Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

4

На основу члана 92. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам

Члан 1.

У Правилнику о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/15 и 14/20), после дела: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КОНОБАР”, додају се делови: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР” и „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР”, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-35/2022-03

У Београду, 14. марта 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

НОРМАТИВ
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

Предмет: Пословна комуникација

Р. б.

Врста и назив

Јед. мере

количина

намена

1.

Сто

ком.

1 по ученику

Неопходан приступ интернету

2.

Столица

ком.

1 по ученику

3.

Сто за наставника

ком.

1

4.

Полица за одлагање

ком.

5

5.

Столица за наставника

ком.

1

6.

Ормар

ком.

1

7.

Табла

ком.

1

8.

Пројектор

ком.

1

9.

Застори за прозор

ком.

1 по прозору

10.

Изложбени пано 2–5 m

ком.

1

11.

Корпа за отпатке

ком.

1

12.

Чивилук за одлагање одеће

ком.

1

13.

Филмови (Пословна комуникација и бонтон

ком.

5

НОРМАТИВ
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА
, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР

3.1. Заједничка наставна средства

Р. б.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Рачунар

ком.

1

Омогућити приступ интернету

Штампач

ком.

1

Скенер

ком.

1

Звучници

пар

1

Видео пројектор са пројекционим платном

ком.

1

2.

Цртежи, модели, плакати, географске карте (физичке, политичке и тематске), збирке и узорци предмета, слике познатих личности из одговарајуће области за реализацију одговарајућих садржаја

збирка

1

3.

Одобрени уџбеници и збирке различитих аутора,

Приручници и речници из области трговине

Приручници из области личне и опште заштите на раду.

ком.

1

4.

Законска регулатива, правилници, уредбе за одговарајуће садржаје за предмет

примерак

1

Одговарајућа стручна литература

комплет

1

Лексикони, приручници и стручни часописи

примерак

1

5.

Хефталица и расхефтивач

Механичка бушилица

ком.

1

Спајалице

ком.

1

Лењир

паковање

3

Маказе

ком.

1

6.

Потрошни материјал (папир А4, модерацијске картице, селотејп, лепак, папир за флип чарт, маркери у боји, спајалице, чиоде)

паковање

1

3.2. ПОСЕБНА НАСТАВНА СРЕДСТВА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ

Предмети: Пословна комуникација

Предузетништво

Статистика

Програми ових предмета се реализују са заједничким наставним средствима.

Предмети: Економика и организација трговинских предузећа

Основи економике трговине

Основе економике трговине

Економика трговине

Основи трговине

Основе трговине

Предмети: Пословна информатика

Електронско пословање

Предмети: Трговинско пословање

Техника продаје и услуге купцима

Основи пословања у трговини

Основе пословања у трговини

Комерцијално познавање робе

Набавка и физичка дистрибуција робе

Практична настава

2.1. ОПРЕМА КАБИНЕТА

Р.б.

Назив

Јед. мере

Количина

Напомена

1.

Столица за ученика

ком.

1 по ученику у групи

2.

Сто за наставника

ком.

1

3.

Столица за наставника

ком.

1

4.

Компјутер

ком.

Мин 1

Неопходан приступ интернету

5.

Одговарајући софтвер за трговину

ком.

Мин 1

6.

Табла

ком.

1

7.

Продајни пулт

ком.

Мин 1

8.

Пулт за мерење робе

ком.

Мин 1

9.

Зидне полице-рафови

ком.

1

10.

Корпа за отпатке

ком.

1

11.

Чивилук за одлагање одеће

ком.

1

12.

Фотографија дочека и пријема потрошача

ком.

1

13.

Фотографија приказивања робе

ком.

1

14.

Фотографија спољних обележја продавнице

ком.

1

15.

Фотографија разних врста амбалаже – картонска, дрвена текстилна...

ком.

1

16.

Образац купопродајног уговора

ком.

1

17.

Образац наруџбенице

ком.

15

19.

Образац доставнице

ком.

15

20.

Образац пријемнице

ком.

15

21.

Образац требовања

ком.

15

12.

Образац повратница

ком.

15

23.

Образац комисијског записника при преузимању робе

ком.

15

24.

Образац фактуре добављача

ком.

15

25.

Образац рекламације добављачима

ком.

15

26.

Образац пописне листе

ком.

15

27.

Образац каталога робе

ком.

15

28.

Образац проспеката

ком.

15

29.

Образац ценовника

ком.

15

30.

Стаклена амбалажа – модел роба

ком.

Мин 10

31.

Лименке и друга метална амбалажа – модел робе

ком.

Мин 10

32.

Кутије и друга картонска амбалажа – модел робе

ком.

Мин 10

33.

Пластичне кутије и флаше – модели робе

ком.

Мин 10

34.

Електронска каса

ком.

1

35.

Електронска вага

ком.

1

36.

Мензуре од 100 cm3 и 200 cm3

ком.

1

37.

Дрвени метар

ком.

1

38.

Стаклено звоно

ком.

3

39.

Кашике за зрнасту робу

ком.

3

40.

Маказе

ком.

1

41.

Пластичне кесе

ком.

42.

Папирне кесе

ком.

43.

Папир за паковање

ком.

44.

Папир за ађустирање

ком.

45.

Селотејп са држачем

ком.

46.

Машнице за ађустирање

ком.