Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 – др. закон и 91/19) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/2 од 21. децембра 2022. године, о стављању ван снаге Уредбе о спровођењу (ЕУ) број 761/2014 о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури, објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 1/3 од 3. јануара 2023. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2023/2 of 21 December 2022
repealing Implementing Regulation (EU) No 761/2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 62 од 27. јула 2023.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying

down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) By Commission Implementing Regulation (EU) No 761/2014 (2), a surface-active preparation for washing the skin and the hair, presented in the form of a gel, and containing in similar proportions specific components for washing the skin and for washing the hair, presented in a plastic bottle containing 300 ml, put up for retail sale, was classified under code 3401 30 00 of the Combined Nomenclature (CN) annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (3), as ‘a preparation for washing the skin, put up for retail sale’. The product is a preparation for washing both the hair, within the meaning of heading 3305 of the CN, and the skin, within the meaning of heading 3401. Given its objective characteristics, it was not possible to determine which component gives the product its essential character. Consequently, by virtue of general rule 3(c) for the interpretation of the CN, the product had to be classified under the heading occurring last in numerical order, that is, under heading 3401.

(2) During its 69th session in March 2022, the Harmonized System Committee (HSC) of the World Customs Organisation (WCO) approved classification opinion 3305.10/5 classifying a shampoo gel for hair and skin washing containing water, organic surface-active agents, glycerin, plant extracts, magnesium sulphate, zinc gluconate, butylene glycol, sodium chloride, citric acid, alcohol, fragrance, aromatic substances and excipients, packaged in a 250 ml bottle for retail sale. It was classified under HS heading 3305 as note 1(c) to Chapter 34 of the HS, which excludes ‘shampoos, dentifrices, shaving creams and foams, or bath preparations, containing soap or other organic surface-active agents’ from that Chapter and indicates classification to headings 3305, 3306 or 3307, was considered applicable for the classification of the product. Consequently, the product was classified under HS subheading 3305 10, which corresponds to CN code 3305 10 00, by application of general rules 1 and 6 for the interpretation of the HS, and note 1(c) to Chapter 34 of the HS.

(3) Given the identical or very similar characteristics of the product with the preparation described in Implementing Regulation (EU) No 761/2014, the tariff classification of the preparation as set out in the Annex to that Regulation is not in accordance with classification opinion 3305.10/5.

(4) The Union is, by virtue of Council Decision 87/369/EEC (4), a contracting party of the International Convention on the Harmonized

(5) With a view to securing uniformity in the interpretation and application of the Harmonized System at international level and considering that classification opinion 3305.10/5 is in conformity with the wording of note 1(c) to Chapter 34 of the CN and HS subheading 3305 10, it is necessary to repeal Implementing Regulation (EU) No 761/2014.

(6) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee, Commodity Description and Coding System. Classification opinions approved by the HSC are guidance instruments for Union tariff measures.

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

Implementing Regulation (EU) No 761/2014 is repealed.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 21 December 2022.

For the Commission

Gerassimos THOMAS

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Commission Implementing Regulation (EU) No 761/2014 of 10 July 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature (OJ L 207, 15.7.2014, p. 13).

(3) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

(4) Council Decision 87/369/EEC of 7 April 1987 concerning the conclusion of the International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System and of the Protocol of Amendment thereto (OJ L 198, 20.7.1987, p. 1).

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2023/2
од 21. децембра 2022. године,
о стављању ван снаге Уредбе о спровођењу (ЕУ) број 761/2014 о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 62 од 27. јула 2023.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Уредбом Комисије (ЕУ) број 761/20142, површински активан препарат за прање коже и косе, испоручен у облику гела и садржи специфичне компоненте, за прање коже и за прање косе, у сличним размерама, испоручује се у пластичној боци запремине 300 ml, припремљен за продају на мало, сврстан је у ознаку 3401 30 00 Комбиноване номенклатуре (CN) приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/873, „као препарат за прање коже, припремљен за продају на мало”. Производ је препарат за прање како косе, у смислу тарифног броја 3305 Комбиноване номенклатуре, тако и за прање коже, у смислу тарифног броја 3401. С обзиром на његове објективне крактеристике, није било могуће одредити која компонента даје производу битан карактер. Сходно томе, на основу Основног правила за примењивање Комбиноване номенклатуре 3 (в), производ је требало сврстати у тарифни број последњи по реду, односно у тарифни број 3401.

(2) У току 69. заседања у марту 2022. године, Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације (СЦО), потврдио је класификационо мишљење 3305.10/5 које сврстава шампон у облику гела за прање косе и коже који садржи воду, органска површински активна средства, глицерол, биљне екстракте, магнезијум сулфат, цинк глуконат, бутилен гликол, натријум хлорид, лимунску киселину, алкохол, мирис, ароматичне материје и носаче, упакован у боцу од 250 ml за продају на мало. Сврстан је у тарифни број 3305 ХС, јер се сматрало да Напомена 1 (в) уз Главу 34 Хармонизованог система, којом се из те главе искључују „шампони, пасте и прашкови за зубе, креме или пене за бријање и препарати за купање, који садрже сапун или друга органска површински активна средства” и упућује на сврставање у тарифне бројеве 3305, 3306 или 3307, примењује се на сврставање овог производа. Сходно томе, производ је сврстан у ХС тарифни подброј 3305 10 који одговара CN ознаци 3305 10 00, применом Основних правила за примењивање ХС 1. и 6. и Напомене 1 (в) уз Главу 34 ХС-а.

(3) На основу идентичних или врло сличних карактеристика производа и препарата описаног у Уредби о спровођењу (ЕУ) број 761/2014, тарифно сврставање препарата датог у Анексу те уредбе није у складу са класификационим мишљењем 3305.10/5.

(4) ЕУ, на основу Одлуке Савета број 87/369/EEЗ4, уговорна је страна Међународне конвенције о Хармонизованом систему назива и шифарских ознака робе. Класификациона мишљења која је потврдио Комитет за Хармонизовани систем су инструмент смернице за тарифне мере Уније.

(5) Са циљем обезбеђивања једнообразног тумачења и примене Хармонизованог система на међународном нивоу и узимајући у обзир да је класификационо мишљење 3305.10/5 у складу са текстом Напомене 1(в) уз Главу 34 CN и тарифног подброја 3305 10 ХС, потребно је ставити ван снаге Уредби о спровођењу (ЕУ) број 761/2014.

(6) Мере предвиђене у овој уредби у складу су са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Уредба о спровођењу (ЕУ) број 761/2014, ставља се ван снаге.

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 21. децембра 2022. године.

За Комисију,

у име председника,

Gerassimos THOMAS

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Комисије (ЕУ) број 761/2014 од 10. јула 2014. године о сврставању одређене робе у Комбинованој номенклатури (OJ L 207, 15.7.2014, стр. 13), објављена у „Службеном гласнику РС”, број 108/24 од 10. октобра 2014. године

3 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

4 Одлука Савета број 87/369/EEЗ of 7. априла 1987. године о закључивању Међународне Конвенције о Хармонизованом систему назива и шифарских ознака робе и Протокола о њеним изменама и допунама (OJ L 198, 20.7.1987, стр. 1).