Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

3

На основу члана 67. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Mинистар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања за образовни профил сарадник у дигиталним медијима

Члан 1.

Овим правилником утврђује се план и програм наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања за образовни профил сарадник у дигиталним медијима, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

План и програм наставе и учења за образовни профил сарадник у дигиталним медијима остварује се и у складу са Решењем о усвајању стандарда квалификације „Сарадник у дигиталним медијима” („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 12/20).

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-165/1/2021-03

У Београду, 26. августа 2021. године

Mинистар,

Бранко Ружић, с.р.

Plan nastave i ucenja 2