Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

 

Реадкцијски пречишћен текст

 

На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу

"Службени гласник РС", бр. 23 од 10. марта 2020, 24 од 11. марта 2020, 27 од 13. марта 2020, 28 од 14. марта 2020, 30 од 15. марта 2020, 32 од 16. марта 2020, 35 од 18. марта 2020, 37 од 19. марта 2020, 38 од 20. марта 2020, 39 од 21. марта 2020, 43 од 27. марта 2020, 45 од 28. марта 2020, 48 од 31. марта 2020, 49 од 1. априла 2020, 59 од 22. априла 2020, 60 од 24. априла 2020, 66 од 7. маја 2020, 67 од 8. маја 2020, 72 од 12. маја 2020, 73 од 13. маја 2020.

1. Проглашава се болест COVID-19 изазвана вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу чије је спречавање и сузбијање од интереса за Републику Србију.

2. Ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19 и заштите становништва од те болести, примењиваће се мере прописане Законом о заштити становништва од заразних болести, Законом о здравственој заштити, Законом о јавном здрављу, као и друге мере које природа те болести налаже у складу са епидемиолошком ситуацијом.

Лица оболела од заразне болести COVID-19, односно лица код којих је теситрањем утврђено присуство вируса SARS-CoV-2, изолују се и лече у објектима који су посебно одређени и припремљени за изолацију и лечење оболелих, односно заражених вирусом SARS-CoV-2.

Лица из става 2. ове тачке дужна су да прихвате изолацију у за то одређеним објектима и да се придржавају мера и упутстава које нареди надлежни доктор медицине, односно доктор медицине специјалиста епидемиологије.

Лице које се не придржава налога доктора медицине, у складу са ставом 3. ове тачке, по пријави здравствене установе принудно се изолује у присуству представника органа управе надлежног за унутрашње послове.

*Службени гласник РС, број 45/2020

Лица која су, након изолације и лечења у складу са тачком 2. став 2. ове одлуке, односно два узастопна негативна теста на присуство вируса SARS-CoV-2, отпуштена на кућно лечење, дужна су да, након отпуста, остану под здравственим надзором на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима).

Контролу придржавања мере изолације из става 1. ове тачке врше припадници органа државне управе надлежног за унутрашње послове, на основу података које им, преко органа државне управе надлежног за послове здравља, доставља установа која је извршила отпуст.

*Службени гласник РС, број 49/2020

3. Препоручује се запосленима у систему здравствене и социјалне заштите Републике Србије да не путују у земље са интензивном трансмисијом COVID-19, односно у земље жаришта епидемије.

3a Здравствени радници којима је, по повратку у Републику Србију, одређена мера здравственог надзора на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2, као и здравствени радници којима је та мера одређена након контакта са зараженим лицем, а нису развили ниједан симптом болести, дужни су да се по истеку 14 дана и једног негативног теста урађеног у року од 24 сата по истеку изолације, јаве на рад у здравствене установе у којима су запослени.

Одредбa става 1. ове тачке сходно се примењујe и на здравствене раднике у војноздравственим установама и припаднике Војске Србије, припаднике Министарства унутрашњих послова и служби безбедности и запослене у заводима за извршење кривичних санкција – у служби за третман, за обезбеђење, за обуку и упошљавање и за здравствену заштиту.

*Службени гласник РС, број 49/2020

**Службени гласник РС, број 72/2020

3б Лицу којем је, по уласку у Републику Србију, одређена мера здравственог надзора на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 (изолација у кућним условима), као и лицу којем је та мера одређена након контакта са зараженим лицем у Републици Србији, а које има потребу да напусти Републику Србију пре истека одрeђене мере, надлежни санитарни инспектор може обуставити извршења мера и дозволити да у року од 24 сата, од обуставе извршења мере, напусти Републику Србију ако код тог лица до дана подношења захтева за обуставу мере није развијен ниједан симптом болести, што је лице дужно да докаже потврдом – уверењем изабраног лекара или лекара специјалисте епидемиолога надлежног института за јавно здравље према месту пребивалишта тог лица.

О одлуци (потврди) санитарног инспектора из става 1. ове тачке, која се доноси најкасније у року од 48 сати од подношења захтева, обавештава се и орган државне управе надлежан за унутрашње послове, преко органа државне управе надлежног за послове здравља.

*Службени гласник РС, број 72/2020

 

4. Ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, страним држављанима дозвољен је улазак у Републику Србију ако поседују негативан PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, не старији од 72 сата од издавања од стране референтне лабораторије земље из које долазе, односно улазе у Републику Србију, као и дозволу за боравак или транзит кроз Републику Србију коју издаје радно тело Владе које чине представници Министарства здравља, Министарства спољних послова, Министарства унутрашњих послова и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Радно тело Владе одредиће услове и ограничења транзита, односно боравка лица којима је дата дозвола за улазак у Републику Србију.

Деца страни држављани до 12 година не морају имати тест на присуство вируса SARS-CoV-2, ако родитељ, старатељ или лице из породичног домаћинства које је у пратњи детета поседују негативан тест из става 1. ове тачке.

Услови за улазак у Републику Србију из става 1. ове тачке не примењују се на:

1) посаде теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. У случају међународног транзитног превоза терета у друмском саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;

2) посаде теретних бродова који превозе робу у једну од домаћих лука. У случају транзитне пловидбе на међународном водном путу на територији Републике Србије, исти се ограничава на период не дужи од 90 часова за бродске саставе и 60 часова за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају узводне пловидбе, односно на период не дужи од 72 часа за бродске саставе и 54 часа за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају низводне пловидбе;

3) возопратно особље железничких возила која улазе у зону граничних станица утврђених међудржавним споразумима;

4) посаде и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија или су у транзиту преко међународних аеродрома Републике Србије;

5) Брисана је (види тачку 3. Одлуке - 72/2020-3)

6) хуманитарне конвоје под обавезном пратњом уговорене дипломатским путем, као и на лица у саставу или пратњи војних конвоја и транспорта за војне потребе који су, сагласно посебном пропису добили сагласност надлежног органа, односно на које се, у погледу уласка у Републику Србију, непосредно примењују одредбе потврђеног међународног уговора;

7) акредитоване чланове особља страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација, као и чланове њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената издатих од стране Министарства спoљних послова и Генералног секретаријата Владе;

8) Брисана је (види тачку 3. Одлуке - 72/2020-3)

9) држављане суседних држава из пограничног подручја који обављају пољопривредне радове и имају пољопривредно земљиште на територији Републике Србије, а који су дужни да приликом преласка државне границе ради обављања пољопривредних радова на том земљишту поседују доказ о власништву над пољопривредним земљиштем или изјаву власника пољопривредног земљишта да лице обавља пољопривредне радове на његовом земљишту, под условом реципроцитета;

10) држављане суседних држава који су становници пограничног подручја и који су запослени на територији Републике Србије, којима је послодавац из Републике Србије издао документ о радном ангажовању, под условом реципроцитета.

Изузетно, радно тело Владе може дозволити улазак на територију Републике Србије страном држављанину и ако не поседују негативан PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2 из става 1. ове тачке, ако за то постоје нарочито оправдани разлози.

*Службени гласник РС, број 30/2020

**Службени гласник РС, број 35/2020

***Службени гласник РС, број 66/2020

****Службени гласник РС, број 72/2020

*****Службени гласник РС, број 73/2020

4а Држављанима Републике Србије и страним држављанима који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији и акредитованим члановима особља страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација, као и члановима њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног секретаријата Владе, а који улазе у Републику Србију, ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19 одређује се мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима) или друга мера здравственог надзора утврђена актом министра надлежног за послове здравља у складу са епидемиолошком ситуацијом, односно у циљу процене епидемиолошког ризика.

Лица из става 1. ове тачке могу ући у Републику Србију без одређивања мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима):

1) ако поседују негативан PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, не старији од 72 сата од издавања од стране референтне лабораторије земље из које долазе или улазе у Републику Србију,

2) ако су у иностранству боравила не дуже од 72 сата, а не уочавају се симптоми заразне болести COVID-19.

Деца до 12 година не морају имати тест на присуство вируса SARS-CoV-2, ако родитељ, старатељ или лице из породичног домаћинства које је у пратњи детета поседују негативан тест из става 2. подтачка 1) ове тачке.

Држављани Републике Србије и страни држављани који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији који улазе у Републику Србију, а код којих се уочавају симптоми заразне болести COVID-19, одмах се упућују у одговарајућу здравствену установу и према њима се поступа у складу са тачком 2. ове одлуке.

Мере из става 1. ове тачке не примењују се на домаће држављане и стране држављане који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, који су чланови посаде теретних моторних возила, теретних бродова, возопратно особље железничких возила, посаде и кабинско особље ваздухоплова, којима се обавља међународни превоз у друмском, желeзничком, водном и ваздушном саобраћају.

Бродовима који плове на унутрашњим водним путевима Републике Србије, без обзира да ли су у транзиту или упловљавају, односно испловљавају из домаће луке или пристаништа, није дозвољена замена чланова посаде који су страни држављани, док је замена чланова посаде који су домаћи држављани дозвољена уз упућивање члана посаде који напушта брод на спровођење мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима), уколико члан посаде домаћи држављанин по истеку 14 дана нема здравствених и епидемиолошких индикација на СОVID-19 и уколико се поново по истеку наведеног рока укрцава на брод. У супротном, мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 траје 14 дана (изолација у кућним условима) или се одређује друга мера здравственог надзора утврђена актом министра надлежног за послове здравља у складу са епидемиолошком ситуацијом, односно у циљу процене епидемиолошког ризика.

Брисани су ранији ст. 5. и 6. (види тачку 1. Одлуке - 48/2020-4)

Мере из става 1. ове тачке не примењују се на домаће држављане и држављане суседних држава који обављају пољопривредне радове и имају пољопривредно земљиште на територији суседне државе, односно на територији Републике Србије, а који су дужни да приликом преласка државне границе ради обављања пољопривредних радова на том земљишту поседују доказ о власништву над пољопривреним земљиштем или изјаву власника пољопривредног земљишта да лице обавља пољопривредне радове на његовом земљишту.

Мере из става 1. ове тачке не примењују се ни на домаће држављане који су запослени на територији суседне државе и који поседују  документ послодавца о радном ангажовању, као ни на држављане суседних држава који су запослени на територији Републике Србије, којима је послодавац из Републике Србије издао документ о радном ангажовању.

Брисан је ранији став 7. (види тачку 1. Одлуке - 60/2020-263)

*Службени гласник РС, број 32/2020

**Службени гласник РС, број 39/2020

***Службени гласник РС, број 48/2020

****Службени гласник РС, број 60/2020

*****Службени гласник РС, број 72/2020

*6Службени гласник РС, број 73/2020

4б На стране држављане који, на основу позива, односно одобрења надлежног органа Републике Србије, долазе у Републику Србију ради пружања хуманитарне помоћи не примењују се мере из тач. 4. и 4а ове одлуке.

*Службени гласник РС, број 38/2020

4в Поред прибављања потребних одобрења и сагласности у складу са свим важећим прописима Републике Србије, а ради провере да ли су обезбеђене све мере за спречавање ширења заразе, сваки авио-превозилац који врши било коју врсту међународног авио-превоза, пре отпочињања планираног лета треба да надлежној служби Директората цивилног ваздухопловство Републике Србије достави:

1) дозволу радног тела Владе из тачке 4. став 1. ове одлуке, ако превози стране држављане који немају регулисан боравак у Републици Србији;

2) брисана је (види тачку 1. Одлуке - 67/2020-3)

3) изјаву да је упознао путнике са мерама и условима за улазак на територију Републике Србије у складу са препорукама надлежног завода, односно института за јавно здравље.

По добијању доказа из става 1. ове тачке, а пре издавања одoбрења за лет, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије прибавља сагласност министарства надлежног за послове саобраћаја.

*Службени гласник РС, број 66/2020

**Службени гласник РС, број 67/2020

***Службени гласник РС, број 73/2020

5. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-2281/2020

У Београду, 10. марта 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ОДЛУКЕ

   

Одлука о измени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу: „Службени гласник РС“, број 24/2020-3

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о измени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу: „Службени гласник РС“, број 27/2020-13

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о измени и допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу: „Службени гласник РС“, број 28/2020-3

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о изменама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу: „Службени гласник РС“, број 30/2020-3

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о измени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу: „Службени гласник РС“, број 32/2020-3

2. Доносиоци појединачних аката којима су домаћим држављанима или страним држављанима који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, као члановима посада теретних моторних возила, теретних бродова, возопратном особљу железничких возила, посада и кабинског особља ваздухоплова, којима се обавља међународни превоз у друмском, желeзничком, водном и ваздушном саобраћају, пре ступања на снагу ове одлуке изречене мере заштите које се, у складу са овом одлуком, не примењују на та лица ‒ обуставиће донете акте од даљег извршења.

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о допунама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу: „Службени гласник РС“, број 35/2020-18

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о допунама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу: „Службени гласник РС“, број 37/2020-3

2. Лица која су до дана ступања на снагу ове одлуке упућена у изолацију остају у изолацији до истека утврђеног трајања изолације, односно упућују се у карантин.

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу: „Службени гласник РС“, број 38/2020-17

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу: „Службени гласник РС“, број 43/2020-4

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о допунама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу: „Службени гласник РС“, број 45/2020-3

2. Овом одлуком се свим лицима којима до дана ступања на снагу ове одлуке није истекла мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано новим Корона вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима), а која им је одређена писменим или усменим решењем надлежног санитарног инспектора у складу са Одлуком о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Службени гласник РС”, бр. 23/20, 24/20, 27/20, 28/20, 30/20, 32/20, 35/20 и 37/20), трајање те мере продужава за још 14 дана рачунајући од дана истека претходно одређене мере.

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о измени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу: „Службени гласник РС“, број 48/2020-4

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о допунама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу: „Службени гласник РС“, број 49/2020-3

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу: „Службени гласник РС“, број 59/2020-3

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о измени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу: „Службени гласник РС“, број 60/2020-263

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о допунама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу: „Службени гласник РС“, број 66/2020-10

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Одлука о измени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу: „Службени гласник РС“, број 67/2020-3

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу: „Службени гласник РС“, број 72/2020-3

5. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о изменама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу: „Службени гласник РС“, број 73/2020-3

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.