Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

3

На основу члана 92. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам

Члан 1.

У Правилнику о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/15, 14/20 и 3/22), после дела: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР”, додаје се део: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ХОТЕЛИЈЕРСКО-РЕСТОРАТЕРСКИ ТЕХНИЧАР”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-35/1/2022-03

У Београду, 5. септембра 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

НОРМАТИВ

О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ХОТЕЛИЈЕРСКО-РЕСТОРАТЕРСКИ ТЕХНИЧАР

Предмет: УСЛУЖИВАЊЕ

Специјализована учионица – кабинет

У специјализованој учионици – кабинету остварује се настава из стручних предмета: услуживање, свечани пријеми, основе услуживања, изборни предмет – барско пословање.

Број специјализованих учионица условљен је предвиђеним бројем стручних предмета, који се изводе у учионици, као и бројем ученика за овај образовни профил.

Кабинет:

– Радни део

(за 1 групу од 15 ученика)

60–80 метара квадратних

– Простор за припрему

1 – 2 просторије по

10 метара квадратних

– Простор за пресвлачење ученика (гардероба)

20 метара квадратних

Оделење се за кабинетске вежбе из услуживања и барског пословања, деле на две групе. Могу се опремити и два кабинета у једној школи или се настава организује и реализује у две смене (прва група преподне и друга група поподне). Кабинетска настава се реализује у кабинету – специјализованој учионици а практична настава се може реализовати у кабинету, школској радионици, или у угоститељским објектима прве и друге категорије (хотели, ресторани).

Опрема кабинета – специјализоване учионице

Р.б.

Назив

Јед. мере

Количина

1.

Сто за наставника

ком.

1

2.

Столица за наставника

ком.

1

3.

Сто ресторански округли пречник 1,10 m

ком.

1–2

4.

Сто ресторански 80x80 cm

ком.

5

5.

Сто ресторански 120x80 cm

ком.

2–4

6.

Сто геридон

ком.

5

7.

Сервисни сто са фијокама

ком.

1

8.

Банкетски сто 2,20x1,20 m

ком.

1

9.

Кафански сто 70x70 cm

ком.

2–4

10.

Ресторанске столице

ком.

30–40

11.

Столице за кафану

ком.

8–16

12.

Пулт (бар) са уграђеним расхладним уређајима за пиће

ком.

1

13.

Ретро пулт са стакленим витринама

ком

1

14.

Апарат за еспресо кафу

ком.

1

15.

Апарат за нес кафу

ком.

1

16.

Апарат за прање чаша

ком.

1

17.

Апарат за лед (ледомат)

ком.

1

18.

Фрапемат

ком.

1

19.

Колица конобарска

ком.

2

20.

Колица за фламбирање

ком.

2

21.

Колица за хладна јела и посластице

ком.

1

22.

Стони грејач за тањире

ком.

1

23.

Посуда за хлађење вина (кибла)

ком.

5

24.

Тостер

ком.

1

25.

Електрични миксер за пиће

ком.

1

26.

Комплет за барско пословање (шејкер, миксглас, цедиљка, бар. кашика, мерица, барски нож)

ком.

1

27.

Витрина стаклена или полице

ком.

3

28.

Завесе за замрачивање

ком.

1 по прозору

29.

Изложбени пано

ком.

2–5 квадрата

30.

Држач за кишобране

ком.

1

31.

Корпа за отпатке

ком.

1

32.

Чивилук за одлагање одеће

ком.

1

ПОСЕБНА НАСТАВНА СРЕДСТВА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ

Предмет: УСЛУЖИВАЊЕ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

Инвентар за услуживање група порцулан

1.

Тањири плитки 32 cm

ком.

30

2.

Тањири плитки 27 cm

ком.

30

3.

Тањири плитки 23 cm

ком.

60

4.

Тањири дубоки 23 cm

ком.

30

5.

Тањири десертни 19 cm

ком.

30

6.

Тањири десертни 17 cm

ком.

30

7.

Тањири пециво 12 cm

ком.

30

8.

Овали 1/1

ком.

5

9.

Овали 2/1

ком.

5

10.

Овали 3/1

ком.

5

11.

Овали 4/1

ком.

10

12.

Овали 6/1

ком.

10

13.

Овали за рибу 2/1

ком.

5

14.

Овали за рибу 4/1

ком.

5

15.

Посуде за варива (чиније) 2/1

ком.

5

16.

Посуде за варива (чиније) 4/1

ком.

5

17.

Посуде за прање прстију

ком.

10

18.

Чинија за супе – чорбе (супијера)

ком.

5

19.

Шоља за бистре супе – консомее

ком.

10

20.

Посуда за сосове – сосијера 1

ком.

10

21.

Посуда за сосове – сосијера 2

ком.

5

22.

Чајници за чај у сервису

ком.

10

23.

Термоси – бокали за топле напитке

ком.

5

24.

Кантице за топле напитке – за белу кафу и млеко у сервису

ком.

10

25.

Шоље за црну кафу са подметачима

ком.

30

26.

Шоље за белу кафу са подметачима

ком.

20

27.

Шоље за чај са подметачима

ком.

20

28.

Шоље за еспресо кафу са подметачима

ком.

20

29.

Шоље за капућино са подметачима

ком.

20

30.

Шоље за топлу чоколаду

ком.

10

31.

Сталак за кувано јаје у љусци – кокијера

ком.

10

32.

Чиније за салату 1/1

ком.

15

33.

Чиније за салату 4/1

ком.

10

34.

Тембали (чиније за сочна јела)

ком.

10

Инвентар за услуживање група стакло

35.

Чаше за воду 0,2 l

ком.

90

36.

Чаше за бело вино

ком.

60

37.

Чаше за црвено вино

ком.

60

38.

Чаше за пенушава вина

ком.

30

39.

Чаше за жестока пића 0,03 l

ком.

30

40.

Чаше за жестока пића 0,05 l

ком.

30

41.

Чаше за коњак – наполеон

ком.

30

42.

Чаше за ликере

ком.

30

43.

Чаше за вермут – мартини

ком.

30

44.

Чаше за пиво

ком.

30

45.

Чаше за лимунаду 0,3 l

ком.

20

46.

Чаше за виски

ком.

30

47.

Чаше за мешана пића (разна) – коктеле

ком.

60

48.

Чаше за чај, пунч, грог

ком.

30

49.

Чаше за кувано вино и ракију

ком.

30

50.

Чаше за нес кафу

ком.

30

51.

Чаша за меко кувана јаја

ком.

10

52.

Кригле за пиво

ком.

15

53.

Бокал 0,2 l

ком.

15

54.

Бокал 0,3 l

ком.

15

55.

Бокал 0,5 l

ком.

15

56.

Бокал 1 l

ком.

10

57.

Посуда за лед (киблица) са хватаљком

ком.

5

58.

Чаше за сок 0,1 l

ком.

30

59.

Боце за воћне сокове 0,2 l

ком.

10

60.

Боце за газирана пића 0,2–0,3 l

ком.

10

61.

Боце за пиво 0,33–0,5 l

ком.

10

62.

Боце за пиће стандардне 1/1 l

ком.

10

63.

Боце за бела вина 0,7 l

ком.

10

64.

Боце за црвена вина 0,7 l

ком.

10

65.

Боце за пенушава вина 0,8 l

ком.

10

66.

Боца за претакање вина (декантер)

ком.

5

Инвентар за услуживање група прибор за јело

67.

Велики ножеви

ком.

60

68.

Велике виљушке

ком.

90

69.

Велике кашике

ком.

90

70.

Кашике десертне

ком.

60

71.

Виљушке десертне

ком.

60

72.

Ножеви десертни

ком.

60

73.

Ножеви за рибу

ком.

30

74.

Виљушке за рибу

ком.

30

75.

Прибор за ракове (нож и виљушка)

ком.

10

76.

Виљушке за шкољке

ком.

10

77.

Прибор за воће (нож и виљушка)

ком.

15

78.

Нож за бутер (мазач)

ком.

15

79.

Кашичице за белу кафу – чај

ком.

30

80.

Кашичице за мока кафу – еспресо

ком.

30

81.

Кашичице за сладолед

ком.

30

82.

Кашике за лимунаду

ком.

10

83.

Кашичице за ровито кувана јаја

ком.

10

84.

Сервисни прибор (кашика – виљушка – нож)

ком.

10

85.

Сервисни прибор за пецива и колаче

ком.

10

86.

Кутлаче разних величина за чорбе и супе

ком.

10

87.

Кутлаче за сосове

ком.

10

88.

Прибор за транширање

ком.

5

Инвентар за услуживање група метално посуђе

89.

Шоље за чорбе 0,3 l

ком.

10

90.

Посуде за чорбе 2,5 l (супијера)

ком.

5

91.

Посуде за прање прстију – фингербола

ком.

10

92.

Основни тањир 32 cm (росфрај или сребро)

ком.

15

93.

Овал 1/1

ком.

10

94.

Овал 2/1

ком.

5

95.

Овал 3/1

ком.

5

96.

Овал 4/1

ком.

10

97.

Овал 6/1

ком.

10

98.

Овал за рибу 2/1

ком.

5

99.

Овал за рибу 4/1

ком.

10

100.

Посуда за сочна јела (тембал) 1/1

ком.

10

101.

Посуда за сочна јела (тембал) 2/1

ком.

10

102.

Посуда за сосове – сосијера 1/1

ком.

10

103.

Посуда за сосове већа

ком.

5

104.

Кантице за топле напитке – сервирање чаја

ком.

15

105.

Кантице за топле напитке – сервирање беле кафе

ком.

15

106.

Сталак за кувано јаје у љусци – кокијера

ком.

10

107.

Чајник 1 l

ком.

3

108.

Чајник 2,5 l

ком.

3

109.

Порција за сладолед 1/1 са подметачем

ком.

10

Инвентар за услуживање група мали стони инвентар

110.

Сталак са бочицама за со, бибер, чачкалице

ком.

10

111.

Посуда за сирће, уље – карафиндла

ком.

5

112.

Посуда за сенф

ком.

5

113.

Посуда за шећер – шећерњача

ком.

10

114.

Посипач за шећер у праху (дозијера)

ком.

5

115.

Вазе за цвеће

ком.

10

116.

Икебане

ком.

5

117.

Сталак са натписом „РЕЗЕРВИСАНО”

ком.

5

118.

Сталак за нумерацију столова

ком.

5

119.

Сталак са натписом забрањено – дозвољено пушење

ком.

10

120.

Стона лампа

ком.

5

121.

Свећњак за једну свећу

ком.

5

122.

Свећњак за две свеће

ком.

5

123.

Свећњак за пет свећа

ком.

2

124.

Прстен за салвете (керамички или метални)

ком.

15

125.

Рам за новине

ком.

2

126.

Пепељаре

ком.

30

127.

Посипач за тврде сиреве

ком.

2

128.

Индустријски сосови разни

ком.

10

129.

Грејач за пиво

ком.

2

Инвентар за услуживање група рубље

130.

Ресторански столњаци 140x140 cm дамаст бели

ком.

20

131.

Ресторански столњаци пастелних боја 140x140 cm

ком.

20

132.

Столњаци 180x140 cm бели и пастелне боје

ком.

10

133.

Банкетски столњаци 280x170 cm

ком.

4

134.

Салвете 60x60 cm бели дамаст

ком.

40

135.

Салвете 40x 40cm пастелне боје

ком.

40

136.

Ручнa салвета (хангла)

ком.

20

137.

Баштенски столњаци 140x140 cm

ком.

10

138.

Надстолњаци 80x80 cm

ком.

10

139.

Надстолњаци 120x80 cm

ком.

6

140.

Подстолњаци – молтони

За сваки сто

141.

Драпере – сукњице за бифе сто

У обиму бифе стола

142.

Навлаке за ресторанске столице

Према броју столица

143.

Рукавице беле

ком.

20

144.

Крпе за брисање и полирање

ком.

20

Помоћни инвентар

145.

Послужавник – плато 1/1 росфрај

ком.

10

146.

Послужавник – плато 2/1 росфрај

ком.

5

147.

Послужавник – плато 3/1 росфрај

ком.

5

148.

Тацне – платои ресторански за јела и пића росфрај

ком.

10

149.

Тацне – платои пресовани (пластика и сл.)

ком.

5

150.

Платои пиварски

ком.

5

151.

Тацне за црну кафу бакарне – месингане и џезве

ком.

15

152.

Купке за топла јела – бифе сто

ком.

2

153.

Вадичеп за точионицу

ком.

3

154.

Вадичеп за конобара

ком.

5

155.

Лопатице са четкама за чишћење стола

ком.

2

156.

Чистач мрвица – метални росфрај

ком.

5

157.

Корпице за хлеб и пециво

ком.

10

158.

Стаклено „звоно” за пецива

ком.

2

159.

Подметачи за разна пића

ком.

15

160.

Корпа за служење вина

ком.

5

161.

Даске за транжирање

ком.

2

162.

Дневни јеловник

ком.

10

163.

Стандарни јеловник

ком.

10

164.

Карта доручка

ком.

10

165.

Карта пића

ком.

10

166.

Карта вина

ком.

10

167.

Карта кафане

ком.

10

168.

Мени карта

ком.

10

НАПОМЕНА: Обавезно је поседовање једне групе инвентара за услуживање (порцулан, стакло или метално посуђе)

Предмет: ОСНОВЕ КУВАРСТВА И ПОСЛАСТИЧАРСТВА

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Слике:

– Фотографије припремљених јела и посластица,

– Фотографије животних намирница

ком.

1

Свако јело или животна намирница

2.

Карте:

– Распрострањеност животних намирница

ком.

1

3.

Цртежи:

– Делови меса

– Врсте рибе

ком.

1

За сваку врсту меса и рибе

4.

Шеме:

– Кухињске просторије

– Поделе јела

– Редослед јела у јеловнику

– Подела посластица,

ком.

1

5.

Модели:

– Интернационални јеловник

– Национални јеловник

– Мени карте

ком.

1

6.

Филмови/ЦД/ДВД:

– Поступци припремања јела,

– Настанак јела

– ППТ презентације

ком.

1

7.

Наставно- радна:

– Уџбеници

– Приручници

– Енциклопедије

– Остала стручна литература

– Стручни часописи

ком.

1

Предмет: ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА

Р.бр.

Врста и назив

Јед. мере

количина

намена

1.

Сто

ком.

1 по ученику

2.

Столица

ком.

1 по ученику

Неопходан

3.

Сто за наставника

ком.

1

приступ

4.

Полица за одлагање

ком.

5

интернету

5.

Столица за наставника

ком.

1

6.

Ормар

ком.

1

7.

Табла

ком.

1

8.

Пројектор

ком.

1

9.

Застори за прозор

ком.

1 по прозору

10.

Изложбени пано 2–5 m

ком.

1

11.

Корпа за отпатке

ком.

1

12.

Чивилук за одлагање одеће

ком.

1

13.

Филмови Пословна комуникација и бонтон

ком.

5

Предмет: ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

Специјализована учионица – кабинет m2 30 за 15 ученика

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Напомена

Слике

1.Фотографије хотелског простора

ком.

10

2. Фотографије дочека и испраћаја госта на рецепцији,

ком.

5

1.Фотографија изгледа запослених у хотелу (рецепцијска служба и хотелско домаћинство)

ком.

5

Шеме/слајдови

ком.

1.Хотелски ланци

ком.

1

2.Средсва туристичке пропаганде

ком.

1

3.Промоциони микс

ком.

1

4.Хотелске услуге

ком.

1

5.Економски чиниоци пословања хотела

ком.

1

6.Хотелске службе

ком.

1

7.План соба

ком.

1

Филмови/CD/DVD

ком.

1. Угоститељско-туристички објекти

ком.

10

2. Туристичка дестинација

ком.

10

3. Дочек и испраћај госта

ком.

5

4. Изглед запослених у хотелу

ком.

5

5. Послови одељења консијержа

ком.

1

6. Софтверски пакет за рецепцијско пословање

ком.

1

7. Интернет мрежа

ком.

1

Манипулативна

ком.

1. Рачунари за ученике

ком.

15

2. Рачунар за наствника

ком.

1

2.Пројектор

ком.

1

4. Штампач

ком.

1

5. Фотокопир апарат

ком.

1

6. Хефталица

ком.

1

7. Зумбалица

ком.

1

8. Маказе

ком.

1

Оперативна

ком.

1. Клупе за ученике

ком.

15

2. Солице за ученике

ком.

15

3. Столица за наствника

ком.

1

4. Рецепцијски пулт

ком.

1

5. Ормарић за кључеве (полица)

ком.

1

6. Радни сто

ком.

1

7. Ормар за одлагање документације

ком.

1

8. Регистратори

ком.

10

Настaвно-радна

ком.

1. Уџбеници

ком.

5

2. Речник угоститељско-туристичких појмова

ком.

1

3. Енциклопедије

ком.

1

4. Приручници

ком.

1

5. Туристички и угоститељски часописи

ком.

2

6. Закон о туризму

примерак

1

7. Посебне узансе у угоститељству и туризму

примерак

1

8. Модели уговора у угоститељству и туризму

примерак

10

9. Правилник о минималним условима и категоризацији угоститељских објеката

примерак

1

10. Пословне књиге и обрасци у хотелијерству

комплет

1

11. Ваучер

ком.

1

12. Кредитна картица

ком.

1

13. Обрасци осигурања гостију

комплет

1

14. Бела табла

ком.

1

15. Флип чарт

ком.

1

16. Маркери

паковање

1

Напомена: Обавезан приступ интернету

Предмет: ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА

Образовни профил: хотелијерско-ресторатерски техничар

Школска радионица или угоститељски објекат (хотел, мотел, ресторан)