Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

4

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита

Члан 1.

Овим правилником прописује се степен и врста образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита и то за стицање образовања у трајању од две године и за средње образовање и васпитање у трогодишњем и четворогодишњем трајању.

Члан 2.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из општеобразовних предмета, као и стручне послове у подручју рада Здравство и социјална заштита може да изводи лице које испуњава услове за наставника, односно стручног сарадника који су прописани посебним правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача који се доноси за сва подручја рада.

Члан 3.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из обавезног стручног предмета Хемија за образовне профиле здравствени неговатељ и масер може да изводи лице које испуњава услове за наставника општеобразовног предмета Хемија, који су прописани посебним правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача који се доноси за сва подручја рада.

Члан 4.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи за:

1) Латински језик:

(1) професор класичне филологије;

(2) професор, односно дипломирани филолог који је савладао наставни план и програм високог образовања из предмета Латински језик у трајању од најмање четири семестра.

2) Анатомија и физиологија:

(1) За све образовне профиле осим образовних профила у стоматологији:

– доктор медицине.

(2) За образовне профиле у стоматологији:

– доктор медицине;

– доктор стоматологије.

3) Патологија:

(1) За све образовне профиле осим образовних профила у стоматологији:

– доктор медицине, специјалиста патологије;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста патологије;

– доктор медицине.

(2) За образовне профиле у стоматологији:

– доктор медицине;

– доктор стоматологије;

– доктор медицине, специјалиста патологије;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста патологије.

4) Патофизиологија:

(1) доктор медицине, специјалиста патологије;

(2) доктор медицине;

(3) специјалиста доктор медицине, специјалиста патологије.

5) Фармакологија

Фармакологија и фармакотерапија

Основи клиничке фармације:

(1) За све образовне профиле осим образовних профила у стоматологији:

– дипломирани фармацеут;

– магистар фармације;

– доктор медицине;

– магистар фармације – медицински биохемичар.

(2) За образовне профиле у стоматологији:

– доктор медицине;

– доктор стоматологије;

– дипломирани фармацеут;

– магистар фармације;

– магистар фармације – медицински биохемичар.

6) Хигијена са здравственим васпитањем

Хигијена и здравствено васпитање:

(1) За све образовне профиле осим образовних профила у стоматологији:

– доктор медицине, специјалиста за хигијену;

– доктор медицине, специјалиста хигијенe;

– доктор медицине;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста хигијене.

(2) За образовне профиле у стоматологији:

– доктор медицине, специјалиста за хигијену;

– доктор медицине, специјалиста хигијенe;

– доктор медицине;

– доктор стоматологије;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста хигијене.

7) Психологија

Дечја психологија

Психологија и дечја психологија

Здравствена психологија:

(1) професор психологије;

(2) дипломирани школски психолог-педагог;

(3) дипломирани психолог;

(4) мастер психолог.

8) Здравствена заштита са првом помоћи:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста за социјалну медицину;

– доктор стоматологије, специјалиста за социјалну медицину;

– доктор медицине;

– доктор стоматологије.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– виша медицинска сестра – техничар;

– виша медицинска сестра;

– струковна медицинска сестра;

– организатор здравствене неге;

– дипломирана медицинска сестра;

– мастер медицинска сестра;

– специјалиста струковна медицинска сестра;

– мастер медицинска сестра;

– специјалиста доктор медицине;

– доктор медицине;

– дипломирани организатор здравствене неге;

– дипломирани организатор здравствене неге – мастер;

– мастер организатор здравствене неге;

мастер професор предметне настве са претходно стеченим звањем дипломирана медицинска сестра;

– струковни мастер медицинска сестра.

Лице из подтачке (2) ал. (1)–(8) треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

9) Медицинска биохемија:

(1) Теоријска настава:

– дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију;

– доктор медицине, специјалиста за клиничку биохемију;

– дипломирани фармацеут;

– дипломирани биохемичар;

– доктор медицине;

– дипломирани фармацеут – медицински биохемичар;

– дипломирани биохемичар – мастер;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста клиничке биохемије;

– магистар фармације – медицински биохемичар;

– мастер биохемичар.

(2) Теоријска настава (за образовне профиле у стоматологији):

– дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију;

– доктор медицине, специјалиста за клиничку биохемију;

– дипломирани фармацеут;

– дипломирани биохемичар;

– доктор медицине;

– дипломирани фармацеут – медицински биохемичар;

– дипломирани биохемичар – мастер;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста клиничке биохемије;

– магистар фармације-медицински биохемичар;

– доктор стоматологије;

– мастер биохемичар.

(3) Вежбе и практична настава у блоку:

– дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију;

– доктор медицине, специјалиста за клиничку биохемију;

– дипломирани биохемичар;

– дипломирани фармацеут;

– дипломирани фармацеут – медицински биохемичар;

– магистар фармације – медицински биохемичар;

– мастер биохемичар;

– дипломирани биохемичар – мастер;

– виши лабораторијски техничар;

– специјалиста струковни медицинско-лабораторијски технолог;

– струковни медицинско-лабораторијски технолог;

– специјалиста струковни биохемичар.

Лице из подтачке (3) ал. (9)–(12) треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

10) Аналитичка хемија:

(1) дипломирани хемичар – професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) дипломирани хемичар – мастер;

(4) дипломирани фармацеут;

(5) дипломирани фармацеут – медицински биохемичар;

(6) дипломирани професор хемије – мастер;

(7) професор хемије;

(8) дипломирани инжењер хемије, аналитички смер;

(9) дипломирани инжењер, биооргански смер;

(10) дипломирани хемичар опште хемије;

(11) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(12) дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;

(13) мастер професор хемије;

(14) магистар фармације;

(15) мастер биохемичар;

(16) магистар фармације – медицински биохемичар.

11) Микробиологија

Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста за медицинску микробиологију;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста медицинске микробиологије;

– доктор медицине, специјалиста епидемиологије;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста епидемиологије.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– виши лабораторијски техничар;

– специјалиста струковни медицинско-лабораторијски технолог;

– струковни медицинско-лабораторијски технолог;

– специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер;

– струковни санитарно-еколошки инжењер;

– виши медицинско-лабораторијски техничар.

Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

12) Микробиологија са епидемиологијом:

(1) За све образовне профиле осим образовних профила у стоматологији:

– доктор медицине, специјалиста за медицинску микробиологију;

– доктор медицине, специјалиста епидемиолог;

– доктор медицине;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста за медицинску микробиологију;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста епидемиолог;

– специјалиста за микробиологију (претходно завршене основне студије у области медицине, фармације или стоматологије).

(2) За образовне профиле у стоматологији:

– доктор медицине, специјалиста за медицинску микробиологију;

– доктор медицине, специјалиста епидемиолог;

– доктор медицине;

– доктор стоматологије;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста за медицинску микробиологију;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста епидемиолог.

13) Епидемиологија:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста епидемиолог;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста медицинске микробиологије;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста епидемиолог;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста инфектологије.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– виши санитарни техничар;

– специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер;

– струковни санитарно-еколошки инжењер;

– доктор медицине, специјалиста епидемиолог;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста епидемиологије.

Лице из подтачке (2) ал. (1)–(3) треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

14) Екологија и заштита животне средине:

(1) доктор медицине, специјалиста хигијене;

(2) доктор медицине, специјалиста епидемилогије;

(3) специјалиста доктор медицине, специјалиста хигијене;

(4) специјалиста доктор медицине, специјалиста епидемилогије;

(5) дипломирани географ заштите животне средине;

(6) мастер географ за област животне средине;

(7) професор биологије;

(8) професор екологије и заштите животне средине;

(9) дипломирани еколог за заштиту животне средине;

(10) дипломирани еколог – заштита животне средине;

(11) дипломирани еколог заштите животне средине-мастер;

(12) дипломирани професор биологије – мастер;

(13) дипломирани биолог;

(14) дипломирани биолог – мастер;

(15) мастер еколог;

(16) мастер професор екологије;

(17) мастер биолог;

(18) мастер професор биологије;

(19) мастер биолог – еколог;

(20) мастер професор екологије и заштите животне средине;

(21) мастер професор биологије и географије.

Лице из ове тачке које је стекло академско звање мастер треба да има претходно завршене основне академске студије биологије, екологије или двопредметне студије биологије и географије.

15) Дезинфекција, дезинсекција и дератизација:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста епидемиолог;

– доктор медицине, специјалиста хигијене;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста епидемиолог;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста хигијене;

– специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер.

(2) Вежбе:

– виши санитарни техничар;

– специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер;

– струковни санитарно-еколошки инжењер.

Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

16) Општа и школска хигијена:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста за хигијену;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста хигијене.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– виши санитарни техничар;

– струковни санитарно-еколошки инжењер;

– специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер.

Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

17) Комунална хигијена:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста за хигијену;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста хигијене.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– виши санитарни техничар;

– струковни санитарно-еколошки инжењер;

– специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер;

– доктор медицине, специјалиста за хигијену;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста хигијене.

Лице из подтачке (2) ал. (1)–(3) треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

18) Медицина рада:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста за медицину рада;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста медицине рада;

– доктор медицине, специјалиста за хигијену;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста хигијене.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– виши санитарни техничар;

– струковни санитарно-еколошки инжењер;

– специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер.

Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

19) Здравствена статистика:

(1) доктор медицине, специјалиста за социјалну медицину:

(2) доктор стоматологије, специјалиста за социјалну медицину;

(3) дипломирани фармацеут, специјалиста за социјалну медицину;

(4) дипломирани математичар;

(5) професор математике;

(6) специјалиста доктор медицине, специјалиста социјалне медицине;

(7) специјалиста доктор медицине, специјалиста епидемиологије;

(8) доктор медицине, специјалиста епидемиологије;

(9) специјалиста доктор стоматологије, специјалиста социјалне медицине;

(10) мастер математичар, претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике;

(11) мастер професор математике, претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике;

(12) дипломирани математичар – мастер, претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике;

(13) дипломирани професор математике – мастер, претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике.

20) Књижевност за децу:

(1) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности;

(2) професор југословенске књижевности и српскохрватског језика;

(3) професор југословенске и опште књижевности;

(4) мастер професор језика и књижевности.

21) Музичко васпитање деце раног узраста:

(1) дипломирани музичар, усмерење музички педагог;

(2) професор музичког васпитања;

(3) дипломирани музичар – педагог;

(4) дипломирани музичар за медијску област;

(5) професор музичког васпитања;

(6) мастер теоретичар уметности, професионални статус: музички педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар;

(7) мастер музички уметник, професионални статус – сви;

(8) мастер композитор.

22) Предшколска педагогија:

(1) дипломирани педагог;

(2) професор педагогије;

(3) мастер педагог.

23) Здравствена нега:

(1) За све образовне профиле осим образовних профила у стоматологији:

– виша медицинска сестра – техничар;

– струковна медицинска сестра;

– организатор здравствене неге;

– специјалиста струковна медицинска сестра;

– дипломирана медицинска сестра;

– мастер медицинска сестра;

– виша медицинска сестра општег смера;

– виша медицинска сестра интернистичког смера;

– виша медицинска сестра хируршког смера;

– виши медицински техничар;

– дипломирани организатор здравствене неге;

– дипломирани организатор здравствене неге – мастер;

– мастер организатор здравствене неге;

– мастер професор предметне наставе (претходно завршене основне академске студије у области здравства);

– струковна медицинска сестра – бабица.

(2) За образовне профиле у стоматологији:

– виша медицинска сестра – техничар;

– струковна медицинска сестра;

– организатор здравствене неге;

– специјалиста струковна медицинска сестра;

– дипломирана медицинска сестра;

– мастер медицинска сестра;

– виша стоматолошка сестра;

– орални хигијеничар;

– специјалиста орални хигијеничар;

– мастер стоматолошка сестра;

– дипломирани организатор здравствене неге;

– дипломирани организатор здравствене неге – мастер;

– мастер организатор здравствене неге;

– мастер професор предметне наставе (претходно завршене основне академске студије у области здравства).

Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

24) Интерна медицина са негом:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста интерне медицине;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста интерне медицине.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– виша медицинска сестра – техничар;

– виша медицинска сестра;

– струковна медицинска сестра;

– организатор здравствене неге;

– специјалиста струковна медицинска сестра;

– дипломирана медицинска сестра;

– мастер медицинска сестра;

– виша медицинска сестра општег смера;

– виша медицинска сестра интернистичког смера;

– виша медицинска сестра хируршког смера;

– виши медицински техничар;

– дипломирани организатор здравствене неге;

– дипломирани организатор здравствене неге – мастер;

– мастер организатор здравствне неге;

– мастер професор предметне настве са претходно стеченим звањем дипломирана медицинска сестра;

– струковни мастер медицинска сестра.

Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

25) Интерна медицина:

(1) доктор медицине, специјалиста интерне медицине;

(2) специјалиста доктор медицине, специјалиста интерне медицине.

26) Инфектологија са негом

Инфектологија:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста инфектолог;

– доктор медицине, специјалиста опште медицине;

– доктор медицине;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста опште медицине;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста инфектолог.

(2) Теоријска настава (за образовне профиле у стоматологији):

– доктор медицине, специјалиста инфектолог;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста инфектолог;

– доктор медицине, специјалиста опште медицине;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста опште медицине;

– доктор медицине;

– доктор стоматологије.

(3) Вежбе и практична настава у блоку:

– виша медицинска сестра – техничар;

– виша медицинска сестра;

– струковна медицинска сестра;

– организатор здравствене неге;

– специјалиста струковна медицинска сестра;

– дипломирана медицинска сестра;

– мастер медицинска сестра;

– виша медицинска сестра општег смера;

– виша медицинска сестра интернистичког смера;

– виша медицинска сестра хируршког смера;

– виши медицински техничар;

– дипломирани организатор здравствене неге;

– дипломирани организатор здравствене неге – мастер;

– мастер организатор здравствене неге

– мастер професор предметне настве са претходно стеченим звањем дипломирана медицинска сестра;

– струковни мастер медицинска сестра.

Лице из подтачке (3) ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

27) Хирургија са негом

Хирургија:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста опште хирургије или једне од хируршких грана;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста опште хирургије или једне од хируршких грана.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– виша медицинска сестра – техничар;

– виша медицинска сестра;

– струковна медицинска сестра;

– организатор здравствене неге;

– специјалиста струковна медицинска сестра;

– дипломирана медицинска сестра;

– мастер медицинска сестра;

– виша медицинска сестра општег смера;

– виша медицинска сестра интернистичког смера;

– виша медицинска сестра хируршког смера;

– виши медицински техничар;

– дипломирани организатор здравствене неге;

– дипломирани организатор здравствене неге – мастер;

– мастер организатор здравствене неге.

мастер професор предметне настве са претходно стеченим звањем дипломирана медицинска сестра;

– струковни мастер медицинска сестра.

Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

28) Дечја хирургија са негом:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста дечје хирургије;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста дечје хирургије.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– виша медицинска сестра – техничар;

– виша медицинска сестра;

– струковна медицинска сестра;

– организатор здравствене неге;

– специјалиста струковна медицинска сестра;

– дипломирана медицинска сестра;

– мастер медицинска сестра;

– виша медицинска сестра општег смера;

– виша медицинска сестра интернистичког смера;

– виша медицинска сестра хируршког смера;

– виши медицински техничар;

– дипломирани организатор здравствене неге;

– дипломирани организатор здравствене неге – мастер;

– мастер организатор здравствене неге;

– мастер професор предметне настве са претходно стеченим звањем дипломирана медицинска сестра;

– струковни мастер медицинска сестра.

Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил педијатријска сестра – техничар.

29) Естетска хирургија са негом:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста пластичне, реконструктивне и естетске хирургије;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста пластичне, реконструктивне и естетске хирургије.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– виша медицинска сестра – техничар;

– виша медицинска сестра;

– струковна медицинска сестра;

– организатор здравствене неге;

– специјалиста струковна медицинска сестра;

– дипломирана медицинска сестра;

– мастер медицинска сестра;

– виша медицинска сестра општег смера;

– виша медицинска сестра интернистичког смера;

– виша медицинска сестра хируршког смера;

– виши медицински техничар;

– дипломирани организатор здравствене неге;

– дипломирани организатор здравствене неге – мастер;

– мастер организатор здравствене неге.

Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

30) Педијатрија са негом

Педијатрија:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста педијатар;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста педијатар.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– виша медицинска сестра – техничар;

– виша медицинска сестра;

– струковна медицинска сестра;

– организатор здравствене неге;

– специјалиста струковна медицинска сестра;

– дипломирана медицинска сестра;

– мастер медицинска сестра;

– виша медицинска сестра општег смера;

– виша медицинска сестра интернистичког смера;

– виша медицинска сестра хируршког смера;

– виши медицински техничар;

– дипломирани организатор здравствене неге;

– мастер организатор здравствене неге;

– дипломирани организатор здравствене неге – мастер.

Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил педијатријска сестра – техничар.

31) Гинекологија и акушерство са негом

Акушерство и гинекологија са негом

Гинекологија и акушерство:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства;

– доктор медицине, специјалиста опште медицине;

– доктор медицине;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста опште медицине;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– виша медицинска сестра-техничар;

– виша медицинска сестра;

– струковна медицинска сестра;

– организатор здравствене неге;

– виша гинеколошко-акушерска сестра;

– специјалиста струковна медицинска сестра;

– специјалиста струковна медицинска сестра бабица;

– дипломирана медицинска сестра;

– мастер медицинска сестра;

– виша медицинска сестра општег смера;

– виша медицинска сестра интернистичког смера;

– виша медицинска сестра хируршког смера;

– виши медицински техничар;

– дипломирани организатор здравствене неге;

– дипломирани организатор здравствене неге – мастер;

– мастер организатор здравствене неге;

– струковна медицинска сестра – бабица.

Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил гинеколошко-акушерска сестра.

32) Акушерство са негом:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– виша медицинска сестра – техничар;

– виша медицинска сестра;

– виша струковна медицинска сестра;

– организатор здравствене неге;

– виша гинеколошко-акушерска сестра;

– специјалиста струковна медицинска сестра;

– специјалиста струковна медицинска сестра бабица;

– дипломирана медицинска сестра;

– мастер медицинска сестра;

– виша медицинска сестра општег смера;

– виша медицинска сестра интернистичког смера;

– виша медицинска сестра хируршког смера;

– виши медицински техничар;

– дипломирани организатор здравствене неге;

– дипломирани организатор здравствене неге – мастер;

– мастер организатор здравствене неге;

– струковна медицинска сестра – бабица.

Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил гинеколошко-акушерска сестра.

33) Гинекологија са негом:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста за гинекологију и акушерство;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста за гинекологију и акушерство.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– виша медицинска сестра – техничар;

– виша медицинска сестра;

– струковна медицинска сестра;

– организатор здравствене неге;

– виша гинеколошко-акушерска сестра;

– специјалиста струковна медицинска сестра;

– специјалиста струковна медицинска сестра бабица;

– дипломирана медицинска сестра;

– мастер медицинска сестра;

– виша медицинска сестра општег смера;

– виша медицинска сестра интернистичког смера;

– виша медицинска сестра хируршког смера;

– виши медицински техничар;

– дипломирани организатор здравствене неге;

– дипломирани организатор здравствене неге – мастер;

– мастер организатор здравствене неге;

– струковна медицинска сестра – бабица.

Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил гинеколошко-акушерска сестра.

34) Неуропсихијатрија са негом

Неуропсихијатрија

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста неуропсихијатар;

– доктор медицине, специјалиста неурологије;

– доктор медицине, специјалиста психијатрије;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста опште медицине;

– доктор медицине, специјалиста опште медицине;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста неурологије;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста психијатрије.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– виша медицинска сестра – техничар;

– виша медицинска сестра;

– струковна медицинска сестра;

– организатор здравствене неге;

– специјалиста струковна медицинска сестра;

– дипломирана медицинска сестра;

– мастер медицинска сестра;

– виша медицинска сестра општег смера;

– виша медицинска сестра интернистичког смера;

– виша медицинска сестра хируршког смера;

– виши медицински техничар;

– дипломирани организатор здравствене неге;

– дипломирани организатор здравствене неге – мастер;

– мастер организатор здравствене неге.

Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

35) Неурологија:

(1) доктор медицине, специјалиста неурологије;

(2) специјалиста доктор медицине, специјалиста неурологије.

36) Психијатрија:

(1) доктор медицине, специјалиста психијатрије;

(2) специјалиста доктор медицине, специјалиста психијатрије.

37) Дечја неуропсихијатрија са негом:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста неуропсихијатар;

– доктор медицине, специјалиста педијатар;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста педијатар;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста дечје неурологије;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста дечје и адолесцентне психијатрије.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– виша медицинска сестра – техничар;

– виша медицинска сестра;

– струковна медицинска сестра;

– организатор здравствене неге;

– специјалиста струковна медицинска сестра;

– дипломирана медицинска сестра;

– мастер медицинска сестра;

– виша медицинска сестра општег смера;

– виша медицинска сестра интернистичког смера;

– виша медицинска сестра хируршког смера;

– виши медицински техничар;

– дипломирани организатор здравствене неге;

– дипломирани организатор здравствене неге – мастер;

– мастер организатор здравствене неге.

Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил педијатријска сестра – техничар.

38) Здравствена нега деце раног узраста:

(1) виша медицинска сестра – техничар;

(2) виша медицинска сестра;

(3) специјалиста струковна медицинска сестра;

(4) организатор здравствене неге;

(5) струковна медицинска сестра;

(6) дипломирана медицинска сестра;

(7) мастер медицинска сестра;

(8) виша медицинска сестра општег смера;

(9) виша медицинска сестра интернистичког смера;

(10) виша медицинска сестра хируршког смера;

(11) виши медицински техничар.

Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовне профиле педијатријска сестра-техничар и медицинска сестра – васпитач.

39) Здравствена нега деце:

(1) виша медицинска сестра – техничар;

(2) виша медицинска сестра;

(3) струковна медицинска сестра;

(4) организатор здравствене неге;

(5) специјалиста струковна медицинска сестра;

(6) дипломирана медицинска сестра;

(7) мастер медицинска сестра;

(8) виша медицинска сестра општег смера;

(9) виша медицинска сестра интернистичког смера;

(10) виша медицинска сестра хируршког смера;

(11) виши медицински техничар;

(12) дипломирани организатор здравствене неге;

(13) дипломирани организатор здравствене неге – мастер;

(14) мастер организатор здравствене неге;

(15) мастер професор предметне наставе (претходно завршене основне академске студије у области здравства).

Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил педијатријска сестра – техничар.

40) Здравствена нега у рехабилитацији

Основи неге и рехабилитација

Здравствена нега и рехабилитација

Медицинска рехабилитација:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације;

– мастер терапеут.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– виши физиотерапеутски техничар;

– струковни терапеут;

– струковни физиотерапеут;

– струковни радни терапеут;

– специјалиста струковни физиотерапеут;

– специјалиста струковни радни терапеут;

– виши физиотерапеут;

– специјалиста струковни физиотерапеут;

– дипломирани терапеут рехабилитације.

Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил физиотерапеутски техничар.

41) Основи клиничке медицине:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине;

– доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста опште медицине;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста интерне медицине

– доктор медицине, специјалиста специјалиста опште медицине;

– доктор медицине, специјалиста специјалиста интерне медицине;

– мастер терапеут.

(2) Теоријска настава (за образовне профиле у стоматологији):

– доктор медицине;

– доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста опште медицине;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста интерне медицине;

– доктор медицине, специјалиста специјалиста опште медицине;

– доктор медицине, специјалиста специјалиста интерне медицине;

– доктор стоматологије;

– мастер терапеут.

(3) Вежбе и настава у блоку:

– виша медицинска сестра;

– струковна медицинска сестра;

– специјалиста струковна медицинска сестра;

– дипломирана медицинска сестра;

– мастер медицинска сестра;

– дипломирани терапеут рехабилитације;

– дипломирани организатор здравствене неге;

– дипломирани организатор здравствене неге – мастер;

– мастер организатор здравствене неге.

(4) Вежбе и наставе у блоку (за образовне профиле у стоматологији):

– виша медицинска сестра;

– струковна медицинска сестра;

– специјалиста струковна медицинска сестра;

– дипломирана медицинска сестра;

– мастер медицинска сестра;

– виша стоматолошка сестра;

– орални хигијеничар;

– специјалиста орални хигијеничар;

– мастер стоматолошка сестра;

– дипломирани терапеут рехабилитације.

Лице из подтач. (3) и (4) ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

42) Физикална терапија:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације;

– мастер терапеут.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– виши физиотерапеутски техничар;

– струковни терапеут;

– струковни физиотерапеут;

– виши физиотерапеут;

– специјалиста струковни физиотерапеут;

– дипломирани терапеут рехабилитације.

Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил физиотерапеутски техничар.

43) Кинезиологија:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације;

– мастер терапеут.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– виши физиотерапеутски техничар;

– виши физиотерапеут;

– струковни терапеут;

– струковни физиотерапеут;

– струковни радни терапеут;

– специјалиста струковни радни терапеут;

– специјалиста струковни физиотерапеут;

– дипломирани терапеут рехабилитације.

Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил физиотерапеутски техничар.

44) Кинезитерапија:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

– специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације;

– мастер терапеут.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– виши физиотерапеутски техничар;

– виши физиотерапеут;

– струковни терапеут;

– струковни физиотерапеут;

– специјалиста струковни физиотерапеут;

– дипломирани терапеут рехабилитације.

Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил физиотерапеутски техничар.

45) Специјална рехабилитација:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације;

– мастер терапеут.

(2) Вежбе:

– виши физиотерапеутски техничар;

– виши физиотерапеут;

– струковни терапеут;

– струковни физиотерапеут;

– специјалиста струковни физиотерапеут;

– дипломирани терапеут рехабилитације.

Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил физиотерапеутски техничар.

46) Основи масаже

Масажа:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације;

– специјалиста струковни физиотерапеут;

– мастер терапеут.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– виши физиотерапеутски техничар;

– виши физиотерапеут;

– струковни терапеут;

– струковни физиотерапеут;

– специјалиста струковни козметичар естетичар;

– струковни козметичар естетичар;

– специјалиста струковни физиотерапеут;

– виши естетичар – козметичар;

– дипломирани терапеут рехабилитације.

Лице из подтачке (2) ал. (3)–(7) треба да има претходно стечено образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовне профиле физиотерапеутски техничар и козметички техничар.

47) Физикална медицина:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације;

– мастер терапеут.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– виши физиотерапеутски техничар;

– виши физиотерапеут;

– виши естетичар – козметичар;

– струковни козметичар естетичар;

– специјалиста струковни козметичар естетичар;

– струковни физиотерапеут;

– специјалиста струковни физиотерапеут;

– струковни терапеут;

– дипломирани терапеут рехабилитације.

Лице из подтачке (2) ал. (4)–(8) треба да има претходно стечено образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовне профиле физиотерапеутски техничар и козметички техничар.

48) Козметологија:

(1) Теоријска настава:

– дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог;

– специјалиста фармације, специјалиста козметолог;

– магистар фармације, специјалиста козметолог;

– доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог;

– дипломирани фармацеут.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог;

– дипломирани фармацеут;

– специјалиста фармације, специјалиста козметолог;

– магистар фармације, специјалиста козметолог.

49) Увод у козметологију:

(1) дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог;

(2) дипломирани фармацеут;

(3) специјалиста фармације, специјалиста козметолог;

(4) магистар фармације, специјалиста козметолог;

(5) доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог;

(6) специјалиста доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог;

(7) специјалиста доктор медицине, специјалиста козметолог.

50) Дерматологија са негом

Дерматологија:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог;

– виши естетичар – козметичар;

– виша медицинска сестра – техничар;

– специјалиста струковни козметичар естетичар;

– струковни козметичар естетичар.

Лице из подтачке (2) ал. (4)–(6) треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовне профиле козметички техничар и медицинска сестра – техничар.

51) Естетска нега:

(1) Теоријска настава:

– дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог;

– виши естетичар – козметичар;

– специјалиста фармације, специјалиста козметолог;

– магистар фармације, специјалиста козметолог;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог;

– специјалиста струковни козметичар естетичар.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– виши естетичар – козметичар;

– специјалиста струковни козметичар естетичар;

– струковни козметичар естетичар.

Лице из подтачке (2) ал. (1) и (3) треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил козметички техничар.

52) Естетика и декоративна козметика:

(1) дипломирани сликар;

(2) академски сликар;

(3) професор ликовних уметности;

(4) професор примењених уметности;

(5) дипломирани сликар – сценограф;

(6) мастер ликовни уметник;

(7) мастер примењени уметник;

(8) мастер дизајнер;

(9) мастер конзерватор и рестауратор.

53) Стоматолошка протетика:

(1) Теоријска настава:

– доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике;

– специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике.

(2) Вежбе:

– доктор стоматологије;

– специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике.

54) Превентивна стоматологија:

(1) Теоријска настава:

– доктор стоматологије, специјалиста превентивне и дечје стоматологије;

– специјалиста доктор стоматологије, специјалиста превентивне и дечје стоматологије.

(2) Вежбе:

– доктор стоматологије;

– специјалиста доктор стоматологије, специјалиста превентивне и дечје стоматологије.

55) Стоматолошки материјали и инструменти

(1) доктор стоматологије.

56) Орална хирургија:

(1) Теоријска настава:

– доктор стоматологије, специјалиста оралне хирургије;

– доктор стоматологије, специјалиста максилофацијалне хирургије;

– специјалиста доктор стоматологије, специјалиста оралне хирургије;

– специјалиста доктор стоматологије, специјалиста максилофацијалне хирургије.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– доктор стоматологије;

– специјалиста доктор стоматологије, специјалиста оралне хирургије;

– специјалиста струковна медицинска сестра;

– виша медицинска сестра – техничар;

– виша стоматолошка сестра.

Лице из подтачке (2) ал. (3)–(5) треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил стоматолошка сестра-техничар.

57) Дечја стоматологија:

(1) Теоријска настава:

– доктор стоматологије, специјалиста дечје превентивне стоматологије;

– специјалиста доктор стоматологије, специјалиста превентивне и дечје стоматологије.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– доктор стоматологије;

– специјалиста доктор стоматологије, специјалиста превентивне и дечје стоматологије.

58) Ортопедија вилица:

(1) Теоријска настава:

– доктор стоматологије, специјалиста ортопедије вилица;

– специјалиста доктор стоматологије, специјалиста ортопедије вилица.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– доктор стоматологије;

– специјалиста доктор стоматологије, специјалиста ортопедије вилица.

59) Ортодонски апарати:

(1) Теоријска настава:

– доктор стоматологије, специјалиста ортопедије вилица;

– специјалиста доктор стоматологије, специјалиста ортопедије вилица.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– доктор стоматологије;

– специјалиста доктор стоматологије, специјалиста ортопедије вилица;

– виши зубни техничар;

– виши зубни техничар – протетичар;

– струковни зубни протетичар;

– специјалиста струковни зубни протетичар.

Лице из подтачке (2) ал. (3)–(6) треба да има претходно стечено средње образовање у подручjу рада Здравство и социјална заштита за образовни профил зубни техничар.

60) Болести зуба:

(1) Теоријска настава:

– доктор стоматологије, специјалиста за болести уста и зуба;

– специјалиста доктор стоматологије, специјалиста болести зуба и ендодонције.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– доктор стоматологије;

– специјалиста доктор стоматологије, специјалиста болести зуба и ендодонције.

61) Парадонтологија и орална медицина:

(1) Теоријска настава:

– доктор стоматологије, специјалиста за болести уста и зуба;

– доктор стоматологије, специјалиста пародонтологије и оралне медицине.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– доктор стоматологије;

– доктор стоматологије, специјалиста пародонтологије и оралне медицине.

62) Технологија зуботехничког материјала:

(1) доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике;

(2) специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике.

63) Морфологија зуба:

(1) Теоријска настава:

– доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике;

– специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– доктор стоматологије;

– доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике;

– специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике;

– виши зубни техничар;

– виши зубни техничар – протетичар;

– струковни зубни протетичар;

– специјалиста струковни зубни протетичар.

Лице из подтачке (2) ал. (4)–(7) треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил зубни техничар.

64) Тотална протеза:

(1) Теоријска настава:

– доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике;

– специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– доктор стоматологије;

– доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике;

– специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике;

– виши зубни техничар;

– виши зубни техничар – протетичар;

– струковни зубни протетичар;

– специјалиста струковни зубни протетичар.

Лице из подтачке (2) ал. (4)–(7) треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил зубни техничар.

65) Парцијална протеза:

(1) Теоријска настава:

– доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике;

– специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– доктор стоматологије;

– доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике;

– специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике;

– виши зубни техничар;

– виши зубни техничар – протетичар;

– струковни зубни протетичар;

– специјалиста струковни зубни протетичар.

Лице из подтачке (2) ал. (4)–(7) треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил зубни техничар.

66) Фиксна протетика:

(1) Теоријска настава:

– доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике;

– специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– доктор стоматологије;

– доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике;

– специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике;

– виши зубни техничар;

– виши зубни техничар – протетичар;

– струковни зубни протетичар;

– специјалиста струковни зубни протетичар.

Лице из подтачке (2) ал. (4)–(7) треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил зубни техничар.

67) Санитарна техника:

(1) Теоријска настава:

– дипломирани грађевински инжењер, специјалиста за санитарну технику;

– дипломирани грађевински инжењер;

– дипломирани инжењер архитектуре;

– доктор медицине, специјалиста за хигијену;

– доктор медицине, специјалиста хигијенe;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста хигијене.

– специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– виши санитарни техничар;

– струковни санитарно-еколошки инжењер;

– специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер.

Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

68) Токсиколошка хемија

Токсикологија:

(1) дипломирани фармацеут, специјалиста токсиолошке хемије;

(2) дипломирани фармацеут;

(3) магистар фармације;

(4) дипломирани фармацеут – медицински биохемичар;

(5) магистар фармације – медицински биохемичар;

(6) специјалиста фармације – медицински биохемичар;

(7) специјалиста фармације специјалиста токсиколошке хемије.

69) Ботаника:

(1) професор биологије;

(2) дипломирани биолог;

(3) дипломирани професор биологије;

(4) дипломирани биолог – мастер;

(5) магистар фармације;

(6) мастер биолог;

(7) дипломирани фармацеут;

(8) мастер професор биологије.

70) Санитарна хемија

Броматологија са дијететиком

Броматологија:

(1) дипломирани фармацеут, специјалиста санитарне хемије;

(2) дипломирани фармацеут;

(3) дипломирани фармацеут – медицински биохемичар;

(4) магистар фармације;

(5) магистар фармације – медицински биохемичар.

71) Лабораторијске технике:

(1) Теоријска настава:

– дипломирани фармацеут – медицински биохемичар;

– специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер;

– специјалиста струковни медицинско-лабораторијски технолог;

– магистар фармације – медицински биохемичар.

Лице из подтачке (1) ал. (2) и (3) треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– дипломирани фармацеут – медицински биохемичар;

– виши лабораторијски техничар;

– специјалиста струковни медицинско-лабораторијски технолог;

– струковни медицинско-лабораторијски технолог;

– виши медицинско-лабораторијски техничар;

– струковни санитарно-еколошки инжењер;

– специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер.

Лице из подтачке (2) ал. (2)–(7) треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

72) Хематологија са трансфузиологијом:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста интерне медицине;

– доктор медицине, специјалиста трансфузиолог;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста трансфузиолог;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста интерне медицине.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– виши лабораторијски техничар;

– специјалиста струковни медицинско-лабораторијски технолог;

– струковни медицинско-лабораторијски технолог;

– виши медицинско-лабораторијски техничар.

Лице из подтачке (2) ал. (2) и (3) треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

73) Хистологија:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста интерне медицине;

– доктор медицине, специјалиста патолог;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста патолог;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста интерне медицине.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– виши лабораторијски техничар;

– специјалиста струковни медицинско-лабораторијски технолог;

– струковни медицинско-лабораторијски технолог;

– виши медицинско-лабораторијски техничар.

Лице из подтачке (2) ал. (2) и (3) треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

74) Фармацеутска технологија:

(1) дипломирани фармацеут, специјалиста фармацеутске технологије;

(2) дипломирани фармацеут;

(3) специјалиста фармације.

75) Фармакогнозија

Фармакогнозија са фитотерапијом:

(1) Теоријска настава:

– дипломирани фармацеут, специјалиста за контролу лековитог биља;

– дипломирани фармацеут;

– специјалиста фармације, специјалиста за контролу лековитог биља;

– магистар фармације.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– дипломирани фармацеут, специјалиста за контролу лековитог биља;

– дипломирани фармацеут;

– специјалиста фармације, специјалиста за контролу лековитог биља;

– магистар фармације.

76) Фармацеутска хемија

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова:

(1) дипломирани фармацеут, специјалиста за испитивање и контролу лекова;

(2) дипломирани фармацеут;

(3) дипломирани фармацеут – медицински биохемичар;

(4) специјалиста фармације, специјалиста за испитивање и контролу лекова;

(5) магистар фармације;

(6) магистар фармације – медицински биохемичар.

77) Фармацеутско технолошке операције и поступци:

(1) дипломирани фармацеут;

(2) дипломирани фармацеут – медицински биохемичар;

(3) магистар фармације.

78) Организација фармацеутске делатности:

(1) дипломирани фармацеут;

(2) дипломирани фармацеут – медицински биохемичар;

(3) магистар фармације.

79) Прва помоћ:

(1) доктор медицине;

(2) доктор стоматологије;

(3) специјалиста доктор медицине, одговарајуће специјализације;

(4) виша медицинска сестра;

(5) виша медицинска сестра – техничар;

(6) виша медицинска сестра општег смера;

(7) виша медицинска сестра интернистичког смера;

(8) виша медицинска сестра хируршког смера;

(9) виши медицински техничар;

(10) виша медицинска сестра

(11) струковна медицинска сестра;

(12) организатор здравствене неге;

(13) специјалиста струковна медицинска сестра;

(14) дипломирана медицинска сестра;

(15) мастер медицинска сестра;

(16) дипломирани организатор здравствене неге;

(17) дипломирани организатор здравствене неге – мастер;

(18) мастер организатор здравствене неге;

(19) мастер професор предметне наставе (претходно завршене основне академске студије у области здравства);

(20) струковна медицинска сестра – бабица.

Лице из подтач. (4)–(20) ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

80) Васпитање и нега деце:

(1) Теоријска настава:

– дипломирани педагог;

– професор педагогије;

– мастер педагог.

(2) Вежбе:

– виша медицинска сестра – техничар;

– виша медицинска сестра;

– специјалиста струковна медицинска сестра;

– дипломирана медицинска сестра;

– мастер медицинска сестра;

– виша медицинска сестра општег смера;

– виша медицинска сестра интернистичког смера;

– виша медицинска сестра хирушког смера;

– виши медицински техничар.

Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил медицинска сестра – васпитач.

81) Здравствена нега у кући:

(1) Теоријска настава, вежбе и вежбе у блоку:

– виша медицинска сестра;

– струковна медицинска сестра;

– специјалиста струковна медицинска сестра;

– дипломирана медицинска сестра;

– мастер медицинска сестра;

– виша медицинска сестра општег смера;

– виша медицинска сестра интернистичког смера;

– виша медицинска сестра хируршког смера;

– виши медицински техничар.

Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

82) Медицинска етика:

(1) професор филозофије;

(2) дипломирани филозоф;

(3) професор филозофије и социологије;

(4) мастер филозоф.

83) Исхрана:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста интерне медицине;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста опште медицине;

– специјалиста доктор медицине, специјалиста хигијене;

– доктор медицине, специјалиста интерне медицине;

– доктор медицине, специјалиста опште медицине;

– доктор медицине, специјалиста хигијене.

(2) Настава у блоку:

– виша медицинска сестра;

– струковна медицинска сестра;

– специјалиста струковна медицинска сестра;

– дипломирана медицинска сестра;

– мастер медицинска сестра;

– специјалиста струковни нутрициониста дијететичар;

– виши медицински техничар.

Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

84) Познавање препарата:

(1) дипломирани фармацеут;

(2) магистар фармације;

(3) дипломирани фармацеут – медицински биохемичар;

(4) магистар фармације, специјалиста козметолог;

(5) доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог;

(6) специјалиста доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог.

85) Култура тела:

(1) Теоријска настава:

– професор физичког васпитања;

– дипломирани педагог физичке културе;

– професор физичке културе;

– професор физичког васпитања – дипломирани тренер са назнаком спортске гране;

– професор физичког васпитања – дипломирани организатор спортске рекреације;

– професор физичког васпитања – дипломирани кинезитерапеут;

– дипломирани професор физичког васпитања и спорта – мастер;

– дипломирани професор физичког васпитања кинезитерапије – мастер;

– мастер професор физичког васпитања и спорта;

– мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.

(2) Вежбе и практична настава у блоку:

– професор физичког васпитања;

– дипломирани педагог физичке културе;

– професор физичке културе;

– професор физичког васпитања – дипломирани тренер са назнаком спортске гране;

– професор физичког васпитања – дипломирани организатор спортске рекреације;

– професор физичког васпитања – дипломирани кинезитерапеут;

– дипломирани професор физичког васпитања и спорта – мастер;

– дипломирани професор физичког васпитања кинезитерапије – мастер;

– мастер професор физичког васпитања и спорта;

– мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.

86) Предузетништво:

(1) дипломирани економиста менаџмента у здравству;

(2) дипломирани инжењер организационих наука;

(3) дипломирани инжењер организације рада;

(4) дипломирани економиста.

(5) мастер менаџер;

(6) мастер економиста;

(7) мастер инжењер организационих наука;

(8) дипломирани инжењер менаџмента – мастер.

87) Медицинска информатика:

(1) професор информатике, односно дипломирани информатичар;

(2) професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;

(3) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског;

(4) дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике;

(5) дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије;

(6) дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства;

(7) дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија;

(8) дипломирани информатичар;

(9) дипломирани информатичар – пословна информатика;

(10) дипломирани информатичар – професор информатике;

(11) дипломирани информатичар – мастер;

(12) дипломирани професор информатике – мастер;

(13) дипломирани информатичар – мастер пословне информатике;

(14) мастер математичар;

(15) мастер информатичар;

(16) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

(17) мастер професор технике и информатике;

(18) мастер инжењер информационих технологија;

(19) мaстeр инжeњeр oргaнизaциoних нaукa (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке).

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Медицинска информатика може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра.

Лица која су стекла академско звање мастер, морају имати, у оквиру завршених основних академских студија, положено најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области Математика.

Испуњеност услова из ст. 2. и 3. ове тачке утврђује министарство надлежно за послове образовања, на основу наставног плана и програма студија.

88) Помоћни наставник:

(1) медицинска сестра – техничар;

(2) стоматолошка сестра – техничар;

(3) лабораторијски техничар;

(4) санитарни техничар;

(5) фармацеутски техничар;

(6) физиотерапеутски техничар;

(7) козметички техничар;

(8) зубни техничар.

Члан 5.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за образовни профил болничар може да изводи за:

1) Анатомија и физиологија:

(1) доктор медицине.

2) Хигијена:

(1) доктор медицине;

(2) виша медицинска сестра.

3) Ментална хигијена:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине;

– професор психологије;

– дипломирани школски психолог – педагог.

(2) Практичне вежбе:

– виша медицинска сестра – техничар.

4) Основи епидемиологије:

(1) доктор медицине, специјалиста епидемиолог;

(2) доктор медицине.

5) Нега болесника:

(1) виша медицинска сестра – техничар.

6) Нега и васпитање деце:

(1) Теоријска настава:

– дипломирани педагог;

– професор педагогије.

(2) Практична настава:

– виша медицинска сестра – техничар.

7) Хитна медицинска помоћ:

(1) Теоријска настава:

– доктор медицине, специјалиста ургентне медицине;

– доктор медицине.

(2) Практична настава:

– виша медицинска сестра – техничар.

8) Нега у педијатрији:

(1) виша медицинска сестра – техничар.

Члан 6.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 21/15, 11/16, 13/18, 5/19, 2/20 и 14/20).

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-217/2021-03

У Београду, 18. априла 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.