Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

3

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о изменама и допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама

Члан 1.

У Правилнику о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/22 и 14/22) у члану 2. тачка 16) мења се и гласи:

16) Рачунарство и информатика:

(1) професор информатике, односно дипломирани информатичар;

(2) професор математике и рачунарства;

(3) професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;

(4) дипломирани математичар за рачунарство и информатику;

(5) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови, односно одсеци;

(6) дипломирани инжењер електронике, сви смерови, односно одсеци;

(7) дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије;

(8) дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства;

(9) дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија;

(10) професор технике и информатике;

(11) дипломирани математичар;

(12) дипломирани информатичар;

(13) дипломирани информатичар – пословна информатика;

(14) дипломирани информатичар – професор информатике;

(15) дипломирани инжењер организационих наука – одсек за управљање квалитетом;

(16) мастер инжењер софтвера;

(17) мастер инжењер информационих технологија и система;

(18) мастер дизајнер медија у образовању;

(19) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет);

(20) дипломирани информaтичар – мастер;

(21) дипломирани професор информатике – мастер;

(22) дипломирани информатичар – мастер пословне информатике;

(23) дипломирани професор технике и информатике – мастер;

(24) мастер математичар;

(25) мастер информатичар;

(26) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

(27) мастер инжењер информационих технологија;

(28) мастер професор технике и информатике;

(29) мaстeр инжeњeр oргaнизaциoних нaукa (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке);

(30) мастер професор информатике и математике;

(31) мастер професор информатике и технике.

Лице из тачке 16) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати, у оквиру завршених студија, положених најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство, што доказују потврдом издатом од стране матичне високошколске установе.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може да изводи и лице које је стекло академско звање мастер, а у оквиру завршених студија има положених најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из ст. 1, 3. и 4. ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Рачунарство и информатика могу да изводе и лица која су стекла стручни назив струковни специјалиста, ако у оквиру завршених студија имају положених најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство.

Испуњеност услова из ст. 2–5. ове тачке утврђује министарство надлежно за послове образовања, на основу наставног плана и програма студија, односно студијског програма.”.

Члан 2.

У члану 5. тачка 3) ст. 2. и 3. мењају се и додаје се став 4. и гласе:

„Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, послове библиотекара може да обавља и:

– мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српска филологија: српски језик и лингвистика, Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

– мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српска филологија: српски језик и лингвистика, Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

– лице које испуњава услове из члана 2. тачка 4) овог правилника.

Лице из става 2. ал. 1. и 2. ове тачке мора да има претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика; Језик, књижевност, култура (предмет/профил Библиотекарство и информатика са страним језиком).

Лице из става 2. ове тачке има обавезу да у року од три године од дана заснивања радног односа на месту стручног сарадника – библиотекара савлада обуку за школског библиотекара у трајању од 20 сати у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центар за професионални развој запослених у образовању.”.

Члан 3.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе чл. 1. и 2. Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у Железничкој индустријској школи у Смедереву („Просветни гласник”, број 13/97).

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-86/1/2022-03

У Београду, 20. октобра 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.