Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

7

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи

Члан 1.

У Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21), у члану 3. став 1. тачка 4. после алинеје двадесет осме тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја двадесет девета која гласи:

„– дипломирани сценограф.”

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-00169/2021-04

У Београду, 24. септембра 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.