Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

2

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о изменама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи

Члан 1.

У Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 7/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22, 15/22 и 16/22), члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи:

1) професор разредне наставе;

2) професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом;

3) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу,

4) мастер учитељ,

5) дипломирани учитељ – мастер;

6) професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу;

7) мастер педагог.

Лица из става 1. овог члана која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани – мастер морају имати завршене основне академске студије на студијским програмима за образовање учитеља.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави из страног језика као обавезног предмета у првом циклусу основног образовања и васпитања могу да изводе лица, и то:

1) професор одговарајућег страног језика;

2) дипломирани филолог, односно професор језика и књижевности;

3) лице које испуњава услове за наставника предметне наставе у основној школи, а које је на основним студијама положило испите из педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике наставе;

4) професор разредне наставе, који је на основним студијама савладао програм Модула за страни језик (60 ЕСПБ – Европски систем преноса бодова) и са положеним испитом Б2;

5) мастер филолог;

6) мастер професор језика и књижевности;

7) мастер учитељ;

8) дипломирани учитељ – мастер;

9) мастер учитељ, који је на основним студијама савладао програм Модула за страни језик (60 ЕСПБ – Европски систем преноса бодова) и са положеним испитом Б2;

10) дипломирани учитељ – мастер, који је на основним студијама савладао програм Модула за страни језик (60 ЕСПБ – Европски систем преноса бодова) и са положеним испитом Б2.

Лица из става 3. овог члана која нису професори одговарајућег језика треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира).

Лица из става 3. тач. 2), 5) и 6) овог члана треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим уколико нису завршила одговарајући студијски програм или главни предмет/профил.

Лица из става 3. тач. 7)–10) овог члана морају имати завршене основне академске студије на студијским програмима за образовање учитеља.

Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији, или међународно признатом исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Предност за извођење наставе из страног језика у првом циклусу основног образовања и васпитања из става 2. овог члана имају мастер професор језика и књижевности (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно мастер филолог (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно професор, односно мастер учитељ, односно дипломирани учитељ – мастер, односно професор разредне наставе, мастер професор или професор у предметној настави и наставник у предметној настави са положеним испитом Б2.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета српски као нематерњи језик у првом циклусу основног образовања и васпитања могу да изводе лица, и то:

1) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине;

2) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама са мађарским, русинским или румунским наставним језиком;

3) дипломирани филолог (србиста – српски језик и лингвистика) – мастер;

4) професор српског језика и књижевности;

5) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком;

6) професор српске књижевности и језика;

7) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;

8) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима;

9) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима;

10) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност;

11) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик;

12) професор српскохрватског језика и опште лингвистике;

13) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима;

14) професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима,

15) професор, односно дипломирани филолог за југословенске књижевности и општу књижевност;

16) професор југословенске књижевности са страним језиком;

17) дипломирани филолог за српски језик и књижевност;

18) дипломирани филолог за књижевност и српски језик;

19) професор разредне наставе;

20) мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српски језик као страни);

21) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)),

22) мастер учитељ;

23) дипломирани учитељ – мастер.

Лица из става 9. тач. 19), 22) и 23) овог члана која су диплому стекла на језику мањина треба да поседују знање српског језика најмање на нивоу Ц1 (Заједничког европског оквира). Ниво знања Ц1 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на неком од учитељских/педагошких факултета или на катедри за српски језик одговарајућих факултета у Републици Србији.

Лица из става 9. тач. 3)–23) овог члана у обавези су да положе испите из Методике с основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика, Методичке праксе и српског језика у контакту са мађарским/словачким језиком (за мађарску и словачку националну мањину) или Лингвистику у контакту (Контактну лингвистику, Теорију језика у контакту) за остале националне мањине.

Лица из става 9. тач. 22) и 23) овог члана морају имати завршене основне академске студије на студијским програмима за образовање учитеља.”

Члан 2.

У члану 6. тачка 1. мења се и гласи:

„1. Школски педагог:

– професор педагогије,

– дипломирани педагог – општи смер или смер школске педагогије,

– дипломирани школски педагог – психолог,

– дипломирани педагог,

– мастер педагог,

– дипломирани педагог – мастер.

Лица која су стекла академско звање мастер педагог и дипломирани педагог – мастер треба да имају завршене основне академске студије педагогије.

Тачка 8. мења се и гласи:

„8. Библиотекар:

– дипломирани библиотекар – информатичар,

– професор, односно дипломирани филолог језика и књижевности,

– професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност са теоријом књижевности,

– професор разредне наставе,

– професор језика и књижевности, односно књижевности и језика – смер за библиотекарство,

– професор, односно дипломирани филолог књижевности и језика,

– професор српскохрватског језика и југословенске књижевности,

– професор српског језика и књижевности,

– професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу,

– професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик,

– професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност,

– мастер библиотекар – информатичар,

– мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство и информатика),

– мастер професор језика и књижевности (главни предмет/профил библиотекарство и информатика),

– професор југословенских књижевности,

– дипломирани компаративиста и библиотекар,

– професор српске књижевности и језика.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, послове Библиотекара може да обавља и:

– мастер учитељ;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

– мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

– лица која испуњавају услове из члана 3. тачка 3. овог правилника.

Лица из става 2. алинеја прва ове тачке морају имати завршене основне академске студије на студијским програмима за образовање учитеља.

Лица која су наведена у ставу 2. алинеја друга и трећа ове тачке, морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика; Језик, књижевност, култура (предмет/профил Библиотекарство и информатика са страним језиком).

Лица наведена у ставу 2. ове тачке имају обавезу да у року од три године од дана заснивања радног односа на месту стручног сарадника – библиотекара, савладају обуку за школског библиотекара у трајању од 20 сати у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центар за професионални развој запослених у образовању.”

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-00131/2023-04

У Београду, 27. јула 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.