Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

4

На основу члана 67. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета

Члан 1.

У Правилнику о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 9/14, 6/15, 16/15, 3/16, 8/16, 3/18 и 4/19), делови: „I. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ” за образовни профил оператер за израду намештаја, „2. НАСТАВНИ ПЛАН” и „2. НАСТАВНИ ПРОГРАМ” за образовни профил техничар за обликовање намештаја и ентеријера, замењују се деловима: „ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ОПЕРАТЕР ЗА ИЗРАДУ НАМЕШТАЈА” и „ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА”, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2020/2021. годином у подручју рада Шумарство и обрада дрвета за образовни профил оператер за изараду намештаја, у трогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из члана 1. овог правилника, до краја школске 2023/2024. године.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2020/2021. годином у подручју рада Шумарство и обрада дрвета за образовни профил техничар за обликовање намештаја и ентеријера, у четворогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из члана 1. овог правилника, до краја школске 2024/2025. године.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-160/2021-03

У Београду, 19. августа 2021. године

Mинистар,

Бранко Ружић, с.р.

Plan nastave i ucenja 4

.