладаним програмом методике наставе природне групе предмета;

(5) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.

3) Фризуре:

(1) дипломирани сликар;

(2) професор ликовне уметности;

(3) професор примењене уметности;

(4) академски сликар;

(5) дипломирани дефектолог – олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју рада остало – личне услуге.

4) Технологија материјала:

(1) дипломирани фармацеут;

(2) професор хемије;

(3) дипломирани хемичар;

(4) дипломирани дефектолог – олигофренолог са савладаним програмом методике наставе природне групе предмета;

(5) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.

5) Технологија рада:

(1) дипломирани дефектолог – олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју рада личне услуге;

(2) женски фризер или мушки фризер са положеним специјалистичким испитом;

(3) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.

Лица из тач. 1)–4) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

6) Практична настава:

(1) женски фризер или мушки фризер са положеним специјалистичким испитом.

Лице из тачке 5) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

7) Помоћни наставник:

(1) лице које је стекло средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању за образовни профил, односно занимање: мушки фризер, женски фризер, фризер.

Члан 5.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању може да изводи за:

1) Страни језик:

(1) Енглески језик:

– професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;

– професор енглеског језика и књижевности и италијанског језика и књижевности;

– професор енглеског језика и књижевности и немачког језика и књижевности;

– дипломирани филолог англиста;

– дипломирани професор енглеског језика и књижевности;

– мастер филолог (студијски програм Англистика; студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе.

Лица која су стекла академско звање мастер, морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Енглески језик и књижевност; Енглески језик и књижевност; Англистика; Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом;

(2) Француски језик:

– професор, односно дипломирани филолог за француски језик и књижевност;

– професор француског језика и књижевности;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе.

Лица која су стекла академско звање мастер, морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Француски језик и књижевност; Француски језик и књижевност; Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом;

(3) Руски језик:

– професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност;

– професор руског језика и књижевности;

– мастер професор слависта – руски језик и књижевност;

– професор пољског језика и књижевности и руског језика и књижевности;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе.

Лица која су стекла академско звање мастер, морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Руски језик и књижевност; Руски језик и књижевност;

(4) Немачки језик:

– професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;

– професор немачког језика и књижевности;

– професор енглеског језика и књижевности и немачког језика и књижевности;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе.

Лица која су стекла академско звање мастер, морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Немачки језик и књижевност; Немачки језик;

(5) Италијански језик:

– професор, односно дипломирани филолог за италијански језик и књижевност;

– професор италијанског језика и књижевности;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Италијански језик и књижевност);

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Италијански језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе.

Лица која су стекла академско звање мастер, морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Италијанистика; Италијански језик и књижевност.

(6) Шпански језик:

– професор, односно дипломирани филолог за шпански језик и књижевност;

– професор шпанског језика и хиспанских књижевности;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Шпански језик и хиспанске књижевности);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Шпански језик и хиспанске књижевности);

– мастер професор предметне наставе.

Лице из тачке 4) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Шпански језик, хиспанске књижњвности и културе; Шпански језик и хиспанске књижевности; Шпански језик и књижевност.

2) Социјална психологија:

(1) дипломирани психолог;

(2) професор психологије;

(3) дипломирани школски психолог и педагог;

(4) мастер психолог.

3) Социологија културе:

(1) дипломирани социолог;

(2) професор социологије;

(3) мастер социолог.

4) Познавање препарата:

(1) специјалиста козметолог;

(2) дипломирани фармацеут;

(3) професор хемије, односно дипломирани хемичар;

(4) дипломирани инжењер фармацеутског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењрства;

(6) дипломирани инжењер хемије, биооргански смер;

(7) дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;

(8) дипломирани хемичар;

(9) дипломирани хемичар опште хемије;

(10) дипломирани инжењер хемије, аналитички смер;

(11) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(12) дипломирани инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства;

(13) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(14) мастер хемичар;

(15) мастер професор хемије;

(16) мастер инжењер технологије;

(17) мастер фармацеут;

(18) мастер фармацује – медицински биохемичар.

5) Теорије форме:

(1) дипломирани сликар костима;

(2) дипломирани сценограф;

(3) дипломирани сликар;

(4) сликар текстила;

(5) академски сликар – ликовни педагог;

(6) дипломирани вајар – ликовни педагог;

(7) дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;

(8) академски графичар – ликовни педагог;

(9) дипломирани графичар – професор ликовне културе;

(10) дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;

(11) дипломирани уметник нових ликовних медија – професор ликовне културе;

(12) дипломирани графичар визуелних комуникација – професор ликовне културе;

(13) лице са завршеним факултетом примењених уметности;

(14) лице са завршеним факултетом ликовних уметности;

(15) лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна;

(16) мастер ликовни уметник;

(17) мастер примењени уметник;

(18) мастер конзерватор и рестауратор;

(19) мастер дизајнер.

6) Естетско обликовање:

(1) дипломирани сликар;

(2) дипломирани вајар;

(3) академски сликар – ликовни педагог;

(4) дипломирани вајар – ликовни педагог;

(5) дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;

(6) академски графичар – ликовни педагог;

(7) дипломирани графичар – професор ликовне културе;

(8) дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;

(9) дипломирани уметник нових ликовних медија – професор ликовне културе;

(10) дипломирани графичар визуелних комуникација – професор ликовне културе;

(11) лице са завршеним факултетом примењених уметности;

(12) лице са завршеним факултетом ликовних уметности;

(13) лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна;

(14) мастер ликовни уметник;

(15) мастер примењени уметник;

(16) мастер конзерватор и рестауратор;

(17) мастер дизајнер.

7) Здравствена култура:

(1) доктор медицине;

Здравствена култура (за образовни профил: креатор маникир – педикир):

(1) доктор медицине;

(2) доктор медицине – специјалиста ортопед.

8) Теорија форме и естетика струке:

(1) дипломирани сликар костима;

(2) дипломирани сценограф;

(3) дипломирани сликар;

(4) дипломирани вајар;

(5) сликар текстила;

(6) академски сликар – ликовни педагог;

(7) дипломирани вајар – ликовни педагог;

(8) дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;

(9) академски графичар – ликовни педагог;

(10) дипломирани графичар – професор ликовне културе;

(11) дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;

(12) дипломирани уметник нових ликовних медија – професор ликовне културе;

(13) дипломирани графичар визуелних комуникација – професор ликовне културе;

(14) лице са завршеним факултетом примењених уметности;

(15) лице са завршеним факултетом ликовних уметности;

(16) лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна;

(17) мастер ликовни уметник;

(18) мастер примењени уметник;

(19) мастер конзерватор и рестауратор;

(20) мастер дизајнер.

9) Дерматологија:

(1) доктор медицине – специјалиста дерматолог.

Образовни профил: Креатор женских фризура

1) Креација женских фризура:

(1) креатор женских фризура;

(2) лице са стеченим високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом – креатор женских фризура;

(3) лице са завршеним студијама на вишој школи, са претходно завршеном специјализацијом – креатор женских фризура;

(4) лице са завршеним мастер академским студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година;

– лице са завршеним основним академским студијама, претходно положен специјалистички односно мајсторски испит и радним искуством у трајању од најмање пет година;

(5) лице са завршеним основним струковним студијама, претходно положен специјалистички односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година.

2) Практична настава у блоку:

(1) креатор женских фризура;

(2) лице са стеченим високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом – креатор женских фризура;

(3) лице са завршеним студијама на вишој школи, са претходно завршеном специјализацијом – креатор женских фризура;

(4) лице са завршеним мастер академским студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година;

(5) лице са завршеним основним академским студијама, претходно положен специјалистички односно мајсторски испит и радним искуством у трајању од најмање пет година;

(6) лице са завршеним основним струковним студијама, претходно положен специјалистички односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година.

Образовни профил: Креатор мушких фризура

1) Креација мушких фризура:

(1) креатор мушких фризура;

(2) лице са стеченим високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом – креатор мушких фризура;

(3) лице са завршеним студијама на вишој школи, са претходно завршеном специјализацијом – креатор мушких фризура;

(4) лице са завршеним мастер академским студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година;

(5) лице са завршеним основним струковним студијама, претходно положен специјалистички односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година;

(6) лице са завршеним струковним студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година.

2) Практична настава у блоку:

(1) креатор мушких фризура;

(2) лице са стеченим високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом – креатор мушких фризура;

(3) лице са завршеним студијама на вишој школи, са претходно завршеном специјализацијом – креатор мушких фризура;

(4) лице са завршеним мастер академским студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година;

(5) лице са завршеним основним струковним студијама, претходно положен специјалистички односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година;

(6) лице са завршеним струковним студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година.

Образовни профил: Креатор маникир-педикир

1) Маникирско-педикирске процедуре:

(1) виши естетичар – козметичар;

(2) педикир – маникир са положеним специјалистичким испитом и пет године рада у струци;

(3) лице са стеченим високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом – креатор маникир-педикир;

(4) лице са завршеним студијама на вишој школи, са претходно завршеном специјализацијом – креатор маникир-педикир;

(5) лице са завршеним мастер академским студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година;

(6) лице са завршеним основним струковним студијама, претходно положен специјалистички односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година;

(7) лице са завршеним струковним студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година.

2) Практична настава у блоку:

(1) виши естетичар – козметичар;

(2) педикир-маникир са положеним специјалистичким испитом и пет године рада у струци;

(3) лице са стеченим високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом – креатор маникир-педикир;

(4) лице са завршеним студијама на вишој школи, са претходно завршеном специјализацијом – креатор маникир-педикир;

(5) лице са завршеним мастер академским студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година;

(6) лице са завршеним основним струковним студијама, претходно положен специјалистички односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година;

(7) лице са завршеним струковним студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година.

Образовни профил: Креатор сценске маске

1) Креација сценских маски:

(1) виши естетичар – козметичар;

(2) сценски маскер и власуљар са положеним специјалистичким испитом и пет година рада у струци;

(3) лице са стеченим високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом – креација сценских маски;

(4) лице са завршеним студијама на вишој школи, са претходно завршеном специјализацијом – креација сценских маски;

(5) лице са завршеним мастер академским студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година;

(6) лице са завршеним основним струковним студијама, претходно положен специјалистички односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година;

(7) лице са завршеним струковним студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година.

2) Практична настава у блоку:

(1) виши естетичар – козметичар;

(2) сценски маскер и власуљар са положеним специјалистичким испитом и пет година рада у струци;

(3) лице са стеченим високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом – креација сценских маски;

(4) лице са завршеним студијама на вишој школи, са претходно завршеном специјализацијом – креација сценских маски;

(5) лице са завршеним мастер академским студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година;

(6) лице са завршеним основним струковним студијама, претходно положен специјалистички односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година;

(7) лице са завршеним струковним студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од најмање пет година.

Члан 6.

Ступањем на снагу овог правилника престају да важе:

1) Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Личне услуге („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/15 и 2/21);

2) члан 2. став 1. тачка 15. подтачка А) и подтачка Б) под е) и став 2, члан 10. и члан 11. став 1. тачка 8. Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Просветни гласник”, бр. 1/95, 24/04, 10/09 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/12, 11/16, 14/20 и 17/21);

3) Правилник о врсти стручне спреме наставника и помоћних наставника у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада остало – делатност личних услуга („Просветни гласник”, бр. 3/97 и 2/06).

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-24/1/2021-03

У Београду, 18. априла 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.