Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

5

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о измени и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручној школи која остварује наставни план и програм за образовне профиле сарадник у драмској уметности, сарадник у музичкој уметности и новинар сарадник

Члан 1.

У Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручној школи којa остварује наставни план и програм за образовне профиле сарадник у драмској уметности, сарадник у музичкој уметности и новинар сарадник („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1/21), назив правилника мења се и гласи:

„Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовне профиле сарадник у драмској уметности, сарадник у музичкој уметности и новинар сарадник и план и програм наставе и учења за образовни профил сарадник у дигиталним медијима”.

Члан 2.

У члану 2. после речи: „новинар сарадник” додају се речи: „и план и програм наставе и учења за образовни профил сарадник у дигиталним медијима”.

Члан 3.

После члана 5. додаје се члан 5а који гласи:

„Члан 5а

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за образовни профил сарадник у дигиталним медијима може да изводи за:

1) Продукција у култури и медијима:

(1) мастер драмски и аудиовизуелни уметник;

(2) дипломирани организатор сценских и културно уметничких делатности;

(3) дипломирани организатор филмских и телевизијских делатности;

(4) дипломирани менаџер у култури и медијима;

(5) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник;

(6) дипломирани позоришни и радио продуцент;

(7) дипломирани продуцент;

(8) дипломирани продуцент у позоришту, радију и култури;

(9) дипломирани филмски и телевизијски продуцент.

2) Увод у сценарио и драматургију

Сценарио и драматургија:

(1) дипломирани драматург;

(2) дипломирани редитељ;

(3) дипломирани филмски и телевизијски редитељ;

(4) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник.

3) Историја уметности:

(1) дипломирани историчар уметник;

(2) дипломирани дизајнер ликовне уметности;

(3) дипломирани ликовни уметник, сви смерови;

(4) дипломирани графичар примењених уметности;

(5) дипломирани историчар уметности;

(6) дипломирани сликар, сви смерови;

(7) дипломирани примењени уметник;

(8) дипломирани теоретичар у области историје уметности, сви смерови;

(9) дипломирани вајар, сви смерови;

(10) дипломирани графичар ликовних уметности;

(11) дипломирани уметник нових ликовних медија;

(12) мастер дизајнер;

(13) мастер историчар уметности;

(14) мастер ликовни уметник;

(15) мастер примењени уметник;

(16) мастер теоретичар у области историје уметности, сви смерови;

(17) дипломирани графичар – професор ликовне културе;

(18) дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;

(19) примењени уметник;

(20) мастер примењени уметник;

(21) струковни мастер дизајнер.

4) Историја музике:

(1) дипломирани композитор;

(2) дипломирани музичар, сви смерови;

(3) професор музичке културе, музичке уметности или музичког васпитања;

(4) професор музичке уметности;

(5) професор солфеђа;

(6) професор солфеђа и/или музичке културе/васпитања;

(7) дипломирани музиколог;

(8) академски музичар;

(9) дипломирани музички педагог;

(10) дипломирани музичар за медијску област;

(11) дипломирани етномузиколог;

(12) мастер теоретичар уметности (професионални статуси: музички педагог; етномузиколог; музиколог; музички теоретичар);

(13) мастер музички уметник (сви професионални статуси);

(14) мастер композитор;

(15) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

5) Културологија:

(1) дипломирани културолог;

(2) мастер културолог;

(3) дипломирани комуниколог;

(4) мастер комуниколог;

(5) дипломирани новинар/журналиста;

(6) дипломирани професор српског језика и књижевности;

(7) професор српског језика и књижевности;

(8) дипломирани класични филолог;

(9) дипломирани филолог;

(10) дипломирани класични филолог;

(11) мастер класични филолог;

(12) мастер филолог.

6) Мултимедија

Дизајн медија за дигиталне канале

Основе анимације

Монтажа звука и слике:

(1) дипломирани уметник дигиталних медија;

(2) мастер дизајнер у области аудио – визуелне технике, медијске продукције и медија у образовању;

(3) дипломирани аниматор и дизајнер визуелних ефеката;

(4) дипломирани графички дизајнер;

(5) дипломирани дизајнер графике;

(6) мастер уметник дигиталних медија;

(7) струковни мастер дизајнер у области аудио – визуелне технике, медијске продукције и медија у образовању;

(8) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна;

(9) дипломирани професор математике и информатике;

(10) мастер професор математике и информатике;

(11) дипломирани професор информатике и математике;

(12) дипломирани информатичар-професор информатике;

(13) професор информатике-математике;

(14) струковни мастер информатичар;

(15) мастер информатичар;

(16) дипломирани информатичар;

(17) мастер инжењер електротехнике и рачунарства са завршеним основним академским студијама у области аудио и видео технологија или у области мултимедијалног инжењерства или у области мултимедијалних технологија;

(18) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства са завршеним основним струковним студијама у области аудио и видео технологија или у области мултимедијалног инжењерства или у области мултимедијалних технологија;

(19) мастер драмски и аудиовизуелни уметник (области режије, монтаже или продукције);

(20) дипломирани филмски и ТВ редитељ.

7) Психологија:

(1) професор психологије;

(2) дипломирани психолог;

(3) дипломирани школски психолог – педагог;

(4) дипломирани психолог – мастер;

(5) мастер психолог;

(6) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

8) Основе економије и бизниса:

(1) дипломирани економистa;

(2) дипломирани економиста смера финансијски, банкарски и берзански менаџмент;

(3) дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију;

(4) дипломирани економиста у области међународног пословања;

(5) мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије.

9) Предузетништво:

(1) дипломирани економиста;

(2) дипломирани инжењер организације рада;

(3) дипломирани правник;

(4) дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију;

(5) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(6) мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије;

(7) мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије у области правних наука;

(8) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у области организационих наука;

(9) мастер инжењер менаџмента;

(10) мастер предузетништва.

10) Електронско пословање:

(1) дипломирани економиста, смерови: кибернетско-организациони, економскa статистикa и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантитативна економија;

(2) професор математике, смер рачунарство и информатика;

(3) дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;

(4) дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунарске технике и информатике;

(5) дипломирани инжењер електронике, смер рачунарске технике и информатике;

(6) дипломирани инжењер организације рада, смерови кибернетски и за информационе системе;

(7) дипломирани инжењер електронике;

(8) професор информатике;

(9) дипломирани инжењер информатике;

(10) дипломирани инжењер информатике и статистике;

(11) дипломирани информатичар – пословна информатика.

(12) професор технике и информатике;

(13) дипломирани математичар;

(14) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

(15) студијска група Статистика, односно Информатика или мастер студије у области економије, студијска група Статистика, односно Информатика;

(16) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у области организационих наука, студијски програм Менаџмент и организација, студијска група Информациони системи и технологије;

(17) мастер математичар;

(18) мастер информатичар;

(19) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

(20) мастер инжењер информационих технологија;

(21) мастeр инжeњeр oргaнизaциoних нaукa (смер Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке);

(22) мастер професор технике и информатике;

(23) дипломирани математичар – информатичар;

(24) професор техничког образовања.

Лица из подтач. (16)–(20) ове тачке која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани – мастер, морају да имају у оквиру завршених основних академских студија положено најмање пет информатичких предмета, од тога најмање један из области Програмирање и два предмета из једне или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство.

11) Графички дизајн:

(1) дипломирани графички дизајнер;

(2) мастер примењени уметник у области дизајна;

(3) струковни мастер дизајнер у области графике;

(4) дипломирани дизајнер графике;

(5) мастер инжењер електротехнике и рачунарства са завршеним основним академским студијама у области аудио и видео технологија или у области мултимедијалног инжењерства или у области мултимедијалних технологија;

(6) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства са завршеним основним струковним студијама у области аудио и видео технологија или у области мултимедијалног инжењерства или у области мултимедијалних технологија.

12) Дигитални маркетинг:

(1) дипломирани економистa;

(2) дипломирани економистa за рачуноводство и ревизију;

(3) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(4) мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије;

(5) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у области организационих наука, студијски програм – менаџмент и организација;

(6) мастер инжењер менаџмента.

(7) дипломирани инжењер организације рада;

(8) менаџер за маркетинг;

(9) менаџер за електронско пословање.

13) Комуникација у дигиталним медијима:

(1) мастер инжењер организационих наука;

(2) мастер инжењер менаџмента;

(3) дипломирани инжењер организације рада;

(4) менаџер за маркетинг;

(5) менаџер за електронско пословање;

(6) дипломирани новинар/журналиста;

(7) мастер новинар/журналиста;

(8) струковни економиста за маркетинг и трговину;

(9) дипломирани комуниколог (Маркетинг и оглашавање);

(10) мастер комуниколог (Маркетинг и оглашавање);

(11) професор српског језика и књижевности;

(12) дипломирани филолог за српски језик и књижевност;

(13) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Српска филологија: српски језик и књижевност; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

(14) мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

(15) мастер професор предметне наставе;

(16) мастер професор књижевности и језика (србиста);

(17) дипломирани уметник дигиталних медија;

(18) мастер уметник дигиталних медија.

14) Право интелектуалне својине:

(1) дипломирани правник;

(2) мастер правник, претходно завршене основне академске студије у области правних наука.

15) Етика у медијима:

(1) професор филозофије;

(2) дипломирани филозоф;

(3) мастер филозоф;

(4) новинар/журналиста;

(5) дипломирани новинар/журналиста;

(6) дипломирани новинар;

(7) мастер новинар/журналиста.

16) Естетика:

(1) професор филозофије;

(2) дипломирани филозоф;

(3) мастер филозоф;

(4) дипломирани уметник вишемедијске уметности;

(5) мастер уметник вишемедијске уметности;

(6) дипломирани теоретичар, област теорије уметности;

(7) мастер теоретичар уметности.

17) Маркетинг у медијима

(1) дипломирани економистa;

(2) дипломирани економистa за рачуноводство и ревизију;

(3) дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији;

(4) мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије;

(5) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у области организационих наука, студијски програм – менаџмент и организација;

(6) мастер инжењер менаџмента;

(7) дипломирани инжењер организације рада;

(8) менаџер за маркетинг;

(9) менаџер за електронско пословање;

(10) новинар/журналиста;

(11) дипломирани новинар и/или журналиста;

(12) мастер новинар и/или журналиста.”

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-165/6/2021-03

У Београду, 9. маја 2022. године

Mинистар,

Бранко Ружић, с.р.