Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

1

На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам

Члан 1.

У Правилнику о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/18 и 13/21), после плана и програма наставе и учења за образовни профил трговински техничар, додају се планови и програми наставе и учења за образовне профиле туристички техничар и хотелијерско-ресторатерски техничар, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе:

1) Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/18 и 13/21), у делу који се односи на план и програм наставе и учења општеобразовних предмета за образовни профил туристичко-хотелијерски техничар;

2) Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Трговина, угоститељство и туризам („Просветни гласник”, бр. 15/93, 20/93, 6/95, 7/96, 11/02, 11/04, 11/06 и 8/09 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 10/12, 8/13, 11/13, 14/13, 8/14 и 13/21), у делу који се односи на наставни план и наставни програм општеобразовних предмета за образовни профил угоститељски техничар.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2021/2022. годином у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам за образовни профил туристичко-хотелијерски техничар, у четворогодишњем трајању, стичу образовање по правилнику по коме су започели стицање средњег образовања, до краја школске 2025/2026. године.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2021/2022. годином у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам за образовни профил угоститељски техничар, у четворогодишњем трајању, стичу образовање по правилнику из става 1. тачка 2) овог правилника, до краја школске 2025/2026. године.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-125/2022-03

У Београду, 5. септембра 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

Општи предмети