Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

5

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и металургија

Члан 1.

Овим правилником прописује се степен и врста образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и металургија, и то за стицање средњег образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању и за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању.

Члан 2.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из општеобразовних предмета, као и стручне послове у подручју рада Геологија, рударство и металургија може да изводи лице које испуњава услове за наставника, односно стручног сарадника који су прописани посебним правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача који се доноси за сва подручја рада.

Члан 3.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у области Геологија може да изводи за:

1) Техничко цртање са нацртном геометријом:

(1) дипломирани инжењер рударства;

(2) дипломирани инжењер геологије, сви смерови осим смера за хидрогеологију;

(3) дипломирани инжењер архитектуре;

(4) мастер инжењер рударства, претходно завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство;

(5) мастер инжењер геологије, претходно завршене основне и мастер академске студије сви студијски програми осим студијског програма за хидрогеологију.

2) Општа геологија и историјска геологија:

(1) дипломирани инжењер геологије;

(2) мастер геолог, претходно завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геологију.

3) Минералогија са петрологијом:

(1) дипломирани инжењер геологије;

(2) дипломирани инжењер рударства, смер за припрему минералних сировина;

(3) мастер инжењер геологије;

(4) мастер геолог;

(5) мастер инжењер рударства, претходно завршене основне и мастер академске студије, студијски програм за рударско инжењерство.

Лице из подтач. (3) и (4) треба да има завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геологију, за геофизику, за геотехнику и хидрогеологију.

4) Минералогија:

(1) дипломирани инжењер геологије;

(2) дипломирани инжењер рударства, смер за припрему минералних сировина;

(3) мастер инжењер геологије;

(4) мастер геолог;

(5) мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер студије студијских програма за рударско инжењерство.

Лице из подтач. (3) и (4 ) треба да има завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геологију, за геофизику, за геотехнику, односно хидрогеологију.

5) Општа геологија:

(1) дипломирани инжењер геологије;

(2) мастер геолог;

(3) мастер инжењер геологије.

Лице из подтач. (2) и (3) треба да има завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геологију, за геофизику, за геотехнику, односно хидрогеологију.

6) Нацртна геометрија:

(1) дипломирани инжењер геологије, сви смерови осим смера за хидрологију;

(2) дипломирани инжењер рударства;

(3) дипломирани инжењер архитектуре;

(4) мастер инжењер геологије, претходно завршене основне и мастер академске студије свих студијских програма осим студијског програма за хидрогеологију.

7) Географија:

(1) дипломирани географ;

(2) мастер географ, претходно завршене основне академске и мастер студије свих студијски програми.

8) Геохемија:

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) дипломирани инжењер технологије;

(4) дипломирани инжењер технолог;

(5) дипломирани инжењер хемије, смер аналитички;

(6) дипломирани инжењер хемије, смер биоргански;

(7) дипломирани хемичар опште хемије;

(8) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(9) дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;

(10) дипломирани хемичар – професор хемије;

(11) дипломирани хемичар – мастер;

(12) дипломирани професор хемије – мастер;

(13) дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију;

(14) мастер хемичар;

(15) мастер професор хемије;

(16) дипломирани физикохемичар;

(17) мастер физикохемичар;

(18) мастер инжењер технологије.

9) Геотехничке мелиорације:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику или смер за хидрогеологију;

(2) мастер инжењер геологије;

(3) мастер геолог.

Лице из подтач. (2) и (3) треба да има завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геологију, за геотехнику односно за хидрогеологију.

10) Историјска геологија:

(1) дипломирани инжењер геологије, сви смерови осим смера за геофизику;

(2) мастер геолог, претходно завршене основне академске и мастер студије студијски прграм за геологију;

(3) мастер инжењер геологије, претходно завршене основне академске и мастер студије студијски програм за геологију.

11) Читање топографских карата:

(1) дипломирани инжењер геологије, сви смерови осим смера за минерологију и кристалографију;

(2) мастер инжењер геологије;

(3) мастер геолог.

Лице из подтач. (2) и (3) треба да има завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геологију, за геофизику, за геотехнику, односно за хидрогеологију.

12) Примењена геологија:

(1) дипломирани инжењер геологије;

(2) мастер инжењер геологије;

(3) мастер геолог.

Лице из подтач. (2) и (3) треба да има завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геологију, за геофизику, за геотехнику, односно за хидрогеологију.

13) Петрологија:

(1) дипломирани инжењер геологије;

(2) мастер инжењер геологије;

(3) мастер геолог.

Лице из подтач. (2) и (3) треба да има завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геологију, за геофизику, за геотехнику, односно за хидрогеологију.

14) Основе хидрогеологије:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за хидрогеологију или смер за геотехнику;

(2) мастер инжењер геологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геофизику, геотехнику, односно за хидрогеологију;

(3) мастер геолог, претходно завршене основне академске и мастер студије студијских програма за геотехнику, за геофизику односно за хидрогеологију.

15) Техничка физика:

(1) професор физике;

(2) дипломирани инжењер електротехнике;

(3) дипломирани инжењер геологије;

(4) дипломирани физичар;

(5) дипломирани инжењер рударства;

(6) дипломирани физичар – професор физике – мастер;

(7) дипломирани физичар теоријска и експериментална физика – мастер;

(8) дипломирани физичар примењена и компјутерска физика – мастер;

(9) дипломирани физичар примењена физика и информатика – мастер;

(10) дипломирани професор физике – мастер;

(11) дипломирани физичар – мастер;

(12) мастер физичар;

(13) мастер професор физике;

(14) специјалиста физичар;

(15) специјалиста струковни физичар;

(16) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

(17) специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства;

(18) мастер инжењер геологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геофизику;

(19) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Техничка физика може да изводи и:

– професор физике – хемије;

– дипломирани физичар – информатичар;

– дипломирани физико-хемичар;

– дипломирани инжењер електротехнике, смер техничка физика;

– дипломирани астроном, смер астрофизика.

16) Основе грађевинарства:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику;

(2) дипломирани инжењер грађевинарства;

(3) дипломирани инжењер архитектуре;

(4) мастер инжењер геологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геотехнику;

(5) мастер инжењер грађевинарства;

(6) мастер инжењер архитектуре.

17) Истражно бушење:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења, смер за подземну експлоатацију, смер за површинску експлоатацију или смер за израду подземних просторија;

(2) дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику или смер за истраживање лежишта минералних сировина;

(3) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за инжењерство нафте и гаса, односно рударско инжењерство;

(4) мастер инжењер геологије;

(5) мастер геолог.

Лице из подтач. (4) и (5) треба да има завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геотехнику, за геологију, односно хидрогеологију.

18) Геолошко картирање:

(1) дипломирани инжењер геологије, сви смерови осим смера за хидрологију и смера за минералогију и кристалографију;

(2) мастер инжењер геологије;

(3) мастер геолог.

Лице из подтач. (2) и (3) треба да има завршене основне и мастер академске студије свих студијских програма осим студијског програма за хидрологију.

19) Заштита радне и животне средине:

(1) дипломирани инжењер геологије;

(2) дипломирани инжењер рударства;

(3) мастер инжењер геологије;

(4) мастер геолог;

(5) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство, односно за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду;

(6) мастер инжињер заштите животне средине;

(7) мастер инжењер заштите на раду,

Лице из подтач. (3) и (4) треба да има завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геологију, за геофизику, геотехнику, односно за хидрогеологију.

20) Организација рада

Предузетништво:

(1) дипломирани инжењер геологије;

(2) дипломирани инжењер рударства;

(3) дипломирани економист;

(4) дипломирани инжењер организације рада;

(5) мастер инжењер геологије;

(6) мастер геолог;

(7) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство;

(8) мастер економиста;

(9) специјалиста економиста;

(10) специјалиста струковни економиста;

(11) мастер инжењер организационих наука;

(12) специјалиста инжењер организационих наука;

(13) специјалиста струковни инжењер организационих наука.

Лице из подтач. (5) и (6) треба да има завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геологију, за геофизику, геотехнику, односно за хидрогеологију.

21) Геоморфологија:

(1) дипломирани инжењер геологије;

(2) мастер геолог;

(3) мастер инжењер геологије.

Лице из подтач. (2) и (3) треба да има завршене основне академске и мастер студије свих студијских програма.

22) Геологија квартара:

(1) дипломирани инжењер геологије;

(2) мастер геолог;

(3) мастер инжењер геологије.

Лице из подтач. (2) и (3) треба да има завршене основне академске и мастер студије студијског програма за геологију.

23) Заштита подземних вода:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за хидрогеологију;

(2) мастер инжењер геологије, предходно завршене основне академске студије и мастер студије студијског програма за хидрогеологију.

24) Геотехнички мониториг:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику;

(2) дипломирани инжењер геологије, смер хидрогеологије;

(3) дипломирани инжењер геологије, смер геофизика;

(4) мастер инжењер геологије, претходно завршене основне академске и мастер студије студијских програма за геофизику, за геотехнику односно за хидрогеологију.

25) Грађевинске конструкције у геотехници:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику;

(2) дипломирани инжењер грађевинарства;

(3) дипломирани инжењер архитектуре;

(4) мастер инжењер геологије, претходно завршене основне академске студије и мастер;

(5) студијски програма за геотехнику;

(6) мастер инжењер грађевинарства;

(7) мастер инжењер архитектуре.

26) Геоинформациони системи:

(1) мастер геолог, претходно завршене основне академске и мастер студије студијских програма за геологију, геофизику, за геотехнику односно за хидрогеологију,

(2) мастер инжењер геологије, претходно завршене основне академске и мастер студије студијских програма за геологију, геофизику, за геотехнику односно за хидрогеологију.

27) Геодезија:

(1) дипломирани инжењер рударства, сви смерови осим смера за припрему минералних сировина и смера за машинство у рударству;

(2) дипломирани инжењер геодезије;

(3) дипломирани инжењер геологије;

(4) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство;

(5) мастер инжењер геодезије.

28) Техника бушења:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења;

(2) дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику или смер за хидрогеологију;

(3) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за инжењерство нафте и гаса;

(4) мастер инжењер геологије;

(5) мастер геолог.

Лице из подтач. (4) и (5) треба да има завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геотехнику, за геологију, односно хидрогеологију.

29) Обрада бушотине:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења;

(2) дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику или смер за хидрогеологију;

(3) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за инжењерство нафте и гаса;

(4) мастер инжењер геологије;

(5) мастер геолог.

Лице из подтач. (4) и (5) треба да има завршене основне и мастер академске студије студијских програма за геотехнику, за геологију, односно хидрогеологију.

30) Основе примењеног машинства и електротехнике:

(1) дипломирани инжењер рударства;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство;

(4) мастер инжењер машинства;

(5) специјалиста инжењер машинства;

(6) специјалиста струковни инжењер машинства.

31) Геотехничка истраживања:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику;

(2) мастер инжењер геологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геофизику, за геотехнику, односно за хидрогеологију.

32) Примењена геофизика:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за примењену геофизику, смер за геотехнику или смер за хидрогеологију;

(2) мастер инжењер геологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геофизику, за геотехнику, односно за хидрогеологију.

33) Основе примењене геофизике:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за примењену геофизику или смер за истраживање лежишта минералних сировина и рудничку геологију;

(2) мастер инжењер геологије завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геофизику, за геотехнику односно за хидрогеологију.

34) Методе хидрогеолошких истраживања:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за хидрологију или смер за геотехнику;

(2) мастер инжењер геологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геофизику, за геотехнику односно за хидрогеологију.

35) Примењена геотехника:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику;

(2) мастер инжењер геологије, смер за геотехнику;

(3) мастер геолог.

Лице из подтач. (2) и (3) треба да има завршене основне академске и мастер студије студијских програма за геологију, за геотехнику.

36) Механика тла и стенских маса:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику;

(2) дипломирани инжењер рударства, сви смерови осим смера за припрему минералних сировина и смера за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења;

(3) мастер инжењер геологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геотехнику односно за хидрогеологију;

(4) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство.

37) Инжењерска геологија:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику;

(2) дипломирани инжењер геологије, смер хидрогеологије;

(3) дипломирани инжењер геологије, смер за геофизику;

(4) мастер инжењер геологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геофизику, за геотехнику односно за хидрогеологију.

38) Истражни радови:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за истраживање лежишта менералних сировина и рудничку геологију;

(2) дипломирани инжењер рударства, смер за подземну експлоатацију или смер за израду подземних просторија;

(3) мастер инжењер геологије;

(4) мастер геолог;

(5) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство.

Лице из подтач. (3) и (4) треба да има завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геологију, за геофизику, за геотехнику, односно за хидрогеологију.

39) Лежишта минералних сировина:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за истраживање лежишта минералних сировина;

(2) мастер геолог, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геологију.

40) Лежишта каустобиолита:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за истраживање лежишта минералних сировина или смер за регионалну геологију и палентологију;

(2) дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења;

(3) мастер геолог, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геологију;

(4) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за инжењерство нафте и гаса.

41) Методе проспекције:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за истраживање лежишта минералних сировина и рудничку геологију;

(2) мастер геолог, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геологију.

42) Методе истраживања:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за истраживање лежишта минералних сировина и рудничку геологију;

(2) мастер геолог, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геологију.

43) Практична настава за образовни профил геобушач:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику;

(2) дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења;

(3) мастер инжењер геологије;

(4) мастер геолог;

(5) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за инжењерство нафте и гаса.

Лице из подтач. (3) и (4) треба да има завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геотехнику, односно за геологију.

44) Помоћни наставник:

(1) геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију;

(2) геолошки техничар за истраживање минералних сировина;

(3) рударски техничар.

Члан 4.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у области Рударство, може да изводи за:

1) Основе машинства и електротехнике:

(1) дипломирани инжењер рударства;

(2) професор електротехнике;

(3) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство односно за инжењерство нафте и гаса;

(4) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

(5) специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

2) Основе геологије:

(1) дипломирани инжењер геологије;

(2) дипломирани инжењер рударства;

(3) мастер инжењер геологије;

(4) мастер геолог;

(5) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство.

Лице из подтач. (3) и (4) треба да има завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геологију.

3) Техничко цртање са нацртном геометријом:

(1) дипломирани инжењер рударства;

(2) дипломирани инжењер геологије, сви смерови осим смера за хидрогеологију;

(3) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство односно за инжењерство нафте и гаса;

(4) мастер инжењер геологије, завршене основне и мастер академске студије сви студијски програми осим студијског програма за хидрологију.

4) Општи рударски радови:

(1) дипломирани инжењер рударства;

(2) мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер студије студијски програм за рударско инжењерство;

(3) мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер студије студијски програм за рударско инжењерство.

5) Органска хемија:

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) професор физичке хемије;

(4) дипломирани физико-хемичар;

(5) дипломирани инжењер технологије;

(6) дипломирани инжењер технолог;

(7) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(8) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(9) дипломирани хемичар опште хемије;

(10) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(11) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(12) дипломирани хемичар – професор хемије;

(13) дипломирани хемичар – мастер;

(14) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско – козметички смер;

(15) дипломирани професор хемије – мастер;

(16) мастер хемичар;

(17) мастер професор хемије;

(18) мастер физикохемичар;

(19) мастер инжењер технологије.

6) Нацртна геометрија:

(1) дипломирани инжењер рударства;

(2) дипломирани инжењер геологије, сви смерови осим смера за хидрогеологију;

(3) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство, односно за инжењерство нафте и гаса;

(4) мастер инжењер геологије, завршене основне и мастер академске студије свих студијских програма осим студијског програма за хидрологију.

7) Техничка механика:

(1) дипломирани инжењер рударства;

(2) професор механике;

(3) дипломирани инжењер машинства;

(4) мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер студије студијски програм за рударско инжењерство;

(5) мастер инжењер машинства.

8) Минералогија са петрологијом:

(1) дипломирани инжењер рударства;

(2) дипломирани инжењер геологије;

(3) дипломирани инжењер металургије;

(4) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство односно за инжењерство нафте и гаса;

(5) мастер инжењер геологије;

(6) мастер геолог;

(7) мастер инжењер металургије;

(8) специјалиста инжењер металургије;

(9) дипломирани инжењер металург.

Лице из подтач. (5) и (6) треба да има завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геологију.

9) Лежиште минералних сировина:

(1) дипломирани инжењер геологије;

(2) дипломирани инжењер рударства, сви смерови осим смера за машинство у рударству и смера за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења;

(3) мастер геолог, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геологију;

(4) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство односно за инжењерство нафте и гаса.

10) Заштита радне и животне средине:

(1) дипломирани инжењер рударства;

(2) дипломирани инжењер геологије;

(3) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство, односно за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду;

(4) мастер геолог;

(5) мастер инжењер геологије;

(6) мастер инжењер заштите животне средине;

(7) мастер инжењер заштите на раду.

Лице из подтач. (4) и (5) треба да има завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геологију.

11) Организација производње

Предузетништво:

(1) дипломирани инжењер рударства;

(2) дипломирани инжењер геологије;

(3) дипломирани економиста;

(4) дипломирани инжењер организације рада;

(5) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство односно за инжењерство нафте и гаса;

(6) мастер инжењер геологије;

(7) мастер инжењер металургије;

(8) мастер економиста;

(9) мастер инжењер организационих наука.

12) Рударски радови у подземној експлоатацији:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за подземну експлоатацију или смер за израду подземних просторија;

(2) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство.

13) Техника бушења и минирања:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за подземну експлоатацију, смер за површинску експлоатацију или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина;

(2) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство.

14) Машине и уређаји у подземној експлоатацији:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за машинство у рударству, смер за подземну експлоатацију или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина;

(2) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство.

15) Рударски радови у површинској експлоатацији:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за површинску експлоатацију или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина;

(2) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство.

16) Машине и уређаји у површинској експлоатацији:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за машинство у рударству, смер за површинску експлоатацију или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина;

(2) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство.

17) Технологија бушења:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења;

(2) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство, односно за инжењерство нафте и гаса.

18) Производња нафте и гаса:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења;

(2) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за нафту и гас.

19) Основе рударства:

(1) дипломирани инжењер рударства;

(2) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство, односно за инжењерство нафте и гаса.

20) Припрема минералних сировина:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за припрему минералних сировина, смер за површинску експлоатацију, смер за подземну експлоатацију или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина;

(2) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство.

21) Минералогија са петрологијом:

(1) дипломирани инжењер геологије;

(2) дипломирани инжењер рударства;

(3) мастер инжењер геологије;

(4) мастер геолог;

(5) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму а за рударско инжењерство, односно за инжењерство нафте и гаса.

Лице из подтач. (3) и (4) треба да има завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геологију.

22) Лежишта минералних сировина:

(1) дипломирани инжењер геологије, сви смерови осим смера за хидрогеологију и смера за геотехнику;

(2) дипломирани инжењер рударства, сви смерови осим смера за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења и смера за машинство у рударству;

(3) мастер инжењер геологије;

(4) мастер геолог;

(5) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство.

Лице из подтач. (3) и (4) треба да има завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за геологију.

23) Машине и уређаји у припреми минералних сировина:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за припрему минералних сировина или смер за машинство у рударству;

(2) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство.

24) Физичка хемија:

(1) дипломирани физико-хемичар;

(2) професор хемије;

(3) дипломирани хемичар;

(4) дипломирани инжењер технологије;

(5) дипломирани инжењер технолог;

(6) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(7) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(8) дипломирани хемичар опште хемије;

(9) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(10) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(11) дипломирани професор хемије – мастер;

(12) дипломирани хемичар – мастер;

(13) дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију;

(14) мастер физикохемичар;

(15) мастер хемичар;

(16) мастер професор хемије;

(17) мастер инжењер технологије;

(18) мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер студије студијски програм за рударско инжењерство односно за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду.

25) Испитивање минералних сировина:

(1) дипломирани инжењер рударства;

(2) дипломирани инжењер рударства, смер за припрему минералних сировина;

(3) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство.

26) Методе концентрације:

(1) дипломирани инжењер рударства;

(2) мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер студије студијски програм за рударско инжењерство.

27) Рударске машине и уређаји:

(1) дипломирани инжењер рударства;

(2) дипломирани инжењер машинства у рударству и металургији;

(3) мастер инжењер рударства завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство.

28) Дубинско бушење:

(1) дипломирани инжењер рударства;

(2) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство, односно за инжењерство нафте и гаса.

29) Транспорт и извоз:

(1) дипломирани инжењер рударства;

(2) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство, односно за инжењерство нафте и гаса.

30) Проветравање и одводњавање рудника:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за подземну експлоатацију или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина;

(2) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство за рударско инжењерство.

31) Методе откопавања у подземној експлоатацији

Методе откопавања:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за подземну експлоатацију или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина;

(2) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство за рударско инжењерство.

32) Геодезија са рударским мерењима:

(1) дипломирани инжењер рударства, сви смерови осим смера за припрему минералних сировина и смера за машинство у рударству;

(2) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство.

33) Припрема минералних сировина:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за припрему минералних сировина, смер за површинску експлоатацију, смер за подземну експлоатацију или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина;

(2) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство.

34) Практична настава:

(1) Образовни профил рудар у подземној експлоатацији:

– дипломирани инжењер рударства;

– мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство.

(2) Образовани профил руковалац механизацијом у површинској експлоатацији:

– дипломирани инжењер рударства;

– мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство.

(3) Образовни профил руковалац механизацијом у припреми минералних сировина:

– дипломирани инжењер рударства;

– мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство.

(4) Образовни профил руковалац постројења за добијање нафте и гаса:

– дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију нафте, гаса и технику бушења;

– мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за инжењерство нафте и гаса.

(5) Образовни профил рударски техничар:

– дипломирани инжењер рударства;

– мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство.

(6) Образовни профил рударски техничар за припрему минералних сировина:

– дипломирани инжењер рударства;

– мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за рударско инжењерство.

35) Помоћни наставник:

(1) рударски техничар.

Члан 5.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у области Металургија, може да изводи за:

1) Хемија:

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) професор физичке хемије;

(4) дипломирани физико-хемичар;

(5) дипломирани инжењер технологије;

(6) дипломирани инжењер металургије;

(7) дипломирани инжењер хемије, аналитички смер;

(8) дипломирани инжењер хемије, биооргански смер;

(9) дипломирани хемичар опште хемије;

(10) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(11) дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;

(12) дипломирани хемичар – професор хемије;

(13) дипломирани хемичар – мастер;

(14) дипломирани професор хемије – мастер;

(15) мастер хемичар;

(16) мастер професор хемије;

(17) мастер физикохемичар;

(18) мастер инжењер технологије;

(19) дипломирани инжењер металург;

(20) мастер инжењер металургије.

2) Хемија и познавање материјала:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) дипломирани инжењер технологије;

(4) мастер инжењер металургије;

(5) мастер хемичар;

(6) мастер професор хемије;

(7) дипломирани инжењер металург;

(8) мастер инжењер технологије.

3) Општа неорганска хемија:

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) професор физичке хемије;

(4) дипломирани физико-хемичар;

(5) дипломирани инжењер металургије;

(6) дипломирани инжењер металург;

(7) дипломирани инжењер технологије;

(8) дипломирани инжењер технолог;

(9) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(10) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(11) дипломирани хемичар опште хемије;

(12) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(13) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(14) дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије;

(15) дипломирани хемичар – професор хемије;

(16) дипломирани хемичар – мастер;

(17) дипломирани професор хемије – мастер;

(18) дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију;

(19) мастер хемичар;

(20) мастер професор хемије;

(21) мастер физикохемичар;

(22) мастер инжењер металургије;

(23) мастер инжењер технологије.

4) Органска хемија:

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) професор физичке хемије;

(4) дипломирани физико-хемичар;

(5) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(6) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(7) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(8) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(9) дипломирани хемичар опште хемије;

(10) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(11) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(12) дипломирани хемичар – професор хемије;

(13) дипломирани хемичар – мастер;

(14) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(15) дипломирани професор хемије – мастер;

(16) мастер хемичар;

(17) мастер професор хемије;

(18) мастер физикохемичар;

(19) мастер инжењер технологије.

5) Техничко цртање и машински елементи:

(1) дипломирани инжењер машинства;

(2) дипломирани инжењер металургије;

(3) дипломирани инжењер металург;

(4) дипломирани инжењер технологије;

(5) дипломирани инжењер технолог;

(6) дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију;

(7) дипломирани инжењер рударства;

(8) дипломирани инжењер геологије;

(9) професор машинства;

(10) мастер инжењер машинства;

(11) мастер инжењер металургије;

(12) мастер инжењер технологије.

(13) мастер инжењер рударства;

(14) мастер инжењер геологије.

6) Техничко цртање:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) дипломирани инжењер архитектуре;

(4) дипломирани инжењер технологије;

(5) дипломирани инжењер грађевине;

(6) мастер инжењер металургије;

(7) мастер инжењер машинства;

(8) мастер инжењер архитектуре;

(9) мастер инжењер технологије;

(10) дипломирани инжењер металург;

(11) мастер инжењер грађевинарства.

7) Стилови у изради накита:

(1) професор историје уметности, историчар уметности;

(2) дипломирани дизајнер, односно дипломирани дизајнер индустријских производа;

(3) мастер примењени уметник, претходно завршене основне и мастер академске студије за примењено вајарство, односно дизајн индустријских производа;

(4) специјалиста примењени уметник, претходно завршене основне и мастер академске студије за примењено вајарство, односно дизајн индустријских производа.

8) Цртање и моделовање:

(1) дипломирани вајар примењених уметности;

(2) дипломирани дизајнер, дипломирани дизајнер индустријских производа;

(3) дипломирани вајар;

(4) дипломирани вајар, академски вајар;

(5) дипломирани вајар – професор ликовне културе;

(6) лице са завршеним факултетом примењене уметности, катедра вајарство, одсек примењено вајарство;

(7) лице са завршеним факултетом ликовних уметности, вајарски одсек;

(8) мастер примењени уметник;

(9) мастер ликовни уметник;

(10) мастер дизајнер;

(11) мастер уметник вишемедијске уметности;

(12) мастер уметник дигиталних медија;

(13) мастер аудио визуелни уметник.

9) Материјали у златарству:

(1) дипломирани инжењер металургије – смер обојена металургија;

(2) дипломирани инжењер металург – смер обојена металургија;

(3) дипломирани инжењер технологије – неорганско-технолошки смер;

(4) дипломирани инжењер технолог – неорганско-технолошки смер;

(5) мастер инжењер металургије;

(6) мастер инжењер технологије;

(7) специјалиста струковни инжењер технологије (завршене основне академске и мастер студије студијски програм хемијско инжењерство – изборно подручје неорганско хемијско инжењерство).

10) Технички цртеж у златарству:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) мастер инжењер машинства – претходно завршене Студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(4) мастер инжењер металургије.

11) Мерење и механичка обрада у златарству:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) дипломирани инжењер металургије – смер обојена металургија;

(4) дипломирани инжењер металург – смер обојена металургија;

(5) мастер инжењер машинства – претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(6) мастер инжењер металургије.

12) Пластична прерада племенитих метала

Спајање елемената накита:

(1) дипломирани инжењер металургије – смер обојена металургија;

(2) дипломирани инжењер металург – смер обојена металургија;

(3) дипломирани машински инжењер;

(4) дипломирани инжењер машинства;

(5) мастер инжењер металургије;

(6) мастер инжењер машинства – претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства.

13) Стилови у златарству:

(1) дипломирани вајар примењених уметности;

(2) дипломирани вајар;

(3) академски вајар примењене уметности;

(4) академски вајар;

(5) дипломирани сликар;

(6) дипломирани сликар примењене уметности;

(7) академски сликар;

(8) професор историје уметности;

(9) дипломирани историчар уметности;

(10) мастер примењени уметник;

(11) мастер ликовни уметник;

(12) мастер уметник вишемедијске уметности;

(13) мастер уметник дигиталних медија;

(14) мастер аудио визуелни уметник.

14) Топљење и изливање

Техничка документација у златарству

Ливени накит

Фасовање

Израда и поправка накита:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) дипломирани инжењер металургије – смер обојена металургија;

(4) дипломирани инжењер металург – смер обојена металургија;

(5) мастер инжењер машинства – претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(6) мастер инжењер металургије.

15) Основи металургије:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) мастер инжењер металургије.

16) Познавање материјала:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер технологије;

(3) дипломирани инжењер металург;

(4) мастер инжењер металургије;

(5) мастер инжењер технологије.

17) Добијање и прерада метала:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) мастер инжењер металургије.

18) Металуршка постројења:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер машинства у рударству и металургији;

(3) дипломирани инжењер рударства, смер машинство у рударству;

(4) дипломирани инжењер металург;

(5) мастер инжењер металургије.

19) Добијање метала:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) мастер инжењер металургије.

20) Организација производње:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани инжењер металургије;

(3) дипломирани инжењер организације рада;

(4) дипломирани инжењер машинства за организацију рада;

(5) дипломирани инжењер металург;

(6) мастер економиста;

(7) мастер инжењер металургије;

(8) мастер инжењер организационих наука.

21) Машине и уређаји у металургији:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер машинства у рударству и металургији;

(3) дипломирани инжењер рударства, смер машинство у рударству;

(4) дипломирани инжењер металург;

(5) мастер инжењер металургије.

22) Прерада метала:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) мастер инжењер металургије.

23) Технологија ватросталних материјала:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

(3) дипломирани инжењер металург;

(4) мастер инжењер металургије.

24) Металуршке пећи:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер машинства у рударству и металургији;

(3) дипломирани инжењер рударства, смер машинство у рударству;

(4) дипломирани инжењер металург;

(5) мастер инжењер металургије.

25) Технологија рада:

(1) Образовни профил топионичар гвожђа и челика:

– дипломирани инжењер металургије, група за металургију гвожђа и челика или смер за екстрактивну металургију;

– мастер инжењер металургије;

– дипломирани инжењер металург.

(2) Образовни профил топионичар обојених метала:

– дипломирани инжењер металургије, група за обојену металургију, или смер за екстрактивну металургију;

– мастер инжењер металургије;

– дипломирани инжењер металург.

(3) Образовни профил електролизер:

– дипломирани инжењер металургије, група за обојену металургију, или смер за екстрактивну металургију;

– мастер инжењер металургије;

– дипломирани инжењер металург.

(4) Образовни профил ливачки моделар:

– дипломирани инжењер металургије;

– мастер инжењер металургије;

– дипломирани инжењер металург.

(5) Образовни профил ливац:

– дипломирани инжењер металургије;

– мастер инжењер металургије;

– дипломирани инжењер металург.

(6) Образовни профил ваљаоничар:

– дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију;

– мастер инжењер металургије;

– дипломирани инжењер металург.

(7) Образовни профил извлачилац:

– дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију;

– мастер инжењер металургије;

– дипломирани инжењер металург.

(8) Образовни профил термообрађивач метала:

– дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију;

– мастер инжењер металургије;

– дипломирани инжењер металург.

(9) Образовни профил обрађивач племенитих метала:

– дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију;

– дипломирани инжењер машинства;

– мастер инжењер металургије;

– дипломирани инжењер металург.

(10) Образовни профил зидар ватросталним материјалима:

– дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за прераду метала;

– мастер инжењер металургије;

– дипломирани инжењер металург.

26) Практична настава:

(1) Образовни профил топионичар гвожђа и челика:

– дипломирани инжењер металургије, група за металургију гвожђа и челика или смер за екстрактивну металургију;

– мастер инжењер металургије;

– специјалиста струковни инжењер металургије.

(2) Образовни профил топионичар обојених метала:

– дипломирани инжењер металургије, група за обојену металургију, или смер за екстрактивну металургију;

– мастер инжењер металургије;

– специјалиста струковни инжењер металургије.

(3) Образовни профил електролизер:

– дипломирани инжењер металургије, група за обојену металургију или смер за екстрактивну металургију;

– мастер инжењер металургије;

– специјалиста струковни инжењер металургије.

(4) Образовни профил ливачки моделар:

– дипломирани инжењер металургије;

– мастер инжењер металургије;

– специјалиста струковни инжењер металургије;

– дипломирани инжењер металург.

(5) Образовни профил ливац:

– дипломирани инжењер металургије;

– мастер инжењер металургије;

– специјалиста струковни инжењер металургије;

– дипломирани инжењер металург.

(6) Образовни профил ваљаоничар:

– дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију;

– мастер инжењер металургије;

– специјалиста струковни инжењер металургије;

– дипломирани инжењер металург.

(7) Образовни профил извлачилац:

– дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију;

– мастер инжењер металургије;

– специјалиста струковни инжењер металургије;

– дипломирани инжењер металург.

(8) Образовни профил термообрађивач метала:

– дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију;

– мастер инжењер металургије;

– специјалиста струковни инжењер металургије;

– дипломирани инжењер металург.

(9) Образовни профил обрађивач племенитих метала:

– дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију;

– мастер инжењер металургије;

– специјалиста струковни инжењер металургије;

– дипломирани инжењер металург.

(10) Образовни профил зидар ватросталним материјалима:

– дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за прераду метала;

– мастер инжењер металургије;

– специјалиста струковни инжењер металургије;

– дипломирани инжењер металург.

27) Теорија металуршких процеса:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) мастер инжењер металургије.

28) Заштита радне и животне средине:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) мастер инжењер металургије;

(4) мастер инжењер заштите животне средине.

29) Термодинамика:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер технологије;

(3) дипломирани инжењер машинства;

(4) дипломирани инжењер металург;

(5) мастер инжењер металургије;

(6) мастер инжењер технологије;

(7) мастер инжењер машинства.

30) Мерни инструменти са аутоматиком:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног одсека;

(3) дипломирани инжењер елетротехнике;

(4) дипломирани инжењер елктронике;

(5) професор електротехнике;

(6) дипломирани инжењер машинства у рударству и металургији;

(7) дипломирани инжењер рударства, смер машинство у рударству;

(8) мастер инжењер металургије;

(9) мастер инжењер технологије;

(10) дипломирани физичар;

(11) дипломирани физичар – мастер;

(12) дипломирани инжењер металург;

(13) мастер физичар;

(14) мастер професор физике;

(15) мастер инжењер електротехнике и рачунарства.

31) Физичка металургија са термичком обрадом:

(1) дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) мастер инжењер металургије.

32) Металуршки прорачуни:

(1) дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за прераду метала;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) мастер инжењер металургије.

33) Физичка металургија:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) мастер инжењер металургије.

34) Ливење метала:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) мастер инжењер металургије.

35) Термичка обрада метала:

(1) дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) мастер инжењер металургије;

(4) специјалиста инжењер металургије;

(5) специјалиста струковни инжењер металургије.

36) Пластична прерада метала:

(1) дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) мастер инжењер металургије;

(4) специјалиста инжењер металургије;

(5) специјалиста струковни инжењер металургије.

37) Испитивање метала:

(1) дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) мастер инжењер металургије;

(4) специјалиста инжењер металургије;

(5) специјалиста струковни инжењер металургије.

38) Металографија

Елементи опреме у металургији

Припрема и контрола сировина

Контрола процеса производње

Испитивање металних материјала

Контрола квалитета производа:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) мастер инжењер металургије.

39) Електротехника:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани инжењер електронике;

(3) професор електротехнике;

(4) професор физике;

(5) дипломирани физичар;

(6) дипломирани инжењер индустријске физике;

(7) дипломирани физичар;

(8) дипломирани физичар – мастер;

(9) мастер физичар;

(10) мастер професор физике;

(11) мастер инжењер електротехнике и рачунарства.

40) Аутоматска контрола процеса:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови, сем текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

(4) мастер инжењер металургије;

(5) мастер инжењер технологије.

41) Организација пословања:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани инжењер организације рада;

(3) дипломирани инжењер металургије;

(4) дипломирани инжењер металург;

(5) дипломирани инжењер технологије;

(6) мастер економиста;

(7) мастер инжењер металургије;

(8) мастер инжењер организационих наука.

42) Предузетништво:

(1) дипломирани економиста;

(2) дипломирани инжењер организације рада;

(3) дипломирани инжењер металургије;

(4) дипломирани инжењер металург;

(5) дипломирани инжењер технологије;

(6) мастер економиста;

(7) мастер инжењер металургије;

(8) мастер инжењер организационих наука.

43) Системи за обраду података:

(1) професор информатике;

(2) дипломирани информатичар;

(3) дипломирани инжењер за информационе системе;

(4) професор математике, односно дипломирани математичар или лице са савладаним планом и програмом информатике и рачунарства у трајању од најмање четири семестра;

(5) мастер информатичар;

(6) мастер математичар;

(7) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

(8) мастер инжењер информационих технологија;

(9) мастер инжењер организационих наука, студијски програм информациони системи и технологије или софтверско инжењерство и рачунарске науке.

Лице из подтач. (5)–(9) мора имати претходно завршене основне академске студије у оквиру којих су положени предмети: пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство.

44) Основи рециклаже:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) дипломирани инжењер технологије;

(4) дипломирани инжењер технолог;

(5) дипломирани инжењер заштите животне средине;

(6) дипломирани инжењер рударства за рециклажне технологије и одрживи развој;

(7) дипломирани инжењер геологије;

(8) мастер инжењер технологије;

(9) мастер инжењер заштите животне средине;

(10) мастер инжењер металургије;

(11) мастер инжењер рударства;

(12) мастер инжењер геологије.

45) Својства рециклажних материјала:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) дипломирани инжењер технологије;

(4) дипломирани инжењер технолог;

(5) мастер инжењер технологије;

(6) мастер инжењер заштите животне средине;

(7) мастер инжењер металургије.

46) Безбедност и здравље на раду:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) дипломирани инжењер заштите на раду;

(4) дипломирани инжењер технологије;

(5) дипломирани инжењер технолог;

(6) дипломирани инжењер заштитe животне средине;

(7) мастер инжењер технологије;

(8) мастер инжењер заштите животне средине;

(9) мастер инжењер металургије.

47) Уређаји и опрема за рециклажу:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) дипломирани инжењер рударства;

(4) дипломирани инжењер технологије;

(5) дипломирани инжењер технолог;

(6) дипломирани инжењер машинства;

(7) дипломирани инжењер заштитe животне средине;

(8) мастер инжењер технологије;

(9) мастер инжењер заштите животне средине;

(10) мастер инжењер металургије;

(11) мастер инжењер рударства;

(12) мастер инжењер машинства.

48) Одрживи развој:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) дипломирани инжењер технологије;

(4) дипломирани инжењер технолог;

(5) дипломирани инжењер заштите животне средине;

(6) дипломирани инжењер рударства за рециклажне технологије и одрживи развој;

(7) мастер инжењер технологије;

(8) мастер инжењер заштите животне средине;

(9) мастер инжењер металургије;

(10) дипломирани географ;

(11) мастер географ за област животне средине са претходно завршеним основним академским студијама за област животне средине.

49) Основи квалитета:

(1) дипломирани инжењер организационих наука – одсек управљање квалитетом;

(2) дипломирани инжењер организације рада;

(3) дипломирани инжењер металургије;

(4) дипломирани инжењер металург;

(5) дипломирани инжењер рударства за рециклажне технологије и одрживи развој;

(6) дипломирани инжењер менаџмента;

(7) дипломирани инжењер за индустријско инжењерство;

(8) дипломирани инжењер технологије;

(9) дипломирани инжењер технолог;

(10) дипломирани инжењер заштите животне средине;

(11) мастер инжењер организационих наука;

(12) мастер инжењер металургије;

(13) мастер инжењер технологије;

(14) мастер инжењер заштите животне средине;

(15) мастер хемичар, студијски програм контрола квалитета и управљање животном средином.

50) Рециклажа материјала:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) дипломирани инжењер технологије;

(4) дипломирани инжењер технолог;

(5) дипломирани инжењер рударства за рециклажне технологије и одрживи развој;

(6) дипломирани инжењер заштитe животне средине;

(7) мастер инжењер металургије;

(8) мастер инжењер технологије;

(9) мастер инжењер заштите животне средине;

(10) мастер хемичар, студијски програм контрола квалитета и управљање животном средином.

51) Рециклажа комуналног отпада:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) дипломирани инжењер технологије;

(4) дипломирани инжењер технолог;

(5) дипломирани инжењер рударства за рециклажне технологије и одрживи развој;

(6) мастер инжењер металургије;

(7) мастер инжењер технологије;

(8) мастер инжењер заштите животне средине;

(9) мастер хемичар, студијски програм контрола квалитета и управљање животном средином.

52) Рециклажне технологије:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) дипломирани инжењер технологије;

(4) дипломирани инжењер технолог;

(5) дипломирани инжењер рударства за рециклажне технологије и одрживи развој;

(6) мастер инжењер металургије;

(7) мастер инжењер технологије;

(8) мастер инжењер заштите животне средине;

(9) мастер хемичар, студијски програм контрола квалитета и управљање животном средином.

53) Управљање отпадом:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) дипломирани инжењер технологије;

(4) дипломирани инжењер технолог;

(5) дипломирани инжењер рударства за рециклажне технологије и одрживи развој;

(6) мастер инжењер металургије;

(7) мастер инжењер технологије;

(8) мастер инжењер заштите животне средине;

(9) мастер хемичар, студијски програм контрола квалитета и управљање животном средином.

54) Опасан отпад:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) дипломирани инжењер технологије;

(4) дипломирани инжењер технолог;

(5) дипломирани инжењер рударства за рециклажне технологије и одрживи развој;

(6) дипломирани инжењер заштите животне средине;

(7) дипломирани физико-хемичар;

(8) професор хемије;

(9) дипломирани хемичар;

(10) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(11) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(12) дипломирани хемичар опште хемије;

(13) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(14) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(15) дипломирани професор хемије – мастер;

(16) дипломирани хемичар – мастер;

(17) дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију;

(18) мастер физикохемичар, студијски програм физичка хемија животне средине;

(19) мастер хемичар;

(20) мастер професор хемије;

(21) мастер инжењер металургије;

(22) мастер инжењер технологије;

(23) мастер инжењер заштите животне средине;

(24) мастер хемичар, студијски програм контрола квалитета и управљање животном средином.

55) Одлагање отпада:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) дипломирани инжењер технологије;

(4) дипломирани инжењер технолог;

(5) дипломирани инжењер рударства за рециклажне технологије и одрживи развој;

(6) мастер инжењер металургије;

(7) мастер инжењер технологије;

(8) мастер инжењер заштите животне средине;

(9) мастер хемичар, студијски програм контрола квалитета и управљање животном средином.

56) Извори загађења животне средине:

(1) дипломирани инжењер заштите животне средине;

(2) дипломирани инжењер технологије за инжењерство заштите животне средине;

(3) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(4) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде, смер водопривредне мелиорације;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорацију земљишта;

(7) дипломирани биолог – еколог;

(8) дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине;

(9) дипломирани биолог, смер заштита животне средине;

(10) дипломирани еколог за заштиту животне средине;

(11) професор екологије – заштита животне средине;

(12) дипломирани хемичар;

(13) професор хемије;

(14) дипломирани физико–хемичар;

(15) дипломирани физико-хемичар – смер заштите животне средине;

(16) дипломирани метеоролог;

(17) дипломирани инжењер металургије;

(18) професор екологије и заштите животне средине;

(19) дипломирани еколог за заштиту животне средине;

(20) дипломирани еколог – заштита животне средине;

(21) дипломирани еколог заштите животне средине – мастер;

(22) дипломирани професор биологије – мастер;

(23) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(24) мастер инжењер заштите животне средине;

(25) мастер еколог;

(26) мастер професор екологије;

(27) мастер професор екологије и заштите животне средине;

(28) мастер прoфесор биологије;

(29) мастер биолог;

(30) мастер професор биологије и географије;

(31) мастер биолог – еколог;

(32) мастер аналитичар заштите животне средине;

(33) мастер хемичар, студијски програм хемија животне средине;

(34) мастер професор хемије;

(35) мастер физикохемичар;

(36) мастер физикохемичар, студијски програм физичка хемија животне средине;

(37) мастер инжењер технологије;

(38) мастер инжењер пољопривреде, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму заштита животне средине у пољопривреди, односно мелиорација земљишта;

(39) мастер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство заштите животне средине и заштите на раду;

(40) мастер хемичар, студијски програм контрола квалитета и управљање животном средином.

Лице из подтач. (25)–(31) мора имати претходно завршене основне академске студије из области биологије, екологије или двопредметне студије биологије и географије.

57) Загађивање и заштита тла:

(1) дипломирани инжењер заштите животне средине;

(2) дипломирани инжењер технологије за инжењерство заштите животне средине;

(3) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

(4) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

(5) дипломирани инжењер металургије;

(6) дипломирани инжењер металург;

(7) дипломирани инжењер грађевинарства;

(8) дипломирани инжењер геологије;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде, смер водопривредне мелиорације;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорацију земљишта;

(11) дипломирани хемичар;

(12) професор хемије;

(13) дипломирани физико-хемичар;

(14) дипломирани физико-хемичар – смер заштите животне средине;

(15) дипломирани инжењер рударства;

(16) дипломирани хемичар – мастер контроле квалитета и управљања животном средином;

(17) дипломирани хемичар – инжењер контроле квалитета и менаџмента животне средине;

(18) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(19) мастер инжењер заштите животне средине;

(20) мастер аналитичар заштите животне средине;

(21) мастер професор хемије;

(22) мастер хемичар, студијски програм хемија животне средине;

(23) мастер физикохемичар;

(24) мастер физикохемичар, студијски програм физичка хемија животне средине;

(25) мастер инжењер пољопривреде, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму заштита животне средине у пољопривреди, односно мелиорација земљишта;

(26) мастер инжењер геологије, претходно завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство заштите животне средине, односно хидрогеологија;

(27) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство заштите животне средине и заштите на раду;

(28) мастер инжењер грађевинарства завршене основне и мастер академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму, односно модулу: хидротехника и водно-еколошко инжењерство или хидротехника и водно-еколошко инжењерство околине, односно хидротехника;

(29) мастер хемичар, студијски програм контрола квалитета и управљање животном средином.

58) Загађивање и заштита воде:

(1) дипломирани инжењер заштите животне средине;

(2) дипломирани инжењер технологије за инжењерство заштите животне средине;

(3) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

(4) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

(5) дипломирани инжењер геологије, смер хидрогеологија;

(6) дипломирани инжењер хемије, аналитички смер;

(7) дипломирани инжењер хемије, биооргански смер;

(8) дипломирани хемичар;

(9) професор хемије;

(10) дипломирани физико-хемичар;

(11) дипломирани физико-хемичар – смер заштите животне средине;

(12) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(13) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(14) дипломирани хемичар – мастер контроле квалитета и управљања животном средином;

(15) дипломирани хемичар – инжењер контроле квалитета и менаџмента животне средине;

(16) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(17) мастер инжењер заштите животне средине;

(18) мастер аналитичар заштите животне средине;

(19) мастер професор хемије;

(20) мастер хемичар, студијски програм хемија животне средине;

(21) мастер физикохемичар;

(22) мастер физикохемичар, студијски програм физичка хемија животне средине;

(23) мастер инжењер геологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство заштите животне средине, односно хидрогеологија;

(24) мастер инжењер грађевинарства, завршене основне и мастер академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму, односно модулу: хидротехника и водно-еколошко инжењерство или хидротехника и водно-еколошко инжењерство околине, односно хидротехника;

(25) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство заштите животне средине и заштите на раду;

(26) мастер хемичар, студијски програм контрола квалитета и управљање животном средином.

59) Загађивање и заштита ваздуха:

(1) дипломирани инжењер заштите животне средине;

(2) дипломирани инжењер технологије за инжењерство заштите животне средине;

(3) дипломирани инжењер технологије – сви смерови осим текстилног;

(4) дипломирани инжењер технолог – сви смерови осим текстилног;

(5) физико-хемичар;

(6) дипломирани инжењер хемије, аналитички смер;

(7) дипломирани инжењер хемије, биооргански смер;

(8) дипломирани хемичар;

(9) професор хемије;

(10) дипломирани физико-хемичар;

(11) дипломирани физико-хемичар – смер заштите животне средине;

(12) дипломирани инжењер металургије;

(13) дипломирани метеоролог;

(14) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(15) мастер инжењер заштите животне средине;

(16) мастер аналитичар заштите животне средине;

(17) мастер инжењер технологије;

(18) мастер инжењер металургије;

(19) мастер метеоролог;

(20) мастер професор хемије;

(21) мастер хемичар, студијски програм хемија животне средине;

(22) мастер физикохемичар;

(23) мастер физикохемичар, студијски програм физичка хемија животне средине;

(24) мастер хемичар, студијски програм контрола квалитета и управљање животном средином.

60) Прерада и одлагање отпадних вода:

(1) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(2) дипломирани инжењер рударства;

(3) дипломирани инжењер геологије;

(4) дипломирани инжењер заштите животне средине;

(5) дипломирани инжењер технологије за инжењерство заштите животне средине;

(6) дипломирани инжењер технологије – сви смерови осим текстилног;

(7) дипломирани инжењер технолог – сви смерови осим текстилног;

(8) дипломирани хемичар;

(9) професор хемије;

(10) дипломирани физико-хемичар;

(11) дипломирани физико-хемичар, смер заштите животне средине;

(12) дипломирани инжењер геологије, смер за хидрогеологију;

(13) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(14) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(15) мастер инжењер заштите животне средине;

(16) мастер аналитичар заштите животне средине;

(17) мастер инжењер технологије;

(18) мастер професор хемије;

(19) мастер хемичар, студијски програм хемија животне средине;

(20) мастер физикохемичар;

(21) мастер физикохемичар, студијски програм физичка хемија животне средине;

(22) мастер инжењер грађевинарства, завршене основне и мастер академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму, односно модулу: хидротехника и водно-еколошко инжењерство или хидротехника и водно-еколошко инжењерство околине, односно хидротехника;

(23) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство заштите животне средине и заштите на раду;

(24) мастер инжењер геологије, претходно завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство заштите животне средине, односно хидрогеологија;

(25) мастер хемичар, студијски програм контрола квалитета и управљање животном средином.

61) Помоћни наставник:

(1) техничар за рециклажу;

(2) техничар за добијање гвожђа и челика;

(3) техничар за добијање обојених метала;

(4) техничар за прераду метала;

(5) металуршки техничар, смер црна металургија;

(6) металуршки техничар, смер обојена металургија;

(7) техничар за контролу у металургији;

(8) техничар хемијско-технолошке струке;

(9) хемијско-технолошки техничар;

(10) хемијски аналитичар;

(11) хемијски лаборант;

(12) техничар за заштиту животне средине.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за образовни профил оператер за прераду метала може да изводи:

62) Општа и неорганска хемија:

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) професор физичке хемије;

(4) дипломирани физико-хемичар;

(5) дипломирани инжењер металургије;

(6) дипломирани инжењер металург;

(7) дипломирани инжењер технологије;

(8) дипломирани инжењер технолог;

(9) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(10) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(11) дипломирани хемичар опште хемије;

(12) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(13) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(14) дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије;

(15) дипломирани хемичар – професор хемије;

(16) дипломирани хемичар – мастер;

(17) дипломирани професор хемије – мастер;

(18) дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију;

(19) мастер хемичар;

(20) мастер професор хемије;

(21) мастер физико-хемичар;

(22) мастер инжењер металургије;

(23) мастер инжењер технологије.

63) Техничко цртање са машинским елементима:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) дипломирани инжењер машинства;

(4) дипломирани инжењер технологије;

(5) дипломирани инжењер технолог;

(6) дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију;

(7) дипломирани инжењер рударства;

(8) дипломирани инжењер геологије;

(9) професор машинства;

(10) мастер инжењер машинства;

(11) мастер инжењер металургије;

(12) мастер инжењер технологије;

(13) мастер инжењер рударства;

(14) мастер инжењер геологије.

64) Техничка физика:

(1) професор физике;

(2) дипломирани физичар;

(3) дипломирани астрофизичар;

(4) дипломирани инжењер физике, смер индустријска физика;

(5) дипломирани физичар за општу физику;

(6) дипломирани физичар за примењену физику;

(7) професор физике за средњу школу;

(8) дипломирани физичар – истраживач;

(9) дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику;

(10) дипломирани физичар за примењену физику и информатику;

(11) дипломирани физичар – медицинске физике;

(12) дипломирани професор физике – мастер;

(13) дипломирани физичар – мастер;

(14) дипломирани физичар – мастер физике – метеорологије;

(15) дипломирани физичар – мастер физике – астрономије;

(16) дипломирани физичар – мастер медицинске физике;

(17) дипломирани професор физике – хемије – мастер;

(18) дипломирани професор физике – информатике – мастер;

(19) дипломирани физичар – професор физике – мастер;

(20) дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика – мастер;

(21) дипломирани физичар – примењена и компјутерска физика – мастер;

(22) дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер;

(23) мастер физичар;

(24) мастер професор физике.

Лице из подтачке (14) ове тачке које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Физика може да изводи и:

– професор физике – хемије;

– дипломирани физичар – информатичар;

– дипломирани физико-хемичар;

– дипломирани инжењер електротехнике, смер техничка физика;

– дипломирани астроном, смер астрофизика.

65) Својства материјала

Maшине и уређаји у металургији

Технологија прераде метала

Изборна технологија

Практична настава

Изборна практична настава:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) мастер инжењер металургије.

66) Мерни инструменти са аутоматском контролом:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног одсека;

(4) мастер инжењер металургије;

(5) мастер инжењер технологије.

67) Основи квалитета:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) дипломирани инжењер организационих наука – одсек управљање квалитетом;

(4) дипломирани инжењер организације рада;

(5) дипломирани инжењер менаџмента;

(6) дипломирани инжењер технологије;

(7) дипломирани инжењер технолог;

(8) мастер инжењер организационих наука;

(9) мастер инжењер металургије;

(10) мастер инжењер технологије;

(11) мастер хемичар, студијски програм контрола квалитета и управљање животном средином.

68) Предузетништво:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) дипломирани инжењер организационих наука;

(4) дипломирани економиста;

(5) дипломирани инжењер технологије;

(6) дипломирани инжењер технолог;

(7) мастер економиста;

(8) мастер инжењер организационих наука;

(9) мастер инжењер металургије;

(10) дипломирани машински инжењер;

(11) дипломирани инжењер машинства;

(12) мастер инжењер машинства – претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства.

69) Припрема и контрола сировина

Контрола процеса производње

Контрола квалитета производа

Испитивање метала и легура:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) мастер инжењер металургије.

70) Помоћни наставник:

(1) лице са стеченим средњим образовањем за одговарајуће образовне профиле или занимања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у области прераде и контроле метала и положеним специјалистичким, односно мајсторским испитом и петогодишњом праксом.

Члан 6.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању може да изводи, и то за:

I. Геологија

1) Савремене методе истраживања:

(1) дипломирани инжењер геологије;

(2) мастер инжењер геологије.

2) Информатика:

(1) дипломирани инжењер геологије;

(2) дипломирани инжењер рударства;

(3) мастер инжењер геологије;

(4) мастер инжењер рударства.

3) Техника бушења:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију течних и гасовитих минералних сировина;

(2) дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику;

(3) мастер инжењер рударства;

(4) мастер инжењер геологије.

4) Специјални геотехнички радови:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику;

(2) мастер инжењер геологије.

5) Примењено машинство:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за механизацију у рударству;

(2) мастер инжењер геологије.

6) Примењена геофизика:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за геофизику;

(2) мастер инжењер геологије.

7) Механика стена:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику;

(2) мастер инжењер геологије.

8) Радни флуиди:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику;

(2) мастер инжењер геологије.

9) Лежиште минералних сировина:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за истраживање лежишта минералних сировина;

(2) мастер инжењер геологије.

10) Заштита геолошке средине:

(1) дипломирани инжењер геологије;

(2) дипломирани инжењер рударства;

(3) мастер инжењер геологије;

(4) мастер инжењер рударства.

11) Инжењерска геологија:

(1) дипломирани инжењер геологије;

(2) мастер инжењер геологије.

12) Механика тла:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику;

(2) мастер инжењер геологије.

13) Геофизика:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за геофизику, или смер за геотехнику;

(2) мастер инжењер геологије.

14) Мелиорације:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику;

(2) мастер инжењер геологије.

15) Методе хидрогеолошких истраживања:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за хидрогеологију;

(2) мастер инжењер геологије.

16) Структурне анализе:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за истраживање лежишта минералних сировина;

(2) мастер инжењер геологије.

17) Металогенија:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за истраживање лежишта минералних сировина;

(2) мастер инжењер геологије.

18) Истраживање лежишта метала:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за истраживање лежишта минералних сировина;

(2) мастер инжењер геологије.

19) Истраживање лежишта неметала:

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за истраживање лежишта минералних сировина;

(2) мастер инжењер геологије.

20) Истраживање лежишта нафте и гаса:

(1) дипломирани инжењер геологије;

(2) дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију течних и гасовитих минералних сировина;

(3) мастер инжењер геологије;

(4) мастер инжењер рударства.

21) Практична настава у блоку:

Образовни профил:

Организатор геобушења – специјалиста

(1) дипломирани инжењер геологије;

(2) мастер инжењер геологије.

Образовни профил:

Организатор геолошких истраживања за геотехнику и хидрогеологију – специјалиста

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику или смер за хидрогеологију;

(2) мастер инжењер геологије.

Образовни профил:

Организатор геолошких истраживања за минералне сировине – специјалиста

(1) дипломирани инжењер геологије, смер за истраживање лежишта минералних сировина;

(2) мастер инжењер геологије.

22) Сарадник у настави:

(1) геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију;

(2) геолошки техничар за истраживање минералних сировина.

II. Рударство

1) Заштита радне средине:

(1) дипломирани инжењер рударства;

(2) мастер инжењер рударства.

2) Економика и организација производње:

(1) дипломирани инжењер рударства;

(2) дипломирани економист;

(3) мастер инжењер рударства;

(4) мастер економиста.

3) Информатика:

(1) дипломирани инжењер рударства;

(2) дипломирани инжењер геологије;

(3) мастер инжењер рударства;

(4) мастер инжењер геологије.

4) Аутоматизација производње:

(1) дипломирани инжењер рударства;

(2) мастер инжењер рударства.

5) Машине и уређаји у површинској експлоатацији и транспорт:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина или смер за машинство у рударству;

(2) мастер инжењер рударства.

6) Технологија површинске експлоатације:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за површинску експлоатацију или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина;

(2) мастер инжењер рударства.

7) Геомеханика:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за површинску експлоатацију;

(2) мастер инжењер рударства.

8) Рударске машине и уређаји у подземној експлоатацији:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за подземну експлоатацију и израду подземних просторија;

(2) мастер инжењер рударства.

9) Технологија израде и откопавања подземних просторија:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за подземну експлоатацију лежишта минералних сировина и израду подземних просторија или смер за рударска мерења или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина;

(2) мастер инжењер рударства.

10) Извозна постројења:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за подземну експлоатацију лежишта минералних сировина и израду подземних просторија или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина;

(2) мастер инжењер рударства.

11) Производња и транспорт нафте и гаса:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију течних и гасовитих минералних сировина;

(2) мастер инжењер рударства.

12) Дубинско бушење:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију течних и гасовитих минералних сировина;

(2) мастер инжењер рударства.

13) Технологија са практичном наставом:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију течних и гасовитих минералних сировина;

(2) мастер инжењер рударства.

14) Припрема минералних сировина:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за припрему минералних сировина;

(2) мастер инжењер рударства.

15) Контрола и регулација процеса:

(1) дипломирани инжењер рударства, смер за припрему минералних сировина;

(2) мастер инжењер рударства.

16) Практична настава (за све образовне профиле):

(1) дипломирани инжењер рударства;

(2) мастер инжењер рударства.

17) Сарадник у настави:

(1) рударски техничар.

III. Металургија

1) Енергетика у металургији:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) мастер инжењер металургије.

2) Психологија рада:

(1) професор психологије;

(2) дипломирани психолог;

(3) дипломирани школски – психолог – педагог;

(4) мастер психологије.

3) Организација рада:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) дипломирани инжењер организације рада;

(4) дипломирани економиста;

(5) мастер економиста;

(6) мастер инжењер организационих наука;

(7) мастер инжењер металургије.

4) Мерење и регулација процеса:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) мастер инжењер металургије.

5) Аутоматско управљање процесом:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) мастер инжењер металургије.

Образовни профил:

Топионичар гвожђа и челика – специјалиста

1) Теорија добијања гвожђа и челика:

(1) дипломирани инжењер металургије, група за металургију гвожђа и челика или смер за екстрактивну металургију;

(2) дипломирани инжењер металург, група за металургију гвожђа и челика или смер за екстрактивну металургију;

(3) мастер инжењер металургије.

2) Припрема и вођење процеса за добијање гвожђа и челика:

(1) дипломирани инжењер металургије, група за металургију гвожђа и челика или смер за екстрактивну металургију;

(2) дипломирани инжењер металург, група за металургију гвожђа и челика или смер за екстрактивну металургију;

(3) мастер инжењер металургије.

3) Технологија рада:

(1) дипломирани инжењер металургије, група за металургију гвожђа и челика или смер за екстрактивну металургију;

(2) дипломирани инжењер металург, група за металургију гвожђа и челика или смер за екстрактивну металургију;

(3) мастер инжењер металургије.

4) Практична настава:

(1) дипломирани инжењер металургије, група за металургију гвожђа и челика или смер за екстрактивну металургију;

(2) дипломирани инжењер металург, група за металургију гвожђа и челика или смер за екстрактивну металургију;

(3) мастер инжењер металургије.

Образовни профил:

Топионичар обојених метала – специјалиста

1) Теорија добијања обојених метала:

(1) дипломирани инжењер металургије, група за обојену металургију или смер за екстрактивну металургију;

(2) дипломирани инжењер металург, група за обојену металургију или смер за екстрактивну металургију;

(3) мастер инжењер металургије.

2) Припрема и вођење процеса за добијање обојених метала:

(1) дипломирани инжењер металургије, група за обојену металургију или смер за екстрактивну металургију;

(2) дипломирани инжењер металург, група за обојену металургију или смер за екстрактивну металургију;

(3) мастер инжењер металургије.

3) Технологија рада:

(1) дипломирани инжењер металургије, група за обојену металургију или смер за екстрактивну металургију;

(2) дипломирани инжењер металург, група за обојену металургију или смер за екстрактивну металургију;

(3) мастер инжењер металургије.

4) Практична настава:

(1) дипломирани инжењер металургије, група за обојену металургију или смер за екстрактивну металургију;

(2) дипломирани инжењер металург, група за обојену металургију или смер за екстрактивну металургију;

(3) мастер инжењер металургије.

Образовни профил:

Ливац сивог лива – специјалиста

1) Теорија ливења сивог лива:

(1) дипломирани инжењер металургије, све групе или смерови осим групе за обојену металургију и смера за екстрактивну металургију;

(2) дипломирани инжењер металург, све групе или смерови осим групе за обојену металургију и смера за екстрактивну металургију;

(3) мастер инжењер металургије.

2) Процеси ливења сивог лива:

(1) дипломирани инжењер металургије, све групе или смерови осим групе за обојену металургију и смера за екстрактивну металургију;

(2) дипломирани инжењер металург, све групе или смерови осим групе за обојену металургију и смера за екстрактивну металургију;

(3) мастер инжењер металургије.

3) Технологија рада:

(1) дипломирани инжењер металургије, све групе или смерови осим групе за обојену металургију и смера за екстрактивну металургију;

(2) дипломирани инжењер металург, све групе или смерови осим групе за обојену металургију и смера за екстрактивну металургију;

(3) мастер инжењер металургије.

4) Практична настава:

(1) дипломирани инжењер металургије, све групе или смерови осим групе за обојену металургију и смера за екстрактивну металургију;

(2) дипломирани инжењер металург, све групе или смерови осим групе за обојену металургију и смера за екстрактивну металургију;

(3) мастер инжењер металургије.

Образовни профил:

Ливац челичног лива – специјалиста

1) Теорија ливења челичног лива:

(1) дипломирани инжењер металургије, све групе или смерови осим групе за обојену металургију и смера за екстрактивну металургију;

(2) дипломирани инжењер металург, све групе или смерови осим групе за обојену металургију и смера за екстрактивну металургију;

(3) мастер инжењер металургије.

2) Процеси ливења челичног лива:

(1) дипломирани инжењер металургије, све групе или смерови осим групе за обојену металургију и смера за екстрактивну металургију;

(2) дипломирани инжењер металург, све групе или смерови осим групе за обојену металургију и смера за екстрактивну металургију;

(3) мастер инжењер металургије.

3) Технологија рада:

(1) дипломирани инжењер металургије, све групе или смерови осим групе за обојену металургију и смера за екстрактивну металургију;

(2) дипломирани инжењер металург, све групе или смерови осим групе за обојену металургију и смера за екстрактивну металургију;

(3) мастер инжењер металургије.

4) Практична настава:

(1) дипломирани инжењер металургије, све групе или смерови осим групе за обојену металургију и смера за екстрактивну металургију;

(2) дипломирани инжењер металург, све групе или смерови осим групе за обојену металургију и смера за екстрактивну металургију;

(3) мастер инжењер металургије.

Образовни профил:

Ливац обојених метала – специјалиста

1) Теорија ливења обојених метала:

(1) дипломирани инжењер металургије, група за обојену металургију или смер за прераду метала;

(2) дипломирани инжењер металург, група за обојену металургију или смер за прераду метала;

(3) мастер инжењер металургије.

2) Процеси ливења обојених метала:

(1) дипломирани инжењер металургије, група за обојену металургију или смер за прераду метала;

(2) дипломирани инжењер металург, група за обојену металургију или смер за прераду метала;

(3) мастер инжењер металургије.

3) Технологија рада:

(1) дипломирани инжењер металургије, група за обојену металургију или смер за прераду метала;

(2) дипломирани инжењер металург, група за обојену металургију или смер за прераду метала;

(3) мастер инжењер металургије.

4) Практична настава:

(1) дипломирани инжењер металургије, група за обојену металургију или смер за прераду метала;

(2) дипломирани инжењер металург, група за обојену металургију или смер за прераду метала;

(3) мастер инжењер металургије.

Образовни профил:

Ваљаоничар челика – специјалиста

1) Теорија ваљања челика:

(1) дипломирани инжењер металургије, група за металургију гвожђа и челика или смер за прераду метала;

(2) дипломирани инжењер металург, група за металургију гвожђа и челика или смер за прераду метала;

(3) мастер инжењер металургије.

2) Процеси ваљања челика:

(1) дипломирани инжењер металургије, група за металургију гвожђа и челика или смер за прераду метала;

(2) дипломирани инжењер металург, група за металургију гвожђа и челика или смер за прераду метала;

(3) мастер инжењер металургије.

3) Технологија рада:

(1) дипломирани инжењер металургије, група за металургију гвожђа и челика или смер за прераду метала;

(2) дипломирани инжењер металург, група за металургију гвожђа и челика или смер за прераду метала;

(3) мастер инжењер металургије.

4) Практична настава:

(1) дипломирани инжењер металургије, група за металургију гвожђа и челика или смер за прераду метала;

(2) дипломирани инжењер металург, група за металургију гвожђа и челика или смер за прераду метала;

(3) мастер инжењер металургије.

Образовни профил:

Ваљаоничар обојених метала – специјалиста

1) Теорија ваљања обојених метала:

(1) дипломирани инжењер металургије, група за обојену металургију или смер за прераду метала;

(2) дипломирани инжењер металург, група за обојену металургију или смер за прераду метала;

(3) мастер инжењер металургије.

2) Процеси ваљања обојених метала:

(1) дипломирани инжењер металургије, група за обојену металургију или смер за прераду метала;

(2) дипломирани инжењер металург, група за обојену металургију или смер за прераду метала;

(3) мастер инжењер металургије.

3) Технологија рада:

(1) дипломирани инжењер металургије, група за обојену металургију или смер за прераду метала;

(2) дипломирани инжењер металург, група за обојену металургију или смер за прераду метала;

(3) мастер инжењер металургије.

4) Практична настава:

(1) дипломирани инжењер металургије, група за обојену металургију или смер за прераду метала;

(2) дипломирани инжењер металург, група за обојену металургију или смер за прераду метала;

(3) мастер инжењер металургије.

Образовни профил:

Термообрађивач метала – специјалиста

1) Теорија термичке обраде метала:

(1) дипломирани инжењер металургије, све групе и смерови осим смера за екстрактивну металургију;

(2) дипломирани инжењер металург, све групе и смерови осим смера за екстрактивну металургију;

(3) мастер инжењер металургије.

2) Процеси термичке обраде метала:

(1) дипломирани инжењер металургије, све групе и смерови осим смера за екстрактивну металургију;

(2) дипломирани инжењер металург, све групе и смерови осим смера за екстрактивну металургију;

(3) мастер инжењер металургије.

3) Технологија рада:

(1) дипломирани инжењер металургије, све групе и смерови осим смера за екстрактивну металургију;

(2) дипломирани инжењер металург, све групе и смерови осим смера за екстрактивну металургију;

(3) мастер инжењер металургије.

4) Практична настава:

(1) дипломирани инжењер металургије, све групе и смерови осим смера за екстрактивну металургију;

(2) дипломирани инжењер металург, све групе и смерови осим смера за екстрактивну металургију;

(3) мастер инжењер металургије.

Образовни профил:

Златар – драгуљар

1) Теорија обраде племенитих метала:

(1) дипломирани инжењер металургије, група за обојену металургију или смер за прераду метала;

(2) дипломирани инжењер металург, група за обојену металургију или смер за прераду метала;

(3) мастер инжењер металургије.

2) Моделирање накита:

(1) професор ликовне уметности;

(2) професор или дипломирани историчар уметности;

(3) академски вајар, односно дипломирани вајар;

(4) дипломирани инжењер металургије, смер за прераду метала;

(5) дипломирани инжењер металург, смер за прераду метала;

(6) мастер инжењер металургије.

3) Технологија рада, практична настава:

(1) дипломирани инжењер металургије, смер за прераду метала;

(2) дипломирани инжењер металург, смер за прераду метала;

(3) мастер инжењер металургије.

4) Практична настава:

(1) дипломирани инжењер металургије, смер за прераду метала;

(2) дипломирани инжењер металург, смер за прераду метала;

(3) мастер инжењер металургије.

Образовни профил:

Зидар индустријских агрегата ватросталним материјалима

1) Технологија ватросталних материјала:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

(4) дипломирани инжењер технолог, неорганско-технолошки одсек или смер;

(5) мастер инжењер металургије;

(6) мастер инжењер технологије.

2) Припрема ватросталних материјала за уграђивање:

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

(4) дипломирани инжењер технолог, неорганско-технолошки одсек или смер;

(5) мастер инжењер металургије;

(6) мастер инжењер технологије.

3) Поступци зидања индустријских агрегата:

(1) дипломирани инжењер металургије, све групе или смерови осим смера за прераду метала;

(2) дипломирани инжењер металург, све групе или смерови осим смера за прераду метала;

(3) дипломирани грађевински инжењер, одсек или смер за конструкције;

(4) мастер инжењер металургије;

(5) мастер грађевински инжењер.

4) Технологија рада:

(1) дипломирани инжењер металургије, све групе и смерови осим смера за прераду метала;

(2) дипломирани инжењер металург, све групе и смерови осим смера за прераду метала;

(3) мастер инжењер металургије.

5) Практична настава:

(1) дипломирани инжењер металургије, све групе и смерови осим смера за прераду метала;

(2) дипломирани инжењер металург, све групе и смерови осим смера за прераду метала;

(3) мастер инжењер металургије.

6) Сарадник у настави:

(1) металуршки техничар, смер црна металургија;

(2) металуршки техничар, смер обојена металургија;

(3) техничар за добијање гвожђа и челика;

(4) техничар обојене металургије;

(5) техничар за добијање метала;

(6) техничар за прераду метала.

Члан 7.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе:

1) Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и металургија („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/15, 19/15 и 8/17);

2) Правилник о врсти стручне спреме наставника и сарадника у настави у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању за образовне профиле у подручју рада геологија, рударство и металургија („Просветни гласник”, број 22/97);

3) Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил златар („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 20/15);

4) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил ливац-калупар („Просветни гласник”, број 8/10).

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-218/2021-03

У Београду, 18. априла 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.