Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

2

На основу члана 67. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Саобраћај

Члан 1.

У Правилнику о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/18, 15/18, 4/19, 7/19, 5/20, 15/20 – исправка, 8/21 и 2/22), после плана и програма наставе и учења за образовни профил техничар поштанског саобраћаја и телекомуникационих услуга, додају се планови и програми наставе и учења за образовне профиле техничар безбедности железничког саобраћаја, техничар управљања железничким саобраћајем и транспортни техничар у железничком саобраћају, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Планови и програми наставе и учења стручних предмета за образовне профиле техничар безбедности железничког саобраћаја, техничар управљања железничким саобраћајем и транспортни техничар у железничком саобраћају остварују се и у складу са:

1) Решењем о усвајању стандарда квалификације „Техничар безбедности железничког саобраћаја” („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 4/22);

2) Решењем о усвајању стандарда квалификације „Техничар управљања железничким саобраћајем” („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 4/22);

3) Решењем о усвајању стандарда квалификације „Транспортни техничар у железничком саобраћају” („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 4/22).

Члан 3.

Даном почетка школске 2023/2024. године престаје да важи Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Саобраћај („Просветни гласник”, бр. 5/93, 13/93, 1/94, 5/98, 8/98, 3/02, 13/02, 11/03, 22/04, 13/06, 20/07, 23/07 и 8/09 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 10/13, 11/13, 14/13, 10/15, 8/18, 8/21 и 2/22), у делу који се односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовне профиле кондуктер у железничком саобраћају, транспортни комерцијалиста, техничар техничко-колске делатности и саобраћајно-транспортни техничар.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2022/2023. годином у подручју рада Саобраћај за образовни профил кондуктер у железничком саобраћају, у трогодишњем трајању, стичу образовање по правилнику по коме су започели стицање средњег образовања, до краја школске 2025/2026. године.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2022/2023. годином у подручју рада Саобраћај за образовне профиле транспортни комерцијалиста, техничар техничко-колске делатности и саобраћајно-транспортни техничар, у четворогодишњем трајању, стичу образовање по правилнику по коме су започели стицање средњег образовања, до краја школске 2026/2027. године.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-116/2022-03

У Београду, 5. септембра 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

Стручни предмети

.