Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

Редакцијски пречишћен текст

   

ЗАКОН

о полицији

„Службени гласник РС", бр. 101 од 21. новембра 2005, 63 од 7. августа 2009 - УС, 92 од 7. децембра 2011, 64 од 20. јула 2015, 6 од 28. јануара 2016 - др. закон

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Чл. 1- 74.

Престали су да важе (види члан 258. Закона - 6/2016-258)

2.19. Прикупљање, обрада и коришћење личних података

Сврха и начин прикупљања података

Члан 75.

Полиција прикупља, обрађује и користи личне податке, обезбеђује заштиту и води евиденције о личним и другим подацима на чије је прикупљање овлашћења овим законом ради спречавања и откривања кривичних дела и прекршаја и ради проналажења њихових учинилаца.

Друге податке о личности полиција може прикупљати, обрађивати и користити само ако је за то овлашћена другим законом и ако обезбеђује законом утврђену заштиту тих података.

Овлашћено службено лице податке о личности до којих дође у вршењу службе чува као поверљиве, користи их и њима рукује, у складу са законом.

Евиденција личних и других података

Члан 76.

Полиција води евиденције:

1) лица којима је по било којем основу ограничена или одузета слобода (довођење, задржавање, ограничење кретања, лишавање слободе и друго);

2) лица за које постоје основи сумње да су учинила кривична дела и прекршаје;

3) учињених кривичних дела за која се гони по службеној дужности, прекршаја и лица оштећених тим делима;

4) учињених кривичних дела непознатих учинилаца за која се гони по приватној тужби;

5) тражених лица и предмета и лица којима је забрањен улазак у земљу;

6) провера идентитета лица;

7) лица над којима је спроведено утврђивање идентитета, дактилоскопираних лица, фотографисаних лица и DNK анализа;

8) оперативних извештаја, оперативних извора сазнања и лица под посебном полицијском заштитом;

9) примењених оперативних и оперативно-техничких средстава и метода;

10) догађаја;

11) употребљених средстава принуде;

12) притужби.

Начин коришћења и достављања података

Члан 77.

Бројчани подаци о кривичним делима, пријављеним и оштећеним лицима, као и остали бројчани подаци могу се користити у статистичке и аналитичке сврхе у Министарству.

Подаци из става 1. овог члана могу се дати на коришћење надлежним стручним и научним установама и другим органима и организацијама за потребе научноистраживачког рада.

Лични подаци могу се достављати другим органима под условима: да је орган који тражи податке законом или другим прописом овлашћен да тражи и прима те податке; да су органу који тражи податке ти подаци неопходни за извршавање послова из његове надлежности; да те податке није могуће прибавити на други начин или ако би њихово прибављање захтевало несразмерно високе трошкове.

Лични подаци могу се доставити и иностраним полицијским органима и одређеним међународним организацијама на њихов захтев, у складу са утврђеним правилима о међународној полицијској сарадњи.

*Службени гласник РС, брoj 92/2011 

Заштита личних података

Члан 78.

Лични подаци не могу се користити противно сврси предвиђеној овим законом, као и другим прописима којима се уређује заштита личних података.

Полиција ће лицу о коме се воде лични подаци пружити обавештење о томе у року од 60 дана од дана пријема захтева тог лица, изузев обавештења о подацима које је то лице о себи дало на основу закона.

Пружање података из става 2. овог члана полиција може решењем одбити ако би то угрозило извршење њеног задатка, вођење законом прописаног поступка, безбедност људи и имовине или би могло нанети штету интересима трећих лица. Решење се образлаже и усмено саопштава подносиоцу захтева.

Кад престану разлози из става 3. овог члана полиција ће поступи у складу са ставом 2. овог члана.

Исправљање и брисање личних података из евиденција

Члан 79.

Полиција је дужна да исправи личне податке за које утврди да су нетачни или на чију нетачност укаже лице из члана 78. овог закона на које се подаци односе.

Прикупљени и у евиденције унети лични подаци морају се одмах брисати у случају када се утврди да нису тачни или да су престали да постоје разлози, односно услови због којих је лични податак унет у одговарајуће евиденције.

Поступање са подацима

Члан 80.

Подаци који су садржани у евиденцијама из члана 76. овог закона могу се дати само лицу на које се односе, и то од њиховог уношења до брисања из евиденција.

Изузетно, обавештења о подацима садржаним у евиденцији из члана 76. тачка 8) овог закона лице може добити тек пошто је за подацима престала потреба коришћења.

Са подацима из члана 76. тачка 9) овог закона поступа се у складу са посебним законом и актима донетим на основу тог закона.

Полицијски службеник овлашћен за давање података из става 1. овог члана мора увек да штити идентитет лица које је дало обавештење.

Рокови чувања личних и других података у евиденцијама

Члан 81.

Подаци садржани у евиденцијама из члана 76. овог закона чувају се, и то:

1) у евиденцији под тачком 1) три године по доношењу одлуке о даљем поступку против лица којем је одузета или ограничена слобода, односно пошто је лице пуштено на слободу или је ограничење слободе престало;

2) у евиденцији под тачком 2) пет година после рока када рехабилитација наступа по сили закона, под условом да лице није поново пријављено;

3) у евиденцији под тачком 3) пет година по наступању застарелости гоњења за учињено кривично дело;

4) у евиденцији под тачком 4) годину дана по наступању застарелости гоњења за учињено кривично дело;

5) у евиденцији под тачком 5) до проналаска лица или установљавања да је даље трагање непотребно;

6) у евиденцији под тачком 6) две године по спроведеном поступку провере идентитета;

7) у евиденцији под тач. 7), 8), 9) и 10) трајно;

8) у евиденцији под тачком 11) десет година од употребе средстава принуде;

9) у евиденцији под тачком 12) десет година од пријема притужбе.

Надзор органа надлежног за заштиту личних података

Члан 82.

Надзор над деловањем информационог система у којем су садржане евиденције из члана 76. овог закона врши орган надлежан за заштиту личних података, сагласно закону којим се уређује заштита личних података.

Чл. 83-199.

Престали су да важе (види члан 258. Закона - 6/2016-3)